ప్రాచీ సరస్వతి

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:07 am

ప్రాచీ సరస్వతి

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 6:14 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

ఋషయ ఊచుః
కామ్యకస్య తు పూర్వేణ కుఞ్జం దేవైర్నిషేవితమ్ ।
తస్య తీర్థస్య సంభూతిం విస్తరేణ బ్రవీహి నః ।। 21.1 ।।
లోహమర్షణ ఉవాచ
శృణ్వన్తు మునయః సర్వే తీర్థమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।
ఋషీణాం చరితం శ్రుత్వా ముక్తో భవతి కిల్బిషైః ।। 21.2 ।।
నైమిషేయాశ్చ ఋషయః కురుక్షేత్రే సమాగతాః ।
సరస్వత్యాస్తు స్నానార్థం ప్రవేశం తే న లేభిరే ।। 21.3 ।।
తతస్తే కల్పయామాసుస్తీర్థం యజ్ఞోపవీతికమ్ ।
శేషాస్తు మునయస్తత్ర న ప్రవేశం హి లేభిరే ।। 21.4 ।।
రన్తుకస్యాశ్రమాత్తావద్ యావత్తీర్థం సచక్రకమ్ ।
బ్రాహ్మణైః పరిపూర్ణం తు దృష్ట్వా దేవీ సరస్వతీ ।। 21.5 ।।
హితార్థం సర్వవిప్రాణాం కుత్వా కుఞ్జాని సా నదీ ।
ప్రయాతా పశ్చిమం మార్గం సర్వభూతహితే స్థితా ।। 21.6 ।।
పూర్వప్రవాహే యః స్నాతి గఙ్గస్నానఫలం లభేత్ ।
ప్రవాహే దక్షిణే తస్యా నర్మదా సరితాం వరా ।। 21.7 ।।
పశ్చిమే తు దిశాభాగే యమునా సంశ్రితా నదీ ।
యదా ఉత్తరతో యాతి సిన్ధుర్భవతి సా నదీ ।। 21.8 ।।
ఏవం దిశాప్రవాహేణ యాతి పుణ్యా సరస్వతీ ।
తస్యాం స్నాతః సర్వతీర్థే స్నాతో భవతి మానవః ।। 21.9 ।।
తతో గచ్ఛేద్ ద్విజశ్రేష్ఠా మదనస్య మహాత్మనః ।
తీర్థం త్రైలోక్యవిఖ్యాతం విహారం నామ నామతః ।। 21.10 ।।
యత్ర దేవాః సమాగమ్య శివదర్శనకాఙ్క్షిణః ।
సమాగతా న చాపశ్యన్ దేవం దేవ్యా సమన్వితమ్ ।। 21.11 ।।
తే స్తువన్తో మహాదేవం నన్దినం గణనాయకమ్ ।
తతః ప్రసన్నో నన్దీశః కథయామాస చేష్టితమ్ ।। 21.12 ।।
భవస్య ఉమయా సార్ధం విహారే క్రీడితం మహత్ ।
తచ్ఛ్రత్వా దేవతాస్తత్ర పత్నీరాహూయ క్రీడితాః ।। 21.13 ।।
తేషాం క్రీడావినోదేన తుష్టః ప్రోవచ శఙ్కరః ।
యోऽస్మింస్తీర్థేనరః స్నాతివిహారే శ్రద్ధయాన్వితః ।। 21.14 ।।
ధనధాన్యప్రియైర్యుక్తో భవతే నాత్ర సంసయః ।
దుర్గాతీర్థం తతో గచ్ఛేద్ దుర్గయా సేవితం మహత్ ।। 21.15 ।।
యత్ర స్నాత్వా పితృన్ పూజ్య న దుర్గతిమవాప్ఃఋయాత్ ।
తత్రాపి చ సరస్వత్యాః కూపం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।। 21.16 ।।
దర్శనాన్ముక్తిమాప్నోతి సర్వపాతకవర్జితః ।
యస్తత్ర తర్పయేత్ దేవాన్ పితౄంశ్ చ శ్రద్ధయాన్తవితః ।। 21.17 ।।
అక్షయ్యం లభతే సర్వం పితృతీర్థం విశిష్యతే ।
మాతృహా పితృహా యశ్చ బ్రహ్మహా గురుతల్పగః ।। 21.18 ।।
స్నాత్వా శుద్ధిమవాప్నోతి యత్ర ప్రాచీ సరస్వతీ ।
దేవమార్గప్రవిష్టా చ దేవమార్గేణ నిఃసృత ।। 21.19 ।।
ప్రచీ సరస్వతీ పుణ్యా అపి దుష్కృతకర్మణామ్ ।
త్రిరాత్రం యే కరిష్యన్తి ప్రాచీం ప్రాప్య సరస్వతీమ్ ।। 21.20 ।।
న తేషాం దుష్కుతం కిఞ్చిద్ దేహమాశ్రిత్య తిష్ఠతి ।
నరనారాయణౌ దేవౌ బ్రహ్మా స్థాణుస్తథా రవిః ।। 21.21 ।।
ప్రచీం దిశం నిషేవన్తే సదా దేవాః సవాసవాః ।
యే తు శ్రాద్ధం కరిష్యన్తి ప్రాచీమాశ్రిత్య మానవాః ।। 21.22 ।।
తేషాం న దుర్లభం కిఞ్చిదిహ లోకే పరత్ర చ ।
తస్మాత్ ప్రాచీ సదా సేవ్యా పఞ్చమ్యాం చ విశేషతః ।। 21.23 ।।
పఞ్చమ్యాం సేవమానస్తు లక్ష్మీవాన్ జాయతే నరః ।
తత్ర తీర్థమౌశనం త్రైలోక్యస్యాపి దుర్లభమ్ ।। 21.24 ।।
ఉశనా యత్ర సంసిద్ధ ఆరాధ్య పరమేశ్వరమ్ ।
గ్రహమధ్యేషు పూజ్యతే తస్య తీర్థస్య సేవనాత్ ।। 21.25 ।।
ఏవం శుక్రేణ మునినా సేవితం తీర్థముత్తమమ్ ।
యే సేవన్తే శ్రద్దధానాస్తే యాన్తి పరమాం గతిమ్ ।। 21.26 ।।
యస్తు శ్రాద్ధం నరో భక్త్యా తస్మింస్తీర్థే కరిష్యతి ।
పితరస్తారితాస్తేన భవిష్యన్తి న సంశయః ।। 21.27 ।।
చతుర్ముఖం బ్రహ్మతీర్థం సరో మర్యాదయా స్థితమ్ ।
యే సేవన్తే చతుర్దశ్యాం సోపవాసా వసన్తి చ ।। 21.28 ।।
అష్టమ్యాం కృష్ణపక్షస్య చైత్రే మాసి ద్విజోత్తమాః ।
తే పశ్యన్తి పరం సూక్ష్మం యస్మాన్నావర్తతే పునః ।। 21.29 ।।
స్థాణుతీర్థం తతో గచ్ఛేత్ సహస్రలిఙ్గశోభితమ్ ।
తత్ర స్థాణువటం దృష్ట్వా ముక్తో భవతి కిల్బిషైః ।। 21.30 ।।
ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే ఏకవిశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Sarasvati river, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION