శమంత పంచకం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:07 am

శమంత పంచకం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 5:29 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
తతో రామహృదం గచ్ఛేత్ తీర్థసేవీ ద్విజోత్తమః ।
యత్ర రామేణ విప్రేణ తరసా దీప్తతేజసా ।। 14.1 ।।
క్షత్రముత్సాద్య వీరేణ హ్రదాః పఞ్చ నివేశితాః ।
పూరయిత్వా నరవ్యాఘ్ర రుధిరేణేతి నః శ్రుతమ్ ।। 14.2 ।।
పితరస్తర్పితాస్తేన తథైవ చ పితామహాః ।
తతస్తే పితరః ప్రీతా రామమూచుర్ద్విజోత్తమాః ।। 14.3 ।।
రామ రామ మహాబాహో ప్రీతాః స్మస్తవ భార్గవ ।
అనయా పితృభక్త్యా చ విక్రమేణ చ తే విభో ।। 14.4 ।।
వరం వృణీష్వ భద్రం తే కిమిచ్ఛసి మహాయశః ।
ఏవముక్తస్తు పితృభీ రామః ప్రభవతాః పరః ।। 14.5 ।।
అబ్రవీత్ ప్రాఞ్జలిర్వాక్యం స పితృన్ గగనే స్థితాన్ ।
భవన్తో యది మే ప్రీతా యద్య నుగ్రాహ్యతా మయి ।। 14.6 ।।
పితృప్రసాదాదిచ్ఛేయం తపసాప్యాయనం పునః ।
యచ్చ పోషాభిభూతేన క్షత్రముత్సాదితం మయా ।। 14.7 ।।
తతశ్చ పాపాన్ముచ్యేయం యుష్మాకం తేజసా హ్యహమ్ ।
హ్రదాశ్చైతే తీర్థభూతా భవేయుర్భువి విశ్రుతాః ।। 14.8 ।।
ఏవముక్తాః శుభం వాక్యం రామస్య పితరస్తదా ।
ప్రత్యూచుః పరమప్రీతా రామం హర్షపురస్కృతాః ।। 14.9 ।।
తపస్తే వర్ద్ధూతాం పుత్ర పితృభక్త్యా విశేషతః ।
యచ్చ రోషాభిభూతేన క్షత్రముత్సాదితం త్వయా ।। 14.10 ।।
తతశ్చ పాపాన్ముక్తస్త్వం పాతితాస్తే క్వకర్మభిః ।
హ్రదాశ్చ తవ తీర్థత్వం గమీష్యన్తి న సంశయః ।। 14.11 ।।
హ్రదేష్వేతేషు యే స్నాత్వా స్వాన్ పితౄంస్తర్పయన్తి చ ।
తేభ్యో దాస్యన్తి పితరో యథాభిలషితం వరమ్ ।। 14.12 ।।
ఈప్సితాన్ మానసాన్ కామాన్ స్వర్గవాసం చ శాశ్వతమ్ ।
ఏవం దత్త్వా వరాన్ విప్రా రామస్య పితరస్తదా ।। 14.13 ।।
ఆమన్త్ర్య భార్గవం ప్రీతాస్తత్రైవాన్తర్హితాస్తదా ।
ఏవం రామహ్రదాః పుణ్యా భార్గవస్య మహాత్మనః ।। 14.14 ।।
స్నాత్వా హ్రదేషు రామస్య బ్రహ్మచారీ శుచివ్రతః ।
రామమభ్యర్చ్య శ్రద్ధావాన్ విన్దేద్ బహు సువర్ణకమ్ ।। 14.15 ।।
వంశమూలం సమాసాద్య తీర్థసేవీ సుసంయతః ।
స్వవంశసిద్ధయే విప్రాః స్నాత్వా వై వంశమూలకే ।। 14.16 ।।
కాయశోధనమాసాద్య తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
శరీరసుద్ధిమాప్నోతి స్నాతస్తస్మిన్ న సంశయః ।। 14.17 ।।
సుద్ధదేహశ్చ తం యాతి యస్మాన్నావర్తతే పునః ।
తావద్ భ్రమన్తి తీర్థేషు సిద్ధాస్తీర్థపరాయణాః ।
యావన్న ప్రాప్నువన్తీహ తీర్థం తత్కాయశోధనమ్ ।। 14.18 ।।
తస్మిస్తీర్థే చ సంప్లావ్య కాయం సంయతమానసః ।
పరం పదమవాప్నోతి యస్మాన్నావర్తతే పునః ।
14.19 తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రాస్తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
లోకా యత్రోద్ధతాః సర్వే విష్ణునా ప్రభవిష్ణునా ।। 14.20 ।।
లోకోద్ధారం సామాసాద్య తీర్థస్మరణతత్పరః ।
స్నాత్వాతీర్థవరే తస్మిన్ లోకాన్ పశ్యతి శాశ్వతాన్ ।। 14.21 ।।
యత్ర విష్ణుః స్థితో నిత్యం శివో దేవః సనాతనః ।
తౌ దేవౌ ప్రణిపాతేన ప్రసాద్య ముక్తిమాప్నుయాత్ ।। 14.22 ।।
శ్రీతీర్థం తు తతో గచ్ఛేత్ శాలగ్రామమనుత్తమమ్ ।
తత్ర స్నాతస్య సాన్నిధ్యం సదా దేవీ ప్రయచ్ఛతి ।। 14.23 ।।
కపిలాహ్రదమాసాద్య తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
తత్ర స్నాత్వార్'చయిత్వా చ దైవతాని పితృస్తథా ।। 14.24 ।।
కపిలానాం సహస్రస్య ఫలం విన్దతి మానవః ।
తత్ర స్థితం మహాదేవం కాపిలం వపురాస్థితమ్ ।। 14.25 ।।
దృష్ట్వా ముక్తిమవాప్నోతి ఋషిభిః పూజితం శివమ్ ।
సూర్యతీర్థం సమాసాద్య స్నాత్వా నియతమానసః ।। 14.26 ।।
అర్చయిత్వా పితృన్ దేవానుపవాసపరాయణః ।
అగ్నిష్టోమమవాప్నోతి సూర్యలోకం చ గచ్ఛతి ।। 14.27 ।।
సహస్రకిరణం దేవం భానుం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
దృష్ట్వా ముక్తిమవాప్నోతి నరో జ్ఞానసమన్వితః ।। 14.28 ।।
భవానీవనామాసాద్య తీర్థసేవీ యథాక్రమమ్ ।
తత్రాభిషేకం కుర్వాణో గోసహస్రఫలం లభేత్ ।। 14.29 ।।
పితామహస్య పిబతో హ్యమృతం పూర్వమేవ హి ।
ఉద్గారాత్ సురభిర్జాతా సా చ పాతాలమాశ్రితా ।। 14.30 ।।
తస్యాః సురభయో జాతాః తనయా లోకమాతరః ।
తాభిస్తత్సకలం వ్యాప్తం పాతాలం సునిరన్తరమ్ ।। 14.31 ।।
పితామహస్య యజతో దక్షిణార్థముపాహృతాః ।
ఆహుతా బ్రహ్మణా తాశ్చ విభ్రాన్తా వివరేణ హి ।। 14.32 ।।
తస్మిన్ వివరద్వారే తు స్థితో గణపతిః స్వయమ్ ।
యం దృష్ట్వా సకలాన్ కామాన్ ప్రాప్నోతిసంయతేన్ద్రియః ।। 14.33 ।।
సంగినీం తు సమాసాద్య తీర్థం ముక్తిసమాశ్రయమ్ ।
దేవ్యాస్తీర్థే నరః స్నాత్వా లభతే రూపముత్తమమ్ ।। 14.34 ।।
అనన్తాం శ్రియమాప్నోతి పుత్రపౌత్రసమన్వితః ।
భోగాంశ్చ విపులాన్ భుక్త్వా ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।। 14.35 ।।
బ్రహ్మావర్తే నరః స్నాత్వా బ్రహ్మజ్ఞానసమన్వితః ।
భవతే నాత్ర సన్దేహః ప్రాణాన్ ముఞ్చతి స్వేచ్ఛయా ।। 14.36 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రా ద్వారపాలం తు రన్తుకమ్ ।
తస్య తీర్థం సరస్వత్యాం యక్షేన్ద్రస్య మహాత్మనః ।। 14.37 ।।
తత్ర స్నాత్వా మహాప్రాజ్ఞ ఉపవాసపరాయణః ।
యక్షస్య చ ప్రసాదేన లభతే కామికం ఫలమ్ ।। 14.38 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రా బ్రహ్మవర్తం మునిస్తుతమ్ ।
బ్రహ్మావర్తే నరః స్నాత్వా బ్రహ్మ చాప్నోతి నిశ్చితమ్ ।। 14.39 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రాః సుతీర్థకమనుత్తమమ్ ।
తత్ర సంనిహితా నిత్యం పితరో దైవతైః సహ ।। 14.40 ।।
తత్రాభిషేకం కుర్వీత పితృదేవార్చనే రతః ।
అశ్వమేధమవాప్నోతి పితృన్ ప్రీణాతి శాశ్వతాన్ ।। 14.41 ।।
తతోऽమ్బువనం ధర్మజ్ఞ సమాసాద్య యథాక్రమమ్ ।
కామేశ్వరస్య తీర్థం తు స్నాత్వా శ్రద్ధాసమన్వితః ।। 14.42 ।।
సర్వవ్యాధివినిర్ముక్తో బ్రహ్మవాప్తిర్భవేద్ ధ్రువమ్ ।
మాతృతీర్థం చ తత్రైవ యత్ర స్నాతస్య భక్తితః ।। 14.43 ।।
ప్రజా వివర్ద్ధతే నిత్యమనన్తాం చాప్నుభాచ్ఛ్రియమ్ ।
తతః శీతవనం గచ్ఛేన్నియతో నియతాశనః ।। 14.44 ।।
తీర్థం తత్ర మహావిప్రా మహదన్యత్ర దుర్లభమ్ ।
పునాతి దర్శనాదేవ దణ్డకం చ ద్విజోత్తమాః ।। 14.45 ।।
కేశానభ్యుక్ష్య వై తస్మిన్ పూతో భవతి పాపతః ।
తత్ర తీర్థవరం చాన్యత్ స్వానులోమాయనం మహత్ ।। 14.46 ।।
తత్ర విప్రా మహాప్రాజ్ఞా విద్వాంసస్తీర్థతత్పరాః ।
స్వనులోమాయనే తీర్థే విప్రాస్త్రైలోక్యవిశ్రుతే ।। 14.47 ।।
ప్రాణాయామైర్నిహరన్తి స్వలోమాని ద్విజోత్తమాః ।
పూతాత్మానశ్చ తే విప్రాః ప్రయాన్తి పరమాం గతిమ్ ।। 14.48 ।।
దశాశ్వమేధికం చైవ తత్ర తీర్థం సువిశ్రుతమ్ ।
తత్ర స్నాత్వా భక్తియుక్తస్తదేవ లభతే ఫలమ్ ।। 14.49 ।।
తతో గచ్ఛేత శ్రద్ధావాన్ మానుషం లోకవిశ్రుతమ్ ।
దర్శనాత్ తస్య తీర్థస్య ముక్తో భవతి కిల్బిషైః ।। 14.50 ।।
పురా కృష్ణమృగాస్తత్ర వ్యాధేన శరపీడితాః ।
విగాహ్య తస్మిన్ సరసి మానుషత్వముపాగతాః ।। 14.51 ।।
తతో వ్యాధాశ్చ తే సర్వే తానపృచ్ఛన్ ద్విజోత్తమాన్ ।
మృగా అనేన వై యాతా అస్మాభిః శరపీడితాః ।। 14.52 ।।
నిమగ్నాస్తే సరః ప్రాప్య క్వ తే యాతా ద్విజోత్తమాః ।
తేऽబ్రువంస్తత్ర వై పృష్టా వయం తే చ ద్విజోత్తమాః ।। 14.53 ।।
అస్య తీర్థస్య మాహాత్మ్యాన్ మానుషత్వముపాగతాః ।
తస్మాద్ యూయం శ్రద్దధానాః స్నాత్వా తీర్థే విమత్సరాః ।। 14.54 ।।
సర్వపాపవినిర్ముక్తా భవిష్యథ న సంశయః ।
తతః స్నాతాశ్చ తే సర్వే శుద్ధదేహా దివం గతాః ।। 14.55 ।।
ఏతత్ తీర్థస్య మాహాత్మ్యం మానుషస్య ద్విజోత్తమాః ।
యే శృణ్వన్తి శ్రద్దధానాస్తేऽపి యాన్తి పరాం గతిమ్ ।। 14.56 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే చతుర్దశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Parashurama, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION