వేనుడు చేసిన శివ స్తోత్రం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:11 am

వేనుడు చేసిన శివ స్తోత్రం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 7:53 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

మార్కణ్డేయ ఉవాచ
స్థాణుతీర్థప్రభావం తు శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం మునే ।
కేన సిద్ధిరథ ప్రాప్తా సర్వపాపభయాపహా ।। 26.1 ।।
సనత్కుమార ఉవాచ।
శృణు సర్వమశేషేణ స్థాణుమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।
యచ్ఛ్రుత్వా సర్వపాపేభ్యో ముక్తో భవతి మానవః ।। 26.2 ।।
ఏకార్ణవే జగత్యస్మిన్ నష్టే స్థావరజఙ్గమే ।
విష్ణోర్నాభిసముద్భూతం పద్మమవ్యక్తజన్మనః ।
తస్మిన్ బ్రహ్మ సముద్భూతం సర్వలోకపితామహః ।। 26.3 ।।
తస్మాన్మరీచిరభవన్మరీచేః కశ్యపః సుతః ।
కశ్యపాదభవద్ భాస్వాంస్తమాన్మనురజాయత ।। 26.4 ।।
మనోస్తు క్షువతః పుత్ర ఉత్పన్నో ముఖసంభవః ।
పృథివ్యాం చతురన్తాయాం రాజాసీద్ ధర్మరక్షితా ।। 26.5 ।।
తస్య పత్నీ బభూవాథ భయా నామ భయావహా ।
మృత్యోః సకాశాదుత్పన్నా కాలస్య దుహితా తదా ।। 26.6 ।।
తస్యాం సమభవద్ వేనో దురాత్మా వేదనిన్దకః ।
స దృష్ట్వా పుత్రవదనం క్రుద్ధో రాజా వనం యయౌ ।। 26.7 ।।
తత్ర కృత్వా తపో ఘోరం ధర్మేణావృత్య రోదసీ ।
ప్రాప్తవాన్ బ్రహ్మసదనం పురనావృత్తిదుర్వభమ్ ।। 26.8 ।।
వేనో రాజా సమభవత్ సమస్తే క్షితిమణ్డలే ।
స మాతామహదోషేణ తేన కాలాత్మజాత్మజః ।। 26.9 ।।
ఘోషయామస నగరే దురాత్మా వేదనిన్దకః ।
న దాతవ్యం న యష్టవ్యం న హోతవ్యం కదాచన ।। 26.10 ।।
అహమేకోऽత్ర వై వన్ద్యః పూజ్యోऽహం భవతాం సదా ।
మయా హి పాలితా యూయం నివసధ్వం యథాసుఖమ్ ।। 26.11 ।।
తన్మత్తోऽన్యో న దేవోऽస్తి యుష్మాకం యః పరాయణమ్ ।
ఏతచ్ఛ్రత్వా తు వచనమృషయః సర్వ ఏవ తే ।। 26.12 ।।
పరస్పరం సమాగమ్య రాజానం వాక్యమబ్రవన్ ।
శ్రుతిః ప్రమాణం ధర్మస్య తతో యజ్ఞః ప్రతిష్ఠితః ।। 26.13 ।।
యజ్ఞైర్వినా నో ప్రీయన్తే దేవాః స్వర్గనివాసినః ।
అప్రీతా న ప్రయచ్ఛన్తి వృష్టిం సస్యస్య వృద్ధయే ।। 26.14 ।।
తస్మాద్ యజ్ఞైశ్చ దేవైశ్చ ధార్యతే సచరాచరమ్ ।
ఏతచ్ఛ్రుత్వా క్రోధదృష్టిర్వేనః ప్రాహ పునః పునః ।। 26.15 ।।
న యష్టవ్యం న దాతవ్యమిత్యాహ క్రోధమూర్చ్ఛితః ।
తతః క్రోధసమావిష్టా ఋషయః సర్వ ఏవ తే ।। 26.16 ।।
నిజఘ్నుర్మన్త్రపూతైస్తే కుశైర్వజ్రసమన్వితైః ।
తతస్త్వరాజకే లోకే తమసా సంవృతే తదా ।। 26.17 ।।
దస్యుభిః పీడ్యమానాస్తాన్ ఋషీంస్తే శరణం యయుః ।
తతస్తే ఋషయః సర్వే మమన్థుస్తస్య వై కరమ్ ।। 26.18 ।।
సవ్యం తస్మాత్ సముత్తస్థౌ పురుషో హ్రస్వదర్శనః ।
తమూచురృషయః సర్వే నిషీదతు భవానితి ।। 26.19 ।।
తస్మాన్నిషాదా ఉత్పన్నా వేనకల్మషసంభవాః ।
తతస్తే ఋషయః సర్వే మన్మథుర్దక్షిణం కరమ్ ।। 26.20 ।।
మథ్యమానే కరే తస్మిన్ ఉత్పన్నః పురుషోऽపరః ।
బృహత్సాలప్రతీకాశో దివ్యలక్షణలక్షితః ।। 26.21 ।।
ధనుర్బాణాఙ్కితకరశ్చశ్చక్రధ్వసమన్వితః ।
తముత్పన్నం తదా దృష్ట్వా సర్వే దేవాః సవాసవాః ।। 26.22 ।।
అభ్యషిఞ్చన్ పృథివ్యాం తం రాజానం భూమిపాలకమ్ ।
తతః స రఞ్జయామాస ధర్మేణ పృథివీం తదా ।। 26.23 ।।
పిత్రాః'పరఞ్జితా తస్య తేన సా పరిపాలితా ।
తత్ర రాజేతిశబ్దోऽస్య పృథివ్యా రఞ్జనాదభూత్ ।। 26.24 ।।
స రాజ్యం పాప్య తేభ్యస్తు చిన్తయామాస పార్థివః ।
పితా మమ అధర్మిష్ఠో యజ్ఞవ్యుచ్ఛిత్తికారకః ।। 26.25 ।।
కథం తస్య క్రియా కార్యా పరలోకసుఖావహా ।
ఇత్యేవం చిన్తయానస్య నారదోऽభ్యాజగామ హ ।। 26.26 ।।
తస్మై స చాసనం దత్త్వా ప్రణిపత్య చ పృష్టవాన్ ।
భగవన్ సర్వలోకస్య జానాసి త్వం శుభాశుభమ్ ।। 26.27 ।।
పితా మమ దురాచారో దేవబ్రాహ్మణనిన్దకః ।
స్వకర్మరహితో విప్ర పరలోకమవాప్తవాన్ ।। 26.28 ।।
తతోऽబ్రవీన్నారదస్తం జ్ఞాత్వా దివ్యేన చక్షుషా ।
మ్లేచ్ఛమఘ్యే సముత్పన్నం క్షయకుష్ఠసమన్వితమ్ ।। 26.29 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య నారదస్య మహాత్మనః ।
చిన్తయామాస దుఖార్తః కథం కార్యం మయా భవేత్ ।। 26.30 ।।
ఇత్యేవం చిన్తయానస్య మతిర్జాతా మహాత్మనః ।
పుత్రః స కథ్యతే లోకే యః పితౄంస్త్రాయతే భయాత్ ।। 26.31 ।।
ఏవం సంచిన్త్య స తదా నారదం పృష్టవాన్ మునిమ్ ।
తారణం మత్పితుస్తస్య మయా కార్యం కథం మునే ।। 26.32 ।।
నారద ఉవాచ
గచ్ఛ త్వం తస్య తం దేహం తీర్థేషు కురు నిర్మలమ్ ।
యత్ర స్థాణోర్మహత్తీర్థం సరః సంనిహితం ప్రతి ।। 26.33 ।।
ఏతచ్ఛ్రత్వా తు వచనం నారదస్య మహాత్మనః ।
సచివే రాజ్యమాధాయ రాజా స తు జగామ హ ।। 26.34 ।।
స గత్వా చోత్తరాం భూమిం మ్లేచ్ఛమధ్యే దదర్శ హ ।
కుష్ఠరోగేణ మహాతా క్షయేణ చ సమన్వితమ్ ।। 26.35 ।।
తతః శోకేన మహతా సంతప్తో వాక్యమబ్రవీత్ ।
హ మ్లేచ్ఛా నౌమి పురుషం స్వగృహం చ నయామ్యహమ్ ।। 26.36 ।।
తత్రాహమేనం నిరుజం కరిష్యే యది మన్యథ ।
తథేతి సర్వే తే మ్లేచ్ఛాః పురుషం తం దయాపరమ్ ।। 26.37 ।।
ఊచుః ప్రణతసర్వాఙ్గా యథా జానాసి తత్కురు ।
తత ఆనీయ పురుషాన్ శివికావాహనోచితాన్ ।। 26.38 ।।
దత్త్వా శుల్కం చ ద్విగుణం సుఖేన నయత ద్విజమ్ ।
తతః శ్రుత్వా తు వచనం తస్య రాజ్ఞో దయావతః ।
26.39 గృహీత్వా శివికాం క్షిప్రం కురుక్షేత్రేణ యాన్తి తే ।
తత్ర నీత్వా స్థాణుతీర్థే అవతార్య చ తే గతాః ।। 26.40 ।।
తతః స రాజా మధ్యాహ్నే తం స్నాపయతి వై తదా ।
తతో వాయురన్తరిక్షే ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।। 26.41 ।।
మా తాత సాహసం కార్షిస్తీర్థ రక్ష ప్రయత్నతః ।
అయం పాపేన ఘోరేమ అతీవ పరివేష్టితః ।। 26.42 ।।
వేదనిన్దా మహత్పాపం యస్యాన్తో నైవ లభ్యతే ।
సోऽయం స్నానాన్మహత్తీర్థం నాశయిష్యతి తత్క్షణాత్ ।। 26.43 ।।
ఏతద్ వోయర్బచః శ్రుత్వాదుఃఖేన మహతాన్వితః ।
ఉవాచ శోకసంతప్తస్తస్య దుఃఖేన దుఃఖితః ।
ఏష ఘోరేణ పాపేన అతీవ పరివేష్టితః ।। 26.44 ।।
ప్రాయశ్చిత్తం కరిష్యేऽహం యద్వదిష్యన్తి దేవతాః ।
తతస్తా దేవతాః సర్వా ఇదం వచనమబ్రువన్ ।। 26.45 ।।
స్నాత్వా స్నాత్వా చ తీర్థేషు అభిషిఞ్చస్వ వారిణా ।
ఓజసా చులుకం యావత్ ప్రతికూలే సరస్వతీమ్ ।। 26.46 ।।
స్నాత్వా ముక్తిమవాప్నోతి పురుషః శ్రద్ధయాన్వితః ।
ఏష స్వపోషణపరో దేవదూషణతత్పరః ।। 26.47 ।।
బ్రాహ్మణైశ్చ పరిత్యక్తో నైష శుద్ధ్యతి కర్హిచిత్ ।
తస్మాదేనం సముద్దిశ్య స్నాత్వా తీర్థేషు భక్తితః ।। 26.48 ।।
అభిషిఞ్చస్వ తోయేన తతః పూతో భవిష్యతి ।
ఇత్యేతద్వచనం శ్రుత్వా కృత్వా తస్యాశ్రమం తతః ।। 26.49 ।।
తీర్థయాత్రాం యయౌ రాజా ఉద్దిశ్య జనకం స్వకమ్ ।
స తేషు ప్లావనం కుర్వస్తీర్థేషు చ దినే దినే ।। 26.50 ।।
అభ్యషిఢ్చత్ స్వపితరం తీర్థతోయేన నిత్యశః ।
ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు సారమేయో జగామ హ ।। 26.51 ।।
స్థాణోర్మఠే కౌలపతిర్దేవద్రవ్యస్య రక్షితా ।
పరిగ్రహస్య ద్రవ్యస్య పరిపాలయితా సదా ।। 26.52 ।।
ప్రియశ్చ సర్వసోకేషు దేవకార్యపరాయణః ।
తస్యైవం వర్తమానస్య ధర్మమార్గే స్థితస్య చ ।। 26.53 ।।
కాలేన చలితా బుద్ధిర్దేవద్రవ్యస్య నాశేనే ।
తేనాధర్మేణ యుక్తస్య పరలోకగతస్య చ । ।
26.54 దృష్ట్వా యమోऽబ్రవీద్ వాక్యం శ్వయోనిం వ3జ మా చిరమ్ ।
తద్వాక్యానన్తరం జాతః శ్వ వై సౌగన్ధికే వనే ।। 26.55 ।।
తతః కాలేన మహతా శ్వయూథపరివారితః ।
పరిభూతః సరమయా దుఃఖేన మహతా వృతః ।। 26.56 ।।
త్యక్త్వా ద్వైతవనం పుణ్యం సాన్నిహత్యం యయౌ సరః ।
తస్మిన్ ప్రవిష్టమాత్రస్తు స్థాణోరేవ ప్రసాదతః ।। 26.57 ।।
అతీవ తృషయా యుక్తః సరస్వత్యాం మమఞ్జ హ ।
తత్ర సంప్లుతదేహస్తు విముక్తః సర్వాకిల్బిషైః ।। 26.58 ।।
ఆహారలోభేన తదా ప్రవివేశ కుటీరకమ్ ।
ప్రవిశన్తం తదా దృష్ట్వా శ్వానం భయసమన్వితః ।। 26.59 ।।
స తం పస్పర్శ శనకైః స్థాణుతీర్థే మమఞ్జ హ ।
పతతః పూర్వతీర్థేషు విప్రుషైః పరిషిఞ్చతః ।। 26.60 ।।
శునోऽస్య గాత్రసంభూతైరబ్బిన్దుభిః స సిఞ్చితః ।
విరక్తదృష్టిశ్చ శునః క్షేపేణ చ తతః పరమ్ ।। 26.61 ।।
స్థాణుతీర్థస్య మాహాత్మ్యాత్ స పుత్రేణ చ తారితః ।
నియతస్తత్క్షణాఞ్జాతో స్తుతిం కర్తుం ప్రచక్రమే ।। 26.62 ।।
వేన ఉవాచ
ప్రపద్యే దేవమీశానం త్వామజం చన్ద్రభూషణమ్ ।
మహాదేవం మహాత్మానం విశ్వస్య జగతః పతిమ్ ।। 26.63 ।।
నమస్తే దేవదేవేశ సర్వశత్రునిషూదన ।
దేవేశ బలివిష్టమ్భదేవదైత్యైశ్చ పూజిత ।। 26.64 ।।
విరూపాక్ష సహస్రాక్ష త్ర్యక్ష యక్షేశ్వరప్రియ ।
సర్వతః పాణిపాదాన్త సర్వతోऽక్షిశిరోముఖ ।। 26.65 ।।
సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠసి ।
శఙ్కుకర్ణ మహాకర్మ కుమ్భకర్ణార్ణవాలయ ।। 26.66 ।।
గజేన్ద్రకర్ణ గోకర్ణ పాణికర్ణ నమోऽస్తు తే ।
శతజిహ్వ శతావర్త శతోదర శతానన ।। 26.67 ।।
గాయన్తి త్వాం గాయత్రిణో హ్యర్చయన్త్యర్క్కమర్చిణః ।
బ్రహ్మాణం త్వా శతక్రతో ఉద్వంశమివ మేనిరే ।। 26.68 ।।
మూర్తౌ హి తే మహామూర్తే సముద్రామ్బుధరాస్తథా ।
దేవతాః సర్వ ఏవాత్ర గోష్ఠే గావ ఇవాసతే ।। 26.69 ।।
శరీరే తవ పశ్యామి సోమమగ్నిం జలేశ్వరమ్ ।
నారాయణం తథా సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిమ్ ।। 26.70 ।।
భగవాన్ కారణం కార్యం క్రియాకారణమేవ తత్ ।
ప్రభవః ప్రలయశ్చైవ సదసచ్చాపి దైవతమ్ ।। 26.71 ।।
నమో భవాయ శర్వాయ వరదాయోగ్రరూపిణే ।
అన్ధకాసురహన్త్రే చ పశూనాం పతయే నమః ।। 26.72 ।।
త్రిజటాయ త్రిశీర్షాయ త్రిశులాసక్కపాణయే ।
త్ర్యమ్బకాయ త్రినేత్రాయ త్రిపురఘ్ర నమోऽస్తు తే ।। 26.73 ।।
నమో ముణ్డాయ చణ్డాయ అణ్డాయోత్పత్తిహేతవే ।
డిణ్డిమాసక్తహస్తాయ డిణ్డిముణ్డాయ తే నమః ।। 26.74 ।।
నమోర్ధ్వకేశదంష్ట్రాయ శుష్కాయ వికృతాయ చ ।
ధూమ్రలోహితకృష్ణాయ నీలగ్రీవాయ తే నమః ।। 26.75 ।।
నమోऽస్త్వప్రతిరూపాయ విరుపాయ శివాయ చ ।
సూర్యమాలాయ సూర్యాయ స్వరూపధ్వజమాలినే ।। 26.76 ।।
నమో మానాతిమానాయ నమః పటుతరాయ తే ।
నమో గణేన్ద్రనాథాయ వృషస్కన్ధాయ ధన్వినే ।। 26.77 ।।
సంక్రన్దనాయ చణ్డాయ పర్ణధారపుటాయ చ ।
నమో హిరణ్యవర్ణాయ నమః కనకవర్చసే ।। 26.78 ।।
నమః స్తుతాయ స్తుత్యాయ స్తుతిస్థాయ నమోऽస్తు తే ।
సర్వాయ సర్వభక్షాయ సర్వభూతశరీరిణే ।। 26.79 ।।
నమో హోత్రే చ హన్త్రే చ సితోదగ్రపతాకినే ।
నమో నమ్యాయ నమ్రాయ నమః కటకటాయ చ ।। 26.80 ।।
నమోऽస్తు కృశనాశాయ శయితాయోత్థితాయ చ ।
స్థితాయ ధావమానాయ ముణ్డాయ కుటిలాయ చ ।। 26.81 ।।
నమో నర్తనశీలాయ లయవాదిత్రశాలినే ।
నాట్యోపహారలుబ్ధాయ ముఖవాదిత్రశాలినే ।। 26.82 ।।
నమో జ్యోష్ఠాయ శ్రేష్ఠాయ బలతిబలఘాతినే ।
కాలనాశాయ కాలాయ సంసారక్షయరూపిణే ।। 26.83 ।।
హిమవద్దుహితుః కాన్త భైరవాయ నమోऽస్తు తే ।
ఉగ్రాయ చ నమో నిత్యం నమోऽస్తు దశబాహవే ।। 26.84 ।।
చితిభస్మప్రియాయైవ కపాలాసక్తపాణయే ।
విభీషణాయ భీష్మాయ భీమవ్రతధరాయ చ ।। 26.85 ।।
నమో వికృతవక్త్రాయ నమః పూతోగ్రదృష్టయే ।
పక్వామమాంసలుబ్ధాయ తమ్బివీణాప్రియాయ చ ।। 26.86 ।।
నమో వృషాఙ్కవృక్షాయ గోవృషాభిరుతే నమః ।
కటఙ్కటాయ భీమాయ నమః పరపరాయ చ ।। 26.87 ।।
నమః సర్వవరిష్ఠాయ వరాయ వరదాయినే ।
నమో విరక్తరక్తాయ భావనాయాక్షమాలినే ।। 26.88 ।।
విభేదభేదభిన్నాయ ఛాయాయై తపనాయ చ ।
అఘోరఘోరరూపాయ ఘోరఘోరతరాయ చ ।। 26.89 ।।
నమః శివాయ శాన్తాయ నమః శాన్తతమాయ చ ।
బహునేత్రకపాలాయ ఏకమూర్తే నమోऽస్తు తే ।। 26.90 ।।
నమః క్షుద్రాయ లుబ్ధాయ యజ్ఞభాగప్రియాయ చ ।
పఞ్చాలాయ సితాఙ్గాయ నమో యమనియామినే ।। 26.91 ।।
నమశ్చిత్రోరుఘణ్టాయ ఘణ్టాఘణ్టనిఘణ్టినే ।
సహస్రశతఘణ్టాయ ఘణ్టామాలవిభూషిణే ।। 26.92 ।।
ప్రణసంఘట్టగర్వాయ నమః కిలికిలిప్రియే ।
హుంహుఙ్కారాయ పారాయ హుంహుఙ్కారప్రియాయ చ ।।26.93 ।।
నమః సమసమే నిత్యం గృహవృక్షనికేతినే ।
గర్భమాంసశృగాలాయ తారకాయ తరాయ చ ।। 26.94 ।।
నమో యజ్ఞాయ యజినే హుతాయ ప్రహుతాయ చ ।
యజ్ఞవాహాయ హవ్యాయ తప్యాయ తపనాయ చ ।। 26.95 ।।
నమస్తు పయసే తుభ్యం తుణ్డానాం పతయే నమః ।
అన్నదాయాన్నపతయే నమో నానాన్నభోజినే ।। 26.96 ।।
నమః సహస్రశీర్షాయ సహస్రచరణాయ చ ।
సహస్రోద్యతశూలాయ సహస్రాభరణాయ చ ।। 26.97 ।।
బాలనుచరగోప్త్రే చ బాలలీలావిలాసినే ।
నమో బాలాయ వృద్ధాయ క్షుబ్ధాయ క్షోభణాయ చ ।। 26.98 ।।
గఙ్గాలులితకేశాయ ముఞ్జకేశాయ వై నమః ।
నమః షట్కర్మతుష్టాయ త్రికర్మనిరతాయ చ ।। 26.99 ।।
నగ్నప్రాణాయ చణ్డాయ కృశాయ స్ఫోటనాయ చ ।
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం కథ్యాయ కథనాయ చ ।। 26.100 ।।
సాఙ్ఖ్యాయ సాఙ్ఖ్యముఖ్యాయ సాఙ్ఖ్యయోగముఖాయ చ ।
నమో విరథరథ్యాయ చతుష్పథరథాయ చ ।। 26.101 ।।
కుష్ణాజినోత్తరీయాయ వ్యాలయజ్ఞోపవీతినే ।
వక్త్రసంధానకేశాయ హరికేశ నమోऽస్తు తే ।
త్ర్యమ్బికామ్బికనాథాయవ్యక్తవ్యక్తాయ వేధసే ।। 26.102 ।।
కామకామదకామఘ్న తృప్తాతృప్తవిచారిణే ।
నమః సర్వద పాపఘ్న కల్పసంఖ్యావిచారిణే ।। 26.103 ।।
మహాసత్త్వ మహాబాహో మహాబల నమోऽస్తు తే ।
మహామేఘ మహాప్రఖ్య మహాకాల మహాధ్యుతే ।। 26.104 ।।
మేఘావర్త యుగావర్త చన్ద్రార్కపతయే నమః ।
త్వమన్నమన్నభోక్తా చ పక్వభుక్ పావనోత్తమ ।। 26.105 ।।
జరాయుజాణ్డజాశ్చైవ స్వేదజోద్భిదజాశ్చ యే ।
త్వమేవ దేవదేవేశ భూతగ్రామశ్చతుర్విధః ।। 26.106 ।।
స్రష్టా చరాచరస్యాస్య పాతా హన్తా తథైవ చ ।
త్వామాహుర్బ్రహ్య విద్వాంసో బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదాం గతిమ్ ।। 26.107 ।।
మనసః పరమజ్యోతిస్త్వం వాయుర్జ్యోతిషామపి ।
హంహవృక్షే మధుకరమాహుస్త్వం బ్రహ్మవాదినః ।। 26.108 ।।
యజుర్మయో ఋఙ్మయస్త్వామాహుః సామమయస్తథా ।
పఠ్యసే స్తుతిభిర్నిత్యం వేదోపనిషదాం గణైః ।। 26.109 ।।
బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః శూద్రా వర్ణావరాశ్చ యే ।
త్వమేవ మేఘసంఘాశ్చ విద్యుతోऽసనిగర్జితమ్ ।। 26.110 ।।
సంవత్సరస్త్వమృతవో మాసో మాసార్ధమేవ చ ।
యుగా నిమేషాః కాష్ఠాశ్చ నక్షత్రాణి గ్రహాః కలాః ।। 26.111 ।।
వృక్షాణాం కకుభోऽసి త్వం గిరీణాం హిమవాన్ గిరిః ।
వ్యాఘ్రో మృగాణాం పతతాం తార్క్ష్యోऽనన్తశ్చ భోగినామ్ ।। 26.112 ।।
క్షిరోదోऽస్యుదధీనాం చ యన్త్రాణాం ధనురేవ చ ।
వజ్రం ప్రహరణానాం చ వ్రతానాం సత్యమేవ చ ।। 26.113 ।।
త్వమేవ ద్వేష ఇచ్ఛా చ రాగో మోహః క్షమాక్షమే ।
వ్యవసాయో ధృతిర్లోభః కామక్రోధౌ జయాజయౌ ।। 26.114 ।।
త్వం శరీ త్వం గదీ చాపి ఖట్వాఙ్గీ చ శరాసనీ ।
ఛేత్తా మేత్తా ప్రహర్తాసి మన్తా నేతా సనాతనః ।। 26.115 ।।
దశలక్షణసంయుక్తో ధర్మోర్'థః కామ ఏవ చ ।
సముద్రాః సరితో గఙ్గా పర్వతాశ్చ సరాంసి చ ।। 26.116 ।।
లతావల్ల్యస్తృణౌషధ్యః పశవో మృగపక్షిణః ।
ద్రవ్యకర్మగుణారమ్భః కాలపుష్పఫలప్రదః ।। 26.117 ।।
ఆదిశ్చన్తశ్చ వేదానాం గాయత్రీ ప్రణవస్తథా ।
లోహితో హరితో నీలః కుష్ణః పీతః సితస్తథా ।। 26.118 ।।
కద్రుశ్చ కపిలశ్చైవ కపోతో మేచకస్తథా ।
సవర్ణశ్చాప్యవర్ణాశ్చ కర్తా హర్తా త్వమేవ హి ।। 26.119 ।।
త్వమిన్ద్రశ్చ యమశ్చైవ వరుణో ధనదోऽనిలః ।
ఉపప్లవశ్చిత్రభానుః స్వర్భానురేవ చ ।। 26.120 ।।
శిక్షాహైత్రం త్రిసౌపర్ణం యజుషాం శతరుద్రియమ్ ।
పవిత్రం చ పవిత్రాణాం మఙ్గలానాం చ మఙ్గలమ్ ।। 26.121 ।।
తిన్దుకో గిరిజో వృక్షే ముద్గం చాఖిలజీవనమ్ ।
ప్రాణాః సత్త్వం రజశ్చైవ తమశ్చ ప్రతిపత్పితిః ।। 26.122 ।।
ప్రాణోऽపానః మసానశ్చ ఉదానో వ్యాన ఏవ చ ।
ఉన్మేషశ్చ నిమేషశ్చ క్షుతం జృమ్భితమేవ చ ।। 26.123 ।।
లోహితాన్తర్గతో దృష్టిర్మహావక్త్రో మహోదరః ।
శుచిరోమా హరిశ్మశ్రురూర్ధ్వకేశశ్చలాచలః ।। 26.124 ।।
గీతవాదిత్రనృత్యజ్ఞో గీతవాదిత్రకప్రియః ।
మత్స్యో జాలో జలౌకాశ్చ కాలః కేలికలా కలిః ।। 26.125 ।।
అకాలశ్చ వికాలశ్చ దుష్కాలః కాల ఏవ చ ।
మృత్యుశ్చ మృత్యుకర్తా చ యక్షో యక్షభయఙ్కరః ।। 26.126 ।।
సంవర్తకోऽన్తకశ్చైవ సంవర్తకబలాహకః ।
ఘణ్టో ఘణ్టీ మాహఘణ్టీ చిరీ మాలీ చ మాతలిః ।। 26.127 ।।
బ్రహ్మకాలయమాగ్నీనాం దణ్డీ ముణ్డీ త్రిముణ్డధృక్ ।
చతుర్యుగశ్చతుర్వేదశ్చాతుర్హేత్రప్రవర్తకః ।। 26.128 ।।
చాతురాశ్రమ్యనేతా చ చాతుర్వర్ణ్యకరస్తథా ।
నిత్యమక్షప్రియో ధూర్తో గణాధ్యక్షో గణాధిపః ।। 26.129 ।।
రక్తమాల్యామ్బరధరో గిరికో గిరికప్రియః ।
శిల్పం చ శిల్పినాం శ్రేష్ఠః సర్వశిల్పప్రవర్తకః ।। 26.130 ।।
భగనేత్రాఙ్కుశశ్చణ్డః పూష్ణో దన్తవినాశనః ।
స్వాహా స్వధా వషట్కారో నమస్కారో నమో నమః ।। 26.131 ।।
గూఢవ్రతో గుహ్యతపాస్తారకాస్తారకామయః ।
ధాతా విధాతా సంధాతా పృథివ్యా ధరణోऽపరః ।। 26.132 ।।
బ్రహ్మ తపశ్చ సత్యం చ వ్రతచర్య మథార్జవమ్ ।
భూతాత్మా భూతకృద్ భూతిర్భూతభవ్యభవోద్భవః ।। 26.133 ।।
భూర్భువః స్వరృతం చైవ ధ్రువో దాన్తో మహేశ్వరః ।
దీక్షితోऽదీక్షితః కాన్తో దుర్దాన్తో దాన్తసంభవః ।। 26.134 ।।
చన్ద్రావర్తో యుగావర్తః సంవర్తకప్రవర్తకః ।
బిన్దుః కామో హ్యణుః స్థూలః కర్ణికారస్రజప్రియః ।। 26.135 ।।
నన్దీముఖో భీమముకః సుముకో దుర్ముఖస్తథా ।
హిరణ్యగర్భః శకునిర్మహోరగపతిర్విరాట్ । ।
26.136 అధర్మహా మహాదేవో దణ్డధారో గణోత్కటః ।
గోనర్దే గోప్రతారశ్చ గోవృషేశ్వరవాహనః ।। 26.137 ।।
త్రైలోక్యగోప్తా గోవిన్దో గోమార్గో మార్గ ఏవ చ ।
స్థిరః శ్రేష్ఠశ్చ స్థాణుశ్చ విక్రోశః క్రోశ ఏవ చ ।। 26.138 ।।
దుర్వారణో దుర్విషహో దుఃసహో దురతిక్రమః ।
దుర్ద్ధర్షో దుష్ప్రకాశశ్చ దుర్దుర్శో దుర్జయో జయః ।। 26.139 ।।
శశాఙ్కానలశీతోష్ణః క్షుత్తృష్ణా చ నిరామయః ।
ఆధయో వ్యాధయశ్చైవ వ్యాధిహా వ్యాధినాశనః ।। 26.140 ।।
సమూహశ్చ సమూహస్య హన్తా దేవః సనాతనః ।
శిఖణ్డీ పుణ్డరీకాక్షః పుణ్డరీకవనాలయః ।। 26.141 ।।
త్ర్యమ్బకో దణ్డధారశ్చ ఉగ్రదంష్ట్రః కులాన్తకః ।
విషాపహః సురశ్రేష్ఠః సోమపాస్త్వం మరుత్పతే ।
అమృతాశీ జగన్నాతో దేవదేవ గణేశ్వరః ।। 26.142 ।।
మధుశ్చ్యుతానాం మధుపో బ్రహ్మవాక్ త్వం ఘృతచ్యుతః ।
సర్వలోకస్య భోక్తా త్వం సర్వలోకపితామహః ।। 26.143 ।।
హిరణ్యరేతాః పురుషస్త్వమేకః త్వం స్త్రీ పుమాంస్త్వం హి నపుంసకం చ ।
బాలో యువా స్థవిరో దేవదంష్ట్రా త్వన్నో గిరిర్విశ్వకృద్ విశ్వహర్తా ।। 26.144 ।।
త్వం వై ధాతా విశ్వకృతాం వరేణ్యస్ త్వాం పూజయన్తి ప్రణతాః సదైవ ।
చన్ద్రాదిత్యౌ చక్షుషీ తే భవాన్ హి త్వమేవ చాగ్నిః ప్రపితామహశ్చ ।
ఆరాధ్య త్వాం సరఖతీం వాగ్లభన్తే అహోరాత్రే నిమిషోన్మేషకర్తా ।। 26.145 ।।
న బ్రహ్మా న చ గోవిన్దః పౌరాణా ఋషయో న తే ।
మాహాత్మ్యం వేదితుం శక్తా యాతాతథ్యేన శఙ్కర ।। 26.146 ।।
పుంసాం శతసహస్రాణి యత్సమావృత్య తిష్ఠతి ।
మహతస్తమసః పారే గోప్తా మన్తా భవాన్ సదా ।। 26.147 ।।
యం వినిద్రా జితశ్వాసాః సత్త్వస్థాః సంయతేన్ద్రియాః ।
జ్యోతిః పశ్యన్తి యుఞ్జానాస్తస్మై యోగాత్మనే నమః ।। 26.148 ।।
యా మూర్తయశ్చ సూక్ష్మాస్తే న శక్యా యా నిదర్శితుమ్ ।
తాభిర్మాం సతతం రక్ష పితా పుత్రమివౌరసమ్ ।। 26.149 ।।
రక్ష మాం రక్షణీయోऽహం తవానఘ నమోऽస్తు తే ।
భక్తానుకమ్పీ భగవాన్ భక్తశ్చాహం సదా త్వయి ।। 26.150 ।।
జటినే దణ్డినే నిత్యం లమ్బోదరశారీరిణే ।
కమణ్డలునిషఙ్గాయ తస్మై రుద్రాత్మనే నమః ।। 26.151 ।।
యస్య కేశేషు జీమూతా నద్యాః సర్వాఙ్గసన్ధిషు ।
కుక్షౌ సముద్రశ్చత్వారస్తస్మై తోయాత్మనే నమః ।। 26.152 ।।
సంభక్ష్య సర్వభూతాని యుగాన్తే పర్యుపస్థితే ।
యః శేతే జలమధ్యస్థస్తం ప్రపద్యేऽమ్బుశాయినమ్ ।। 26.153 ।।
ప్రవిశ్య వదనం రాహోర్యః సోమం పిబతే నిశి ।
గ్రసత్యర్కం చ ఖర్భానూ రక్షితస్తవ తేజసా ।। 26.154 ।।
యే చాత్ర పతితా గర్భా రుద్రగన్ధస్య రక్షేణ ।
నమస్తేऽస్తు ఖధా ఖాహా ప్రాప్నువన్తి తదద్భుతే ।। 26.155 ।।
యేऽఙ్గుష్ఠమాత్రాః పురుషా దేహస్థాః సర్వదేహినామ్ ।
రక్షన్తు తే హి మాం నిత్యం తే మామాప్యాయయన్తు వై ।। 26.156 ।।
యే నదీషు సముద్రేషు పర్వతేషు గుహాసు చ ।
వృభమూలేషు గోష్ఠేషు కాన్తారగహనేషు చ ।। 26.157 ।।
చతుష్పథేషు రథ్యాసు చత్వరేషు సభాసు చ ।
హస్త్యశ్వరథశాలాసు జీర్ణోద్యానాలయేషు చ ।। 26.158 ।।
యే చ పఞ్చసు భూతేషు దిశాసు విదిశాసు చ ।
చన్ద్రార్కయోర్మధ్యాగతా యే చ చన్ద్రార్కరశ్మిషు ।। 26.159 ।।
రసాతలగతా యే చ యే చ తస్మాత్ పరం గతాః ।
నమస్తేభ్యో నమస్తేభ్యో నమస్తేభ్యశ్చ నిత్యశః ।। 26.160 ।।
యేషాం న విద్యతే సంఖ్యా ప్రమాణం రూపమేవ చ ।
అసంఖ్యేయగణా రుద్రా నమస్తేభ్యోऽస్తు నిత్యశః ।। 26.161 ।।
ప్రసీద మమ భద్రం తే తవ భావగతస్య చ ।
త్వయి మే హృదయం దేవ త్వయి బుద్ధిర్మతిస్త్వయి ।। 26.162 ।।
స్తుత్వైవం స మహాదేవం విరరామ ద్విజోత్త్మః ।। 26.163 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే షడ్వింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION