చంద్రుడు దుర్వాసుడు నరుడు పుట్టడం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:22 pm

చంద్రుడు దుర్వాసుడు నరుడు పుట్టడం

Postby Narmada on Mon Feb 21, 2011 6:03 pm

రెండవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ
తతస్త్రినేత్రస్య గతః ప్రావృట్కాలో ఘనోపరి ।
లోకానన్ద‌కరీ రమ్యా శరత్ సమభవన్మునే ।। 2.1 ।।
త్యజన్తి నీలామ్బుధరా నభస్తలం వృక్షాంశ్చ కఙ్కాః సరితస్తటాని ।
పద్మాః సుగన్ధం నిలయాని వాయసా రురుర్విషాణం కలుషం జలాశయః ।। 2.2 ।।
వికాసమాయన్తి త పఙ్కాజాని చన్ద్రాంశవో భాన్తి లతాః సుపుష్పాః ।
నన్దన్తి హృష్టాన్యపి గోకులాని సన్తశ్చ సంతోషమనువ్రజన్తి ।। 2.3 ।।
సరస్సు పద్మ గగనే చ తారకా జలాశయేష్వేవ తథా పయాంసి ।
సతాం చ చిత్తం హి దిశాం ముఖైః సమం వైమల్యమాయాన్తి శశఙ్కకాన్తయః ।। 2.4 ।।
ఏ తాదృశే హరః కాలే మఘపృష్ఠాధివాసినీమ్ ।
సతీమాదాయ శైలేన్ద్రం మన్దరం సముపాయయౌ ।। 2.5 ।।
తతో మన్దరపృష్ఠేऽసౌ స్థితః సమశిలాతలే ।
రరామ శంభుర్భగవాన్ సత్యా సహ మహాద్యుతిః ।। 2.6 ।।
తతో వ్యతీతే శరది ప్రతిబుద్ధే చ కేశవే ।
దక్షః ప్రజాపతిశ్రేష్ఠో యష్టుమారభత క్రతుమ్ ।। 2.7 ।।
ద్వాదశేవ స చాదిత్యాఞ్ శక్రాదీంశ్ చ సురోత్తమాన్ ।
సకశ్యపాన్ సమామన్త్ర్య సదస్యాన్ సమచీకరత్ ।। 2.8 ।।
అరున్ధత్య చ సహితం వసిష్ఠం శంసితవ్రతమ్ ।
సహానసూయయాత్రిం చ సహ ధృత్యా చ కౌశికమ్ ।। 2.9 ।।
అహల్యయా గౌతమం చ భరద్వాజమమాయయా ।
చన్ద్రయా సహితం బ్రహ్మన్నృషిమఙ్గీరసం తథా ।। 2.10 ।।
ఆమన్త్ర్య కృతావాన్దక్షః సదస్యాన్ యజ్ఞసంసది ।
విద్వాన్ గుణసంపన్నాన్ వేదవేదాడ్గపారగాన్ ।। 2.11 ।।
ధర్మం చ స సమాహూయ భార్యయాహింసయా సహ ।
నిమన్త్ర్య యజ్ఞవాటస్య ద్వారపాలత్వమాదిశత్ ।। 2.12 ।।
అరిష్టనేమినం చక్రే ఇధ్మాహరణకారిణమ్ ।
భృగుం చ మన్త్రసంస్కారే సమ్యగ్ దక్షం ప్రయుక్తవాన్ ।। 2.13 ।।
తథా చన్ద్రమసం దేవం రోహిణ్యా సహితం శుచిమ్ ।
ధనానామాధిపత్యే చ యుక్తవాన్ హి ప్రజాపతిః ।। 2.14 ।।
జామాతృదుహితృశ్వైవ దౌహిత్రాంశ్చ ప్రజాపతిః ।
సశఙ్కరాం సతీం ముక్త్వా మఖే సర్వాన్ న్యమన్త్రయత్ ।। 2.15 ।।
నారద ఉవాచ
కిమర్థం లోకపతినా ధనాధ్యక్షో మహేశ్వరః ।
జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠో వరిష్ఠోऽపి ఆద్యోऽపి న నిమన్త్రితః ।। 2.16 ।।
పులస్త్య ఉవాచ
జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠో వరిష్ఠోऽపి ఆద్యోऽపి భగవాఞ్శివః ।
కపాలీలి విదిత్వేశో దక్షేణ న నిమన్త్రితః ।। 2.17 ।।
నారద ఉవాచ
కిమర్థం దేవతాశ్రేష్ఠః శూలపాణిస్త్రిలోచనః కపాలీ భగవాఞ్జాతః కర్మణా కేన శఙ్కరః ।। 2.18 ।।
శృణుష్వావహితో భూత్వా కథామేతాం పురాతనీమ్ ।
ప్రోక్తమాదిపురాణే చ బ్రహ్మణావ్యక్తమూర్త్తినా ।। 2.19 ।।
పురా త్వేకార్ణవం సర్వం జగత్స్థావరజఙ్గమమ్ ।
నష్టటన్ద్రార్కనక్షత్రం ప్రణష్టపవనానలమ్ ।। 2.20 ।।
అప్రతర్క్యమవిజ్ఞేయం భావాభావవివర్జితమ్ ।
నిమగ్నుపర్వతతరు తమోభూతం సుదుర్దసమ్ ।। 2.21 ।।
తస్మిన్ స శేతే భగవాన్ నిద్రాం వర్షసహస్రికీమ్ ।
రాత్ర్యన్తే సృజతే లోకాన్ రాజసం రూపాస్థితః ।। 2.22 ।।
రాజసః పఞ్చవదనో వేదవేదాఙ్గపారగః ।
స్రష్టా చరాచరస్యాస్య జగతోऽద్భుతదర్శనః ।। 2.23 ।।
తమోమయస్తథైవాన్యః సముద్భూతస్త్రిలోచనః ।
శూలపాణిః కపర్ద్దీ చ అక్షమాలాం చ దర్శయన్ ।। 2.24 ।।
తతో మహాత్మా హ్యసృజదహఙ్కారం సుదారుణమ్ ।
యేనాక్రాన్తావ్ ఉభౌ దేవౌ తావేవ బ్రహ్మశఙ్కరౌ ।। 2.25 ।।
అహఙ్కారావృతో రుద్రః ప్రత్యువాచ పితామహమ్ ।
కో భవానిహ సంప్రాప్తః కేన సృష్టోऽసి మాం వద ।। 2.26 ।।
పితామహోऽప్యహఙ్కారాత్ ప్రత్యువాచాథ కో భవాన్ ।
భవతో జనకః కోऽత్ర జననీ వా తదుచ్యతామ్ ।। 2.27 ।।
ఇత్యన్యోన్యం పురా తాభ్యాం బ్రహ్మేశాభ్యాం కలిప్రియ ।
పరివాదోऽభవత్ తత్ర ఉత్పత్తిర్భవతోऽభవత్ ।। 2.28 ।।
భవాన్ప్యన్తరిక్షం హి జాతమాత్రస్తదోత్పతత్ ।
ధారయన్నతులాం వీణాం కుర్వన్ కిలకిలాధ్వనిమ్ ।। 2.29 ।।
తతో వినిర్జితః శంభుర్మానినా పద్మయోనినా ।
తస్థావధోముఖో దీనో గ్రహాక్రాన్తో యథా శశీ ।। 2.30 ।।
పరాజితే లోకపతౌ దేవేన పరమేష్షినా ।
క్రోధాన్ధకారితం రుద్రం పఞ్చమోऽథ ముఖోऽబ్రోవీత్ ।। 2.31 ।।
అహం తే ప్రతిజానామి తమోమూర్తో త్రిలోచన ।
దిగ్వాసా వృషభారూఢో లోకక్షయకరో భవాన్ ।। 2.32 ।।
ఇత్యుక్తాః శఙ్కరః క్రుద్ధో వదనం ఘోరచక్షుషా ।
నిర్దగ్ధుకామస్త్వనిశం దదర్శ భగవానజః ।। 2.33 ।।
తతస్త్రినేత్రస్య సముద్భవన్తి వక్త్రాణి పఞ్చాథ సుదర్శనాని ।
శ్వేతం చ రక్తం కనకావదాతం నీలం తథా పిఙ్గజటం చ శుభ్రమ్ ।। 2.34 ।।
వక్త్రాణి దృష్ట్వార్'కసమాని సద్యః పైతామహం వక్త్రమువాచ వాక్యమ్ ।
సమాహతస్యాథ జలస్య బుద్బుదా భవన్తి కిం తేషు పరాక్రమోऽస్తి ।। 2.35 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా క్రోధయుక్తేన శఙ్కరేణ మహాత్మనా ।
నఖాగ్రేణ శిరశ్ఛిన్నం బ్రాహ్మం పరుషవాదినమ్ ।। 2.36 ।।
తచ్ఛిన్నం శఙ్కరస్యైవ సవ్యే కరతలేऽపతత్ ।
పతతే న కదాచిచ్చ తచ్ఛఙ్కరకరాచ్ఛిరః ।। 2.37 ।।
అథ క్రోధావృతేనాపి బ్రహ్మణాద్భువతకర్మణా ।
సృష్టస్తు పురుషో ధీమాన్ కవచీ కుణ్డలీ శరీ ।। 2.38 ।।
ధనుష్పాణిర్మహాబాహుర్బాణశక్తిధరోऽవ్యయః ।
చతుర్భుజో మహాతూణీ ఆదిత్యసమదర్శనః ।। 2.39 ।।
స ప్రాహ గచ్ఛ దుర్బుద్ధే మా త్వాం శూలిన్ నిపాతయే ।
భవాన్ పాపసమాయుక్తః పాపిష్ఠం కో జిఘాంసతి ।। 2.40 ।।
ఇత్యుక్తాః శేకరస్తేన పురుషేణ మహాత్మనా ।
త్రపాయుక్తో జగామాథ రుద్రో బదరికాశ్రమమ్ ।। 2.41 ।।
నరనారాయణస్థానం పర్వతే హి హిమాశ్రయే ।
సరస్వతీ యత్ర పుణ్యా స్తన్దనే సరితాం వరా ।। 2.42 ।।
తత్ర గత్వా చ తం దృష్ట్వా నారాయణమువాచ హ ।
భిక్షాం ప్రయచ్ఛ భగవన్ మహాకాపాలికోऽస్మి భోః ।। 2.43 ।।
ఇత్యుక్తో ధర్మపుత్రస్తు రుద్రం వచనమబ్రవీత్ ।
సవ్యం భుజం తాడయస్వ త్రిశూలేన మహేశ్వర ।। 2.44 ।।
నారాయణవచః శ్రుత్వా త్రిశూలేన త్రిలోచనః ।
సవ్యం నారాయణభుజం తాడయామాస వేగవాన్ ।। 2.45 ।।
త్రిశూలాభిహతాన్మార్గాత్ తిస్రో ధారా వినిర్యయుః ।
ఏకా గగనమాక్రమ్య స్థితా తారాభిమమ్డితా ।। 2.46 ।।
ద్వితీయా న్యపతద్ భూమౌ తాం జగ్రాహ తపోధనః ।
అత్రిస్తస్మాత్ సముద్భూతో దుర్వాసాః శఙ్కరాంశతః ।। 2.47 ।।
తృతీయా న్యపతద్ ధారా కపాలే రౌద్రదర్శనే ।
తస్మాచ్ఛిశుః సమభవత్ సంనద్ధకవచో యువా ।। 2.48 ।।
శ్యామావదాతః శరచాపపాణిర్ గర్జన్యథా ప్రావృషి తోయదోऽసౌ ।
ఇత్థం బ్రువన్ కస్య విశాతయామి స్కన్ధాచ్ఛిరస్ తాలఫలం యథైవ ।। 2.49 ।।
తం శకరోऽభ్యేత్య వచో వభాషే నరం హి నారాయణబాహుజాతమ్ ।
నిపాతయైనం నర దుష్టవాక్యం బ్రహ్మాత్మజం సూర్యశతప్రకాశమ్ ।। 2.50 ।।
ఇత్యేవముక్తః స తు శఙ్కరేణ ఆద్యం ధనుస్త్వాజగవం ప్రసిద్ధమ్ ।
జగ్రాహ తూణాని తథాక్షయాణి యుద్ధాయ వీరః స మతిం చకార ।। 2.51 ।।
తతః ప్రయుద్ధౌ సుభృశం మహాబలౌ1 బ్రహ్మాత్మజో బాహుభవశ్చ శార్వః ।
దివ్యం సహస్రం పరివత్సరాణాం తతో హరోऽభ్యేత్య విరఞ్చిమూచే ।। 2.52 ।।
జితస్త్వదీయః పురుషః పితామహ నరేణ దివ్యద్భుతకర్మణా బలీ ।
మహాపృషత్కైరభిపత్య తాడితస్తదద్భుతం చేహ దిశో దశైవ ।। 2.53 ।।
బ్రహ్మ తమీశం వచనం బభాషే నేహాస్య జన్మాన్యజితస్య శంభో ।
పరాజితశ్చేష్యతేऽసౌ త్వదీయో నరో మదీయః పురుషో మహాత్మా ।। 2.54 ।।
ఇత్యేవముక్తో వచనం త్రినేత్రశ్చిక్షేప సూర్యే పురుషం విరిఞ్చేః ।
నరం నరస్యైవ తదా స విగ్రహే చిక్షేప ధర్మప్రభవస్య దేవః ।। 2.55 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ద్వితీయోऽధ్యయః


Topic Tags

18 puranalu, Ashtadasa puranalu, Kapalika, Nara Narayana, Religious texts, Sanskrit documents, Vamana purana in telugu, Vamana purana online, Vamana purana text, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION