మార్కండేయుడు చేసిన సరస్వతీ స్తోత్రం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:09 am

మార్కండేయుడు చేసిన సరస్వతీ స్తోత్రం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 11:33 am

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

ఋషయ ఊచుః
కథమేషా సముత్పన్నా నదీనాముత్తమా నదీ ।
సకఖతీ మహాభాగా కురుక్షేత్రప్రవాహినా ।। 11.1 ।।
కథం సరః సమాసాద్య కృత్వా తీర్థాని పార్శ్వతః ।
ప్రయాతా పశ్చిమామాశాం దృశ్యాహృశ్యగతిః శుభా ।
ఏతద్ విస్తరతో బ్రూహి తీర్థంవంశం సనాతనమ్ ।। 11.2 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
ప్లక్షవృక్షాత్ సముద్భూతా సరిచ్ఛ్రేష్ఠా సనాతనీ ।
సర్వపాపక్షయకరీ స్మరణాదేవ నిత్యశః ।। 11.3 ।।
సైషా శైలసహస్రాణి విదార్య చ మహానదీ ।
ప్రవిష్టా పుణ్యతోయౌఘా వనం ద్వైతమితి స్మృతమ్ ।। 11.4 ।।
తస్మిన్ పల్క్షే స్థితాం దృష్ట్వా మార్కణ్డేయో మహామునిః ।
ప్రణిపత్య తదా మూర్ధ్నా తుష్టావాథ సరస్వతీమ్ ।। 11.5 ।।
త్వం దేవి సర్వలోకానాం మాతా దేవారణిః శుభా ।
సదసద్ దేవి యత్కిఞ్చిన్మోక్షదాయ్యర్థవత్ పదమ్ ।। 11.6 ।।
తత్ సర్వం త్వయి సంయోగి యోగివద్ దేవి సంస్థితమ్ ।
అక్షరం పరమం దేవీ యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ।
అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వం చైతత్ క్షరాత్మకమ్ ।। 11.7 ।।
దారుణ్యవస్థితో వహ్నిర్భృమౌ గన్ధో యథా ధ్రువమ్ ।
తథా త్వయి స్థితం బ్రహ్మ జగచ్చేదమశేషతః ।। 11.8 ।।
ఓఙ్కారాక్షరసంస్థానం యత్ తద్ దేవి స్థిరాస్థిరమ్ ।
తత్ర మాత్రాత్రయం సర్వమస్తి యద్ దేవి నాస్తి చ ।। 11.9 ।।
త్రయో లోకాస్త్రయో వేదాస్త్రైవిద్యం పావకత్రయమ్ ।
త్రీణి జ్యోతీంషి వర్గాశ్చ త్రయో ధర్మాదయస్తథా ।। 11.10 ।।
త్రయో గుణాస్త్రయో వర్ణాస్త్రయో దేవాస్తథా క్రమాత్ ।
త్రైధాతవస్తథావస్థాః పితరశ్చైవమాదయః ।। 11.11 ।।
ఏతన్మాత్రాత్రయం దేవి తవ రూపం సరస్వతి ।
విభిన్నదర్శనామాద్యాం బ్రహ్మణో హి సనాతనీమ్ ।। 11.12 ।।
సోమసంస్థా హవిఃసంస్థా పాకసంస్థా సనాతనీ ।
తాస్త్వదుచ్చారణాద్ దేవి క్రియన్తే బ్రహ్మవాదిభిః ।। 11.13 ।।
అనిర్దేశ్యపదం త్వేతదర్ద్ధమాత్రాశ్రితం పరమ్ ।
అవికార్యక్షయం దివ్యం పరిణామవివర్జితమ్ ।। 11.14 ।।
తవైతత్ పరమం రూపం యన్న శక్యం మయోదితుమ్ ।
న చాస్యేన న వా జిహ్వాతాల్వోష్ఠాదిభిరుచ్యతే ।। 11.15 ।।
స విష్ణుః స వృషో బ్రహ్మ చన్ద్రాక్రజ్యోతిరేవ చ ।
విశ్వావాసం విశ్వరూపం విశ్వాత్మానమనీశ్వరమ్ ।। 11.16 ।।
సాఙ్ఖ్యసిద్ధాన్తవేదోక్తం బహుశాఖాస్థిరీకృతమ్ ।
అనాదిమధ్యనిధనం సదసచ్చ సదేవ తు ।। 11.17 ।।
ఏకం త్వనేకధాప్యేకభావవేదసమాశ్రితమ్ ।
అనాఖ్యం షడ్గుణాఖ్యం చ బహ్వాఖ్యం త్రిగుణాశ్రయమ్ ।। 11.18 ।।
నానాశక్తివిభావజ్ఞం నానాశక్తివిభావకమ్ ।
సుఖాత్ సుఖం మహాత్సౌఖ్యం రూపం తత్త్వగుణాత్మకమ్ ।। 11.19 ।।
ఏవం దేవి త్వయా వ్యాప్తం సకలం నిష్కలం చ యత్ ।
అద్వైతావస్థితం బ్రహ్మ యచ్చ ద్వైతే వ్యవస్థితమ్ ।। 11.20 ।।
యేऽర్థా నిత్యా యే వినశ్యన్తి చాన్యే యేऽర్థాః స్థూలా యే తథా సన్తి సూక్ష్మాః ।
యే వా భూమౌ యేऽన్తరిక్షేన్యతో వా తేషాం దేవి త్వత్త ఏవోపలబ్ధిః ।। 11.21 ।।
యద్వా మూర్తం యదమూర్తం సమస్తం యద్వా భూతేష్వేకమేకం చ కిఞ్చిత్ ।
యచ్చ ద్వైతే వ్యస్తభూతం చ లక్ష్యం తత్సంబద్ధం త్వత్స్వరైర్వ్యఞ్జనైశ్చ ।। 11.22 ।।
ఏవం స్తుతా తదా దేవీ విష్ణోర్జిహ్వా సరస్వతీ ।
ప్రత్యువాచ మహాత్మానం మార్కణ్డేయ మహాసునిమ్ ।
యత్ర త్వం నేష్యసే విప్ర తత్ర యాస్యామ్యతన్ద్రితా ।। 11.23 ।।
మార్కణ్డేయ ఉవాచ
ఆద్యం బ్రహ్మసరః పుణ్యం తతో రామహ్వదః స్మృతః ।
కురుణా ఋషిణా పుష్టం కురుక్షేత్రం తతః స్మృతమ్ ।
తస్య మధ్యేన వై గాఢం పుణ్యా పుణ్యజలావహా ।। 11.24 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే ఏకాదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Markandeya maharshi, Sarasvati river, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION