స్థాణు మహిమ

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:16 am

స్థాణు మహిమ

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 7:39 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

సనత్కుమార ఉవాచ
అథోవాచ మహాదేవో దేవాన్ బ్రహ్మపురోగమాన్ ।
ఋషీణాం చైవ ప్రైత్యక్షం తీర్థమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।। 24.1 ।।
ఏతత్ సాంనిహితం ప్రోక్తం సరః పుణ్యతమం మహత్ ।
మయోపసేవితం యస్మాత్ తస్మాన్ముక్తిప్రదాయకమ్ ।। 24.2 ।।
ఇహ యే పురుషాః కేచిద్ బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా విశః ।
లిఙ్గస్య దర్శనాదేవ పశ్యన్తి పరమం పదమ్ ।। 24.3 ।।
అహన్యహని తీర్థాని ఆసముద్రసరాంసి చ ।
స్థాణుతీర్థం సమేష్యన్తి మధ్యం ప్రాప్తే దివాకరే ।। 24.4 ।।
స్తోత్రేణానేన చ నరో యో మాం స్తోష్యతి భక్తితః ।
తస్యాహం సులభో నిత్యం భవిష్యామి న సంశయః ।। 24.5 ।।
ఇత్యుక్త్వా భగవాన్ రుద్రో హ్యన్తర్ధానం గతః ప్రభుః ।
దేవాశ్చ ఋషయః సర్వే స్వాని స్థానాని భేహిరే ।। 24.6 ।।
తతో నిరన్తరం స్వర్గం మానుషైర్మిశ్రితం కృతమ్ ।
స్థాణులిఙ్గస్య మాహాత్మ్య దర్శనాత్స్వర్గమాప్నుయాత్ ।। 24.7 ।।
తతో దేవాః సర్వ ఏవ బ్రహ్మాణం శరణం యయుః ।
తానువాచ తదా బ్రహ్మా కిమర్థమిహ చాగతాః ।। 24.8 ।।
తతో దేవాః సర్వ ఏవ ఇదం వచనమబ్రువన్ ।
మానుషేభ్యో భయం తీవ్రం రక్షాస్మాకం పితామహ ।। 24.9 ।।
తానువాచ తదా బ్రహ్మా సురాంస్త్రిదశనాయకః ।
పాంశునా పూర్యతాం శీఘ్రం సరః శక్రే హితం కురు ।। 24.10 ।।
తతో వవర్ష భగవాన్ పాంశునా పాకశాసనః ।
సప్తాహం పూరయామాస సరో దేవైస్తదా వృతః ।। 24.11 ।।
తం దృష్ట్వా పాంశువర్షం చ దేవదేవో మహేశ్వరః ।
కరేణ ధారయామాస లిఙ్గం తీర్థవటం తదా ।। 24.12 ।।
తస్మాత్ పుణ్యతమం తీర్థమాద్యం యత్రోదకం స్థితమ్ ।
తస్మిన్ స్నాతః సర్వతీర్థైః స్నాతో భవతి మానవః ।। 24.13 ।।
యస్తత్ర కురుతే శ్రాద్ధం వటలిఙ్గస్య చాన్తరే ।
తస్య ప్రీతాశ్చ పితరో దాస్యన్తి భువి దుర్లభమ్ ।। 24.14 ।।
పూరితం త చచో దృష్ట్వా ఋషయః సర్వ ఏవ తే ।
పాంశునా సర్వగాత్రాణి స్పృశన్తి శ్రద్ధయా యుతాః ।। 24.15 ।।
తేऽపి నిర్ధూతపాపాస్తే పాంశునా మునయో గతాః ।
పూజ్యమానాః సురగణైః ప్రయాతా బ్రహ్మణః పదమ్ ।। 24.16 ।।
యే తు సిద్ధా మహాత్మానస్తే లిఙ్గం పూజయన్తి చ ।
వ్రజన్తి పరమాం సిద్ధిం పునరావృత్తిదుర్లభామ్ ।। 24.17 ।।
ఏవం జ్ఞాత్వా తదా బ్రహ్మా లిఙ్గం శైలమయం తదా ।
ఆద్యలిఙ్గం తదా స్థాప్య తస్యోపరి దధార తత్ ।। 24.18 ।।
తతః కాలేన మహతా తేజసా తస్య రఞ్జితమ్ ।
తస్యాపి స్పర్శనాత్ సిద్ధః పరం పదమవాప్నుయాత్ ।। 24.19 ।।
తతో దేవైః పునర్బ్రహ్మా విజ్ఞప్తో ద్విజసత్తమ ।
ఏతే యాన్తి పరాం సిద్ధిం లిఙ్గస్య దర్శనాన్నరాః ।। 24.20 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా భగవాన్ బ్రహ్మా దేవానాం హితకామ్యయా ।
ఉపర్యుపరి లిఙ్గాని సప్త తత్ర చకార హ ।। 24.21 ।।
తతో యే మిక్తికామాశ్చ సిద్ధాః శమపరాయణాః ।
సేవ్య పాంశుం ప్రయత్నేన ప్రయాతాః పరమం పదమ్ ।। 24.22 ।।
పాంశవోऽపి కురుక్షేత్రే వాయునా సముదీరితాః ।
మహాదుష్కృతకర్మాణం ప్రయాన్తి పరమం పదమ్ ।। 24.23 ।।
అజ్ఞానాజ్జ్ఞానతో వాపి స్త్రియో వా పురుషస్య వా ।
నశ్యతే దుష్కృతం సర్వం స్థాణుతీర్థప్రభావతః ।। 24.24 ।।
లిఙ్గస్య దర్శనాన్ముక్తిః స్పర్శనాచ్చ వటస్య చ ।
తత్సంనిధౌ జలే స్నాత్వా ప్రాప్నోత్యభిమతం ఫలమ్ ।। 24.25 ।।
పితృణాం తర్పణం యస్తు జలే తస్మిన్ కరిష్యతి ।
బిన్దో బిన్దౌ తు తోయస్య అనన్తఫలభాగ్భవేత్ ।। 24.26 ।।
యస్తు కృష్ణతిలైః సార్ద్ధ లిఙ్గస్య పశ్చిమే స్థితః ।
తర్పయేచ్ఛ్రద్ధయా యుక్తః స ప్రీణాతి యుగత్రయమ్ ।। 24.27 ।।
యావన్మన్వన్తరం ప్రోక్తం యావల్లిఙ్గస్య సంస్థితిః ।
తాపత్ప్రీతాశ్చ పితరః పిబన్తి జలముత్తమమ్ ।। 24.28 ।।
కృతే యుగే సాన్నిహత్యం త్రేతాయాం వాయుసంజ్ఞితమ్ ।
కలిద్వాపరయోర్మధ్యే కూపం రుద్రహ్రదం స్మృతమ్ ।। 24.29 ।।
చైత్రస్య కృష్ణపక్షే చ చతుర్దశ్యాం నరోత్తమః ।
స్నాత్వా రుద్రహ్రదే తీర్థే పరం పదమవాప్నుయాత్ ।। 24.30 ।।
యస్తు వటే స్థితో రాత్రిం ధ్యాయతే పరమేశ్వరమ్ ।
స్థాణోర్వటప్రసాదేన మనసా చిన్తితం ఫలమ్ ।। 24.31 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే చతుర్వింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Saromahatmya, Shiva lingham, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION