లింగోత్పత్తి, మన్మధ దహనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:05 am

లింగోత్పత్తి, మన్మధ దహనం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 2:15 pm

ఆరవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
హృద్భవో బ్రహ్మణో యోऽసౌ ధర్మో దివ్యవపుర్మునే ।
దాక్షాయాణీ తస్య భార్యా తస్యామజనయత్సుతాన్ ।। 6.1 ।।
హరిం కుష్ణం చ దేవర్షే నారాయణనరౌ తథా ।
యోగాభ్యాసరతౌ నిత్యం హరికృష్ణౌ బభూవతుః ।। 6.2 ।।
నరనారాయణౌ చైవ జగతో హితకామ్యయా ।
తప్యేతాం చ తపః సౌమ్యౌ పురాణవృషిసత్త్మౌ ।। 6.3 ।।
ప్రాలేయాద్రిం సమాగమ్య తీర్థే బదరికాశ్రమే ।
గృమన్తౌ తత్పరం బ్రహ్మ గఙ్గాయా విపులే తటే ।। 6.4 ।।
నరనారాయణాభ్యాం చ జగదేతచ్చరాచరమ్ ।
తాపితం తపసా బ్రహ్మన్ శక్రః క్షోభం తదా యయౌ ।। 6.5 ।।
సంక్షుబ్ధస్తపసా తాభ్యాం క్షోభమణాయ శతక్రతుః ।
రమ్భాద్యాప్సరసః శ్రేష్ఠాః ప్రేషయత్స మహాశ్రమమ్ ।। 6.6 ।।
కన్దర్పశ్చ సుదుర్ధర్షశ్చూతాఙ్కురమహాయుధః ।
సమం సహచరేణైవ వసన్తేనాశ్రమం గతః ।। 6.7 ।।
తతో మాధవకన్దర్పౌ తాశ్చైవాప్సరసో వరాః ।
బదర్యాశ్రమమాగమ్య విచిక్రీడుర్యథేచ్ఛయా ।। 6.8 ।।
తతో వసన్తే సంప్రాప్తే సింశుకా జ్వలనప్రభాః ।
నిష్పత్రాః సతతం రేజుః శోమభయన్తో ధరాతలమ్ ।। 6.9 ।।
శిశిరం నామ మాతఙ్గం విదార్య నఖరైరివ ।
వసన్తకేసరీ ప్రాప్తః పలాశకుసుమైర్మునే ।। 6.10 ।।
మయా తుషారౌఘకరీ నిర్జితః స్వేన తేజసా ।
తమేవ హసతేత్యుచ్చైః వసన్తః కున్దకుడ్మలైః ।। 6.11 ।।
వనాని కర్ణికారాణాం పుష్పితాని విరేజిరే ।
యథా నరేన్ద్రపుత్రాణి కనకాభరణాని హి ।। 6.12 ।।
తేషామను తథా నీపాః పిఙ్కరా ఇవ రేజిరే ।
స్వమిసంలబ్ధసంమానా భృత్యా రాజసుతానివ ।। 6.13 ।।
రక్తాశోకవనా భాన్తి పుష్పితాః సహసోజ్జ్వలాః ।
భృత్వా వసన్తనృపతేః సంగ్రామేऽసృక్ప్లుతా ఇవ ।। 6.14 ।।
మృగవృన్దాః పిఞ్జరితా రాజన్తే గహనే వనే ।
పులకాభిర్వృతా యద్వత్ సజ్జనాః సుహృదాగమే ।। 6.15 ।।
మఞ్జరీభిర్విరాజన్తే నదీకూలేషు వేతసాః ।
వక్తుకామా ఇవాఙ్గుల్యా కోऽస్మాకం సదృశో నగః ।। 6.16 ।।
రక్తాశోకకరా తన్వీ దేవర్షే కిశుకాఙ్ఘ్రికా ।
నీలాశోకకచా శ్యామా వికాసికమలాననా ।। 6.17 ।।
నీలేన్దీవరనేత్రా చ బ్రహ్మన్ బిల్వఫలస్తనీ ।
ప్రఫుల్లకున్దదశనా మఞ్జరీకరశోభితా ।। 6.18 ।।
బన్ధుజీవాధరా శుభ్రా సిన్దువారనఖాద్భతా ।
పుంస్కోకిలస్వనా దివ్యా అఙ్కోలవసనా శుభా ।। 6.19 ।।
బర్హివృన్దకలాపా చ సారసస్వరనూపురా ।
ప్రాగ్వంశరసనా బ్రహ్మన్ మత్తహంసగతిస్తథా ।। 6.20 ।।
పుత్రజీవాంశుకా భృఙ్గరోమరాజివిరాజితా ।
వసన్తలక్ష్మీః సంప్రాప్తా బ3హ్మన్ బదరికాశ్రమే ।। 6.21 ।।
తతో నారాయణో దృష్ట్వా ఆశ్రమస్యానవద్యతామ్ ।
సమీక్ష్య చ దిశః సర్వాస్తతోऽనఙ్గమపశ్యత ।। 6.22 ।।
నారద ఉవాచ। ।
కోऽసావనఙ్గో బ్రహ్మర్షే తస్మిన్ బదరికాశ్రమే ।
యం దదర్శ జగన్నాథో దేవో నారాయణోऽవ్యయః ।। 6.23 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
కన్దర్పో హర్షతనయో యోऽసౌ కామో నిగద్యతే ।
స శఙ్కరేణ సందగ్ధో హ్యనఙ్గత్వముపాగతః ।। 6.24 ।।
నారద ఉవాచ ।
కిమర్థం కామదేవోऽసౌ దేవదేవేన శంభునా ।
దగ్ధస్తు కారణే కస్మిన్నేతద్వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 6.25 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
యదా దక్షసుతా బ్రహ్మన్ సతీ యాతా యమక్షయమ్ ।
వినాశ్య దక్షయజ్ఞం తం విచచార త్రిలోచనః ।। 6.26 ।।
తతో వృషధ్వజం దృష్ట్వా కన్దర్పః కుసుమాయుధః ।
అపత్నీకం తదాస్త్రేణ ఉన్మాదేనాభ్యతాడయత్ ।। 6.27 ।।
తతో హరః శరేణాథ ఉన్మాదేనాశు తాడితః ।
విచచార తదోన్మత్తః కాననాని సరాంసి చ ।। 6.28 ।।
స్మరన్ సతీం మహాదేవస్తథోన్మాదేన తాడితః ।
న శర్మ లేభే దేవర్షే బాణవిద్ధ ఇవ ద్విపః ।। 6.29 ।।
తతః పపాత దేవేశః కాలిన్దీసరితం మునే ।
నిమగ్నే శఙ్కరే ఆపో దగ్ధాః కృష్ణాత్వమాగతాః ।। 6.30 ।।
తదాప్రభృతి కాలిన్ద్యా భృఙ్గాఞ్జననిభం జలమ్ ।
ఆస్యన్దత్ పుణ్యతీర్థా సా కేశపాశమివావనే ।। 6.31 ।।
తతో నదీషు పుణ్యాసు సరస్సు చ నదేషు చ ।
పులునేషు చ రమ్యేషు వాపీషు నలినీషు చ ।। 6.32 ।।
పర్వతేషు చ రమ్యేషు కాననేషు చ సానుషు ।
విచారన్ స్వేచ్ఛయా నైవ శర్మ లేభే మహేశ్వరః ।। 6.33 ।।
క్షణం గాయతి దేవర్షే క్షణం రోదితి శఙ్కరః ।
క్షణం ధ్యాయతి తన్వఙ్గీం దక్షకన్యాం మనోరమామ్ ।। 6.34 ।।
ధ్యాత్వా క్షణం ప్రస్వపితి క్షణం స్వప్నాయతే హరః ।
స్వప్నే తథేదం గదతి తాం దృష్ట్వా దక్షకన్యకామ్ ।। 6.35 ।।
నిర్ఘృణే తిష్ఠ కిం మూఢే త్యజసే మామనిన్దితే ।
ముగ్ధే త్వయా విరహితో దగ్ధోऽస్మి మదనాగ్నినా ।। 6.36 ।।
సతి సత్యం ప్రకుపితా మా కోపం కురు సున్దరి ।
పాదప్రణామావనతమభిభాషితు మర్హసి ।। 6.37 ।।
శ్రూయసే దృశ్యసే నిత్యం స్పృశ్యసే వన్ద్యసే ప్రియే ।
ఆలిఙ్గ్యసే చ సతతం కిమర్థం నాభిభాషసే ।। 6.38 ।।
విలపన్తం జనం దృష్ట్వా కృపా కస్య న జాయతే ।
విశేషతః పతిం బాలే ననుప త్వమతినిర్ఘృణా ।। 6.39 ।।
త్వయోక్తాని వచాంస్యేవం పూర్వం మమ కృశోదరి ।
వినా త్వయా న జీవేయం తదసత్యం త్వయా కృతమ్ ।। 6.40 ।।
ఏహ్యేహి కామసంతప్తం పరిష్వజ సులోచనే ।
నాన్యథా నశ్యతే తాపః సత్యేనాపి శపే ప్రియే ।। 6.41 ।।
ఇత్థం విలప్య స్వప్నాన్తే ప్రతిబుద్ధస్తు తత్క్షణాత్ ।
ఉత్కూజతి తథారణ్యే ముక్తకణ్ఠం పునః పునః ।। 6.42 ।।
తం కూజమానం విలపన్తమారాత్ సమీక్ష్య పాచం తరసా వృషకేతనం హి ।
వివ్యాధ చాపం తరసా వినామ్య సంతాపనామ్నా తు శరేణ భూయః ।। 6.43 ।।
సంతాపనాస్త్రేణ తదా స విద్ధో భూయః స సంతప్తతరో బభూవ ।
సంతాపయంశ్చాపి జగత్సమగ్రం ఫూత్కృత్య ఫూత్కృత్య వివాసతే స్మ ।। 6.44 ।।
తం చాపి భూయో మదనో జఘాన విజృణ్భణాస్త్రేణ తతో విజృమ్భే ।
తతో భృశం కామశరైర్వితున్నో విజృమ్భమాణః పరితో భ్రమంశ్చ ।। 6.45 ।।
దదర్శ యక్షాధిపతేస్తనూజం పాఞ్చాలికం నామ జగత్ప్రధానమ్ ।
దృష్ట్వా త్రినేత్రో ధనదస్య పుత్రం పార్శ్వం సమభ్యేత్య వచో బభాషే ।
భ్రాతృవ్య వక్ష్యసి వచో యదద్య తత్ త్వం కురుష్వామితవిక్రమోऽసి ।। 6.46 ।।
పాఞ్చాలిక ఉవాచ ।
యన్నాథ మాం వక్ష్యసి తత్కరిష్యే సుదుష్కరం యద్యపి దేవసంఘై ।
ఆజ్ఞాపయస్వాతులవీర్య శంభో దాసోऽస్మి తే భక్తియుతస్తథేశ ।। 6.47 ।।
ఈశ్వర ఉవాచ ।
నాశం గతాయాం వరదామ్బికాయాం కామాగ్నినా ప్లుష్సువిగ్రహోऽస్మి ।
విజృమ్భణోన్మాదసరైర్విభిన్నో ధృతిం న విన్దామి రతిం సుఖం వా ।। 6.48 ।।
విజృమ్భణం పుత్ర తథైవ తాపమున్మాదముగ్రం మదనప్రణున్నమ్ ।
నాన్యః పుమాన్ ధారయితుం హి శక్తో ముక్త్వా భవన్తం హి తతః ప్రతీచ్ఛ ।। 6.49 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్తో వృషభధ్వజేన యక్షః ప్రతీచ్ఛత్ స విజృమ్భణాదీన్ ।
తోషం జగామాశు తతస్త్రిశూలీ తుష్టస్తదైవం వచనం బభాషే ।। 6.50 ।।
హర ఉవాచ ।
యస్మాత్త్వయా పుత్ర సుదుర్ధరాణి విజృమ్భణాదీన్ ప్రతీచ్ఛితాని ।
తస్మాద్వరం త్వాం ప్రతిపూజనాయ దాస్యామి లోక్య చ హాస్యకారి ।। 6.51 ।।
యస్త్వాం యదా పశ్యతి చైత్రమాసే స్పృశేన్నరో వార్చయతే చ భక్త్యా ।
వృద్ధోऽథ బాలోऽథ యువాథ యోషిత్ సర్వే తదోన్మాదధరా భవన్తి ।। 6.52 ।।
