వేనుడు - అంధకుడు - భృంగి

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:12 am

వేనుడు - అంధకుడు - భృంగి

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 8:05 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

సనత్కుమార ఉవాచ ।
అథైనమబ్రవీద్ దేవస్త్రైలోక్యాధిపతిర్భవః ।
ఆశ్వాసనకరం చాస్య వాక్యవిద్ వాక్యముత్తమమ్ ।। 27.1 ।।
అహో తుష్టోऽస్మి తే రాజన్ స్తవేనానేన సువ్రత ।
బహునాత్ర కిముక్తేన మత్సమీపే వసిష్యసి ।। 27.2 ।।
ఉషిత్వా సుచిరం కాలం మమ గాత్రోద్భవః పునః ।
అసురో హ్యన్ధకో నామ భవిష్యసి సురాన్తకృత్ ।। 27.3 ।।
హిరణ్యాక్షగృహే జన్మ ప్రాప్య వృద్ధిం గమిష్యసి ।
పూర్వాధర్మేణ ఘోరేణ వేదనిన్దాకృతేన చ ।। 27.4 ।।
సాభిలాషో జగన్మాతుర్భవిష్యసి యదా తదా ।
దేహం శులేన హత్వాహం పావయిష్యామి సమార్బుదమ్ ।। 27.5 ।।
తత్రాప్యకల్మషో భూత్వా స్తుత్వా మాం భక్తితః పునః ।
ఖ్యాతోగణాధిపో భూత్వా నామ్నా భృఙ్గిరిటిః స్మృతః ।। 27.6 ।।
మత్సన్నిధానే స్థిత్వా త్వం తతః సిద్ధిం గమిష్యసి ।
వేనప్రోక్తం స్తవమిమం కీర్తయేద్ యః శృణోతి చ ।। 27.7 ।।
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కిఞ్చిద్ దీర్ఘమాయురవాప్నుయాత్ ।
యథా సర్వేషు దేవేషు విశిష్టో భగవాఞ్శివః ।। 27.8 ।।
తథా స్తవో వరిష్ఠోऽయం స్తవానాం వేననిర్మితః ।
యశోరాజ్యసుఖైశ్వర్యధనమానాయ కీర్తితః ।। 27.9 ।।
శ్రోతవ్యో భక్తిమాస్థాయ విద్యాకామైశ్చ యత్నతః ।
వ్యాధితో దుఃఖితో దీనశ్చౌరరాజభయాన్వితః ।। 27.10 ।।
రాజకార్యవిముక్తో వా ముచ్యతే మహతో భయాత్ ।
అనేనైవ తు దేహేన గణానాం శ్రేష్ఠతాం వ్రజేత్ ।। 27.11 ।।
తేజసా యశసా చైవ యుక్తో భవతి నిర్మలః ।
న రాక్షసాః పిశాచా వా న భూతా న వినాయకాః ।। 27.12 ।।
విఘ్నం కుర్యుర్గృహే తత్ర యత్రాయం పఠ్యతే స్తవః ।
శ్రుణుయాద్ యా స్తవం నారీ అనుజ్ఞాం ప్రాప్య భర్తృతః ।। 27.13 ।।
మాతృపక్షే పితుః పక్షే పూజ్యా భవతి దేవవత్ ।
శ్రుణుయాద్ యః స్తవం దివ్యం కీర్తయేద్ వా సమాహితః ।। 27.14 ।।
తస్య సర్వాణి కార్యాణ సిద్ధిం గచ్ఛన్తి నిత్యశః ।
మనసా చిన్తితం యచ్చ యచ్చ వాచానుకీర్తితమ్ ।। 27.15 ।।
సర్వం సంపద్యతే తస్య స్తవనస్యానుకీర్తనాత్ ।
మనసా కర్మణా వాచా కృతమేనో వినశ్యతి ।
వరం వరయ భద్రం తే యత్త్వయా మనసేప్సితమ్ ।। 27.16 ।।
వేన ఉవాచ
అస్య లిఙ్గస్య మాహాత్మ్యాత్ తథా లిఙ్గస్య దర్శనాత్ ।
ముక్తోऽహం పాతకైః సర్వైస్తవ దర్శనతః కిల ।। 27.17 ।।
యది తుష్టోऽసి మే దేవ యది దేయో వరో మమ ।
దేవస్వభక్షణాఞ్జాతం శ్వయోనౌ తవ సేవకమ్ ।। 27.18 ।।
ఏతస్యాపి ప్రసాదం త్వం కర్తుమర్హసి శఙ్కర ।
ఏతస్యాపి భయాన్మధ్యే సరసోऽహం నిమఞ్జితః ।। 27.19 ।।
దేవైర్నివారితః పూర్వం తీర్థేऽస్మిన్ స్నానకారణాత్ ।
అయం కృతోపకారశ్చ ఏతదర్థే వృణోమ్యహమ్ ।। 27.20 ।।
తస్యైతద్ వచనం శ్రుత్వా తుష్టః ప్రోవాచ శఙ్కరః ।
ఏషోऽపి పాపినిర్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః ।। 27.21 ।।
ప్రసాదాన్మే మహాబాహో శివలోకం గమిష్యతి ।
తథా స్తవమిమం శ్రుత్వా ముచ్యతే సర్వపాతకైః ।। 27.22 ।।
కురుక్షేత్రస్య మాహాత్మ్యం సరసోऽస్య మహీపతే ।
మమ లిఙ్గస్య చోత్పత్తిం శ్రుత్వా పాపైః ప్రముచ్యతే ।। 27.23 ।।
సనత్కుమార ఉవాచ
ఇత్యేవముక్త్వా భగవాన్ సర్వలోకనమస్కృతః ।
పశ్యతాం సర్వలోకానాం తత్రైవాన్తరధీయత ।। 27.24 ।।
స చ శ్వా తత్క్షణాదేవ స్మృత్వా జన్మ పురాతనమ్ ।
దివ్యమూర్తిధరో భూత్వా తం రాజానముపస్థితః ।। 27.25 ।।
కృత్వా స్నానం తతో వైన్యః పితృదర్శనలాలసః ।
స్థాణతీర్థే కుటీం శూన్యాం దృష్ట్వా శోకసమన్వితః ।। 27.26 ।।
దృష్ట్వా వేనోऽబ్రవీద్ వాక్యం హర్షేణ మహతాన్వితః ।
సత్పుత్రేణ త్వయా వత్స త్రాతోऽహం నరకార్మవాత్ ।। 27.27 ।।
త్వయాభిషిఞ్చితో నిత్యం తీర్థస్థపులినే స్థితః ।
అస్య సాధోః ప్రసాదేన స్థాణోర్దేవస్య దర్శనాత్ ।। 27.28 ।।
ముక్తాపాపశ్చ స్వర్లోకం యాస్యే యత్ర శివః స్థితః ।
ఇత్యేవముక్త్వా రాజానం ప్రతిష్ఠాప్య మహేశ్వరమ్ ।। 27.29 ।।
స్థాణుతీర్థే యయౌ సిద్ధిం తేన పుత్రేణ తారితః ।
స చ శ్వా పరమాం సిద్ధిం స్థాణుతీర్థప్రభావతః ।। 27.30 ।।
విముక్తః కలుషైః సర్వైర్జగామ భవమన్దిరమ్ ।
రాజా పితృఋణైర్ముక్తః పరిపాల్య వసున్ధరామ్ ।। 27.31 ।।
పుత్రానుత్పాద్య ధర్మేణ కృత్వా యజ్ఞం నిరర్గలమ్ ।
దత్త్వాకామాంశ్చవిప్రేభ్యో భుక్త్వా భోగాన్ పృథగ్విధాన్ ।। 27.32 ।।
సుహృదోऽథ ఋణైర్ముక్త్వా కామైః సంతర్ప్య చ స్త్రియః ।
అభిషిచ్య సుతం రాజ్యే కురుక్షేత్రం యయౌ నృపః ।। 27.33 ।।
తత్ర తప్త్వా తపో ఘోరం పూజయిత్వా చ శఙ్కరమ్ ।
ఆత్మేచ్ఛయా తనుం త్యక్త్వా ప్రయాతః పరమం పదమ్ ।। 27.34 ।।
ఏతత్ప్రభావం తీర్థస్య స్థాణోర్యః శృణుయాన్నరః ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తః ప్రయాతి పరమాం గతిమ్ ।। 27.35 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే సప్తవింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION