శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి అష్టోత్తరం

Last visit was: Sat Dec 16, 2017 6:32 pm

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి అష్టోత్తరం

Postby raghu on Sat Nov 26, 2011 3:46 pm

వరాహపురాణాంతర్గత శ్రీవేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామం

ధ్యానం
1) శ్రియఃకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినాం |
శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ||
2) శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం |
శ్రీతచేతనమందారం శ్రీనివాసమహంభజే ||

స్తోత్రం
1) ఓం నమో వేంకటేశాయ శేషాద్రినిలయాయ చ |
వృషదృగ్గోచరాయ అథ విష్ణవే సతతం నమః ||
2) సదంజనగిరీశాయ వృషాద్రిపతయే నమః |
మేరుపుత్రగిరీశాయ సరస్స్వామితటీజుషే ||
3) కుమారాకల్పసేవ్యాయ వజ్రిదృగ్విషయాయ చ |
సువర్చలాసుతన్యస్తసేనాపత్యభరాయ చ ||
4) రామాయ పద్మనాభాయ సదావాయుస్తుతాయ చ |
త్యక్తవైకుంఠలోకాయ గిరికుంజవిహారిణే ||
5) హరిచందనగోత్రేంద్రస్వామినే సతతం నమః |
శంఖరాజన్యనేత్రాబ్జవిషయాయ నమోనమః ||
6) వసూపరిచరత్రాత్రే కృష్ణాయ సతతం నమః |
అబ్ధికన్యాపరిష్వక్తవక్షసే వేంకటాయ చ ||
7) సనకాదిమహాయోగిపూజితాయ నమోనమః |
దేవజిత్ప్రముఖానంతదైత్యసంఘప్రణాశినే ||
8) శ్వేతద్వీపవసన్ముక్తపూజితాంఘ్రియుగాయ చ |
శేషపర్వతరూపత్వప్రకాశనపరాయ చ ||
9) సానుస్థాపితతార్క్ష్యాయ తార్క్ష్యాచలనివాసినే |
మాయాగూఢవిమానాయ గరుడస్కంధవాసినే ||
10) అనంతశిరసే నిత్యం అనంతాక్షాయ తే నమః |
అనంతచరణాయ అథ శ్రీశైలనిలయాయ చ ||
11) దామోదరాయ తే నిత్యం నీలమేఘనిభాయ చ |
బ్రహ్మాదిదేవదుర్దర్శవిశ్వరూపాయ తే నమః ||
12) వైకుంఠాగతసద్ధేమవిమానాంతర్గతాయ చ |
అగస్త్యాభ్యర్థితాశేషజనదృగ్గోచరాయ చ ||
13) వాసుదేవాయ హరయే తీర్థపంచకవాసినే |
వామదేవప్రియాయ అథ జనకేష్టప్రదాయ చ ||
14) మార్కండేయమహాతీర్థజాతపుణ్యప్రదాయ చ |
వాక్పతిబ్రహ్మదాత్రే చ చంద్రలావణ్యదాయినే ||
15) నారాయణనగేశాయ బ్రహ్మక్లుప్తోత్సవాయ చ |
శంఖచక్రవరానమ్రలసత్కరతలాయ చ ||
16) ద్రవన్మృగమదాసక్తవిగ్రహాయ నమోనమః |
కేశవాయ నమో నిత్యం నిత్యయౌవనమూర్తయే ||
17) అర్థితార్థప్రదాత్రే చ విశ్వతీర్థాఘహారిణే |
తీర్థస్వామిసరస్స్నాతజనాభీష్టప్రదాయినే ||
18) కుమారధారికావాసస్కందాభీష్టప్రదాయ చ |
జామదగ్నసముద్భూతపోత్రిణే కూర్మమూర్తయే ||
19) కిన్నరద్వంద్వశాపాంతప్రదాత్రే విభవే నమః |
వైఖానసమునిశ్రేష్ఠపూజితాయ నమోనమః ||
20) సింహాచలనివాసాయ శ్రీమన్నారాయణాయ చ |
సద్భక్తనీలకంఠార్చ్యనృసింహాయ నమోనమః ||
21) కుముదాక్షగణశ్రేష్ఠసైనాపత్యప్రదాయ చ |
దుర్మేధఃప్రాణహర్త్రే చ శ్రీధరాయ నమోనమః ||
22) క్షత్రియాంతకరామాయ మత్స్యరూపాయ తే నమః |
పాండవారిప్రహర్త్రే చ శ్రీకరాయ నమోనమః ||
23) ఉపత్యకాప్రదేశస్థశంకరధ్యాతమూర్తయే |
రుక్మాబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృతతపస్వినే ||
24) లసల్లక్ష్మీకరాంభోజదత్తకల్హారకస్రజే |
శాలగ్రామనివాసాయ శుకదృగ్గోచరాయ చ ||
25) నారాయణార్థితాశేషజనదృగ్విషయాయ చ |
మృగయారసికాయ అథ వృషభాసురహారిణే ||
26) అంజనాగోత్రపతయే వృషభాచలవాసినే |
అంజనాసుతదాత్రే మాధవీయాఘహారిణే ||
27) ప్రియంగుప్రియభక్షాయ శ్వేతకోలవరాయ చ |
నీలధేనుపయోధారాసేకదేహోద్భవాయ చ ||
28) శంకరప్రియమిత్రాయ చోళపుత్రప్రియాయ చ |
సుధర్మిణీసుచైతన్యప్రదాత్రే మధుఘాతినే ||
29) కృష్ణాఖ్యవిప్రవేదాంతదేశికత్వప్రదాయ చ |
వరాహాచలనాథాయ బలభద్రాయ తే నమః ||
30) త్రివిక్రమాయ మహతే హృషీకేశాయ తే నమః |
అచ్యుతాయ నమో నిత్యం నీలాద్రినిలయాయ చ ||
31) నమః క్షీరాబ్ధినాథాయ వైకుంఠాచలవాసినే |
ముకుందాయ నమో నిత్యం అనంతాయ నమోనమః ||
32) విరించాభ్యర్థితానీతసౌమ్యరూపాయ తే నమః |
సువర్ణముఖరీస్నాతమనుజాభీష్టప్రదాయినే ||
33) హలాయుధజగత్తీర్థసమస్తఫలదాయినే |
గోవిందాయ నమో నిత్యం శ్రీనివాసాయ తే నమః ||

ఇతి వరాహపురాణాంతర్గత శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Topic Tags

Indian tradition, Lord Venkateswara, Meditation, Stotra, Tirupati tour

  • NAVIGATION