గాయన్తి నృత్యన్తి రమన్తి యక్ష వాద్యాని యత్నాదపి వాదయన్తి ।
తవాగ్రతో హాస్యవచోऽభిరక్తా భవన్తి తే యోగయుతాస్తు తే స్యుః ।। 6.53 ।।
మమైవ నామ్నా భవితాసి పూజ్యః పాఞ్చాలికేశః ప్రథితః పృథివ్యామ్ ।
మమ ప్రసాదాద్ వరదో నరాణాం భవిష్యసే పూజ్యతమోऽభిగచ్ఛ ।। 6.54 ।।
ఇత్యేవముక్తో విభునా స యక్షో జగామ దేశాన్ సహసైవ సర్వాన్ ।
కాలఞ్జరస్యోత్తరతః సుపుణ్యో దేశో హిమాద్రేరపి దక్షిణస్థః ।। 6.55 ।।
తస్మిన్ సుపుణ్యే విషయే నివిష్టో రుద్రప్రసాదాదభిపూజ్యతేऽసౌ ।
తస్మిన్ ప్రయాతే భగవాంస్త్రినేత్రో దేవోऽపి విన్ధ్యం గిరిమభ్యగచ్ఛత్ ।। 6.56 ।।
తత్రాపి మదనో గత్వా దదర్శ వృషకేతనమ్ ।
దృష్ట్వా ప్రహర్త్తుకామం చ తతః ప్రాదువచద్ధరః ।। 6.57 ।।
తతో దారువనం ఘోరం మదనాభిసృతో హరః ।
వివేశ ఋషయో యత్ర సపత్నీకా వ్యవస్థితాః ।। 6.58 ।।
తే చాపి ఋషయః సర్వే దృష్ట్వా మూర్ధ్నా నతాభవన్ ।
తతస్తాన్ ప్రాహ భగవాన్ భిక్షా మే ప్రతిదీయతామ్ ।। 6.59 ।।
తతస్తే మౌనినస్తస్థుః సర్వ ఏవ మహర్షయః ।
తదాశ్రమాణి సర్వాణి పరిచక్రామ నారదః ।। 6.60 ।।
తం ప్రవిష్టం తదా దృష్ట్వా భార్గవాత్రేయయోషితః ।
ప్రక్షోభమగమన్ సర్వా హీనసత్త్వాః సమన్తతః ।। 6.61 ।।
ఋతే త్వరున్ధతీమేకామనసూయాం చ భామినీమ్ ।
ఏతాభ్యాం భర్తృపూజాసు తచ్చిన్తాసు స్థితం మనః ।। 6.62 ।।
తతః సంక్షుభితాః సర్వా యత్ర యాతి మహేశ్వరః ।
తత్ర ప్రయాన్తి కామార్త్తా మదవిహ్వలితేన్ద్రియాః ।। 6.63 ।।
త్యక్త్వాశ్రమణి శూన్యాని స్వానితా మునియోషితః ।
అనుడజగ్ముర్యథా మత్తం కరిణ్య ఇవ కుఞ్జరమ్ ।। 6.64 ।।
తతస్తు ఋషయో దృష్ట్వా భార్గవాఙ్గిరసో మునే ।
క్రోధాన్వితాబ్రువన్సర్వే లిఙ్గేऽస్య పతతాం భువి ।। 6.65 ।।
తతః పపాత దేవస్య లిఙ్గం పృథ్వీం విదారయన్ ।
అన్తర్ద్ధానం జగామాథ త్రిశూలీ నీలలోహితః ।। 6.66 ।।
తతః స పతితో లిఙ్గో విభిద్య వసుధాతలమ్ ।
రసాతలం వివేశాశు బ్రహ్మణ్డం చోర్ధ్వతోऽభినత్ ।। 6.67 ।।
తతశ్చచాల పృథివీ గిరయః సరితో నగాః ।
పాతాలభువనాః సర్వే జఙ్గమాజఙ్గమైర్వృతాః ।। 6.68 ।।
సంక్షుబ్ధాన్ భువనాన్ దృష్ట్వా భూర్లోకాదీన్ పితామహః ।
జగామ మాధవం ద్రష్టుం క్షీరోదం నామ సాగరమ్ ।। 6.69 ।।
తత్ర దృష్ట్వా హృషీకేశం ప్రణిపత్య చ భక్తితః ।
ఉవాచ దేవ భువనాః కిమర్థ క్షుభితా విభో ।। 6.70 ।।
అథోవాచ హరిర్బ్రహ్మన్ శార్వో లిఙ్గో మహర్షిభిః ।
పాతితస్తస్య భారార్తా సంచచాల వసుంధరా ।। 6.71 ।।
తతస్తదద్భుతతమం శ్రుత్వా దేవః వితామహః ।
తత్ర గచ్ఛామ దేవేశ ఏవమాహ పునః పునః ।। 6.72 ।।
తతః పితామహో దేవః కేశవశ్చ జగత్పతిః ।
ఆజగ్మతుస్తముద్దేశం యత్ర లిఙ్గం భవస్య తత్ ।। 6.73 ।।
తతోऽనన్తం హరిర్లిఙ్గం దృష్ట్వారుహ్య ఖగేశ్వరమ్ ।
పాతాలం ప్రవివేశాథ విస్మయాన్తరితో విభుః ।। 6.74 ।।
బ్రహ్మ పద్మవిమానేన ఉర్ధ్వమాక్రమ్య సర్వతః ।
నైవాన్తమలభద్ బ్రహ్మన్ విస్మితః పునరాగతః ।। 6.75 ।।
విష్ణుర్గత్వాథ పాతాలాన్ సప్త లోకపరాయణః ।
చక్రపాణిర్వినిష్క్రాన్తో లేభేऽన్తం న మహామునే ।। 6.76 ।।
విష్ణుః పితామహశ్చోభౌ హరలిఙ్గం సమేత్య హి ।
కృతాఞ్జలిపుటౌ భూత్వా స్తోతుం దేవం ప్రచక్రతుః ।। 6.77 ।।
హరిబ్రహ్మాణావూచతుః ।
నమోऽస్తు తే శూలపాణే నమోऽస్తు వృషభధ్వజ ।
జీమూతవాహన కవే శర్వ త్ర్యమ్బక శఙ్కర ।। 6.78 ।।
మహేశ్వర మహేశాన సుపర్ణాక్ష వృషాకపే ।
దక్షయజ్ఞక్షయకర కాలరూప నమోऽస్తు తే ।। 6.79 ।।
త్వమాదిరస్య జగతస్త్వం మధ్యం పరమేశ్వర ।
భవానన్తశ్చ భగవాన్ సర్వగస్త్వం నమోऽస్తు తే ।। 6.80 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
ఏవం సంస్తూయమానస్తు తస్మిన్ దారువనే హరః ।
స్వరూపీ తావిదం వాక్యమువాచ వదతాం వరః ।। 6.81 ।।
హర ఉవాచ ।
కిమర్థం దేవతానాథౌ పరిభూతక్రమం త్విహ ।
మాం స్తువాతే భృశాస్వస్థం కామతాపితవిగ్రహమ్ ।। 6.82 ।।
దేవావూచతుః । ।
భక్తః పాతితం లిఙ్గం యదేతద్ భువి శఙ్కర ।
ఏతత్ ప్రగృహ్యతాం భూయ అతో దేవ స్తువావహే ।। 6.83 ।।
హర ఉవాచ। ।
యద్యర్చయన్తి త్రిదశా మమ లిఙ్గం సురోత్తమౌ ।
తదేతత్ప్రతిగృహ్ణీయాం నాన్యథేతి కథఞ్చన ।। 6.84 ।।
తతః ప్రోవాచ భగవానేవమస్త్వితి కేశవ ।
బ్రహ్మ స్వయం చ జగ్రాహ లిఙ్గం కనకపిఙ్గలమ్ ।। 6.85 ।।
తతశ్చకార భగవాంశ్చాతుర్వర్ణ్యం హరార్చనే ।
శాస్త్రాణి చైషాం ముఖ్యాని నానోక్తివిదితాని చ ।। 6.86 ।।
ఆద్యం శైవం పరిఖ్యాతమన్యత్పాశుపతం మునే ।
తృతీయం కాలవదనం చతుర్థం చ కపాలినమ్ ।। 6.87 ।।
శైవశ్చాసీత్స్వయం శక్తిర్వసిష్ఠస్య ప్రియః శ్రుతః ।
తస్య శిష్యో బభూవాథ గోపాయన ఇతి శ్రుతః ।। 6.88 ।।
మహాపాశుపతశ్చాసీద్భరద్వాజస్తపోధనః ।
తస్య శిష్యోऽప్యభూద్రాజా ఋషభః సోమకేశ్వరః ।। 6.89 ।।
కాలస్యో భగవానాసీదాపస్తమ్బస్తపోధనః ।
తస్య శిష్యోభవద్వైశ్యో నామ్నా క్రాథేశ్వరో మునే ।। 6.90 ।।
మహావ్రతీ చ ధనదస్తస్య శిష్యశ్చ విర్యవాన్ ।
కర్ణోదర ఇతి ఖ్యాతో జాత్యా శూద్రో మహాతపాః ।। 6.91 ।।
ఏవం మ భగవాన్బ్రహ్మ పూజనాయ శివస్య తు ।
కృత్వా తు చాతురాశ్రమ్యం స్వమేవ భవనం గతః ।। 6.92 ।।
గతే బ్రహ్మణి శర్వోऽపి ఉపసంహృత్య తం తదా ।
లిఙ్గం చిత్రవనే సూక్ష్మం ప్రతిష్ఠాప్య చచార హ ।। 6.93 ।।
విచరన్తం తదా భూయో మహేశం కుసుమాయుధః ।
ఆరాత్స్థిత్వాగ్రతో ధన్వీ సంతాపయితుముద్యతః ।। 6.94 ।।
తతస్తమగ్రతో దృష్ట్వా క్రోధాధ్మాతదృశా హరః ।
స్మరమాలోకయామాస శిఖాగ్రాచ్చరణాన్తికమ్ ।। 6.95 ।।
ఆలోకితస్త్రినేత్రేణ మదనో ద్యుతిమానపి ।
ప్రాదహ్యత తదా బ్రహ్మన్ పాదాదారభ్య కక్షవత్ ।। 6.96 ।।
ప్రదహ్యమానౌ చరణౌ దృష్ట్వాసౌ కుసుమాయుధః ।
ఉత్ససర్జ ధనుః శ్రేష్ఠం తజ్జగామాథ పఞ్చధా ।। 6.97 ।।
యదాసీన్ముష్టిబన్ధం తు రుక్మపృష్ఠం మహాప్రభమ్ ।
స చమ్పకతరుర్జాతః సుగన్ధాఢ్యో గుణాకృతిః ।। 6.98 ।।
నాహస్థానం శుభాకారం యదాసీద్వజ్రభూషితమ్ ।
తజ్జాతం కేసరారణ్యం బకులం నామతో మునే ।। 6.99 ।।
యా చ కోటీ సుభా హ్యాసీదిన్ద్రనీలవిభూషితా ।
జాతా సా పాటలా రమ్యా భృఙ్గరాజివిభూషితా ।। 6.100 ।।
నాహోపరి తథా ముష్టౌ స్థానం శశిమణిప్రభమ్ ।
పఞ్చగుల్మాభవజ్జాతీ శశాఙ్కకిరణోజ్జ్వలా ।। 6.101 ।।
ఊర్ద్ధ్వ ముష్ట్యా అధః కోట్యోః స్థానం విద్రుమభూషితమ్ ।
తస్మాద్భుపుటా మల్లీ సంజాతా వివిధా మునే ।। 6.102 ।।
పుష్పోత్తమాని రమ్యాణి సురభీణి చ నారద ।
జాతియుక్తాని దేవేన స్వయమాచరితాని చ ।। 6.103 ।।
ముమోచ మార్గణాన్ భూమ్యాం శరీరే దహ్యతి స్మరః ।
ఫలోపగాని వృక్షాణి సంభూతాని సహస్రశః ।। 6.104 ।।
చూతాదీని సుగన్ధీని స్వాదూని వివిధాని చ ।
హరప్రసాదాజ్జాతాని భోజ్యాన్యపి సురోత్తమైః ।। 6.105 ।।
ఏవం దగ్ధ్వా స్మరం రుద్రః సంయమ్య స్వతనుం విభుః ।
పుష్యార్థా శిశిరాద్రిం స జగామ తపసేऽవ్యయః ।। 6.106 ।।
ఏవం పురా దేవవరేణ శంభునా కామస్తు దగ్ధః సశరః సచాపః ।
తతస్త్వనఙ్గేతి మహాధనుర్ద్ధరో దేవైస్తు గీతః సురపూర్వపూజితః ।। 6.107 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే షష్ఠోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Shiva lingham, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION