బ్రహ్మదేవుడు స్థాణువును పూజించడం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:17 am

బ్రహ్మదేవుడు స్థాణువును పూజించడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 10:20 am

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

మార్కండేయ ఉవాచ ।
చతుర్ముఖానాముత్పత్తిం విస్తరేణ మమానఘః ।
తథాబ్రహ్మేశ్వరాణాంచ శ్రోతుమిచ్ఛాప్రవర్తతే ।।
సనత్కుమార ఉవాచ ।
శృణు సర్వమశేషేణ కథయిష్యామితేऽనఘః ।
బ్రహ్మణః స్రష్టుకామన్య యద్వృత్తం పద్మ జన్మనః ।।
ఉత్పన్నఏవభగవాన్ బ్రహ్మలోక పితామహః ।
ససర్జ సర్వభూతాని స్థావరాణిచరాణిచ ।।
పునశ్చింతయతః సృష్టిం జజ్ఞే కన్యామనోరమా ।
నీలోత్పలదలశ్యామా తనుమధ్యాసులోచనా ।।
తాందృష్ట్వాభిమతాం బ్రహ్మా మైథునాయాజుహావతామ్ ।
తేనపాపేనమహతా శిరోऽశీర్యతవేధసః ।।
తేనశీర్ణేనసయయౌ తీర్థంత్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ ।
సాంనిహిత్యంసరఃపుణ్యం సర్వపాపక్షయావహమ్ ।।
తత్రపుణ్యేస్థాణుతీర్థేఋషిసిద్ధనిషేవితే ।
సరస్వత్యుత్తరేతీరే ప్రతిష్ఠాప్యచతుర్ముఖమ్ ।।
ఆరాధయామాసతదా ధూపైర్గంధైర్మనోరమైః ।
ఉపహారైస్తథాహృద్యై రౌద్రసూక్తైర్దినేదినే ।।
తస్యైవంభక్తియుక్తస్య శివపూజాపరస్యచ ।
స్వయమేవాజగామాథ భగవాన్ నీలలోహితః ।।
తమాగతం శివందృష్ట్వా బ్రహ్మాలోకపితామహః ।
ప్రణమ్యశిరసాభూమౌ స్తుతింతస్య చకారహ ।।
బ్రహ్మోవాచ ।
నమస్తేऽస్తుమహాదేవ భూతభవ్యభవాశ్రయ ।
నమస్తేస్తుతినిత్యాయ నమస్త్రైలోక్యపాలినే ।।
నమ:పవిత్రదేహాయ సర్వకల్మషనాశినే ।
చరాచరగురోగుహ్య గుహ్యానాంచ ప్రకాశకృత్ ।।
రోగానయాంతిభిషజైః సర్వరోగవినాశన ।
రౌరవాజినసంవీత వీతశోకనమోऽస్తుతే ।।
వారికల్లోలసంక్షుబ్ధమహాబుద్ధివిఘట్టినే ।
త్వన్నామజాపినోదేవ నభవంతిభవాశ్రయాః ।।
నమస్తేనిత్యనిత్యాయ నమస్త్రైలోక్యపాలన ।
శంకరాయాప్రమేయాయ వ్యాధీనాంశమనాయచ ।।
పరాయాపరిమేయాయ సర్వభూతప్రియాయచ ।
యోగేశ్వరాయదేవాయ సర్వపాపక్షయాయచ ।।
నమఃస్థాణవేసిద్ధాయ సిద్ధవందిస్తుతాయచ ।
భూతసంసార దుర్గాయ విశ్వరూపాయతేనమః ।।
ఫణీంద్రోక్తమహిమ్నేతే ఫణీంద్రాంగదధారిణే ।
ఫణీంద్రవరహారాయ భాస్కరాయనమోనమః ।।
ఏవంస్తుతోమహాదేవో బ్రహ్మాణంప్రాహశంకరః ।
నచమన్యుస్త్వయా కార్యోభావిన్యర్థేకదాచన ।।
పురావరాహకల్పేతే యన్మయాऽపహృతంశిరః ।
చతుర్ముఖంచతదభూన్నకదాచిన్నశిష్యతి ।।
అస్మిన్ సాన్నిహితేతీర్థే లింగానిమమభక్తితః ।
ప్రతిష్ఠాయవిముక్తస్త్వం సర్వపాపైర్భవిష్యసి ।।
సృష్ఠికామేనచపురా త్వయాऽహం ప్రేరితఃకిల ।
తేనదేహంత్వాంతథేత్యుక్త్వా భూతానాందేశవర్తివత్ ।।
దీర్ఘకాలంతపస్తప్త్వామగ్నఃసంనిహితేస్థితః ।
సుమహాంతంతతఃకాలం త్వంప్రతీక్షాంమమాకరోః ।।
స్రష్టారంసర్వభూతానాం మనసా కల్పితంత్వయా ।
సోऽబ్రవీత్త్వాంతదాదృష్ట్వా మాంమగ్నంతత్రచాంభసి ।।
యదిమేనాగ్రజస్త్వన్యస్తతః స్రక్ష్యామ్యహంప్రజాః ।
