స్థాణీశ్వరం, గజ రూపంలో పరమశివుడు

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:09 am

స్థాణీశ్వరం, గజ రూపంలో పరమశివుడు

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 7:36 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

సనత్కుమార ఉవాచ ।
బ్రహ్మణో వచనం శ్రుత్వా ఋషయః సర్వ ఏవ తే ।
పునరేవ చ పప్రచ్ఛుర్జగతః శ్రేయకారణమ్ ।। 23.1 ।।
బ్రహ్మోవాచ।
గచ్ఛామః శరణం దేవం శూలపాణిం త్రిలోచనమ్ ।
ప్రసాదాద్ దేవదేవస్య భవిష్యథ యథా పురా ।। 23.2 ।।
ఇత్యుక్తా బ్రహ్మణా సార్ద్ధ కైలాసం గిరిముత్తమమ్ ।
దదృశుస్తే సమాసీనముమయా సహితం హరమ్ ।। 23.3 ।।
తతః స్తోతుం సమారబ్ధో బ్రహ్మ లోకపితామహః ।
దేవాధిదేవం వరదం త్రైలోక్యస్య ప్రభుం శివమ్ ।। 23.4 ।।
బ్రహ్మోవాచ।
అనన్తాయ నమస్తుభ్యం వరదాయ పినాకినే ।
మహాదేవాయ దేవాయ స్థణవే పరమాత్మనే ।। 23.5 ।।
నమోऽస్తు భువనేశాయ తుభ్యం తారక సర్వదా ।
జ్ఞానానం దాయకో దేవస్త్వమేకః పురుషోత్తమః ।। 23.6 ।।
నమస్తే పద్మగర్భాయ పద్మేశాయ నమో నమః ।
ఘోరశాన్తిస్వరూపాయ చణ్డక్రోధ నమోऽస్తు తే ।। 23.7 ।।
నమస్తే దేవ విశ్వేశ నమస్తే సురనాయక ।
శూలపాణే నమస్తేऽస్తు నమస్తే విశ్వభావన ।। 23.8 ।।
ఏవం స్తుతో మహాదేవో బ్రహ్మణా ఋషిభిస్తదా ।
ఉవాచ మా భైర్వ్రజత లిఙ్గం వో భవితా పునః ।। 23.9 ।।
క్రియతాం మద్వయః శీఘ్రం యేన మే ప్రీతిరుత్తమా ।
భవిష్యతి ప్రతిష్ఠాయాం లిఙ్గస్యాత్ర న సంశయః ।। 23.10 ।।
యే లిఙ్గం పూజయిష్యన్తి మామకం భక్తిమాశ్రితాః ।
న తేషాం దుర్లభం కిచిద్ భవిష్యతి కదాచన ।। 23.11 ।।
సర్వేషామేవ పాపానాం కృతానామపి జానతా ।
శుద్ధ్యతే లిఙ్గపూజాయాం నాత్ర కార్యా విచారణా ।। 23.12 ।।
యుష్మాభిః పాతితం లిఙ్గం సారయిత్వా మహాత్సరః ।
సాంనిహత్యం తు విఖ్యాతం తస్మిఞ్శీఘ్రం ప్రతిష్ఠితమ్ ।। 23.13 ।।
యథాభిలషితం కామం తతః ప్రప్స్యథ బ్రాహ్మణాః ।
స్థాణుర్నామ్నా హి లోకేషు పూజనీయో దివౌకసామ్ ।। 23.14 ।।
స్థాణ్వీస్వరే స్థితో యస్మాత్స్తాణ్వీశ్వరస్తతః స్మృతః ।
యే స్మరన్తి సదా స్థాణుం తే ముక్తాః సర్వకిల్బిషైః ।। 23.15 ।।
భవిష్యన్తి శుద్ధదేహా దర్శనాన్మోక్షగామినః ।
ఇత్యేవముక్తా దేవేన ఋషయో బ్రహ్మణా సహ ।। 23.16 ।।
తస్మాద్ దారువనాల్లిఙ్గం నేతుం సముపచక్రముః ।
న తం చాలయితుం శక్తాస్తే దేవా ఋషిభిః సహ ।। 23.17 ।।
శ్రమేణ మహతా యుక్తా బ్రహ్మాణం శరణం యయుః ।
తేషాం శ్రమాభితప్తానామిదం బ్రహ్మాబ్రవీద్ వచః ।। 23.18 ।।
కిం వా శ్రమేణ మహతా న యూయం వహనక్షమాః ।
స్వేచ్ఛయా పాతితం లిఙ్గం దేవదేవేన శూలినా ।। 23.19 ।।
తస్మాత్ తమేవ శరణం యాస్యామః సహితాః సురాః ।
ప్రసన్నశ్చ మహాదేవః స్వయమేవ నయిష్యతి ।। 23.20 ।।
ఇత్యేవముక్తా ఋషయో దేవాశ్చ బ్రహ్మణా సహ ।
కైలాసం గిరిమాసేదూ రుద్రదర్శనకాఙ్క్షిణః ।। 23.21 ।।
న చ పశ్యన్తి తం దేవం తతశ్చిన్తాసమన్వితాః ।
బ్రహ్మాణమూచుర్మునయః క్వ స దేవో మహేశ్వరః ।। 23.22 ।।
తతో బ్రహ్మ చిరం ధ్యాత్వా జ్ఞాత్వా దేవం మహేశ్వరమ్ ।
హస్తిరుపేణ తిష్ఠన్తం మునిభిర్మానసైః స్తుతమ్ ।। 23.23 ।।
అథ తే ఋషయః సర్వే దేవాశ్చ బ్రహ్మణా సహ ।
గతా మహత్సరః పుణ్యం యత్ర దేవః స్వయం స్థితః ।। 23.24 ।।
న చ పశ్యన్తి తం దేవమన్విష్యన్తస్తతస్తతః ।
తతశ్చిన్తాన్వితా దేవా బ్రహ్మణా సహితా స్థితాః ।। 23.25 ।।
పస్యన్తి దేవీం సుప్రీతాం కమణ్డలువిభూషితామ్ ।
ప్రీయమాణా తదా దేవీ ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।। 23.26 ।।
శ్రమేణ మహతా యుక్తా అన్విష్యన్తో మహేశ్వరమ్ ।
పీయతామమృతం దేవాస్తతో జ్ఞాస్యథ శఙ్కరమ్ ।
ఏతచ్ఛ్రత్వా తు వచనం భవాన్యా సముదాహృతమ్ ।। 23.27 ।।
సుఖోపవిష్టాస్తే దేవాః పపుస్తదమృతం శుచి ।
అనన్తరం సుఖాసీనాః పప్రచ్ఛుః పరమేశ్వరీమ్ ।। 23.28 ।।
క్వ స దేవ ఇహాయాతో హస్తిరూపధరః స్థితః ।
దర్శితశ్చ తదా దేవ్యా సరోమధ్యే వ్యవస్థితః ।। 23.29 ।।
దృష్ట్వా దేవం హర్షయుక్తాః సర్వే దేవాః సహర్షిభిః ।
బ్రహ్మణమగ్రతః కృత్వా ఇదం వచనమబ్రువన్ ।। 23.30 ।।
త్వయా త్యక్తం మహాదేవ లిఙ్గం త్రైలోక్యవన్దితమ్ ।
తస్య చానయనే నాన్యః సమర్థః స్యాన్మహేశ్వర ।। 23.31 ।।
ఇత్యేవముక్తో భగవాన్ దేవో బ్రహ్మాదిభిర్హరః ।
జగామ ఋషిభిః సార్ద్ధ దేవదారువనాశ్రమమ్ ।। 23.32 ।।
తత్ర గత్వా మహాదేవో హస్తిరూపధరో హరః ।
కరేణ జగ్రాహ తతో లీలయా పరమేశ్వరః ।। 23.33 ।।
తమాదాయ మహాదేవః స్తూయమానో మహర్షిభిః ।
నివేశయామాస తదా సరఃపార్శ్వే తు పశ్చిమే ।। 23.34 ।।
తతో దేవాః సర్వ ఏవ ఋషయశ్చ తపోధనాః ।
ఆత్మానం సఫలం దష్ట్వా స్తవం చక్రుర్మహేశ్వరే ।। 23.35 ।।
నమస్తే పరమాత్మన్ అనన్తయోనే లోకసాక్షిన్ పరమేష్ఠిన్ భగవన్ మహావిరిఞ్చ మహావిభూతే మహాక్షేత్రజ్ఞ మహాపురుష సర్వభూతావాస మనోనివాస ఆదిదేవ మహాదేవ సదాశివ (5) ఈశాన దుర్విజ్ఞేయ దురారాధ్య మహాభూతేశ్చర పరమేశ్వర మహాయోగేశ్వర త్ర్యమ్బక మహాయోగిన్ పరబ్రహ్మన్ పరమజ్యోతిః బ్రహ్మవిదుత్తమ ఓఙ్కార వషట్కార స్వాహాకార స్వధాకార పరమకారణ సర్వగత సర్వదర్శిన్ సర్వశక్తే సర్వదేవ అజ (10) సహస్రార్చిః పృషార్చిః సుధామన్ హరధామ అనన్తధామ సంవర్త సంకర్షణ వడవానల అగ్నీషోమాత్మక పవిత్ర మహాపవిత్ర మహామేఘ మహామాయాధర మహాకామ కామహన్ హంస పరమహంస మహారాజిక మహేశ్వర మహాకాముక మహాహంస భవక్షయకర సురసిద్ధార్చిత (15) హిరణ్యవాహ హిరణ్యరేతః హిరణ్యనాభ హిరణ్యాగ్రకేశ ముఞ్జకేశిన్ సర్వలోకవరప్రద సర్వానుగ్రహకర కమలేశయ కుశేశయ హృదయేశయ జ్ఞానోదధే శంభో విభో మహాయజ్ఞ మహాయాజ్ఞి క సర్వయజ్ఞమయ సర్వయ5హృదయ సర్వయజ్ఞసంస్తుత నిరాశ్రయ (20) సముద్రేశయ అత్రిసంభవ భక్తానుకమ్పిన్ అభగ్నయోగ యోగధర వాసుకిమహామణి- విద్యోతితవిగ్రహ హరితనయన త్రిలోచన జటాధర నీలకణ్ఠ చన్ద్రార్ధధర ఉమాశరీరార్ధహర గజచర్మధర దుస్తరసంసారమహాసంహారకర(25) ప్రసీద భక్తజనవత్సల ఏవం స్తుతో దేవగణైః సుభక్త్యా సబ్రహాముఖ్యైశ్చ పితామహేన ।
త్యక్త్వా తదా హస్తిరూపం మహాత్మా లిఙ్గే తదా సంనిధానం చకార ।। 23.36 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే త్రయోవింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Lord Shiva, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION