వీరభద్రుడు దక్ష యజ్ఞం ధ్వంసం చేయడం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:21 pm

వీరభద్రుడు దక్ష యజ్ఞం ధ్వంసం చేయడం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 11:30 am

నాలుగవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏవం కపాలీ సంజాతో దేవర్షే భగవాన్హరః ।
అనేన కారణేనాసౌ దక్షేణ న నిమన్త్రితః ।। 4.1 ।।
కపాలిజాయేతి సతీం విజ్ఞాయాథ ప్రజాపతిః ।
యజ్ఞే చార్హాపి దుహితా దక్షేణ న నిమన్త్రితా ।। 4.2 ।।
ఏతస్మిన్నన్తరే దేవీం ద్రష్టుం గౌతమనన్దినీ ।
జయా జగామ శైలేన్ద్రం మన్దరం చారుకన్దరమ్ ।। 4.3 ।।
తామాగతాం సతీ దృష్ట్వా జయమేకామువాచ హ ।
కిమర్థం విజయా నాగాజ్జయన్తీ చాపరాజితా ।। 4.4 ।।
సా దేవ్యా వచనం శ్రుత్వా ఉవాచ పరమేశ్వరీమ్ ।
గతా నిమన్త్రితాః సర్వా మఖే మాతామహస్య తాః ।। 4.5 ।।
సమం పిత్రా గౌతమేన మాత్రా చైవాప్యహల్యయా ।
అహం సమాగతా ద్రష్టుం త్వాం తత్ర గమనోత్సుకా ।। 4.6 ।।
కిం త్వం న వ్రజసే తత్ర తథా దేవో మహేశ్వరః ।
నామన్త్రితాసి తాతేన ఉతాహోస్విద్ వ్రజిష్యసి ।। 4.7 ।।
గతాస్తు ఋషయః సర్వే ఋషిపత్న్యః సురాస్తథా ।
మాతృష్వసః శశాఙ్కశ్చ సపత్నీకో గతః క్రతుమ్ ।। 4.8 ।।
చతుర్దశసు లోకేషు జన్తవో యే చరాచరాః ।
నిమన్త్రితాః క్రతౌ సర్వే కిం నాసి త్వం నిమన్త్రితా ।। 4.9 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
జయాయాస్తద్వచః శ్రుత్వా వజ్రపాతసమం సతీ ।
మన్యునాభిప్లుతా బ్రహ్మన్ పఞ్చత్వమగమత్ తతః ।। 4.10 ।।
జయా మృతాం సతీం దృష్ట్వా క్రోధశోకపరిప్లుతా ।
ముఞ్చతీ వారి నేత్రాభ్యాం సస్వరం విలలాప హ ।। 4.11 ।।
ఆక్రన్దితధ్వనిం శ్రుత్వా శూలపాణిస్త్రిలోచనః ।
ఆః కిమేతదితీత్యుక్త్వా జయాభ్యాశముపాగతః ।। 4.12 ।।
ఆగతో దదృశే దేవీం లతామివ వనస్పతేః ।
కృత్తాం పరశునా భూమౌ శ్లథాఙ్గీం పతితాం సతీమ్ ।। 4.13 ।।
దేవీం నిపతితాం దృష్ట్వా జయాం పప్రచ్ఛ శఙ్కరః ।
కిమియం పతితా భూమౌ నికృత్తేవ లతా సతీ ।। 4.14 ।।
సా శఙ్కరవచః శ్రుత్వా జయా వచనమబ్రవీత్ ।
శ్రత్వా మఖస్థా దక్షస్య భగిన్యః పతిభిః సహ ।। 4.15 ।।
ఆదిత్యాద్యాస్త్రిలోకేశ సమం శక్రాదిభిః సురైః ।
మాతృష్వసా విపన్నేయమన్తర్దుఃఖేన దహ్యతీ ।। 4.16 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏతచ్ఛ్రుత్వా వచో రౌద్రం రుద్రః క్రోధాప్లుతో బభౌ ।
క్రుద్ధస్య సర్వగాత్రేభ్యో నిశ్చేరుః సహసార్చిషః ।। 4.17 ।।
తతః క్రోధాత్ త్రినేత్రస్య గాత్రరోమోద్భావ మునే ।
గణాః సింహముఖా జాతా వీరభద్రపురోగమాః ।। 4.18 ।।
గణైః పరివృతస్తస్మాన్మన్దరాద్ధిమసాహ్వయమ్ ।
గతః కనఖలం తస్మాద్ యత్ర దక్షోऽయజత్ క్రతుమ్ ।। 4.19 ।।
తతో గణానామధిపో వీరభద్రో మహాబలః ।
దిశి ప్రతీచ్యుత్తరాయాం తస్థౌ శూలధరో మునే ।। 4.20 ।।
జయా క్రోధాద్ గదాం గృహ్య పూర్వదక్షిణతః స్థితా ।
మధ్యే త్రిరశూలధృక్ శర్వస్తస్థౌ క్రోధాన్మహామునే ।। 4.21 ।।
మడగారివదనం దృష్ట్వా దేవాః శక్రపురోగమాః ।
ఋషయో యక్షగన్ధర్వాః కిమిదం త్విత్యచిన్తయన్ ।। 4.22 ।।
తతస్తు ధనురాదాయ శరాంశ్చాశీవిషోపమాన్ ।
ద్వారపాలస్తదా ధర్మో వీరభద్రముపాద్రవత్ ।। 4.23 ।।
తమాపతన్తం సహసా ధర్మం దృష్ట్వా గణేశ్వరః ।
కరేణైకేన జగ్రాహ త్రిశులం వహ్నిసన్నిభమ్ ।। 4.24 ।।
కార్ముకం చ ద్వితీయేన తృతీయేనాథ మార్గణాన్ ।
చతుర్థేన గదాం గృహ్య ధర్మమభ్యద్రవద్ గణః ।। 4.25 ।।
తతశ్చతుర్భుజం దృష్ట్వా ధర్మరాజో గణేశ్వరమ్ ।
తస్థావష్టభునజో భూత్వా నానాయుధధరోऽవ్యయః ।। 4.26 ।।
ఖడ్గచర్మగదాప్రాసపరశ్వధవరాఙ్కుశైః ।
చాపమార్గణభృత్తస్థౌ హన్తుకామో గణేశ్వరమ్ ।। 4.27 ।।
గణేశ్వరోऽపి సంక్రుద్ధో హన్తుం ధర్మ సనాతనమ్ ।
వవర్ష మార్గణాస్తీక్ష్ణాన్ యథా ప్రావృషి తోయదః ।। 4.28 ।।
తావన్యోన్యం మహాత్మానౌ శరచాపధరౌ మునే ।
రుధిరారుణసిక్తాఙ్గౌ కింశుకావివ రేజతుః ।। 4.29 ।।
తతో వరాస్త్రైర్గణనాయకేన జితః స ధర్మః తరసా ప్రసహ్య ।
పరాఙ్ముఖోऽభూద్విమనా మునీన్ద్ర స వీరభద్రః ప్రవివేశ యజ్ఞమ్ । । 4.30
యజ్ఞావాటం ప్రవిష్టం తం వీరభద్రం గణేశ్వరమ్ ।
దృష్ట్వా తు సహసా దేవా ఉత్తస్థుః సాయుధా మునే ।। 4.31 ।।
వసవోऽష్టౌ మహాభాగా గ్రహా నవ సుదారుణాః ।
ఇన్ద్రాద్యా ద్వాదశాదిత్యా రుద్రాస్త్వేకాదశైవ హి ।। 4.32 ।।
విశ్వేదేవాశ్చ సాధ్యాశ్చ సిద్ధగన్ధర్వపన్నగాః ।
యక్షాః కింపురుషాశ్చైవ ఖగాశ్క్రధరాస్తథా ।। 4.33 ।।
రాజా వైవస్తాద్వంశాద్ ధర్మకీర్తిస్తు విశ్రుతః ।
సోమవంశోద్భవశ్చోగ్రో భోజకీర్తిర్మహాభుజః ।। 4.34 ।।
దీతిజా దానవాశ్చాన్యే యేऽన్యే తత్ర సమాగతాః ।
తే సర్వేऽభ్యద్రవన్ రౌద్రం వీరభద్రముదాయుధాః ।। 4.35 ।।
తానాపతత ఏవాశు చాపబాణధరో గణః ।
అభిదుద్రావ వేగేన సర్వానేవ శరోత్కరైః ।। 4.36 ।।
తే శస్త్రవర్షమతులం గణేశాయ సముత్సృజన్ ।
గణేశోऽపి వరాస్త్రైస్తాన్ ప్రచిచ్ఛేద బిభేద చ ।। 4.37 ।।
శరైః శస్త్రైశ్చ సతతం వధ్యమానా మహాత్మనా ।
వీరభద్రేణ దేవాద్యా అవహారమర్కుత ।। 4.38 ।।
తతో వివేశ గణపో యజ్ఞమధ్యం సువిస్తృతమ్ ।
జుహ్వానా ఋషయో యత్ర హవీంషి ప్రవితన్వతే ।। 4.39 ।।
తతో మహర్షయో దృష్ట్వా మృగేన్ద్రవదనం గణమ్ ।
భీతా హోత్రం పరిత్యజ్య జగ్ముః శరణమచ్యుతమ్ ।। 4.40 ।।
తానార్తాశ్చక్రభృద్ దృష్ట్వా మహర్షీస్త్రస్తమానసాన్ ।
న భేతవ్యమితీత్యుక్త్వా సముత్తస్థౌ వరాయుధః ।। 4.41 ।।
సమానమ్య తతః శార్ఙ్గ శరానగ్నిశిఖోపమాన్ ।
ముమోచ వీరభద్రాయ కాయావరణదారణాన్ ।। 4.42 ।।
తే తస్య కాయమాసాద్య అమోఘా వై హరేః శరాః ।
నిపేతుర్భువి భగ్నాశా నాస్తికాదివ యాచకాః ।। 4.43 ।।
శరాస్త్వమోఘాన్మోఘత్వమాపన్నాన్వీక్ష్య కేశవః ।
దివ్యైరస్త్రైర్వీరభద్రం ప్రచ్ఛాదయితుముద్యతః ।। 4.44 ।।
తానస్త్రాన్వాసుదేవేన ప్రక్షిప్తాన్గణనాయకః ।
వారయామాస శూలేన గదయా మార్గణైస్తథా ।। 4.45 ।।
దృష్ట్వా విపన్నాన్యస్త్రాణి గదాం చిక్షేప మాధవః ।
త్రిశులేన సమాహత్య పాతయామాస భూతలే ।। 4.46 ।।
ముశలం వీరభద్రాయ ప్రచిక్షేప హలాయుధః ।
లాఙ్గలం చ గణేశోऽపి గదయా ప్రత్యవారయత్ ।। 4.47 ।।
ముశలం సగదం దృష్ట్వా లాఙ్గలం చ నివారితమ్ ।
వీరభద్రాయ చిక్షేప చక్రం క్రోధాత్ ఖగధ్వజః ।। 4.48 ।।
తమాపతన్తం శతసూర్యకల్పం సుదర్శనం వీక్ష్య గణేశ్వరస్తు ।
శూలం పరిత్యజ్య జగార చక్రం యథా మధుం మీనవపుః సురేన్ద్రః ।। 4.49 ।।
చక్రే నిగీర్ణే గణనాయకేన క్రోధాతిరక్తోऽసితచారునేత్రః ।
మురారిరభ్యేత్య గణాధిపేన్ద్రముత్క్షిప్య వేగాద్ భువి నిష్పిపపేష ।। 4.50 ।।
హరిబాహూరువేగేన వినిష్పిష్టస్య భూతలే ।
సహితం రుధిరోద్గారైర్ముకాచ్చక్రం వినిగతమ్ ।। 4.51 ।।
తతో నిఃసృతమాలోక్య చక్రం కైటభనాశనః ।
సమాదాయ హృషీకేశో వీరభద్రో ముమోచ హ ।। 4.52 ।।
హృషీకేశేన ముక్తస్తు వీరభద్రో జటాధరమ్ ।
గత్వా నివేదయామాస వాసుదేవాత్పరాజయమ్ ।। 4.53 ।।
తతో జటాధరో దృష్ట్వా గణేశం శోణితాప్లుతమ్ ।
నిశ్వసన్తం యథా నాగం క్రోధం చక్రే తదావ్యయః ।। 4.54 ।।
తతః క్రోధాభిభూతేన వీరభద్రోऽథ శంభునా ।
పూర్వోద్దిష్టే తదా స్థానే సాయుధస్తు నివేశితః ।। 4.55 ।।
వీరభద్రమథాదిశ్య భద్రకాలీం చ శఙ్కరః ।
వివేశ క్రోధతామ్రాక్షో యజ్ఞవాటం త్రిశూలభృత్ ।। 4.56 ।।
తతస్తు దేవప్రవరే జటాధరే త్రిశూలపాణౌ త్రిపురాన్తకారిణి ।
దక్షస్య యజ్ఞం విశతి క్షయఙ్కరే జాతో ఋషీణాం ప్రవరో హి సాధ్వసః ।। 4.57 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే చతుర్థోऽధ్యాయః


Topic Tags

Shakti peethas, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram, Virabhadra

  • NAVIGATION