కోటి రుద్ర కూపం, జ్యేష్ఠాశ్రమం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:17 am

కోటి రుద్ర కూపం, జ్యేష్ఠాశ్రమం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 5:37 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
మానుషస్య తు పూర్వేణ క్రోశమాత్రే ద్విజోత్తమాః ।
ఆపగా నామ విఖ్యాతా నదీ ద్విజనిషేవితా ।। 15.1 ।।
శ్యామాకం పయసా సిద్ధమాజ్యేన చ పరిప్లుతమ్ ।
యే ప్రయచ్ఛన్తి విప్రేభ్యస్తేషాం పాపం న విద్యతే ।। 15.2 ।।
యే తు శ్రాద్ధం కరిష్యన్తి ప్రాప్య తామాపగాం నదీమ్ ।
తే సర్వకామసంయుక్తా భవిష్యన్తి న సంశయః ।। 15.3 ।।
శంసన్తి సర్వే పితరః స్మరన్తి చ పితామహాః ।
అస్మాకం చ కులే పుత్రః పౌత్రో వాపి భవిష్యతి ।। 15.4 ।।
య ఆపగాం నదీం గత్వా తిలైః సంతర్పయిష్యతి ।
తేన తృప్తా భవిష్యామో యావత్కల్పశతం గతమ్ ।। 15.5 ।।
నభస్యే మాసి సమ్ప్రాప్తే కృష్ణపక్షే విశేషతః ।
చతుర్దశ్యాం తు మధ్యాహ్నే పిణ్డదో ముక్తిమాప్నుయాత్ ।। 15.6 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రా బ్రహ్మణః స్థనముత్తమమ్ ।
బ్రహ్మోదుమ్బరమిత్యేవం సర్వలోకేషు పిశ్రుతమ్ ।। 15.7 ।।
తత్ర బ్రహ్మర్షికుణ్డేషు స్నాతస్య ద్విజసత్తమాః ।
సప్తర్షిణాం ప్రసాదేన సప్తసోమఫలం భవేత్ ।। 15.8 ।।
భరద్వాజో గౌతమశ్చ జమదగ్నిశ్చ కశ్యపః ।
విశ్వామిత్రో వసిష్ఠశ్చ అత్రిశ్చ భగవానృపిః ।। 15.9 ।।
ఏతైః సమేత్య తత్కుణ్డం కల్పితం భువి దుర్లభమ్ ।
బ్రహ్మణా సేవితం యస్మాద్ బ్రహ్మోదుమ్బరముచ్యతే ।। 15.10 ।।
తస్మింస్తీర్థవరే స్నాతో బ్రహ్మణోऽవ్యక్తజన్మనః ।
బ్రహ్మలోకమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ।। 15.11 ।।
దేవాన్ పితౄన్ సముద్దిశ్య యో విప్రం భోజయిష్యతి ।
పితరస్తస్య సుఖితా దాస్యన్తి భువి దుర్లభమ్ ।। 15.12 ।।
సప్తర్షీశ్చ సముద్దశ్య పృథమ్ స్నానం సమాచరేత్ ।
ఋషీణాం చ ప్రసాదేన సప్తలోకాధిపో భవేత్ ।। 15.13 ।।
కపిస్థలేతి విఖ్యాతం సర్వపాతకనాశనమ్ ।
యస్మిన్ స్థితః ఖయం దేవో వృద్ధకేదారసంజ్ఞితః ।। 15.14 ।।
తత్ర స్నాత్వార్'చయిత్వా చ రుద్రం దిణ్డిసమన్వితమ్ ।
అన్తర్ధానమవాప్నోతి శివలోకే స మోదతే ।। 15.15 ।।
యస్తత్ర తర్పణం కృత్వా పిబతే చులకత్రయమ్ ।
దిణ్డిదేవం నమస్కృత్య కేదారస్య ఫలం లభేత్ ।। 15.16 ।।
యస్తత్ర కురుతే శ్రాద్ధం శివముద్దిశ్య మానవః ।
చైత్రసుక్లచతుర్దశ్యాం ప్రాప్నోతి పరమంపదమ్ ।। 15.17 ।।
కలస్యాం తు తతో గచ్ఛేద్ యత్ర దేవీ స్వయం స్థితా ।
దుర్గా కాత్యాయనీ భద్రా నిద్రా మాయా సనాతనీ ।। 15.18 ।।
కలస్యాం చ నరః స్నాత్వా దృష్ట్వా దుర్గా తటే స్థితామ్ ।
సంసారగహనం దుర్గంనిస్తరేన్నాత్ర సంశయః ।। 15.19 ।।
