అరుణా సరస్వతీ నదుల సంగమం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:12 am

అరుణా సరస్వతీ నదుల సంగమం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 6:05 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

ఋషయ ఊచుః ।
వసిష్ఠస్యాపవాహోऽసౌ కథం వై సంబభూవ హ ।
కిమర్థం సా సరిచ్ఛ్రేష్ఠా తమృషిం ప్రత్యవాహయత్ ।। 19.1 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
విశ్వామిత్రస్య రాజర్షేర్వసిష్ఠస్య మహాత్మనః ।
భృశం వైరం బభూవేహ తపఃస్పర్ద్ధాకృతే మహత్ ।। 19.2 ।।
ఆశ్రమో వై వసిష్ఠస్య స్థాణుతీర్థే బభూవ హ ।
తస్య పశ్చిమదిగ్భాగే విశ్వామిత్రస్య ధీమతః ।। 19.3 ।।
యత్రేష్ట్వా భగవాన్ స్థాణుః పూజయిత్వా సరస్వతీమ్ ।
స్థాపయామాస దేవేశో లిఙ్గాకారాం సరస్వతీమ్ ।। 19.4 ।।
వసిష్ఠస్తత్ర తపసా ఘోరరూపేణ సంస్థితః ।
తస్యేహ తపసా హీనో విశ్వామిత్రో బభూవ హ ।। 19.5 ।।
సరస్వతీం సమాహూయ ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।
వసిష్ఠం మునిసార్దూలం స్వేన వేగేన ఆనయ ।। 19.6 ।।
ఇహాహం తం ద్విజశ్రేష్ఠం హనిష్యామి న సంశయః ।
ఏతచ్ఛ్రత్వా తు వచనం వ్యథితా సా మహానదీ ।। 19.7 ।।
తథా తాం వ్యథితాం దృష్ట్వా వేపమానం మహానదీమ్ ।
విశ్వామిత్రోऽబ్రవీత్ క్రుద్ధో వసిష్ఠం శీఘ్రమానయ ।। 19.8 ।।
తతో గత్వా సరిచ్ఛ్రేష్ఠా వసిష్ఠం మునిసత్తమమ్ ।
కథయామాస రుదతీ విశ్వామిత్రస్య తద్ వచః ।। 19.9 ।।
తపఃక్రియావిశీర్ణాం చ భృశం శోకసమన్వితామ్ ।
ఉవాచ స సరిచ్ఛ్రేష్ఠాం విశ్వామిత్రాయ మాం వచః ।। 19.10 ।।
తస్య తద్ వచనం శ్రుత్వా కృపాశీలస్య సా సతిత్ ।
చాలయామాస తం స్తానాత్ ప్రవాహేణామ్భసస్తదా ।। 19.11 ।।
స చ కూలాపహారేమ మిత్రావరుణయోః సుతః ।
ఉహ్యమానశ్చ తుష్టావ తదా దేవీం సరస్వతీమ్ ।। 19.12 ।।
పితామహస్య సరసః ప్రవృత్తాసి సరస్వతి ।
వ్యాప్తం త్వయా జగత్ సర్వం తవైవామ్భోభిరుత్తమైః ।। 19.13 ।।
త్వమేవాకాశగా దేవీ మేఘేషు సృజసే పయః ।
సర్వాస్త్వాపస్త్వమేవేతి త్వత్తో వయమధీమహే ।। 19.14 ।।
పుష్టిర్ధృతిస్తథా కీర్తిః సిద్ధిః కాన్తిః క్షమా తథా ।
స్వధా స్వాహా తథా వాణీ తవాయత్తమిదం జగత్ ।। 19.15 ।।
త్వమేవ సర్వభూతేషు వాణీరూపేణ సంస్థితా ।
ఏవం సరస్వతీ తేన స్తుతా భగవతీ తదా ।। 19.16 ।।
సుఖేనోవాహ తం విప్రం విశ్వామిత్రశ్రమం ప్రతి ।
న్యవేదయత్తదా ఖిన్నా విశ్వామిత్రాయ తం మునిమ్ ।। 19.17 ।।
తమానీతం సరస్వత్యా దృష్ట్వా కోపసమన్వితః ।
అథాన్విషత్ ప్రహరణం వసిష్ఠాన్తకరం తదా ।। 19.18 ।।
తం తు క్రుద్ధమభిప్రేక్ష్య బ్రహ్మహత్యాభయాన్నదీ ।
అపోవాహ వసిష్ఠం తం మధ్యే చైవామ్భసస్తదా ।
ఉభయోః కుర్వతీ వాక్యం వఞ్చయిత్వా చ గాధిజమ్ ।। 19.19 ।।
తతోऽపవాహితం దృష్ట్వా వసిష్ఠమృషిసత్తమమ్ ।
అబ్రవీత్ క్రోధరక్తాక్షో విశ్వామిత్రో మహాతపాః ।। 19.20 ।।
యస్మాన్మాం సరితాం శ్రేష్ఠే వఞ్చయిత్వా వినిర్గతా ।
శోణితం వహ కల్యాణి రక్షోగ్రామణిసంయుతా ।। 19.21 ।।
తతః సరస్వతీ శప్తా విశ్వామిత్రేణ ధీమతా ।
అవహచ్ఛోణితోన్మిశ్రం తోయం సంవత్సరం తదా ।। 19.22 ।।
అథర్షయశ్చ దేవాశ్చ గన్ధర్వాప్సరసస్తదా ।
సరస్వతీం తదా దృష్ట్వా భభూవుర్భృశదుఃఖితాః ।। 19.23 ।।
తస్మిన్తీర్థవరే పుణ్యే శోణితం సముపావహత్ ।
తతో భూతపిశాచాశ్చ రాక్షసాశ్చ సమాగతాః ।। 19.24 ।।
తతస్తో శోణితం సర్వే పిబన్తః సుఖమాసతే ।
తృప్తాశ్చ సుభృశం తేన సుఖితా విగతజ్వరాః ।
నృత్యన్తశ్చ హసన్తశ్చ యథా స్వర్గజితస్తథా ।। 19.25 ।।
కస్యచిత్త్వథ కాలస్య ఋషయః సతపోధనాః ।
తీర్థయాత్రాం సమాజగ్ముః సరస్వత్యాం తపోధనాః ।। 19.26 ।।
తాం దృష్ట్వా రాక్షసైఘోరైః పీయమానాం మహానదీమ్ ।
పరిత్రాణే సరస్వత్యాః పరం యత్నం ప్రచక్రిరే ।। 19.27 ।।
తే తు సర్వే మహాభాగాః సమాగమ్య మహావ్రతాః ।
ఆహూయ సరితాం శ్రేష్ఠామిదం వచనమబ్రవన్ ।। 19.28 ।।
కిం కారణం సరిచ్ఛ్రేష్ఠే శోణితేన హ్లదో హ్యయమ్ ।
ఏవమాకులతాం యాతః శ్రుత్వా వేత్స్యామహే వయమ్ ।। 19.29 ।।
తతః సా సర్వమాచష్ట విశ్వామిత్రవిచేష్టితమ్ ।
తతస్తే మునయః ప్రీతాః సరస్వత్యాం సమానయన్ ।
అరుణాం పుణ్యతోయౌఘాం సర్వదుష్కృతనాశనీమ్ ।। 19.30 ।।
దృష్ట్వా తోయం సరస్వత్యా రాక్షసా దుఃఖితా భృశమ్ ।
ఊచుస్తాన్ వై మునీన్ సర్వాన్ దైన్యయుక్తాః పునః పునః ।। 19.31 ।।
వయం హి క్షుధితాః సర్వే ధర్మహీనాశ్చ శాశ్వతాః ।
న చ నః కామకారోయం యద్ వయం పాపకారిణః ।। 19.32 ।।
యుష్మాకం చాప్రసాదేన దుష్కృతేన చ కర్మణా ।
పక్షోऽయం వర్ధతేऽస్మాకం యతః స్మో బ్రహ్మరాక్షసాః ।। 19.33 ।।
ఏవం వైశ్యాశ్చ శూద్రాశ్చ క్షత్రియాశ్చ వికర్మభిః ।
యే బ్రాహ్మణాన్ పేద్విషన్తి తే భవన్తీహ రాక్షసాః ।। 19.34 ।।
యోషితాం చైవ పాపానాం యోనిదోషేణ వర్ద్ధతే ।
ఇయం సంతతిరస్మాకం గతిరేషా సనాతనీ ।। 19.35 ।।
శక్తా భవన్తః సర్వేషాం లోకానామపి తారణే ।
తేషాం తే మునయః శ్రుత్వా కృపాశీలాః పునశ్చ తే ।। 19.36 ।।
ఊచుః పరస్పరం సర్వే తప్యమానాశ్చ తే ద్విజాః ।
క్షుతకీటావపన్నం చ యచ్చోచ్ఛిష్టాశితం భవేత్ ।। 19.37 ।।
కేశావపన్నమాధూతం మారుతశ్వాసద్వషితమ్ ।
ఏభిః సంసృష్టమన్నం చ భాగం వై రక్షసాం భవేత్ ।। 19.38 ।।
తస్మాజ్జ్ఞాత్వా సదా విద్వాన్ అన్నాన్యేతాని జర్జయేత్ ।
రాక్షసానామసౌ భుఙ్క్తే యో భుఙ్క్తే అన్నమీదృశమ్ ।। 19.39 ।।
శోధయిత్వా తు తత్తీర్థమృషయస్తే తపోధనాః ।
మోక్షార్థం రక్షసాం తేషాం సంగమం తత్ర కల్పయన్ ।। 19.40 ।।
అరుణాయాః సరస్వత్యాః సంగమే లోకవిశ్రుతే ।
త్రిరాత్రోపోషితః స్నాతో ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః ।। 19.41 ।।
ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే అధర్మే ప్రత్యుపస్థితే ।
అరుణాసంగమే స్నాత్వా ముక్తిమాప్నోతి మానవః ।। 19.42 ।।
తతస్తే రాక్షసాః సర్వే స్నాతాః పాపవివర్జితాః ।
ద్వియామాల్యమ్బరధరాః స్వర్గస్థితిసమన్వితాః ।। 19.43 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే ఏకోనవింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Sarasvati river, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION