మంకణుడు ప్రార్థించగా సరస్వతీ నది కురుక్షేత్రానికి విచ్చేయడం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:10 am

మంకణుడు ప్రార్థించగా సరస్వతీ నది కురుక్షేత్రానికి విచ్చేయడం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 5:40 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
పవనస్య హ్రదే స్నాత్వా దృష్ట్వా దేవం మహేశ్వరమ్ ।
విముక్తః కలుషైః సర్వైః శైవం పదమవాప్నుయాత్ ।। 16.1 ।।
పుత్రశోకేన పవనో యస్మిల్లీనో బభూవ హ ।
తతః సబ్రహ్మకైర్దేవైః ప్రసాద్య ప్రకటీకృతః ।। 16.2 ।।
అతో గచ్ఛేత అమృతం స్థానం తచ్ఛూలపాణినః ।
యత్ర దేవైః సగన్ధర్వైః హనుమాన్ ప్రకటీకృతః ।। 16.3 ।।
తత్ర తీర్థే నరః స్నాత్వా అమృతత్వమవాప్నుయాత్ ।
కులోత్తారణమాసాద్య తీర్థసేవీ ద్విజోత్తమః ।। 16.4 ।।
కులాని తారయేత్ సర్వాన్ మాతామహపితామహాన్ ।
శాలిహోత్రస్య రాజర్షేస్తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।। 16.5 ।।
తత్ర స్నాత్వా విముక్తస్తు కలుషైర్దైహసంభవైః ।
శ్రీకుఞ్జం తు సరస్వత్యాం తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।। 16.6 ।।
తత్ర స్నాత్వా నరో భక్త్యా అగ్నిష్టోమఫలం లభేత్ ।
తతో నైమిషకుఞ్జం తు సమాసాద్య నరః శుచిః ।। 16.7 ।।
నైమిషస్య చ స్నానేన యత్ పుణ్యం తత్ సమాప్నుయాత్ ।
తత్ర తీర్థం మహాఖ్యాతం వేదవత్యా నిషేవితమ్ ।। 16.8 ।।
రావణేన గృహీతాయాః కేశేషు ద్విజసత్తమాః ।
తద్వధాయ చ సా ప్రాణాన్ ముముచే శోకకర్శితా ।। 16.9 ।।
తతో జాతా గృహే రాజ్ఞో నజకస్య మహాత్మనః ।
సీతా నామేతి విఖ్యాతా రామపత్నీ పతివ్రతా ।। 16.10 ।।
సా హృతా రావణేనేహ వినాశాయాత్మనః స్వయమ్ ।
రామేణ రావణం హత్వా అభిషిచ్య విభిషణమ్ ।। 16.11 ।।
సమానీతా గృహం సీతా కీర్తిరాత్మవతా యథా ।
తస్యాస్తీర్థే నరః స్నాత్వా కన్యాయజ్ఞఫలం లభేత్ ।। 16.12 ।।
విముక్తః కలుషైః సర్వైః ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।
తతో గచ్ఛేత సుమహద్ బ్రహ్మణః స్థానముత్తమమ ।। 16.13 ।।
యత్ర వర్ణావరః స్నాత్వా బ్రాహ్మణ్యం లభతే నరః ।
బ్రాహ్మణశ్చ విశుద్ధత్మా పరం పదమవాప్నుయాత్ ।। 16.14 ।।
తతో గచ్ఛేత సోమస్య తీర్థం త్రైలోక్యదుర్లభమ్ ।
యత్ర సోమస్తపస్తప్త్వా ద్విజరాజ్యమవాప్నుయాత్ ।। 16.15 ।।
తత్ర స్నాత్వార్'చయిత్వా చ స్వపితౄన్ దైవతాని చ ।
నిర్మలః స్వర్గమాయాతి కార్తిక్యాం చన్ద్రమా యథా । ।
16.16 సప్తసారస్వతం తీర్థం త్రైలోక్యస్యాపి దుర్లభమ్ ।
యత్ర సప్త సరస్వత్య ఏకీభూతా వహన్తి చ ।। 16.17 ।।
సుప్రభా కాఞ్చనాక్షీ చ విశాలా మానసహ్రదా ।
సరస్వత్యోఘనామా చ సువేణుర్విమలోదకా ।। 16.18 ।।
పితామహస్య యజతః పుష్కరేషు స్థితస్య హ ।
అబ్రువన్ ఋషయః సర్వే నాయం యజ్ఞో మహాఫలః ।। 16.19 ।।
న దృశ్యతే సరిచ్ఛ్రేష్ఠా యస్మాదిహ సరస్వతీ ।
తఛ్రుత్వా భగవాన్ ప్రీతః సస్మారాథ సరస్వతీమ్ ।। 16.20 ।।
పితామహేన యజతా ఆహూతా పుష్కరేషు వై ।
సుప్రభా నామ సా దేవీ తత్ర ఖ్యాతా సరస్వతీ ।। 16.21 ।।
తాం దృష్ట్వా మునయః ప్రీతా వేగయుక్తాం సరస్వతీమ్ ।
పితామహం మానయన్తీం తే తు తాం బహు మేనిరే ।। 16.22 ।।
ఏవమేషా సరిచ్ఛ్రేష్ఠా పుష్కరస్థా సరస్వతీ ।
సమానీతా సురుక్షేత్రే మఙ్కణేన మహాత్మనా ।। 16.23 ।।
నైమిషే మునయః స్థిత్వా శౌనకాద్యాస్తపోధనాః ।
తే పృచ్ఛన్తి మహాత్మానం పౌరాణం లోమహర్షణమ్ ।। 16.24 ।।
కథం యజ్ఞఫలోऽస్మాకం వర్తతాం సత్పథే భవేత్ ।
తతోऽబ్రేవీన్మహాభాగాః ప్రణమ్య శిరసా ఋతీన్ ।। 16.25 ।।
సరస్వతీ స్థితా యత్ర తత్ర యజ్ఞఫలం మహత్ ।
ఏతచ్ఛ్రుత్వా తు మనుయో నానాస్వాధ్యాయవేదినః ।। 16.26 ।।
సమాగమ్య తతః సర్వే సస్మరుస్తే సరస్వతీమ్ ।
సా తు ధ్యాతా తతస్తత్ర ఋషిభిః సత్రయాజిభిః ।। 16.27 ।।
సమాగతా ప్లావనార్థం యజ్ఞే తేషాం మహాత్మనామ్ ।
నైమిషే కాఞ్చనాక్షీ తు స్మృతా మఙ్కణకేన సా ।। 16.28 ।।
సమాగతా కురుక్షేత్రం పుణ్యతోయ సరస్వతీ ।
గయస్య యజమానస్య గయేష్వేవ మహాక్రతుమ్ ।। 16.29 ।।
ఆహూతా చ సరిచ్ఛ్రేష్ఠా గయయజ్ఞే సరస్వతీ ।
విశాలాం నామ తాం ప్రాహురృషయః సంశితవ్రతాః ।। 16.30 ।।
సరిత్ సా హి సమాహూతా మఙ్కణేన మహాత్మనా ।
కురుక్షేత్రం సమాయాతా ప్రవిష్టా చ మహానదీ ।। 16.31 ।।
ఉత్తరే కోశలాభాగే పుణ్యే దేవర్షిసేవితే ।
ఉద్దాలకేన మునినా తత్ర ధ్యాతా సరస్వతీ ।। 16.32 ।।
ఆజగామ సరిచ్ఛ్రేష్ఠా తం దేశం మునికారణాత్ ।
పూజ్యమానా మునిగణైర్వల్కలాజినసంవృతైః ।। 16.33 ।।
మనోహరేతి విఖ్యాతా సర్వపాపక్షయావహా ।
ఆహూతా సా కురుక్షేత్రే మఙ్కణేన మహాత్మనా ।
ఋషేః సంమాననార్థాయ ప్రవిష్టా తీర్థముత్తమమ్ ।। 16.34 ।।
సువేణురితి విఖ్యాతా కేదారే యా సరస్వతీ ।
సర్వపాపాక్షయా జ్ఞేయా ఋషిసిద్ధినిషేవితా ।। 16.35 ।।
సాపి తేనేహ మునినా ఆరాధ్య పరమేశ్వరమ్ ।
ఋషీణాముపకారార్థం కురుక్షేత్రం ప్రవేశితా ।। 16.36 ।।
దక్షేణ యజతా సాపి గఙ్గాద్వారే సరస్వతీ ।
విమలోదా భగవతీ దక్షేణ ప్రకటీకృతా ।। 16.37 ।।
సమాహూతా యయౌ తత్ర మఙ్కణేన మహాత్మనా ।
కురుక్షేత్రే తు కురుణా యజితా చ సరస్వతీ ।। 16.38 ।।
సరోమధ్యే సమానీతా మార్కణ్డేయేన ధీమతా ।
అభిష్టూయ మహాభాగాం పుణ్యతోయాం సరస్వతీమ్ ।। 16.39 ।।
యత్ర మఙ్కణకః సిద్ధః సప్తసారస్వతే స్థితః ।
నృత్యమానశ్చ దేవేన శఙ్కరేణ నివారితః ।। 16.40 ।।
ఇతి క్షీవామనురాణే సరోమాహాత్మ్యే షోడశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Sarasvati river, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION