వారణాసి - కపాలమోచన తీర్థం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:23 pm

వారణాసి - కపాలమోచన తీర్థం

Postby Narmada on Mon Feb 21, 2011 6:06 pm

మూడవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః కరతలే రుద్రః కపాలే దారుణే స్థితే ।
సంతాపమగమద్ బ్రహ్మంశ్చిన్తయా వ్యాకులేన్ద్రియః ।। 3.1 ।।
తతః సమాగతా రౌద్రా నీలాఞ్చనచయప్రభా ।
సరక్తమూర్ద్ధజా భీమా బ్రహ్మహత్యా హరాన్తికమ్ ।। 3.2 ।।
తామాగతాం హరో దృష్ట్వా పప్రచ్ఛ వికరాలినీమ్ ।
కాసి త్వమాగతా రౌద్రే కేనాప్యర్థేన తద్వద ।। 3.3 ।।
కపాలినమథోవాచ బ్రహ్మహత్యా సుదారుణా ।
బ్రహ్మవధ్యాస్మి సంప్రాప్తాం మాం ప్రోతీచ్ఛ త్రిలోచన ।। 3.4 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం బ్రహ్మహత్యా వివేశ హ ।
త్రిశూలపాణినం రుద్రం సంప్రతాపితవిగ్రహమ్ ।। 3.5 ।।
బ్రహ్ణహత్యాభిభూతశ్చ శర్వో బదరికాశ్రమమ్ ।
ఆగచ్ఛన్న దదర్శాథ నరనారాయణావృషీ ।। 3.6 ।।
అదృష్ట్వా ధర్మతనయౌ చిన్తాశోకసమన్వితః ।
జగామ యమునాం స్నాతుం సాపి శుష్కజలాభవత్ ।। 3.7 ।।
కాలిన్దీం శుష్కసలిలాం నిరీక్ష్య వృషకేతనః ।
ప్లక్షజాం స్నాతుమగమదన్తర్ద్ధానం చ సా గతా ।। 3.8 ।।
తతోను పుష్కరారణ్యం మాగధారణ్యమేవ చ ।
సైన్ధవారణ్యమేవాసౌ గత్వా స్నాతో యథేచ్ఛయా ।। 3.9 ।।
తథైవ నైమిషారణ్యం ధర్మారణ్యం తథేశ్వరః ।
స్నాతో నైవ చ సా రౌద్రా బ్రహ్మహత్యా వ్యముఞ్చత ।। 3.10 ।।
సరిత్సు తీర్థేషు తథాశ్రమేషు పుణ్యేషు దేవాయతనేషు శర్వః ।
సమాయుతో యోగయుతోऽపి పాపాన్నావాప మోక్షం జలదధ్వజోऽసౌ ।। 3.11 ।।
తతో జగామ నిర్విణ్ణః శఙ్కరః కురుజాఙ్గలమ్ ।
తత్ర గత్వా దదర్శాథ చక్రపాణిం ఖగధ్వాజమ్ ।। 3.12 ।।
తం దృష్ట్వా పుణ్డరీకాక్షం శఙ్ఖచక్రగదాధరమ్ ।
కృతాఞ్జలిపుటో భూత్వా హరః స్తోత్రముదీరయత్ ।। 3.13 ।।
హర ఉవాచ ।
నమస్తే దేవతానాథ నమస్తే గరుడధ్వజ ।
శఙ్ఖచక్రగదాపాణే వాసుదేవ నమోऽస్తు తే ।। 3.14 ।।
నమస్తే నిర్గుణానన్త అప్రర్క్యాయ వేధసే జ్ఞానాజ్ఞాన నిరాలమ్బ సర్వాలమ్బ నమోऽస్తు తే ।। 3.15 ।।
రజోయుక్త నమస్తేऽస్తు బ్రహ్మమూర్తే సనాతన ।
త్వయా సర్వమిదం నాథ జగత్సృష్టం చరాచరమ్ ।। 3.16 ।।
సత్త్వాధిష్ఠిత లోకేశ విష్ణుమూర్తే అధోక్షజ ।
ప్రజాపాల మహాబాహో జనార్దన నమోऽస్తు తే ।। 3.17 ।।
తమోమూర్త్తే అహం హ్యేష త్వదంశక్రోధసంభవః ।
గుణాభియుక్త దేవేశ సర్వవ్యాపిన్ నమోऽస్తు తే ।। 3.18 ।।
భూరియం త్వం జగన్నాథ జలామ్బరహుతాశనః ।
వాయుర్బుద్ధిర్మనశ్ చాపి శర్వరీ త్వం నమోऽస్తు తే ।। 3.19 ।।
ధర్మో యజ్ఞస్తపః సత్యటమహింసా శౌచమార్జవమ్ ।
క్షమా దానం దయా లక్షమీర్బ్రహ్మచర్యం త్వమీశ్వర ।। 3.20 ।।
త్వం సాఙ్గాశ్చతురో వేదాస్త్వం వేద్యో వేదపారగః ।
ఉపవేదా భవానీశ సర్వోऽసి త్వం నమోऽస్తు తే ।। 3.21 ।।
నమో నమస్తేऽచ్యుతత చక్రపాణే నమోऽస్తు తే మాధవ మీనమూర్తే ।
లోకే భవాన్ కారుణికో మతో మే త్రాయస్వ మాం కేశ్వ పాపబన్ధాత్ ।। 3.22 ।।
మమాశుభం నాశయ విగ్రహస్థం యద్ బ్రహ్మహత్యాభిభవం బభూవ ।
దగ్ధోऽస్మి నష్టోऽస్మ్యసమీక్ష్యకారీ పునీహి తీర్థోऽసి నమో నమస్తే ।। 3.23 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్థం స్తుతశ్చక్రధరః శఙ్కరేణ మహాత్మనా ।
ప్రోవాచ భగవాన్ వాక్యం బ్రహ్మహత్యాక్షయాయ హి ।। 3.24 ।।
హిరిరువాచ ।
మహేశ్వర శృణుష్వేమాం మమ వాచం కలస్వనామ్ ।
బ్రహ్మహత్యాక్షయకరీం శుభదాం పుణ్యవర్ధనీమ్ ।। 3.25 ।।
యోऽసౌ ప్రాఙ్మణ్డలే పుణ్యే మదంశప్రభవోऽవ్యయః ।
ప్రయాగే వసతే నిత్యం యోగశాయీతి విశ్రుతః ।। 3.26 ।।
చరణాద్ దక్షీణాత్త్స్య వినిర్యాతా సరిద్వరా ।
విశ్రుతా వరణేత్వయేవ సర్వపాపహరా శుభా ।। 3.27 ।।
సవ్యాదన్యా ద్వితీయా చ అసిరిత్యేవ విశ్రుతా ।
తే ఉభే సరిచ్ఛ్రేష్ఠే లోకపూజ్యే బభూవతుః ।। 3.28 ।।
తాభ్యాం మధ్యే తు యో దేశస్తత్క్షేత్రం యోగశాయినః ।
త్రైలోక్యప్రవరం తీర్థం సర్వపాపప్రమోచనమ్ ।
న తాదృశోऽస్తి గగనే న భూభ్యాం న రసాతలే ।। 3.29 ।।
తత్రాస్తి నగరీ పుణ్యా ఖ్యాతా వారాణసీ శుభా ।
యస్యాం హి భోగినోऽపీశ ప్రయాన్తి భవతో లయమ్ ।। 3.30 ।।
విలాసినీనాం రశనాస్వనేన శ్రుతిస్వనైర్బ్రహ్మణపుఙ్గవానామ్ ।
శుచిస్వరత్వం గురవో నిశమ్య హాస్యాదశాసన్త ముహుర్ముహుస్తాన్ ।। 3.31 ।।
వ్రజత్సు యోషిత్సు చతుష్పథేషు పదాన్యలక్తారుణితాని దృష్ట్వా ।
యయౌ శశీ విస్మయమేవ యస్యాం కింస్విత్ ప్రయాతా స్థాలపద్మినీయమ్ ।। 3.32 ।।
తుఙ్గని యస్యాం సురమన్దిరాణి రున్ధన్తి చన్ద్రం రజనీసుఖేషు ।
దివాపి సూర్యం పవనాప్లుతాభిర్దీర్ఘాభిరేవం సుపతాకికాభిః ।। 3.33 ।।
భృఙ్గాశ్చ యస్యాం శశికాన్తభిత్తౌ ప్రలోభ్యమానాః ప్రతిబిమ్బితేషు ।
ఆలేశ్యయోషిద్విమలాననాబ్జేష్వీయుర్భ్రమాన్నైవ చ పుష్పకాన్తరమ్ ।। 3.34 ।।
పరిశ్రమశ్చాపి పరాజితేషు నరేషు సంమోహనఖేలనేన ।
యస్యాం జసక్రీడనసంగతాసు న స్త్రీషు సంభో గృహదీర్ఘోకాసు ।। 3.35 ।।
న చైవ కశ్చిత్ పరమన్దిరాణి రుణద్ధి శంభో సహసా ఋతేऽక్షన్ ।
న చాబలానాం తరసా పరాక్రమం కరోతి యస్యాం సురతం హి మక్త్వా ।। 3.36 ।।
పాశగ్రన్థిర్గజేన్ద్రాణాం దానచ్ఛేదో మదచ్యుతౌ ।
యస్యాం మానమదౌ పుంసాం కరిణాం యౌవనాగమే ।। 3.37 ।।
ప్రియదోషాః సదా యస్యాం కౌశికా నేతరే జనాః ।
తారాగణేऽకులీనత్వం గద్యే వృత్తచ్యుతిర్విభో ।। 3.38 ।।
భృతచిలుబ్ధా విలాసిన్యో భుజఙ్గపరివారితాః ।
చన్ద్రభూషితదేహాశ్చ యస్యాం త్వమివ శఙ్కర ।। 3.39 ।।
ఈదృశాయాం సురేశాన వారాణస్యాం మహాశ్రమే ।
వసతే భవాంల్లోలః సర్వపాపహరో రవిః ।। 3.40 ।।
దశాశ్వమేధం యత్ప్రోక్తం మదంశో యత్ర కేశవః ।
తత్ర గత్వా సురశ్రేష్ఠ పాపమోక్షమవాప్స్యసి ।। 3.41 ।।
ఇత్యేవముక్తో గరు.డధ్వజేన వృషధ్వజస్తం శిరసా ప్రణమ్య ।
జగామ వేగాద్ గరుడో యథాసౌ వారాణసీం పాపవిమోచనాయ ।। 3.42 ।।
గత్వా సుపుణ్యాం నగరీం సుతీర్థాం దృష్ట్వా చ లోలం సదశశ్వమేధమ్ ।
స్నాత్వా చ తీర్థేషు విముక్తపాపః స కేశవం ద్రష్టుముపాజగామ ।। 3.43 ।।
కేశవం శఙ్కరో దృష్ట్వా ప్రణిపత్యేదమబ్రవీత్ ।
తవత్ప్రసాదాద్ హృషీకేశ బ్రహ్మహత్యా క్షయం గతా ।। 3.44 ।।
నేదం కపాలం దేవేశ మద్ధస్తం పరిముఞ్చతి ।
కారణం వేద్మి న చ తదేతన్మే వక్తుమర్హసి ।। 3.45 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
మహాదేవవచః శ్రుత్వా కేశవో వాక్యమబ్రవీత్ ।
విద్యతే కారణం రుద్ర తత్సర్వం కథయామి తే ।। 3.46 ।।
యోऽసౌ మమాగ్రతో దివ్యో హ్రదః పద్మోత్పలైర్యుతః ।
ఏష తీర్థవరః పుణ్యో దేవగన్ధర్వపూజితః ।। 3.47 ।।
ఏతస్మిన్ప్రవరే తీర్థే క్నానం శంభో సమాచర ।
స్నాతమాత్రస్య చాద్యైవ కపాలం పరిమోక్ష్యతి ।। 3.48 ।।
తతః కపాలీ లోకే చ ఖ్యాతో రుద్ర భవిష్యసి ।
కపాలమోచనేత్యేవం తీర్థం చేదం భవిష్యతి ।। 3.49 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏవముక్తః సురేశేన కేశవేన మహేశ్వరః ।
కపాలమోచనే సస్నౌ వేదోస్తవిధినా మునే ।। 3.50 ।।
స్నాతస్య తీర్థే త్రిపురాన్తకస్య పరిచ్యుతం హస్తతలాత్ కపాలమ్ ।
నామ్నా బభూవాథ కపాలమోచనం తత్తీర్థవర్యం భగవత్ప్రసాదాత్ ।। 3.51 ।।

ఇతి శ్రీవామపురాణే తృతీయోऽధ్యయః


Topic Tags

18 puranalu, Ashtadasa puranalu, Kapalika, Religious texts, Sanskrit documents, Vamana purana in telugu, Vamana purana online, Vamana purana text, Vamana puranam, Vamanavataram, Varanasi India

  • NAVIGATION