తతో గచ్ఛేత సరకం త్రైలోక్యస్యాపి దుర్లభమ్ ।
కృష్ణపక్షే చతుర్దశ్యాం దృష్ట్వా దేవం మహేశ్వరమ్ ।। 15.20 ।।
లభతే సర్వకామాంశ్చ శివలోకం స గచ్ఛతి ।
తిస్రాః కోట్యస్తు తీర్థానాం సరకే ద్విజసత్తమాః ।। 15.21 ।।
రుద్రకోటిస్తథా కూపే సరోమధ్యే వ్యవస్థితా ।
తస్మిన్ సరే చ యః స్నాత్వా రుద్రకోటిం స్మరేన్నరః ।। 15.22 ।।
పూజితా రుద్రకోటిశ్చ భవిష్యతి న సంశయః ।
రుద్రాణాం చ ప్రసాదేన సర్వదోషవివర్జితః ।। 15.23 ।।
అఇన్ద్రజ్ఞానేన సంయుక్తః పరం పదమవాప్నుయాత్ ।
ఇడాస్పదం చ తత్రైవ తీర్థం పాపభయాపహమ్ ।। 15.24 ।।
అస్మిన్ ముక్తిమవాప్నోతి దర్శనాదేవ మానవః ।
తత్ర స్నాత్వార్'థయిత్వా చ పితృదేవగణానపి ।। 15.25 ।।
న దుర్గతిమవాప్నోతి మనసా చిన్తితం లభేత్ ।
కేదారం చ మహాతీర్థం సర్వకల్మషనాశనమ్ ।। 15.26 ।।
తత్ర స్నాత్వా తు పురుషః సర్వదానఫలం లభేత్ ।
కింరూపం చ మహాతీర్థం తత్రైవ భువి దుర్లభమ్ ।। 15.27 ।।
సరకస్య తు పూర్వేణ తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
అన్యజన్మ సువిఖ్యాతం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ।। 15.28 ।।
నారసింహం వపుః కృత్వా హత్వా దానవమూర్జితమ్ ।
తిర్యగ్యోనౌ స్థితో విష్ణుః సింహేషు రతిమాప్నువన్ ।। 15.29 ।।
తతో దేవాః సగన్ధర్వా ఆరాఘ్య వరదం శివమ్ ।
ఊచుః ప్రణతసర్వాఙ్గా విష్ణుదేహస్య లమ్భనే ।। 15.30 ।।
తతో దేవో మహాత్మాసౌ శారభం రూపమాస్థితః ।
యుద్ధం చ కారయామాస దివ్యం వర్షసహస్రకమ్ ।
యుధ్యమానౌ తు తౌ దేవౌ పతితౌ సరమధ్యతః ।। 15.31 ।।
తస్మిన్ సరస్తటే విప్రో దేవర్షిర్నారదః స్థితః ।
అశ్వత్థవృక్షమాశ్రిత్య ధ్యానస్థస్తౌ దదర్శ హ ।। 15.32 ।।
విష్ణుశ్చతుర్భుజో జజ్ఞే లిఙ్గాకారః శివః స్థితః ।
తౌ దృష్ట్వా తత్ర పురుషౌ తుష్టావ భక్తిభావితః ।। 15.33 ।।
నమః శివాయ దేవాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ।
హరయే చ ఉమాభర్త్రే స్థితికాలభృతే నమః ।। 15.34 ।।
హరాయ వహురూపాయ విశ్వరూపాయ విష్ణవే ।
త్ర్యమ్బకాయ సుసుద్ధాయ కుష్ణాయ జ్ఞానహేతవే ।। 15.35 ।।
ధన్యోऽహం సుకృతీ నిత్యం యద్ దృష్టో పురుషోత్తమౌ ।
మమాశ్రమమిదం పుణ్యం యువాభ్యాం విమలీకృతమ్ ।
అద్యప్రభృతి త్రైలోక్యే అన్యజన్మేతి విశ్రుతమ్ ।। 15.36 ।।
య ఇహాగత్య స్నాత్వా చ పితౄన్ సంతర్పయిష్యతి ।
తస్య శ్రద్ధాన్వితస్యేహ జ్ఞానమైన్ద్రం భవిష్యతి ।। 15.37 ।।
అశ్వత్థస్య తు యన్మూలం సదా తత్ర వసామ్యహమ్ ।
అశ్వత్థవన్దనం కృత్వా యమం రౌద్రం న పశ్యతి ।। 15.38 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రా నాగస్య హ్రదముత్తమమ్ ।
పౌణ్డరీకే నరః స్నాత్వా పుణ్డరీకఫలం లభేత్ ।। 15.39 ।।
దశమ్యాం శుక్లపక్షస్య చైత్రస్య తు విశేషతః ।
స్నానం జపం తథా శ్రాద్ధం ముక్తిమార్గప్రదాయకమ్ ।। 15.40 ।।
తతస్త్రివిష్టవం గచ్ఛేత్ తీర్థం దేవనషేవితమ్ ।
తత్ర వైతరణీ పుణ్యా నదీ పాపప్రమోచనీ ।। 15.41 ।।
తత్ర స్నాత్వార్'చయిత్వా చ శూలపాణిం వృషధ్వజమ్ ।
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా గచ్ఛత్యేవ పరాం గతిమ్ ।। 15.42 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రేన్ద్రా రసావర్తమనుత్తమమ్ ।
తత్ర స్నాత్వా భక్తియుక్తః సిద్ధిమాప్నోత్యనుత్తమామ్ ।। 15.43 ।।
చైత్ర శుక్లచతుర్దశ్యాం తీర్థే స్నాత్వా హ్యలేపకే ।
పూజయిత్వా శివం తత్ర పాపలేపో న విద్యతే ।। 15.44 ।।
తతో గచ్ఛేన విప్రన్ద్రాః ఫలకీవనముత్తమమ్ ।
యత్ర దేవాః సగన్ధర్వాః సాధ్యాశ్చ ఋషయః స్థితాః ।
తపశ్చరన్తి విపులం దివ్యం వర్షసహస్రకమ్ ।। 15.45 ।।
దృషద్వత్యాం నరః స్నాత్వా తర్పయిత్వా చ దేవతాః ।
అగ్నిష్టోమాతిరాత్రాభ్యాం ఫలం విన్దతి మావనః ।। 15.46 ।।
సోమక్షయే చ సంప్రాప్తే సోమస్య చ దినే తథా ।
యః శ్రాద్ధం కురుతే మర్త్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।। 15.47 ।।
గయాయాం చ యతా శ్రాద్ధ పితృన్ ప్రీణాతి నిత్యశః ।
తథా శ్రాద్ధం చ కర్తవ్యం ఫలకీవనమాశ్రితైః ।। 15.48 ।।
మనసా స్మరతే యస్తు ఫలకీవనముత్తమమ్ ।
తస్యాపి పితరస్తృప్తిం ప్రయాస్యన్తి న సంశయః ।। 15.49 ।।
తత్రాపి తీర్థం సుమహత్ సర్వదేవైరలఙ్కృతమ్ ।
తస్మిన్ స్నాతస్తు పురుషో గోసహస్రఫలం లభేత్ ।। 15.50 ।।
పాణిఖాతే నరః స్నాత్వా పితృన్ సంతర్ప్య మానవః ।
అవాప్నుయాద్ రాజసూయం సాంఖ్యం యోగం చ విన్దతి ।। 15.51 ।।
తతో గచ్ఛేత సుమహత్ తీర్థం మిశ్రకముత్తమమ్ ।
తత్ర తీర్థాని మునినా మిశ్రితాని మహాత్మనా ।। 15.52 ।।
వ్యాసేన మునిశార్దులా దధీచ్యర్థం మహాత్మనా ।
సర్వతీర్థేషు స స్నాతి మిశ్రకే స్నాతి యో నరః ।। 15.53 ।।
తతో వ్యాసవనం గచ్ఛేన్నియతో నియతాశనః ।
మనోజవే నరః స్నాత్వా మిశ్రకే స్నాతి యో నరః ।। 15.54 ।।
మనసా చిన్తితం సర్వం సిధ్యతే నాత్ర సంశయః ।
గత్వా మధువటీం చైవ దేవ్యాస్తీర్థం నరః శుచిః ।। 15.55 ।।
తత్ర స్నాత్వార్'చయేద్ దేవాన్ పితౄంశ్చ ప్రయతో నరః ।
స దేవ్యా సమనుజ్ఞాతో యథా సిద్ధిం లభేన్నరః ।। 15.56 ।।
కౌశిక్యాః సంగమే యస్తు దృషద్వత్యాం నరోత్తమః ।
స్నాయీత నయతాహారః సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ।। 15.57 ।।
తతో వ్యాసస్థలీ నామ యత్ర వ్యాసేన ధీమతా ।
పుత్రశోకాభిభూతేన దేహత్యాగాయ నిశ్చయః ।। 15.58 ।।
కృతో దేవైశ్చ విప్రేన్ద్రాః పునరుత్థాపితస్తదా ।
అభిగమ్య స్థలీం తస్య పుత్రశోకం న విన్దతి ।। 15.59 ।।
గిన్దత్తం కూపమాసాద్య తిలప్రస్థం ప్రదాయ చ ।
గచ్ఛేత పరమాం సిద్ధిం ఋణైర్ముక్తిమవాప్నుయాత్ ।। 15.60 ।।
యహ్నం చ సుదినం చైవ ద్వే తీర్థే భువి దుర్లభే ।
తయోః స్నాత్వా విశుద్ధాత్మా సూర్యలోకమపాప్నుయాత్ ।। 15.61 ।।
కృతజప్యం తతో గచ్ఛేత్ త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ ।
తత్రాభిషేకం కువీన్త గఙ్గాయాం ప్రయతః స్థితః ।। 15.62 ।।
అర్చయిత్వా మహాదేవమశ్వమేధఫలం లభేత్ ।
కోటితీర్థం చ తత్రైవ దృష్ట్వా కోటీశ్వరం ప్రభుమ్ ।। 15.63 ।।
తత్ర స్వ్నాత్వా శ్రద్దధానః కోటియజ్ఞఫలం లభేత్ ।
తతో వామనకం గచ్ఛేత్ త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ ।। 15.64 ।।
యత్ర వామనరూపేణ విష్ణునా ప్రభవిష్ణునా ।
బలేరపహృతం రాజ్యమిన్ద్రాయ ప్రతిపాదితమ్ ।। 15.65 ।।
తత్ర విష్ణుపదేస్నాత్వా అర్చయిత్వా చ వామనమ్ ।
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా విష్ణులోకమవాప్నుయాత్ ।। 15.66 ।।
జ్యేష్ఠాశ్రమం చ తత్రైవ సర్వపాతకనాశనమ్ ।
తం తు దృష్ట్వా నరో ముక్తిం సంప్రయాతి న సంశయః ।। 15.67 ।।
జ్యేష్ఠే మాసి సితే పక్షే ఏకాదశ్యాముపోషితః ।
ద్వాదశ్యాం చ నరః స్నాత్వా జ్యేష్ఠత్వం లభతే నృపు ।। 15.68 ।।
తత్ర ప్రతిష్ఠితా విప్రా విష్ణునా ప్రభవిష్ణునా ।
దీక్షాప్రతిష్ఠాసంయుక్తా విష్ణుప్రీణనతత్పరాః ।। 15.69 ।।
తేభ్యో దత్తాని శ్రాద్ధాని దానాని వివిధాని చ ।
అక్షయాణి భవిష్యన్తి యావన్మన్వన్తరస్థితిః ।। 15.70 ।।
తత్రైవ కోటితీర్థం చ త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ ।
తస్మిస్తీర్థే నరః స్నాత్వా కోటియజ్ఞఫలం లభేత్ ।। 15.71 ।।
కోటీశ్వరం నరో దృష్ట్వా తస్మితీర్థే మహేశ్వరమ్ ।
మహాదేవప్రసాదేన గాణపత్యమవాప్నుయాత్ ।। 15.72 ।।
తత్రైవ సుమహత్ తీర్థం సూర్యస్య చ మహాత్మనః ।
తస్మిన్ స్నాత్వా భక్తిభుక్తః సూర్యలోకే మహీయతే ।। 15.73 ।।
తతో గచ్ఛేత విప్రైన్ద్రాస్తీర్థం కల్మషనాశనమ్ ।
కులోత్తారణనామానం విష్ణునా కల్పితం పురా ।। 15.74 ।।
వర్ణానామాశ్రమాణాం చ తారణాయ సునిర్మలమ్ ।
బ్రహ్మచర్యాత్పరం మోక్షం య ఇచ్ఛిన్తి సునిర్మలమ్ ।
తేऽపి తత్తీర్థమాసాద్య పశ్యన్తి పరమం పదమ్ ।। 15.75 ।।
బ్రహ్మచారీ గృహస్థశ్చ వానప్రస్థో యతిస్తథా ।
కులాని తారయేత్ స్నాతః సప్త సప్త చ సప్త చ ।। 15.76 ।।
బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః సూద్రా యే తత్పరాయణాః ।
స్నాతా భక్తియుతాః సర్వే పశ్యన్తి పరమం పదమ్ ।। 15.77 ।।
దూరస్థోऽపి స్మరేద్ యస్తు కురుక్షేత్రం సవామనమ్ ।
సోऽపి ముక్తిమవాప్నోతి కిం పునర్న్నివసన్నరః ।। 15.78 ।।
ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్నే పఞ్చదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION