మంకణ మహర్షి చరిత్ర

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:11 am

మంకణ మహర్షి చరిత్ర

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 5:44 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

ఋషయ ఊచుః ।
కథం మఙ్కణకః సిద్ధః కస్మాజ్జాతో మహానృషిః ।
నృత్యమానస్తు దేవేన కిమర్థం స నివారితః ।। 17.1 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
కశ్యపస్య సుతో జజ్ఞే మానసో మఙ్కణోమునిః ।
స్నానం కర్తుం వ్యవసితో గృహీత్వా వల్కలం ద్విజః ।। 17.2 ।।
తత్ర గతా హ్యప్సరసో రమ్భాద్యాః ప్రియదర్శనాః ।
స్నాయన్తి రుచిరాః స్నిగ్ధాస్తేన సార్ధమనిన్దితాః ।। 17.3 ।।
తతో మునేస్తదా క్షోభాద్రేతః స్కన్నం యదమ్భసి ।
తద్రేతః స తు జగ్రాహ కలశే వై మహాతపాః ।। 17.4 ।।
సప్తధా ప్రవిభాగం తు కలశస్థం జగామ హ ।
తత్రర్షయః స్పత జాతా విదుర్యాన్ మరుతాం గణాన్ ।
17.5 వాయువేగో వాయుబలో వాయుహా వాయుమణ్డలః ।
వాయుజ్వలో వాయురేతో వాయుచక్రశ్చ వీర్యవాన్ ।। 17.6 ।।
ఏతే హ్యపత్యాస్తస్యర్షేర్ధారయన్తి చరాచరమ్ ।
పురా మఙ్కణకః సిద్ధః కుశాగ్రేణేతి మే శ్రుతమ్ ।। 17.7 ।।
క్షతః కిల కరే విప్రాస్తస్య శాకరసోऽస్రవత్ ।
స వై శాకరసం దృష్ట్వా హర్షావిష్టః ప్రనుత్తవాన్ ।। 17.8 ।।
తతః సర్వం ప్రనృత్తం చ సథావరం జఙ్మం చ యత్ ।
ప్రనుత్తం చ జగద్ దృష్ట్వా తేజసా తస్య మోహితమ్ ।। 17.9 ।।
బ్రహ్మాదిభిః సురైస్తత్ర ఋషిభిశ్చ తపోధనైః ।
విజ్ఞప్తో వై మహాదేవో మునేరర్థే ద్విజోత్తమాః ।। 17.10 ।।
నాయ నృత్యేద్ యథా దేవ తథా త్వం కర్తుమర్హసి ।
తతో దేవో మునిం దృష్ట్వా హర్షావిష్టమతీవ హి ।। 17.11 ।।
సురణాం హితకామార్థం మహాదేవోऽభ్యభాషత ।
హర్షస్థానం కిమర్థం చ తవేదం మునిసత్తమ ।
తపస్వినో ధర్మపథే స్థితస్య ద్విజసత్తమ ।। 17.12 ।।
కిం న పశ్యసి మే బ్రహ్మన్ కరాచ్ఛాకరసం స్రుతమ్ ।
యం దృష్ట్వాహం ప్రనుత్తో వై హర్షేణ మహతాన్వితః ।। 17.13 ।।
తం ప్రహస్యాబ్రవీద్ దేవో మునిం రాగేమ మోహితమ్ ।
అహం న విస్మయం విప్ర గచ్ఛామీహ ప్రపశ్యతామ్ ।। 17.14 ।।
ఏవముక్త్వా మునిశ్రేష్ఠం దేవదేవో మహాద్యుతిః ।
అఙ్గుల్యగ్రేణ విప్రేన్ద్రాః స్వాఙ్గుష్ఠం తాడయద్ భవః ।। 17.15 ।।
తతో భస్మ క్షతాత్ తస్మాన్నిర్గతం హిమసన్నిభమ్ ।
తద్ దృష్ట్వా వ్రీడితోవిప్రః పాదయోః పతితోऽబ్రవీత్ ।। 17.16 ।।
నాన్యం దేవాదహం మన్యే శూలపాణేర్మహాత్మనః ।
చరాచరస్య జగతో వరస్త్వమసి శూలధృక్ ।। 17.17 ।।
త్వదాశ్రయాశ్చ దృశ్యన్తే సురా బ్రహ్మాదయోऽనఘ ।
పూర్వస్త్వమసి దేవానాం కర్తా కారయితా మహత్ ।। 17.18 ।।
త్వత్ప్రసాదాత్ సురాః సర్వే మోదన్తే హ్యకులోభయాః ।
ఏవం స్తుత్వా మహాదేవమృషిః స ప్రణతోऽబ్రవీత్ ।। 17.19 ।।
భగవంస్త్వప్రసాదాద్ధి తపో మే న క్షయం వ్రజేత్ ।
తతో దేవః ప్రసాన్నాత్మా తమృషిం వాక్యమబ్రవీత్ ।। 17.20 ।।
ఈశ్వర ఉవాచ
తపస్తే వర్ద్ధతాం విప్ర మత్ప్రసాదాత్ సహస్రధా ।
ఆశ్రమే చేహ వత్స్యామి త్వయా సార్ద్ధమహం సదా ।। 17.21 ।।
సప్తసారస్వతే స్నాత్వా యో మమర్చిష్యతే నరః ।
న తస్య దుర్లభం కిఞ్చిదిహ లోకే పరత్ర చ ।। 17.22 ।।
సారస్వతం చ తం లోకం గమిష్యతి న సంశయః ।
శివస్య చ ప్రసాదేన పాప్నోతి పరమం పదమ్ ।। 17.23 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే సప్తదశోధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION