తంత్ర చూడామణి: 51 శక్తిపీఠాల మూల పాఠం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:29 pm

తంత్ర చూడామణి: 51 శక్తిపీఠాల మూల పాఠం

Postby satyamurthy on Mon Aug 09, 2010 10:16 pm

ఇది పీఠ నిర్ణయః లేదా మహా పీఠ నిరూపణమ్ అని పిలువబడే తంత్ర చూడామణిలో 51 శక్తిపీఠాల మూల పాఠం. దీనిని శబ్దకల్పద్రుమము నుండి గ్రహించాము. శక్తి పీఠాల గురించిన పరిశోధన చేసేవారికి బహుధా ఉపకరించగలదని మా భావన.

శ్రీ గణాధిపతయే నమ:
మహా పీఠ నిరూపణమ్ |
ఏకపంచాశత్ శక్తిపీఠాని ||
కృతయుగే దక్షక్రతౌ శివనిందాం శ్రుత్వా ప్రాణాంస్త్యక్తవత్యా: సత్యా: శరీరం శిరసి ధృత్వా భ్రమతి శివే విష్ణునా చక్రేణ ఛిన్నాస్తస్యా అవయవా: యత్ర యత్ర పతితాస్త ఏవ దేశా: ఏకపంచాశన్మహాపీఠా: అభవవన్| ఇతి పౌరాణికీ వార్తా|
తేషాం నిరూపణం యథా|
ఈశ్వర ఉవాచ|
1. మాత: పరాత్పరే! దేవి! సర్వజ్ఞానమయీశ్వరి!|
కథ్యతాం మే సర్వపీఠం శక్తీర్భైరవదేవతా:||
దేవ్యువాచ|
2. శృణు వత్స! ప్రవక్ష్యామి దయాళో! భక్తవత్సల!|
యాభిర్వినా న సిధ్యన్తి జపసాధనసత్క్రియా:||
3. పంచాశదేకపీఠాని ఏవం భైరవదేవతా:|
అంగప్రత్యంగపాతేన విష్ణుచక్రక్షతేన చ||
4. మమాన్యవపుషో దేవ! హితాయ త్వయి కథ్యతే|
1)బ్రహ్మరంధ్రం హింగుళాయాం భైరవో భీమలోచన:||
5. కోట్టరీ సా మహామాయా త్రిగుణా సా దిగంబరీ|
2)శర్కరారే త్రినేత్రం మే దేవీ మహిషమర్దినీ||
6. క్రోధీశో భైరవస్తత్ర సర్వసిధ్ధిప్రదాయక:|
3)సుగంధాయాం నాసికా మే దేవస్త్ర్యంబకభైరవ:||
7. సుందరీ సా మహాదేవీ సునందా తత్ర దేవతా|
4)కాశ్మీరే కంఠ​దేశశ్చ త్రిసంధ్యేశ్వరభైరవ:||
8. మహామాయా భగవతీ గుణాతీతా వరప్రదా|
5)జ్వాలాముఖ్యాం మహాజిహ్వా దేవ ఉన్మత్తభైరవ:||
9. అంబికా సిద్ధిదానామ్నీ 6)స్తనం జాలంధరే మమ|
భీషణో భైరవస్తత్ర దేవీ త్రిపురమాలినీ||
10. 7)హార్దపీఠం వైద్యనాథే వైద్యనాథస్తు భైరవ:|
దేవతా జయదుర్గాఖ్యా 8)నేపాలే జానునీ మమ||
11. కపాలీ భైరవ: శ్రీమాన్ మహామాయా చ దేవతా|
9)మానసే దక్షహస్తో మే దేవీ దాక్షాయణీ హర||
12. అమరో భైరవస్తత్ర సర్వసిద్ధిప్రదాయక:|
10)ఉత్కళే నాభిదేశశ్చ విరజాక్షేత్రముచ్యతే||
13. విమలా సా మహాదేవీ జగన్నాథస్తు భైరవ:|
11)గండక్యాం గండపాతశ్చ తత్రసిద్ధిర్నసంశయ:||
14. తత్ర సా గండకీచండీ చక్రపాణిస్తు భైరవ:|
12)బహుళాయాం వామబాహుర్బహుళాఖ్యా చ దేవతా||
15. భీరుకో భైరవోదేవ: సర్వసిద్ధిప్రదాయక:|
13)ఉజ్జయిన్యాం కూర్పరం చ మాంగళ్య: కపిలాంబర:||
16. భైరవ: సిద్ధిద: సాక్షాద్దేవీ మంగళచండికా|
14)చట్టలే దక్షబాహుర్మే భైరవశ్చంద్రశేఖర:||
17. వ్యక్తరూపా భగవతీ భవానీ తత్ర దేవతా|
విశేషత: కలియుగే వ​సామి చంద్రశేఖరే||
18. 15)త్రిపురాయాం దక్షపదో దేవతా త్రిపురా మతా|
భైరవస్త్రిపురేశశ్చ సర్వాభీష్టఫలప్రద:||
19. 16)త్రిస్రోతాయాం వామపాదో భ్రామరీ భైరవో2ంబర:|
17)యోనిపీఠం కామగిరౌ కామాఖ్యా తత్ర దేవతా||
20. యత్రాస్తే త్రిగుణాతీతా రక్తపాషాణరూపిణీ |
యత్రాస్తే మాధవ: సాక్షాత్ ఉమానందో2థ భైరవ:||
21. సర్వదా విహరేద్దేవీ తత్ర ముక్తిర్నసంశయ:|
తత్ర శ్రీభైరవీ దేవీ తత్ర చ క్షేత్ర దేవతా||
22. ప్రచండచండికా తత్ర మాతంగీ త్రిపురాంబికా|
బగళా కమలా తత్ర భువనేశీ సధూమినీ||
23. ఏతాని వరపీఠాని శంసన్తి వరభైరవ!|
ఏవం తా దేవతా: సర్వా ఏవం తే దశ భైరవా:||
24. సర్వత్ర విరలా చాహం కామరూపే గృహే గృహే|
గౌరీశిఖరమారుహ్య పునర్జన్మ న విద్యతే|
25. కరతోయాం సమాసాద్య యావత్ శిఖరవాసినీమ్|
శతయోజనవిస్తీర్ణం త్రికోణం సర్వసిద్ధిదమ్|
26. దేవా మరణమిచ్ఛన్తి కిం పునర్మానవాదయ:||
18)భూతధాత్రీ మహామాయా భైరవ: క్షీరఖండక:|
27. యుగాద్యాయాం మహాదేవ! దక్షాంగుష్ఠం పదో మమ||
19)నకులీశ: కాళీపీఠే దక్షపాదాంగుళీషు చ|
28. సర్వసిద్ధికరీదేవీ కాళికా తత్ర దేవతా||
20)అంగుళీషు చ హస్తస్య ప్రయాగే లలితా భవ|
29. 21)జయంత్యాం వామజంఘా చ జయంతీ క్రమదీశ్వర:||
22)భువనేశీ సిద్ధిరూపా కిరీటస్థా కిరీటత:|
30. దేవతా విమలానామ్నీ సంవర్తో భైరవస్తథా||
23)వారణాస్యాం విశాలాక్షీ దేవతా కాలభైరవ:|
31. మణికర్ణేతి విఖ్యాతా కుండలం చ మమ శ్రుతే:||
24)కన్యాశ్రమే చ పృష్ఠం మే నిమిషో భైరవస్తథా|
32. సర్వణీ దేవతా తత్ర 25)కురుక్షేత్రే చ గుల్ఫత:||
స్థాణుర్నామ్నా చ సావిత్రీ దేవతా 26)మణివేదకే|
33. మణిబంధే చ గాయత్రీ సర్వానందస్తు భైరవ:||
27)శ్రీశైలే చ మమ గ్రీవా మహాలక్ష్మీస్తు దేవతా|
34. భైరవ: శంబరానన్దో దేశే దేశే వ్యవస్థిత:||
28)కాంచీదేశే చ కంకాళీ భైరవో రురునామక:|
35. దేవతా దేవగర్భాఖ్యా 29)నితంబ: కాలమాధవే||
భైరవశ్చాసితాంగశ్చ దేవీ కాళీ చ ముక్తిదా|
36. దృష్ట్వా దృష్ట్వా మహాదేవ! మంత్ర​సిద్ధిమవాప్నుయాత్||
కుజవారే భూతతిథౌ నిశార్ధే యస్తు సాధక:|
37. నత్వా ప్రదక్షణీకృత్య మంత్ర​సిద్ధిమవాప్నుయాత్||
30)శోణాఖ్యా భద్రసేనస్తు నర్మదాఖ్యే నితంబక:|
38. 31)రామగిరౌ స్తనాన్యం చ శివానీ చణ్డ​భైరవ:||
32)బృందావనే కేశజాలే ఉమానామ్నీ చ దేవతా|
39. భూతేశో భైరవస్తత్ర సర్వసిద్ధిప్రదాయక:||
33)సంహారాఖ్య ఊర్ధ్వదంతే దేవీ నారాయణీ శుచౌ|
40. 34)అధోదంతే మహారుద్రో వారాహీ పంచసాగరే||
35)కరతోయాతటే తల్పం వామే వామనభైరవ:|
41. అపర్ణా దేవతా తత్ర బ్రహ్మరూపా కరోద్భవా||
36)శ్రీపర్వతే తల్పం తత్ర శ్రీసుందరీ పరా|
42. సర్వసిద్ధికరీ సర్వా సుందరానంద​భైరవ:||
37)కపాలినీ భీమరూపా వామగుల్ఫో విభాసకే|
43. 38)ఉదరం చ ప్రభాసే మే చంద్రభాగా యశస్వినీ||
39)వక్రతుండో భైరవశ్చోర్ధ్వోష్ఠో భైరవపర్వతే|
44. అవంతీ చ మహాదేవీ లంబ​కర్ణస్తు భైరవ:||
40)చిబుకే భ్రామరీ దేవీ వికృతాక్షీ జలేస్థలే (జనస్థలే)|
45. 41)గండో గోదావరీతీరే విశ్వేశీ విశ్వమాతృకా||
దండ​పాణీర్భైరవస్తు వామగండే తు రాకిణీ|
46. అమాయో భైరవో వత్స! సర్వశైలాత్మకోపరి||
42)రత్నావళ్యాం దక్షస్కంధ​: కుమారీ భైరవ: శివ:|
47. 43)మిథిలాయాముమాదేవీ వామస్కంధో మహోదర​:||
44)నలాహాట్యాం నలాపాతో యోగేశో భైరవస్తథా|
48. తత్ర సా కాళికా దేవీ సర్వసిద్ధిప్రదాయికా||
45)కర్ణాటేచైవ కర్ణం మే అభీరుర్నామ భైరవ:|
49. దేవతా జయదుర్గాఖ్యా నానాభోగప్రదాయినీ||
46)వక్రేశ్వరే మన:పాతో వక్రనాథస్తు భైరవ:|
50. నదీ పాపహరా తత్ర దేవీ మహిషమర్దినీ||
47)యశోరే పాణిపద్మంచ దేవతా యశోరేశ్వరీ|
51. చండశ్చ భైరవో యత్ర తత్ర సిద్ధిమవాప్నుయాత్||
48)అట్టహాసే చోష్ఠపాతో దేవీ సా ఫుల్లరా స్మృతా|
52. విశ్వేశో భైరవస్తత్ర సర్వాభీష్టప్రదాయక:||
49)హారపాతో నందిపురే భైరవో నందికేశ్వర:|
53. నందినీ సా మహాదేవీ తత్ర సిద్ధిర్నసంశయ:||
50)లంకాయాం నూపురశ్చైవ భైరవో రాక్షసేశ్వర:|
54. ఇంద్రాణీ దేవతా తత్ర ఇంద్రేనారాధితా పురా||
51.)విరాట దేశమధ్యేతు పాదాంగుళినిపాతనమ్|
55. భైరవశ్చామృతాఖ్యశ్చ దేవీ తత్రాంబికా స్మృతా||
52?)మాగధే దక్షజంఘా మే వ్యోమకేశశ్చ భైరవ:|
56. సర్వానందకరీ దేవీ సర్వకామఫలప్రదా|
ఏతస్తే కథితా: పుత్ర! పీఠనాథాధిదేవతా:|
57. అజ్ఞాత్వా భైరవం పీఠం పీఠశక్తిం చ శంకర||
భైరవైర్హ్రియతే సర్వం జపపూజాది సాధనమ్|
58. అజ్ఞాత్వా భైరవం పీఠం పీఠశక్తించ శంకర||
ప్రాణనాథ​! న సిధ్యేత కల్పకోటి జపాదిభి:|
59. న దేయం పరశిష్యేభ్యో నిందకాయ దురాత్మనే||
శఠాయ వంచకాయేదం దత్వా మృత్యుమవాప్నుయాత్|
60. దద్యాత్ శాంతాయ శిష్యాయ నైష్ఠికాయ శుచౌ ప్రియే||
సాధకాయ కులీనాయ మంత్రీ మంత్రార్థ​సిద్ధయే||
ఇతి తంత్ర​చూడామణౌ శివపార్వతీ సంవాదే ఏకపంచాశత్ విద్యోత్పత్తౌ పీఠనిర్ణయ: సమాప్త:|

Topic Tags

51 shakti peethas, Sakta pithas darshan, Spiritual India, Stotra, Tantra goddess

  • NAVIGATION