త్వయైవోక్తశ్చనైవాస్తి త్వదన్యఃపురుషోऽగ్రజః ।।
స్థాణురేషజలేమగ్నో వివశః కురుమద్దితమ్ ।
ససర్వభూతాననృజద్ దక్షాదీంశ్చ ప్రజాపతీన్ ।।
యైరిమంప్రకరోత్సర్వం భూతగ్రామంచతుర్విధమ్ ।
తాఃసృష్టమాత్రాః క్షుధితాః ప్రజాః సర్వాః ప్రజాపతీమ్ ।
విభక్షయిషవోబ్రహ్మన్ సహసాప్రాద్రవంస్తథా ।
సభక్ష్యమాణాస్త్రాణార్థీ పితామహముపాద్రవత్ ।।
అథాసాంచ మహావృత్తిః ప్రజానాంసంవిధీయతామ్ ।
దత్తం తాభ్యస్తయాహ్యన్నం స్థావరాణాం మహౌషధీః ।।
జంగమానిచభూతాని దుర్బలానిబలీయసామ్ ।
విహితాన్నాః ప్రజాః సర్వాః పునర్జగ్ముర్యథాగతమ్ ।।
తతోవవృధిరేసర్వాః ప్రీతియుక్తాః పరస్పరమ్ ।
భూతగ్రామేవివృద్ధేతు తుష్టే లోకగురౌత్వయి ।।
నముత్తిష్టన్ జలాత్తస్మాత్ ప్రజాః నందృష్టవాహనమ్ ।
తతోऽహంతాః ప్రజాదృష్ట్వా విహితాః స్వేనతేజసా ।।
క్రోధేన మహతాయుక్తో లింగముత్పాట్యచాక్షిపమ్ ।
తత్క్షిప్తంసరసోమధ్యే ఊర్ధ్వమేవ యదాస్థితమ్ ।।
తదాప్రభృతిలోకేషు స్థాణురిత్యేషవిశ్రుతః ।
సకృద్దర్శనమాత్రేణ విముక్తః సర్వకిల్బిషైః ।।
ప్రయాతిమోక్షంపరమం యస్మాన్నావర్తతేపునః ।
యశ్చేహతీర్థేనివసేత్ కృష్ణాష్టమ్యాం సమాహితః ।।
సముక్తఃపాతకైః సర్వైరగమ్యాగమనోద్భవైః ।
ఇత్యుక్త్వా భగవాన్ దేవస్తత్రై వాంతరధీయత ।।
బ్రహ్మావిశుద్ధపాపస్తు పూజ్యదేవంచతుర్ముఖమ్ ।
లింగానిదేవదేవస్య ససృజేసరమధ్యతః ।।
ఆద్యం బ్రహ్మసరఃపుణ్యం హరిపార్శ్వేప్రతిష్టితమ్ ।
ద్వితీయంబ్రహ్మసదనం స్వకీయేహ్యాశ్రమేకృతమ్ ।।
తస్యైవపూర్వదిగ్భాగే తృతీయంచప్రతిష్టితమ్ ।
చతుర్థంబ్రహ్మజా లింగం సరస్వత్యాస్తటేకృతమ్ ।।
ఏతానిబ్రహ్మతీర్థాని పుణ్యానిపావనానిచ ।
యేపశ్యంతినిరాహారాస్తేయాంతిపరమాంగతిమ్ ।।
కృతయుగేహరేఃపార్శ్వే త్రేతాయాంబ్రహ్మణాశ్రమే ।
ద్వాపరేతన్యపూర్వేణ సరస్వత్యాతటేకలౌ ।।
ఏతానిపూజయిత్వాచ దృష్ట్వాభక్తిసమన్వితాః ।
విముక్తాః కలుషైః సర్వైః ప్రయాంతిపరమాంగతిమ్ ।।
సృష్టికాలేభగవతా పూజితస్తుమహేశ్వరః ।
సరస్వత్యుత్తరేతీరే నామ్నాఖ్యాతశ్చతుర్ముఖః ।।
తంప్రణమ్యశ్రద్ధదానో ముచ్యేతేసర్వకిల్బిషైః ।
లోలాసంకరసంభూతైస్తథావైఖాండసంకరైః ।।
తథైవద్వాపరేప్రాప్తే స్వాశ్రమే పూజ్యశంకరమ్ ।
విముక్తోరాజసైర్భావైః వర్ణసంకరసంభవైః ।।
తత:కృష్ణచతుర్దశ్యాం పూజయిత్వాతుమానవః ।
విముక్తఃపాతకైఃసర్వైరభోజ్యస్యాన్నసంభవైః ।।
కలికాలేతుసంప్రాప్తే వశిష్ఠాశ్రమమాస్థితః ।
చతుర్ముఖంస్థాపయిత్వా యయౌసిద్ధిమనుత్తమామ్ ।।
తత్రాపియేనిరాహారా శ్రద్ధదానాజితేంద్రియాః ।
పూజయంతిమహాదేవం తేయాంతిపరమంపదమ్ ।।
ఇత్యేతత్ స్థాణుతీర్థస్య మాహాత్మ్యంకీర్తితం తవ ।
యచ్ఛ్రుత్వాసర్వపాపేభ్యో ముక్తోభవతిమానవః ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే అష్టావింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Sarasvati river, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION