మహాకాల రూపం - పన్నెండు రాశుల వర్ణన

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:47 pm

మహాకాల రూపం - పన్నెండు రాశుల వర్ణన

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 11:55 am

ఐదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
జటాధరం హరిర్ద్దష్ట్వా క్రోధాదారక్తలోచనమ్ ।
తస్మాత్ స్థానాదపాక్రమ్య కుబ్జామ్రేऽన్తర్హితః స్థితః ।। 5.1 ।।
వసవోऽష్టౌ హరం దృష్ట్వా సుస్రువుర్వేగతో మునే ।
సా తు జాతా సరిచ్ఛ్రేష్ఠా సీతా నామ సరస్వతీ ।। 5.2 ।।
ఏకాదశ తథా రుద్రాస్త్రినేత్రా వృషకేతనాః ।
కాన్దిశీకా లయం జగ్ముః సమభ్యేత్యైవ శఙ్కరమ్ ।। 5.3 ।।
విశ్వేऽశ్వినౌ చచ సాధ్యాశ్చ మరుతోऽనలభాస్కరాః ।
సమాసాద్య పురోడాశం భక్ష్యాశ్చ మహామునే ।। 5.4 ।।
చన్ద్రః సమమృక్షగణైర్నిశాం సముపదర్శయన్ ।
ఉత్పత్యరుహ్య గగనం స్వమధిష్ఠానమాస్థితః ।। 5.5 ।।
కశ్యపాద్యాశ్చ ఋషయో జపన్తః శతరుద్రియమ్ ।
పుష్పాఞ్జలిపుటా భూత్వా ప్రణతాః సంస్థితా మునే ।। 5.6 ।।
అసకృద్ దక్షదయితా దృష్ట్వా రుద్రం బలాధికమ్ ।
శక్రాదీనాం సురేశానాం కృపణం విలలాప హ ।। 5.7 ।।
తతః క్రోధాభిభూతేన శఙ్కరేణ మహాత్మనా ।
తలప్రహారైరమరా బహవో వినిపాతితాః ।। 5.8 ।।
పాదప్రహారైరమరా త్రిశులేనాపరే మునే ।
దృష్ట్యగ్నినా తథైవాన్యే దేవాద్యాః ప్రలయీకృతాః ।। 5.9 ।।
తతః పూషా హరం వీక్ష్య వినిఘ్నన్తం సురాసురాన్ ।
క్రోధాద్ బాహూ ప్రసార్యథ ప్రదుద్రావ మహేశ్వరమ్ ।। 5.10 ।।
తమాపతన్తం భగవాన్ సంనిరీక్ష్య త్రిలోచనః ।
బాహుభ్యాం ప్రతిజగ్రాహ కరేణైకేన శఙ్కరః ।। 5.11 ।।
కరాభ్యాం ప్రగృహీతస్య శంభునాంశుమతోऽపి హి ।
కరాఙ్గులిభ్యో నిశ్చేరురసృగ్ధారాః సమన్తతః ।। 5.12 ।।
తతో వేగేన మహతా అంశుమన్తం దివాకరమ్ ।
భ్రామయామాస సతతం సింహో మృగశిశుం యథా ।। 5.13 ।।
భ్రామితస్యాతివేగేన నారదాంశుమతోऽపి హి ।
భుజౌ హస్వత్వమాపన్నౌ త్రుటితస్నాయుబన్ధనౌ ।। 5.14 ।।
రుధిరాప్లుతసర్వాఙ్గమంశుమన్తం మహేశ్వరః ।
సంనిరీభ్యోత్ససర్జైనమన్యతో।భిజగామ హ ।। 5.15 ।।
తతస్తు పూషా విహసన్ దశనాని విదర్శయన్ ।
ప్రోవాచైహ్యేహి కాపాలిన్ పునః పునరథేశ్వరమ్ ।। 5.16 ।।
తతః క్రోధాభిభూతేన పూష్ణే వేగేన శంభునా ।
ముష్టినాహత్య దశనాః పాతితా ధరణీతలే ।। 5.17 ।।
భగ్నదన్తస్తథా పూషా శోణితాభిప్లుతాననః ।
పపాత భువి నిఃసంజ్ఞో వజ్రాహత ఇవాచలః ।। 5.18 ।।
భగో।భివీభ్య పూషాణం పతితం రుధిరోక్షితమ్ ।
నేత్రాభ్యాం ఘోరరూపాభ్యాం వృషధ్వజమవైక్షత ।। 5.19 ।।
త్రిపురఘ్నస్తతః క్రుద్ధస్తలేనాహత్య చక్షుషీ ।
నిపాతయామాస భువి క్షోభయన్సర్వదేవతాః ।। 5.20 ।।
తతో దివాకరాః సర్వే పురస్కృత్య శతక్రతుమ్ ।
మరుద్భిశ్చ హుతాశైశ్చ భయాజ్జగ్ముర్దిశో దశ ।। ।। 5.21 ।।
5.21 ప్రతియాతేషు దేవేషు ప్రహ్లాదాద్యా దితీస్వరాః ।
నమస్కృత్య తతః సర్వే తస్థుః ప్రాఞ్జలయో మునే ।। 5.22 ।।
తతస్తం యజ్ఞవాటం తు శఙ్కరో ఘోరచక్షుషా ।
దదర్శ దగ్ధుం కోపేన సర్వాంశ్చైవ సురామురాన్ ।। 5.23 ।।
తతో నిలిల్యిరే వీరాః ప్రణేముర్దుద్రుస్తథా ।
భయాదన్యే హరం దృష్ట్వా గతా వైవస్వతక్షయమ్ ।। 5.24 ।।
త్రయోऽగ్నయస్త్రిభిర్నేర్దుఃసహం సమవైక్షత ।
దృష్టమాత్రాస్త్రినేత్రేణ భస్మీభూతాభవన్ క్షణాత్ ।। 5.25 ।।
అగ్నౌ ప్రణష్టే యజ్ఞోऽపి భూత్వా దివ్యవపుర్మృగః ।
దుద్రావ విక్లవగతిర్దక్షిణాసహితోऽమ్బరే ।। 5.26 ।।
తమేవానుససారేశశ్చాపమానమ్య వేగవాన్ ।
శరం పాశుపతం కృత్వా కాలరూపీ మహేశ్వరః ।। 5.27 ।।
అర్ద్ధేన యజ్ఞవాటాన్తే జటాధర ఇతి శ్రుతః ।
అర్ద్ధేన గగనే శర్వః కాలరూపీ చ కథ్యతే ।। 5.28 ।।
నారద ఉవాచ ।
కాలరూపీ త్వయాఖ్యాతః శంభుర్గగనగోచరః ।
లక్షణం చ స్వరూపం చ సర్వం వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 5.29 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
స్వరూపం త్రిపురఘ్నస్య వదిష్యే కాలపూపిణః ।
యేనామ్బరం మునిశ్రేష్ఠ వ్యాప్తం లోకహితేప్సునా ।। 5.30 ।।
యత్రాశ్వినీ చ భరణీ కుత్తికాయాస్తథాంశకః ।
మేషో రాశిః కుజక్షేత్రం తచ్ఛిరః కాలరూపిణః ।। 5.31 ।।
ఆగ్నేయాశాస్త్రయో బ్రహ్మన్ ప్రాజాపత్యం కవేర్గృహమ్ ।
సౌమ్యార్ద్ధ వృషనామేదం వదనం పరికీర్తితమ్ ।। 5.32 ।।
మృగార్ద్ధమార్ద్రాదిత్యాంశాస్త్రయః సౌమ్యగృహం త్విదమ్ ।
మిథునం భుజయోస్తదస్య గగనస్థస్య శూలినః ।। 5.33 ।।
ఆదిత్యాంశశ్చ పుష్యం చ ఆశ్లేషా శశినో గృహమ్ ।
రాశిః కర్కటకో నామ పార్శ్వే మఖవినాశినః।థ ।। 5.34 ।।
పిత్ర్యర్క్షం భగదైవత్యముత్తరాంశ్ చ కేసరీ ।
సూర్యక్షేత్రం విభోర్బ్రహ్మన్ హృదయం పరిగీయతే ।। 5.35 ।।
ఉత్తరాంశాస్త్రయః పాణిశ్చిత్రార్ధం కన్యకా త్వియమ్ ।
సోమపుత్రస్య సద్మైతద్ ద్వితీయం జఠరం విభోః ।। 5.36 ।।
చిత్రాంశద్వితయం స్వాతిర్విశాఖాయాంశకత్రయమ్ ।
ద్వితీయం సుక్రసదనం తులా నాభిరుదాహృతా ।। 5.37 ।।
విశాఖాంశమనూరాధా జ్యేష్ఠా భౌమగృహం త్విదమ్ ।
ద్వితీయం వృశ్చికో రాశిర్మేఢ్రం కాలసవరూపిణః ।। 5.38 ।।
మూలం పూర్వోత్తరాంశశ్చ దేవాచజార్యగృహం ధనుః ।
ఊరుయుగలమీశస్య అమరర్షే ప్రగీయతే ।। 5.39 ।।
ఉత్తరాంశాస్త్రయో ఋక్షం శ్రవణం మకరో మునే ।
ధనిష్ఠార్ధం శతభిషా జానునీ పరమేష్ఠినః ।। 5.40 ।।
ధనిష్ఠార్ధం శతభిషా ప్రౌష్ఠపద్యాంశకత్రయమ్ ।
సౌరేః సద్మాపరమిదం కుమ్భో జఙ్ఘే చ విశ్రతే ।। 5.41 ।।
ప్రోష్ఠపద్యాంశమేకం తు ఉత్తరా రేవతీ తథా ।
ద్వితీయం జీవసదనం మీనస్తు చరణావుభౌ ।। 5.42 ।।
ఏవం కృత్వా కాలరూపం త్రినేత్రో యజ్ఞం క్రోధాన్మార్గరాజఘాన ।
విద్ధశ్చాసౌ వేదనాబుద్ధిముక్తః ఖే సంతస్థౌ తారకాభిశ్చితాఙ్గః ।। 5.43 ।।
నారద ఉవాచ ।
రాశయో గదితా బ్రహ్మంస్త్వయా ద్వాదశ వై మమ ।
తేషాం విశేషతో బ్రూహి లక్షణాని స్వరూపతః ।। 5.44 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
స్వరూపం తవ వక్ష్యామి రాశీనాం శృణు నారద ।
యాదృశా యత్ర సంచారా యస్మిన్ స్థానే వసన్తి చ ।। 5.45 ।।
మేషః సమానమూర్తిశ్చ అజావికధనాదిషు ।
సంచారస్థానమేవాస్య ధాన్యరత్నాకరాదిషు ।। 5.46 ।।
నవశాదూలసంఛన్నవసుధాయాం చ సర్వశః ।
నిత్యం చరతి ఫుల్లేషు సరసాం పులినేషు చ ।। 5.47 ।।
వృషః సదృశరూపో హి చరతే గోకులాదిషు ।
తస్యాధివాసభూమిత్తు కుషీవలధరాశ్రయః ।। 5.48 ।।
స్త్రీపుంసయోః సమం రూపం శయ్యాసనపరిగ్రహః ।
వీణావాద్యధృఙ్ మిథునం గీతనర్తకశిల్పిషు ।। 5.49 ।।
స్థితః క్రీడారతిర్నిత్యం విహారావనిరస్య తు ।
మిథునం నామ విఖ్యాతం రాశిర్ద్వేధాత్మకః స్థితః ।। 5.50 ।।
కర్కిః కులీరేణ సమః సలిలస్థః ప్రకీర్తితః ।
కేదారవాపీపులినే వివిక్తావనిరేవ చ ।। 5.51 ।।
సిహస్తు పర్వతారణ్యదుర్గకన్దరభూమిషు ।
వసతే వ్యాధపల్లీషు గహ్వరేషు గుహాసు చ ।। 5.52 ।।
వ్రీహిప్రదీపికకరా మనావారూఢా చ కన్యకా ।
చరతే స్త్రీరతిస్థానే వసతే నడ్వలేషు చ ।। 5.53 ।।
తులాపాణిశ్చ పురుషో వీథ్యాపణవిచారకః ।
నగరాధ్వానశాలాసు వసతే తత్ర నారద ।। 5.54 ।।
శ్వభ్రవల్మీకసంచారీ వృశ్చికో వృశ్చికాకృతిః ।
విషగోమయకీటాదిపాషాణాదిషు సంస్థితః ।। 5.55 ।।
ధనుస్తు రఙ్గజఘనో దీప్యమానో ధనుర్ధరః ।
వాజిశూరాస్త్రవిద్వీరః స్థాయీ గజరథాదిషు ।। 5.56 ।।
మృగాస్యో మకరో బ్రహ్మన్ వృషస్కన్ధేక్షణాఙ్గజః ।
మకరోऽసౌ నదీచారీ వసతే చ మహోదధౌ ।। 5.57 ।।
రిక్తముమ్భశ్చ పురుషః స్కన్ధధారీ జలాప్లుతః ।
ద్యూతశాలాచరః కుమ్భః స్థాయీ శౌణ్డికసద్మసు ।। 5.58 ।।
మీనద్వయమథాసక్తం మీనస్తీర్థాబ్ధిసంచరః ।
వసతే పుణ్యదేశేషు దేవబ్రాహ్నణసద్మసు ।। 5.59 ।।
లక్షణా గదితాస్తుభ్యం మేషాదీనాం మహామునే ।
న కస్యచిత్ త్వయాఖ్యేయం గుహ్యమేతత్పురాతనమ్ ।। 5.60 ।।
ఏతన్ మయా తే కథితం సురర్షే యథా త్రినేత్రః ప్రమాథ యజ్ఞమ్ ।
పుణ్యం పురాణం పరమం పవిత్రమాఖ్యాతవాన్పాపహరం శివం చ ।। 5.61 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే పఞ్చమోऽధ్యాయః


Topic Tags

12 zodiac signs, Lord Shiva, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION