కురు మహారాజు తపస్సు

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:10 am

కురు మహారాజు తపస్సు

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 6:11 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
సముద్రాస్తత్ర చత్వారో దర్విణా ఆహ-తాః పురా ।
ప్రత్యేకం తు నరః స్నాతో గోసహస్రఫలం లభేత్ ।। 20.1 ।।
యత్కిఞ్చిత్ క్రియతే తస్మింస్తపస్తీర్థే ద్విజోత్తమాః ।
పరిపూర్ణం హి తత్సర్వమపి దుష్కృతకర్మణః ।। 20.2 ।।
శతసాహస్రికం తీర్థం తథైవ శతికం ద్విజాః ।
ఉభయోర్హి నరః స్నాతో గోసహస్రఫలం లభేత్ ।। 20.3 ।।
సోమతీర్థం చ తత్రాపి సరస్వత్యాస్తటే స్థితమ్ ।
యస్మిన్ స్నాతస్తు పురుషో రాజసూయఫలం లభేత్ ।। 20.4 ।।
రేణుకాశ్రమమాసాద్య శ్రద్దధానో జితేన్ద్రియః ।
మాతృభక్త్యా చ యత్పుణ్యం తత్ఫలం ప్రాప్నుయాన్నరః ।। 20.5 ।।
ఋణైర్ముక్తో భవేన్నిత్యం దేవర్షిపితృసంభవైః ।
కుమారస్యాభిషేకం చ ఓజసం నామ విశ్రుతమ్ ।। 20.6 ।।
తస్మిన్ స్నాతస్తు పురుషో యశసా చ సమన్వితః ।
కుమారపురమాప్నోతి కృత్వా శ్రాద్ధం తు మానవః ।। 20.7 ।।
చైత్రషష్ఠ్యాం సితే పక్షే యస్తు శ్రాద్ధం కరిష్యతి ।
గయాశ్రాద్ధే చ యత్పుణ్యం తత్పుణ్యం ప్రాప్నుయాన్నరః ।। 20.8 ।।
సంనిహిత్యాం యథా శ్రాద్ధం రాహుగ్రస్తే దివాకరే ।
తథా శ్రాద్ధం తత్ర కృతం నాత్ర కార్యా విచారణా ।। 20.9 ।।
ఓజసే హ్యక్షయం శ్రాద్ధం వాయునా కథితం పురా ।
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన శ్రాద్ధం తత్ర సమాచరేత్ ।। 20.10 ।।
యస్తు స్నానం శ్రద్దధానశ్చైత్రషష్ఠ్యాం కరిష్యతి ।
అక్షయ్యముదకం తస్య పితౄణాముపజాయతే ।। 20.11 ।।
తత్ర పఞ్చవటం నామ తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
మహాదేవః స్థితో యత్ర యోగమూర్తిధరః స్వయమ్ ।। 20.12 ।।
తత్ర స్నాత్వార్'చయిత్వా వ దేవదేవం మహేశ్వరమ్ ।
గాణపత్యమవాప్నోతి దైవతైః సహ మోదతే ।। 20.13 ।।
కురుతీర్థం చ విఖ్యాతం కురుణా యత్ర వై తపః ।
తప్తం సుఘోరం క్షేత్రస్య కర్షణార్థం ద్విజోత్తమాః ।। 20.14 ।।
తస్య ఘోరేణ తపసా తుష్ట ఇన్ద్రోబ్రవీద్ వచః ।
రాజర్షే పరితుష్టోऽస్మి తపసానేన సువ్రతః ।। 20.15 ।।
యజ్ఞం యే చ కురుక్షేత్రే కరిష్యన్తి శతక్రతోః ।
తే గమిష్యన్తి సుకృతాంల్లోకాన్ పాపవివర్జితాన్ ।। 20.16 ।।
అవహస్య తతః శక్రో జగామ త్రిదివం ప్రభుః ।
ఆగమ్యాగమ్య చైవైనం భూయో భూయోऽవహస్య చ ।। 20.17 ।।
శతక్రతురనిర్విణ్ణః పృష్ట్వా పృష్ట్వా జగామ హ ।
యదా తు తపసోగ్రేణ చకర్ష దేహమాత్మనః ।
తతః శక్రోऽబ్రవీత్ ప్రీత్య బ్రూహి యత్తే చికీర్షితమ్ ।। 20.18 ।।
కురురువాచ
యే శ్రద్దధానాస్తీర్థేऽస్మిన్ మానవా నివసన్తి హ ।
తే ప్రాప్నువన్తు సదనం బ్రహ్మణః పరమాత్మనః ।। 20.19 ।।
అన్యత్ర కృతపాపా యే పఞ్చపాతకదూషితాః ।
అస్మిస్తీర్థే నరాః స్నాత్వా ముక్తా యాన్తు పరాం గతిమ్ ।। 20.20 ।।
కురుక్షేత్రే పుణ్యతమం కురుతీర్థం ద్విజోత్తమాః ।
తే దృష్ట్వా పాపముక్తస్తు పరం పదమవాప్నుయాత్ ।। 20.21 ।।
కురుతీర్థే నరః స్నాతో ముక్తో భవతి కిల్విషైః ।
కురుణా సమనుజ్ఞాతః ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।। 20.22 ।।
స్వర్గద్వారం తతో గచ్ఛేత్ శివద్వారే వ్యవస్థితమ్ ।
తత్ర స్నాత్వా శివద్వారే ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।। 20.23 ।।
తతో గచ్ఛేదనరకం తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
యత్ర పూర్వే స్థితో బ్రహ్మ దక్షిణే తు మహేశ్వరః ।। 20.24 ।।
రుద్రపత్నీ పశ్చిమతః పద్మనాభోత్తరే స్థితః ।
మధ్యే అనరకం తీర్థం త్రైలోక్యస్యాపి దుర్లభమ్ ।। 20.25 ।।
యస్మిన్ స్నాతస్తు ముచ్యేత పాతకైరుపపాతకైః ।
వైశాఖే చ యదా షష్ఠీ మఙ్గలస్య దినం భవేత్ ।। 20.26 ।।
తదా స్నానం తత్ర కృత్వా ముక్తో భవతి పాతకైః ।
యః ప్రయచ్ఛేత కరకాంశ్చతురో భక్ష్యసంయుతాన్ ।। 20.27 ।।
కలశం చ తథా దద్యాదపూపైః పరిశోభితమ్ ।
దేవతాః ప్రీమయేత్ పూర్వం కరకైరన్నసంయుతైః ।। 20.28 ।।
తతస్తు కలశం దద్యాత్ సర్వపాతకనాశనమ్ ।
అనేనైవ విధానేన యస్తు స్నానం సమాచరేత్ ।। 20.29 ।।
స ముక్తాః కలుషైః సర్వైః ప్రయాతి పరమం పదమ్ ।
అన్యత్రాపి యదా షష్ఠీ మఙ్గలేన భవిష్యతి ।। 20.30 ।।
తత్రాపి ముక్తిఫలదా క్రియా తస్మిన్ భవిష్యతి ।
తీర్థే చ సర్వతీర్థానాం యస్మిన్ స్నాతో ద్విజోత్తమాః ।। 20.31 ।।
సర్వదేవైరనుజ్ఞాతః పరం పదమవాప్నుయాత్ ।
కామ్యకం చ వనం పుణ్యం సర్వపాతకనాశనమ్ ।। 20.32 ।।
యస్మిన్ ప్రవిష్టమాత్రస్తు ముక్తో భవతి కిల్బిషైః ।
యమాశ్రిత్య వనం పుణ్యం సవితా ప్రకటః స్థితః ।। 20.33 ।।
పూషా నామ ద్విజశ్రేష్ఠ దర్శనాన్ముక్తిమాప్నుయాత్ ।
ఆదిత్యస్య దినే ప్రాప్తే తస్మిన్ స్నాతస్తు మానవః ।
విశుద్ధదేహో భవతి మనసా చిన్తితం లభేత్ ।। 20.34 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే విశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION