సన్నిహిత తీర్థం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:08 am

సన్నిహిత తీర్థం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 5:24 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

ఋషయ ఊచుః
వనాని సప్త నో బ్రూహి నవ నద్యశ్చ యాః స్మృతాః ।
తీర్థాని చ సమగ్రాణి తీర్థస్నానఫలం తథా ।। 13.1 ।।
యేన యేన విధానేన యస్య తీర్థస్య యత్ ఫలమ్ ।
తత్ సర్వం విస్తతేణేహ బ్రూహి పౌరాణికోత్తమ ।। 13.2 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ ।
శృణు సప్త వనానీహ కురుథేత్రస్య మధ్యతః ।
యేషాం నామాని పుణ్యాని సర్వపాపహరాణి చ ।। 13.3 ।।
కామ్యకం చ వనం పుణ్యం తథాదితివనం మహత్ ।
వ్యాసస్య చ వనం పుణ్యం ఫలకీవనమేవ చ ।। 13.4 ।।
తత్ర సూర్యవనస్థానం తథా మధువనం మహత్ ।
పుణ్యం శీతవనం నామ సర్వకల్మషనాశనమ్ ।। 13.5 ।।
వనాన్యేతాని వై సప్త నదీః శృణుత మే ద్విజాః ।
సరస్వతీ నదీ పుణ్యా తథా వైతరణీ నదీ ।। 13.6 ।।
ఆపగా చ మహాపుణ్యా గఙ్గా మన్దాకినీ నదీ ।
మధుస్రావా వాసునదీ కౌశికీ పాపనాశినీ ।। 13.7 ।।
దృషద్వతీ మహాపుణ్యా తథా హిరణ్వతీ నదీ ।
వర్షాకాలవహాః సర్వా వర్జయిత్వా సరస్వతీమ్ ।। 13.8 ।।
ఏతాసాముదకం పుణ్యం ప్రావృట్కాలే ప్రకీర్తితమ్ ।
రజస్వలత్వమేతాసాం విద్యతే న కదాచన ।
తీర్థస్య చ ప్రభావేణ పుణ్యా హ్యేతాః సరిద్వరాః ।। 13.9 ।।
శృణ్వన్తు మునయః ప్రీతాస్తీర్థస్నానఫలం సహత్ ।
గమనం స్మరణం చైవ సర్వకల్మషనాశనమ్ ।। 13.10 ।।
రన్తుకం చ నరో దృష్ట్వా ద్వారపాలం మహాబలమ్ ।
యక్షం సమభివాద్యైవ తీర్తయాత్రాం సమాచరేత్ ।। 13.11 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రాన్ద్రా నామ్నాదితివనం మహత్ ।
అదిత్యా యత్ర గుత్రార్థం కృతం ఘోరం మహత్తపః ।। 13.12 ।।
తత్ర స్నాత్వా చ దృష్ట్వా చ అదితిం దేవమాతరమ్ ।
పుత్రం జనయతే శూరం సర్వదోషివివర్జితమ్ ।
ఆదిత్యశతసంకాశం విమానం చాధిరోహతి ।। 13.13 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రా విష్ణోః స్థానమనుత్తమమ్ ।
సవనం నామ విఖ్యాతం యత్ర సంనిహితో హరిః ।। 13.14 ।।
విమలే చ నరః స్నాత్వా దృష్ట్వా చ విమలేశ్వరమ్ ।
నిర్మలం స్వర్గమాయాతి రుద్రలోకం చ గచ్ఛతి ।। 13.15 ।।
హరిం చ బలదేవం చ ఏకత్రాససమన్వితౌ ।
దృష్ట్వా మోక్షమవాప్నోతి కలికల్మషసంభవైః ।। 13.16 ।।
తతః పారిప్లవం గచ్ఛేత్ తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
తత్ర స్నాత్వా చ దృష్ట్వా చ బ్రహ్మాణం వేదసంయుతమ్ ।। 13.17 ।।
బ్రహ్మవేదఫలం ప్రాప్య నిర్మలం స్వర్గమాప్నుయాత్ ।
తత్రాపి సంగమం ప్రాప్య కౌశిక్యాం తీర్థసంభవమ్ ।
సంగమే చ నరః స్నాత్వా ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।। 13.18 ।।
ధరణ్యాస్తీర్థమాసాద్య సర్వపాపవిమోచనమ్ ।
క్షాన్తియుక్తో నరః స్నాత్వా ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।। 13.19 ।।
ధరణ్యామపరాధాని కృతాని పురుషేణ వై ।
సర్వాణి క్షమతే తస్య స్నాతమాత్రస్య దేహినః ।। 13.20 ।।
తతో దక్షాశ్రమం గత్వా దృష్ట్వా దేక్షేశ్వరం శివమ్ ।
అశ్వమేధస్య యజ్ఞస్య ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః ।। 13.21 ।।
తతః శాలూకినీం గత్వా స్నాత్వా తీర్థే ద్విజోత్తమాః ।
హరిం హరేణ సంయుక్తం పూజ్య భక్తిసమన్వితః ।
ప్రప్నోత్యక్షిమతాంల్లోకాన్ సర్వపాపవివర్జితాన్ ।। 13.22 ।।
సర్పిర్దధి సమాసాద్య నాగానాం తీర్థముత్తమమ్ ।
తత్ర స్నానం నరః కృత్వా ముక్తో నాగభయాద్ భవేత్ ।। 13.23 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రా ద్వారపాలం తు రన్తుకమ్ ।
తత్రోష్య రజనీమేకాం స్నాత్వా తీర్థవరే శుభే ।। 13.24 ।।
ద్వితీయం పూజయేద్ యత్ర ద్వారపాలం ప్రయత్నతః ।
బ్రాహ్మణాన్ భోజయిత్వా చ ప్రణిపత్య క్షమాపయేత్ ।। 13.25 ।।
తవ ప్రసాదాద్ యక్షేన్ద్ర ముక్తో భవతి కిల్బిషైః ।
సిద్ధిర్మయాభిలషితా తయా సార్ద్ధం భవామ్యహమ్ ।
ఏవం ప్రసాద్య యక్షేన్ద్రం తతః పఞ్చనదం వ్రజేత్ ।। 13.26 ।।
పఞ్చనదాశ్చ రుద్రేణ కృతా దానవభీషణాః ।
తత్ర సర్వేషు లోకేషు తీర్థం పఞ్చనదం స్మృతమ్ ।। 13.27 ।।
కోటితీర్థాని రుద్రేణ సమాహృత్య యతః స్థితమ్ ।
తేన త్రైలోక్యవిఖ్యాతం కోటితీర్థం ప్రచక్షతే ।। 13.28 ।।
తస్మిన్ తీర్థే నరః స్నాత్వా దృష్ట్వా కోటీశ్వరం హరమ్ ।
పఞ్చయజ్ఞానవాప్నోతి నిత్యం శ్రద్ధాసమన్వితః ।। 13.29 ।।
తత్రైవ వామనో దేవః సర్వదేవైః ప్రతిష్ఠితః ।
తత్రాపి చ నరః స్నాత్వా హ్యగ్నిష్టోమఫలం లభేత్ ।। 13.30 ।।
అశ్వినోస్తీర్థమాసాద్య శ్రద్ధావాన్ యో జితేన్ద్రియః ।
రూపస్య భాగీ భవతి యశస్వీ చ భవేన్నరః ।। 13.31 ।।
వారాహం తీర్థమాఖ్యాతం విష్ణునా పరికీర్తితమ్ ।
తస్మిన్ స్నాత్వా శ్రద్దధానః ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।। 13.32 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రాః సోమతీర్థమనుత్తమమ్ ।
యత్ర సోమస్తపస్తప్త్వా వ్యాధిముక్తోऽభవత్ పురా ।। 13.33 ।।
తత్ర సోమేశ్వరే దృష్ట్వా స్నాత్వా తీర్థవరే శుభే ।
రాజసూయస్య యజ్ఞస్య ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః ।। 13.34 ।।
వ్యాధిభిశ్చ వినిర్ముక్తః సర్వదోషవివర్జితః ।
సోమలోకమపాప్నోతి తత్రైవ రమతే చిరమ్ ।। 13.35 ।।
భూతేశ్వరం చ తత్రైవ జ్వాలామాలేశ్వరం తథా ।
తావుభౌ లిఙ్గావభ్యర్చ్య న భూయో జన్మ చాప్నుయాత్ ।। 13.36 ।।
ఏకహంసే నరః స్నాత్వా గోసహస్రఫలం లభేత్ ।
కృతశోచం సమాసాద్య తీర్థసేవీ ద్విజోత్తమః ।। 13.37 ।।
పుణ్డరీకమవాప్నోతి కృకశౌచో భవేన్నరః ।
తతో ముఞ్జవటం నామ మహాదేవస్య ధీమతః ।। 13.38 ।।
ఉపోష్య రజనీమేకాం గాణపత్యమవాప్నయాత్ ।
తత్రైవ చ మహాగ్రాహీ యక్షిణీ లోకవిశ్రుతా ।। 13.39 ।।
స్నాత్వాబిగత్వా తత్రైవ ప్రసాద్య యక్షిణీం తతః ।
ఉపవాసం చ తత్రైవ మహాపాతకనాశనమ్ ।। 13.40 ।।
కురుక్షేత్రస్య తద్ ద్వారం విశ్రుతం పుణ్యవర్ద్ధూనమ్ ।
ప్రదక్షిణముపావర్త్య బ్రాహ్మణాన్ భోజయేత్ తతః ।
పుష్కరం చ తతో గత్వా అభ్యర్చ్య పితృదేవతాః ।। 13.41 ।।
జామదగ్న్యేన రామేణ ఆహృతం తన్మహాత్మనా ।
కృతకృత్యో భవేద్ రాజా అశ్వమేధం చ విన్దతి ।। 13.42 ।।
కన్యాదానం చ యస్తత్ర కార్తిక్యాం వై కరిష్యతి ।
ప్రసన్నా దేవతాస్తస్య దాస్యన్త్యభిమతం ఫరమ్ ।। 13.43 ।।
కపలశ్చ మహాయక్షో ద్వారపాలః ఖయం స్థితః ।
విఘ్నం కరోతి పాపానాం దుర్గతి చ ప్రయచ్ఛతి ।। 13.44 ।।
పత్నీ తస్య మహాయక్షీ నామ్నోదూఖలమేఖలా ।
ఆహత్య దున్దుభిం తత్ర భ్రమతే నిత్యమేవ హి ।। 13.45 ।।
సా దదర్శ స్త్రియం చైకాం సపుత్రాం పాపదేశజామ్ ।
తామువాచ తదా యక్షీ ఆహత్య నిశి దున్దుభిమ్ ।। 13.46 ।।
యుగన్ధరే దధి ప్రాశ్య ఉషిత్వా చాచ్యుతస్థలే ।
తద్వద్ భూతాలయే స్నాత్వా సపుత్రా వస్తుమిచ్ఛసి ।। 13.47 ।।
దివా మయా తే కథితం రాత్రౌ భక్ష్యామి నిశ్చితమ్ ।
ఏతచ్ఛ్రుత్వా తు వచనం ప్రణిపత్య చ యక్షిణీమ్ ।। 13.48 ।।
ఉవాచ దీనయా వాచా ప్రసాదం కురు భామిని ।
తతః సా యక్షిణీ తాం తు ప్రోవాచ కృపయాన్వితా ।। 13.49 ।।
యదా సూర్యస్య గ్రహణం కాలేన భవితా క్వచిత్ ।
సంనిహత్యాం తదా స్నాత్వా పూతా స్వర్గం కమిష్యసి ।। 13.50 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే త్రయోదసోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION