ఔశనస విశ్వామిత్ర అవకీర్ణ తీర్థాల మహిమ

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:15 am

ఔశనస విశ్వామిత్ర అవకీర్ణ తీర్థాల మహిమ

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 6:00 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
తతస్త్వౌశనసం తీర్థం గచ్ఛేత్తు శ్రద్ధాయాన్వితాః ।
ఉశనా యత్ర సంసిద్ధో గ్రహత్వం చ సమాప్తవాన్ ।। 18.1 ।।
తస్మిన్ స్నాత్వా విముక్తస్తు పాతకైర్జన్మసంభవైః ।
తతో యాతి పరం బ్రహ్మ యస్మాన్నావర్తతే పునః ।। 18.2 ।।
రహోదరో నామ మునిర్యత్ర ముక్తో బభూవ హ ।
మహతా శిరసా గ్రస్తస్తీర్థమాహాత్మ్యదర్శనాత్ ।। 18.3 ।।
కథం రహోదరో గ్రస్తః కథం మోక్షమవాప్తవాన్ ।
తీర్థస్య తస్య మాహాత్మ్యమిచ్ఛామః శ్రోతుమాదరాత్ ।। 18.4 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
పురా వై దణ్డకారణ్యే రాఘవేణ మహాత్మనా ।
వసతా ద్విజశార్దూలా రాక్షసాస్తత్ర హింసితాః ।। 18.5 ।।
తత్రైకస్య శిరశ్ఛిన్నం రాక్షసస్య దురాత్మనః ।
క్షురేణ శితధారేణ తత్ పపాత మహావనే ।। 18.6 ।।
రహోదరస్య తల్లగ్నం జఙ్ఘాయాం వై యదృచ్ఛయా ।
వనే విచారతస్తత్ర అస్థి భిత్త్వా వివేశ హ ।। 18.7 ।।
స తేన లగ్నేన తదా ద్విజాతిర్న శశాక హ ।
అభిగన్తుం మహాప్రాజ్ఞస్తీర్థాన్యాయతనాని చ ।। 18.8 ।।
స పూతినా విస్రవతా వేదనార్తే మహామునిః ।
జగామ సర్వతీర్థాని పృథివ్యాం యాని కాని చ ।। 18.9 ।।
తతః స కథయామాస ఋషీణాం భావితాత్మనామ్ ।
తేऽబ్రువన్ ఋషయో విప్రం ప్రయాహ్యైశనసం ప్రతిః ।। 18.10 ।।
తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా జగామ స రహోదరః ।
తతస్త్వైశనసే తీర్థే తస్యోపస్పృశతస్తదా ।। 18.11 ।।
తచ్ఛిరశ్చరణం ముక్త్వా పపాతాన్తర్జలే ద్విజాః ।
తతః స విరజో భూత్వా పూతాత్మా వీతకల్మషః ।। 18.12 ।।
ఆజగామాశ్రమం ప్రీతః కథయామాస చాఖిలమ్ ।
తే శ్రుత్వా ఋషయః సర్వే తీర్థమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।
కపాలమోచనమితి నామ చక్రుః సమాగతాః ।। 18.13 ।।
తత్రాపి సుమహత్తీర్థ విశ్వామిత్రస్య విశ్రుతమ్ ।
బ్రాహ్మణ్యం లబ్ధవాన్ యత్ర విశ్వామిత్రో మహామునిః ।। 18.14 ।।
తస్మిస్తీర్థవరే స్నాత్వా బ్రాహ్మణ్యం లభతే ధ్రువమ్ ।
బ్రాహ్మణస్తు విశుద్ధాత్మా పరం పదమవాప్నుయాత్ ।। 18.15 ।।
తతః పూథూదకం గచ్ఛేన్నియతో నియతాశనః ।
తత్ర సిద్ధస్తు బ్రహ్మర్షి రుషఙ్గుర్నామ నామతః ।। 18.16 ।।
జాతిస్మరో రుషఙ్గుస్తు గఙ్గాద్వారే సదా స్థితః ।
అన్తకాలం తతో దృష్ట్వా పుత్రాన్ వచనమబ్రవీత్ ।
ఇహ శ్రేయో న పస్యామి నయధ్వం మాం పృథూదకమ్ ।। 18.17 ।।
విజ్ఞాయ తస్య తద్భావం రుషఙ్గోస్తే తపోధనాః ।
తం వై తీర్థే ఉపానిన్యుః సరస్వత్యాస్తపోధనమ్ ।। 18.18 ।।
స తైః పుత్రైః సమానీతః సరస్వత్యాం సమాప్లుతః ।
స్మృత్వా తీర్థగుణాన్ సర్వాన్ ప్రాహేదమృషిసత్తమః ।। 18.19 ।।
సరస్వత్యుత్తరే తీర్థే యస్త్యజేదాత్మనస్తనుమ్ ।
పృథూదకే జప్యపరో నూనం చామరతాం వ్రజేత్ ।। 18.20 ।।
తత్రైవ బ్రహ్మయోన్యస్తి బ్రహ్మణా యత్ర నిర్మితా ।
పృథూదకం సమాశ్రిత్య సరస్వత్యాస్తటే స్థితః ।। 18.21 ।।
చాతుర్వర్ణ్యస్య సృష్ట్యర్థమాత్మజ్ఞానపరోऽభవత్ ।
తస్యాభిధ్యాయతః సృష్టిం బ్రహ్మణోऽవ్యక్తజన్మనః ।। 18.22 ।।
ముఖతో బ్రాహ్మణా జాతా బాహుభ్యాం క్షత్రియాస్తథా ।
ఊరుభ్యాం వైశ్యజాతీయాః పద్భ్యాం శూద్రాస్తతోऽభవన్ ।। 18.23 ।।
చాతుర్వర్ణ్యం తతో దృష్ట్వా ఆశ్రమస్థం తతస్తతః ।
ఏవం ప్రతిష్ఠితం తీర్థం బ్రహ్మయోనీతి సంజ్ఞితమ్ ।। 18.24 ।।
తత్ర స్నాత్వా ముక్తికామః పునర్యోనిం న పశ్యతి ।
తత్రైవ తీర్థం విఖ్యాతమవకీర్ణేతి నామతః ।। 18.25 ।।
యస్మిన్ తీర్థే బకో దాల్భ్యో ధృతరాష్ట్రమమర్షణమ్ ।
జుహావ వాహనైః సార్ధం తత్రాబుధ్యత్ తతో నృపః ।। 18.26 ।।
ఋషయ ఊచుః
కథం ప్రతిష్ఠితం తీర్థమవకీర్ణేన నామతః ।
ధృతరాష్ట్రేణ రాజ్ఞా చ స కిమర్థం ప్రసాదితః ।। 18.27 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
ఋషయో నైమిషేయా యే దక్షిణార్థం యయుః పురా ।
తత్రైవ చ బకో దాల్భ్యో దృతరాష్ట్రా మయాచత ।। 18.28 ।।
తేనాపి తత్ర నిన్దార్థముక్తం పశ్వనృతం తు యత్ ।
తతః క్రోధేన మహతా మాంసముత్కృత్య తత్ర హ । ।
18.29 పృథూదకే మహాతీర్థే అవకీర్ణేతి నామతః ।
జుహావ ధృతరాష్ట్రస్య రాష్ట్రం నరపతేస్తతః ।। 18.30 ।।
హూయమానే తదా రాష్ట్రే ప్రవృత్తే యజ్ఞకర్మణి ।
అక్షియత తతో రాష్ట్రం నృపతేర్దుష్కృతేన వై ।। 18.31 ।।
తతః స చిన్తయామాస బ్రాహ్మణస్య విచేష్టితమ్ ।
పురోహితేన సంయుక్తే రత్నాన్యాదాయ సర్వశః ।। 18.32 ।।
ప్రసాదనార్థం విప్రస్య హ్యవకీర్ణం యయౌ తదా ।
ప్రసాదితః స రాజ్ఞా చ తుష్టః ప్రోవాచ తం నృపమ్ ।। 18.33 ।।
బ్రాహ్మణా నావమన్తవ్యాః పురుషేణ విజానతా ।
అవజ్ఞాతో బ్రాహ్మణస్తు హన్యాత్ త్రిపురుషం కులమ్ ।। 18.34 ।।
ఏవముక్త్వా స నృపతిం రాజ్యేన యశసా పునః ।
ఉత్థాపయామాస తతస్తస్య రాజ్ఞో హితే స్థితః ।। 18.35 ।।
తస్మింస్తీర్థే తు యః స్నాతి శ్రద్దధానో జితేన్ద్రియః ।
స ప్రాప్నోతి నరో నిత్యం మనసా చిన్తితం ఫలమ్ ।। 18.36 ।।
తత్ర తీర్థం సువిఖ్యాతం యాయాతం నామ నామతః ।
యస్యేహ యజమానస్య మధు సుస్రావ వై నదీ ।। 18.37 ।।
తస్మిన్ స్నాతో నరో భక్త్యా ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః ।
ఫలం ప్రాప్నోతి యజ్ఞస్య అశ్వమేధస్య మానవః ।। 18.38 ।।
మధుస్రవం చ తత్రైవ తీర్థం పుణ్యతమం ద్విజాః ।
తస్మిన్ స్నాత్వా నరో భక్త్యా మధునాతర్పయేత్ పితౄన్ ।। 18.38 ।।
తత్రాపి సుమహత్తీర్థం వసిష్ఠోద్వాహసంజ్ఞితమ్ ।
తత్ర స్నాతో భక్తియుక్తో వాసిష్ఠం లోకమాప్నుయాత్ ।। 18.39 ।।
తత్రాపి సుమహత్తీర్థం వసిష్ఠోద్వాహసంజ్ఞితమ్ ।
తత్ర స్నాతో భక్తియుక్తో వాసిష్ఠం లోకమాప్నుయాత్ ।। 18.40 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే అష్టాదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION