కురుక్షేత్రం మోక్షప్రదం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:10 am

కురుక్షేత్రం మోక్షప్రదం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 11:42 am

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
ఇత్యుషేర్వచనం శ్రుత్వా మార్కణ్డేయస్య ధీమతః ।
నదీ ప్రవాహసంయుక్తా కురుక్షేత్రం వివేశ హ ।। 12.1 ।।
తత్ర సా రన్తుకం ప్రాప్య పుణ్యతోయా సరస్వతీ ।
కురక్షేత్రం సమాప్లావ్య ప్రయాతా పశ్చిమాం దిశమ్ ।। 12.2 ।।
తత్ర తీర్థసహస్రాణి ఋషిభిః సేవితాని చ। తాన్యహం కీర్తయిష్యామి ప్రసాదాత్ పరమేష్ఠినః ।। 12.3 ।।
తీర్థానాం స్మరణం పుణ్యం దర్శనం పాపనాశనమ్ ।
స్నానం ముక్తికరం ప్రోక్తమపి దుష్టృతకర్మణః ।। 12.4 ।।
యే స్మరన్తి చ తీర్థాని దేవతాః ప్రీణయన్తి చ ।
స్నాన్తి చ శ్రద్దధానాశ్చ తే యాన్తి పరమాం గతిమ్ ।। 12.5 ।।
అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం గతోऽపి వా ।
యః స్మరేత్ కురుక్షేత్రం స బాహ్యాభ్యన్తరః శుచిః ।। 12.6 ।।
కురుక్షత్రం గమిష్యామి కురుక్షేత్రే వసామ్యహమ్ ।
ఇత్యేవం వాచముత్సృజ్య సర్వపాషైః ప్రముచ్యతే ।। 12.7 ।।
బ్రహ్మజ్ఞానం గయాశ్రాద్ధం గోగ్రహే మరణం తథా ।
వాసః పుంసాం కురుక్షేత్రే ముక్తిరుక్తా చతుర్విధా ।। 12.8 ।।
సరస్వతీదృషద్వత్యోర్దేవనద్యోర్యదన్తరమ్ ।
తం దేవనిర్మితం దేశం బ్రహ్మవర్తం ప్రచక్షతే ।। 12.9 ।।
దూరస్థోऽపి కురుక్షేత్రే గచ్ఛామి చ వసామ్యహమ్ ।
ఏవం యః సతతం బ్రూయాత్ సోऽపి పాషైః ప్రముచ్యతే ।। 12.10 ।।
తత్ర చైవ సరఃస్నాయీ సరస్వత్యాస్తటే స్థితః ।
తస్య జ్ఞానం బ్రహ్మమయముత్పత్స్యతి న సంశయః ।। 12.11 ।।
దేవతా ఋషయః సిద్ధాః సేవన్తే కురుజాఙ్గలమ్ ।
తస్య సంసేవనాన్నిత్యం బ్రహ్మ చాత్మని పశ్యతి ।। 12.12 ।।
చఞ్చలం హి మనుష్యత్వం ప్రాప్య యే మోక్షకాఙ్కిణః ।
సేవన్తి నియతాత్మానో అపి దుష్కృతకారిణః ।। 12.13 ।।
తే విముక్తాశ్చ కలుషైరనేకజన్మసంభవైః ।
పశ్యన్తి నిర్మలం దేవం హృదయస్థం సనాతనమ్ ।। 12.14 ।।
బ్రహ్మవేదిః కురుక్షేత్రం పుణ్యం సాన్నిహితం సరః ।
సేవమానానరానిత్యం ప్రాప్నువంతి పరంపదమ్ ।। 12.15 ।।
గ్రహనక్షత్రతారాణాం కాలేన పతనాద్ భయమ్ ।
కురుక్షేత్రే మృతానాం చ పతనం నైవ విద్యతే ।। 12.16 ।।
యత్ర బ్రహ్మాదయో దేవా ఋషయః సిద్ధచారణాః ।
గన్ధర్వాప్సరసో యక్షాః సేవన్తి స్థానకాఙ్క్షిణః ।। 12.17 ।।
గత్వా తు శ్రద్ధాయా యుక్తః స్నాత్వా స్థాణుమహాహ్వదే ।
మనసా చిన్తితం కామం లభతే నాత్ర సంశయః ।। 12.18 ।।
నియమం త తతః కృత్వా గత్వా సరః ప్రదక్షిణమ్ ।
రన్తుకం చ సమాసాద్య క్షమయిత్వా పునః పునః ।। 12.19 ।।
సరస్వత్యాం నరః స్నాత్వా యక్షం దృష్ట్వా ప్రణమ్య చ ।
పుష్పం ధూపం చ నైవైద్యం దత్వా వాచముదీరయేత్ ।। 12.20 ।।
తవ ప్రసాదాద్ యక్షేన్ద్ర వానాని సరితశ్చ యాః ।
భ్రమిష్యామి చ తీర్థాని అవిఘ్నేం కురు మే సదా ।। 12.21 ।।
ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే ద్వాదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Sarasvati river, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION