ప్రహ్లాదుడు నైమిశారణ్యం దర్శించడానికి వెళ్ళడం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

ప్రహ్లాదుడు నైమిశారణ్యం దర్శించడానికి వెళ్ళడం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 2:29 pm

ఏడవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతోऽనఙ్గం విభుర్ద్దష్ట్వా బ్రహ్మన్ నారాయణో మునిః ।
ప్రహస్యైవం వచః ప్రాహ కన్దర్వ ఇహ ఆస్యతామ్ ।। 7.1 ।।
తదక్షుబ్ధత్వమీక్ష్యాస్య కామో విస్మయమాగతః ।
వసన్తోऽపి మహాచిన్తాం జగామాశు మహామునే ।। 7.2 ।।
తతశ్చాప్సరసో దృష్ట్వా స్వాగతేనాభిపూజ్య చ ।
వసన్తమాహ భగవానేహ్యేహి స్థీయతామితి ।। 7.3 ।।
తతో విహస్య భగవాన్ మఞ్జరీం కుసుమావృతామ్ ।
ఆదాయ ప్రాక్సువర్ణాఙ్గీమూర్వోర్బాలాం వినిర్మమే ।। 7.4 ।।
ఊరూద్భవాం స కన్దర్పో దృష్ట్వా సర్వాఙ్గసున్దరీమ్ ।
అమన్యత తదానఙ్గః కిమియం సా ప్రియా రతిః ।। 7.5 ।।
తదేవ వదనం చారు స్వక్షిభ్రూకుటిలాలకమ్ ।
సునాసావంశాధరోష్ఠమాలోకనపరాయణమ్ ।। 7.6 ।।
తావేవాహార్య విరలౌ పీవరౌ మగ్నచూచుకౌ ।
రాజేతేऽస్యః కుచౌ పీనౌ సజ్జనావి సంహతౌ ।। 7.7 ।।
తదేవ తను చార్వఙ్గ్యా వలిత్రయవిభూషితమ్ ।
ఉదరం రాజతే శ్లక్ష్ణం రోమావలివిభూషితమ్ ।। 7.8 ।।
రోమావలీచ జఘనాద్ యాన్తీ స్తనతటం త్వియమ్ ।
రాజతే భృఙ్గమాలేవ పులినాత్ కమలాకరమ్ ।। 7.9 ।।
జఘనం త్వతివిస్తీర్ణ భాత్యస్యా రశనావృతమ్ ।
శ్రీరోదమథనే నద్ధూం భూజఙ్గేనేవ మన్దరమ్ ।। 7.10 ।।
కదలీస్తమ్భసదృశైరూర్ధ్వమూలైరథోరుభిః ।
విభాతి సా సుచార్వఙ్గీ పద్మకిఢ్జల్కసన్నిభా ।। 7.11 ।।
జానునీ గూఢగుల్ఫే చ శుభే జఙ్ఘే త్వరోమశే ।
విభాతోऽస్యాస్తథా పాదావలక్తకసమత్విషౌ ।। 7.12 ।।
ఇతి సంచిన్తయన్ కామస్తామనిన్దితలోచనామ్ ।
కామాతురోऽసౌ సంజాతః కిముతాన్యో జనో మునే ।। 7.13 ।।
మాధవోऽప్యుర్వశీం దృష్ట్వా సంచిన్తయత నారద ।
కింస్విత్ కామనరేన్ద్రస్య రాజధానీ స్వయం స్థితా ।। 7.14 ।।
ఆయాతా శశినో నూనమియం కాన్తిర్నిశాక్షయే ।
రవిరశ్మిప్రతాపార్తిభీతా శరణమాగతా ।। 7.15 ।।
ఇత్థం సంచితయన్నేవ అవష్టభాప్సరోగణమ్ ।
తస్థౌ మునిరివ ధ్యానమాస్థితః స తు మాధవః ।। 7.16 ।।
తతః స విస్మితాన్ సర్వాన్ కన్దర్పాదీన్ మహామునే ।
దృష్ట్వా ప్రోవాచ వచనం స్మితం కృత్వా శుభవ్రతః ।। 7.17 ।।
ఇయం మమోరుసంభృతా కామాప్సరస మాధవ ।
నీయతాం సురలోకాయ దీయతాం వాసవాయ చ ।। 7.18 ।।
ఇత్యుక్తాః కమ్పమానాస్తే జగ్ముర్గృహ్యోర్వశీం దివమ్ ।
సహస్రాక్షాయ తాం ప్రాదాద్ రూపయౌవనశాలినీమ్ ।। 7.19 ।।
ఆచక్షుశ్చరితం తాభ్యాం ధర్మజాభ్యాం మహామునే ।
దేవారాజాయ కామాద్యాస్తతోऽభృద్ విస్మయః పరః ।। 7.20 ।।
ఏతాద్శం హి చరితం ఖ్యాతిమగ్ర్యాం జగామ హ ।
పాతాలేషు తథా మర్త్యై దిక్ష్వష్టాసు జగామ చ ।। 7.21 ।।
ఏకదా నిహతే రౌద్రో హిరణ్యకశిపౌ మునే ।
అభిషిక్తస్తదా రాజ్యే ప్రహ్లాదౌ నామ దానవః ।। 7.22 ।।
తస్మిఞ్శాసతి దైత్యేన్ద్రే దేవబ్రాహ్మణపూజకే ।
మఖాని భువి రాజానో యజన్తే విధివత్తదా ।। 7.23 ।।
బ్రాహ్మణాశ్చ తపో ధర్మం తీర్థయాత్రాశ్చ కుర్వతే ।
వైశ్యాశ్చ పశువృత్తిస్థాః శూద్రాః శుశ్రూషణే రతాః ।। 7.24 ।।
చాతుర్వర్ణ్యం తతః స్వే స్వే ఆశ్రమే ధర్మకర్మణి ।
ఆవర్త్తత తతో దేవా వృత్త్యా యుక్తాభవాన్ మునే ।। 7.25 ।।
తతస్తు చ్యవనో నామ భార్గవేన్ద్రో మహాతపాః ।
జగామ నర్మదాం స్నాతుం తీర్థం చైవాకులీశ్వరమ్ ।। 7.26 ।।
తత్ర దృష్ట్వా మహాదేవం నదీం స్నాతుమవాతరత్ ।
అవతీర్ణం ప్రజగ్రాహ నాగః కేకరలోహితః ।। 7.27 ।।
గృహీతస్తేన నాగేన సస్మార మనసా హరిమ్ ।
సంస్మృతే పుణ్డరీకాక్షే నిర్విషోऽభూన్మహోరగః ।। 7.28 ।।
నీతస్తేనాతిరౌద్రేణ పన్నగేన రసాతలమ్ ।
నిర్విషశ్చాపి తత్యాజ చ్యవనం భుజగోత్తమః ।। 7.29 ।।
సంత్యక్తమాత్రో నాగేన చ్యవనో భార్గవోత్తమః ।
చచార నాగకన్యాభిః పూజ్యచమానః సమన్తతః ।। 7.30 ।।
విచారన్ ప్రవివేశాథ దానవానాం మహత్ పురమ్ ।
సంపూజ్యమానో దైత్యేన్ద్రః ప్రహ్లాదోऽథ దదర్శ తమ్ ।। 7.31 ।।
భృగుపుత్రే మహాతేజాః పూజాం చక్రే యథార్హతః ।
సంపూజితోపవిష్టశ్చ పృష్టశ్చాగమనం ప్రతి ।। 7.32 ।।
స చోవాచ మహారాజ మహాతీర్థం మహాఫలమ్ ।
స్నాతుమేవాగతోऽస్మ్యద్య ద్రష్టుఞ్చైవాకులీశ్వరమ్ ।। 7.33 ।।
నద్యామేవావతీర్ణోऽస్మి గృహీతశ్చాహినా బలాన్ ।
సమానీతోऽస్మి పాతాలే దృష్టశ్చాత్ర భవానపి ।। 7.34 ।।
ఏతచ్ఛ్రుత్వా తు వచనం చ్యవనస్య దితీశ్వరః ।
ప్రోవాచ ధర్మసంయుక్తం స వాక్యం వాక్యకోవిదః ।। 7.35 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
భగవన్ కాని తీర్థాని పృథివ్యాం కాని చామ్బరే ।
రసాతలే చ కాని స్యురేతద్ వక్తుం మమార్హసి ।। 7.36 ।।
చ్యవన ఉవాచ ।
పృథివ్యాం నైమిషం తీర్థమన్తరిక్షే చ పుష్కరమ్ ।
చక్రతీర్థం మహాబాహో రసాతలతలే విదుః ।। 7.37 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రుత్వా తద్భార్గవవచో దైత్యరాజో మహామునే ।
నేమిషై గన్తుకామస్తు దానవానితదబ్రవీత్ ।। 7.38 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
ఉత్తిష్ఠధ్వం గమిష్యామః స్నాతుం తీర్థం హి నైమిషమ్ ।
ద్రక్ష్యామః పుణ్డరీకాక్షం పీతవాససమచ్యుతమ్ ।। 7.39 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యుక్తా దానవేన్ద్రేణ సర్వే తే దైత్యదానవాః ।
చక్రురుద్యోగమతులం నిర్జగ్ముశ్చ రసాతలాత్ ।। 7.40 ।।
తే సమభ్యేత్య దైతేయా దానవాశ్చ మహాబలాః ।
నేమిషారణ్యమాగత్య స్నానం చక్రుర్ముదాన్వితాః ।। 7.41 ।।
తతో దితీశ్వరః శ్రీమాన్ మృగవ్యాం స చచార హ ।
చరన్ సరస్వతీం పుణ్యాం దదర్శ విమలోదకామ్ ।। 7.42 ।।
తస్యాదూరే మహాశాఖం శలవృక్షం శరైశ్చితమ్ ।
దదర్శ బాణానపరాన్ ముఖే లగ్నాన్ పరస్పరమ్ ।। 7.43 ।।
తతస్తానద్భుతాకారాన్ బాణాన్ నాగోపవీతకాన్ ।
దృష్ట్వాతులం తదా చక్రే క్రోధం దైత్యేశ్వరః కిల ।। 7.44 ।।
స దదర్శ తతోऽదూరాత్కృష్ణాజినధరౌ మునీ ।
సమున్నతజటాభారౌ తపస్యాసక్తమానసౌ ।। 7.45 ।।
తయోశ్చ పార్శ్వయోర్దివ్యే ధనుషీ లక్షణాన్వితే ।
శార్ఙ్గమాగవం చైవ అక్ష్య్యౌ చ మహేషుధీ ।। 7.46 ।।
తౌ దృష్ట్వామన్యత తదా దామిబికావితి దానవః ।
తతః ప్రోవాచ వచనం తావుభౌ పురుషోత్తమౌ ।। 7.47 ।।
కిం భవద్భ్యాం సమారఃధం దమ్భం ధర్మవినాశనమ్ ।
క్వ తపః క్వ జటాభారః క్వ చేమౌ ప్రవరాయుధౌ ।। 7.48 ।।
అథోవాచ నరో దైత్యం కా తే చిన్తా దితీశ్వర ।
సామర్థ్యే సతి యః కుర్యాత్ తత్సంపద్యేత తస్య హి ।। 7.49 ।।
అథోవాచ దితీశస్తౌ కా శక్తిర్యువయోరిహ ।
మయి తిష్ఠతి దైత్యేన్ద్రే ధర్మసేతుప్రవర్తకే ।। 7.50 ।।
నరస్తం ప్రత్యువాచాథ ఆవాభ్యాం శక్తిరూర్జితా ।
న కశ్చిచ్ఛక్నుయాద్ యోద్ధుం నరనారాయణౌ యుధి ।। 7.51 ।।
దైత్యేశ్వరస్తస్తః క్రుద్ధః ప్రతిజ్ఞామారురోహ చ ।
యథా కథఞ్చిజ్జేష్యామి నరనారాయణౌ రణే ।। 7.52 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం మహాత్మా దితీశ్వరః స్థాప్య బలం వనాన్తే ।
వితత్య చాపం గుణమావికృష్య తలధ్వనిం ఘోరతరం చకార ।। 7.53 ।।
తతో నరస్త్వాజగవం హి చాపమానమ్య బాణాన్ సుబహుఞ్శితాగ్రాన్ ।
ముమోచ తానప్రతిమైః పృషత్కైశ్చిచ్ఛేద దైత్యస్తపనీయపుఙ్ఖైః ।। 7.54 ।।
ఛిన్నాన్ సమీక్ష్యాథ నరః పృషత్కాన్ దైత్యేశ్వరేణాప్రతిమేవ సంఖ్యే ।
క్రుద్ధః సమానమ్య మహాధనుస్తతో ముమోచ చాన్యాన్ వివిధాన్ పృషత్కాన్ ।। 7.55 ।।
ఏకం నరో ద్వౌ దితిజేశ్వరశ్చ త్రీన్ ధర్మసూనుశ్చతురో దితీశః ।
నరస్తు బాణాన్ ప్రముమోచ పఞ్చ షడ్ ద్రత్యనాథో నిశితాన్ పృషత్కాన్ ।। 7.56 ।।
సప్తర్షిముఖ్యో ద్విచతుశ్చ దైత్యో నరస్తు షట్ త్రీణి చ దైత్యముఖ్యే ।
షట్త్రీణి చైకం చ దితీశ్వరేణ ముక్తాని బాణాని నరాయ విప్ర ।। 7.57 ।।
ఏకం చ షట్ పఞ్చ నరేణ ముక్తాస్త్వష్టౌ శరాః సప్త చ దానవేన ।
షట్ సప్త చాష్టౌ నవ షణ్నరేణ ద్విసప్తతిం దైత్యపతిః ససర్జ్జ ।। 7.58 ।।
శతం నరస్త్రీణి శతాని దైత్యః షడ్ ధర్మపుత్రో దశ దైత్యరాజః ।
తతోऽప్యసంఖ్యేయతరాన్ హి బాణాన్ ముమోచతుస్తౌ సుభృశం హి కోపాత్ ।। 7.59 ।।
తతో నరో బాణగణైరసఖ్యైరవాస్తరద్భూమిమథో దిశః ఖమ్ ।
స చాపి దైత్యప్రవరః పృషత్కైశ్చిచ్ఛేద వేగాత్ తపనీయపుఙ్ఖైః ।। 7.60 ।।
తతః పతత్త్రిభిర్వీరౌ సుభృశం నరదానవౌ ।
యుద్ధే వరాస్త్రైర్యుధ్యేతాం ఘోరరూపైః పరస్పరమ్ ।। 7.61 ।।
తతస్తు దైత్యేన వరాస్త్రపాణినా చాపే నియుక్తం తు పితామహాస్త్రమ్ ।
మహేశ్వరాస్త్రం పురుషోత్తమేవ సమం సమాహత్య నిపేతతుస్తౌ ।। 7.62 ।।
బ్రహ్మస్త్రే తు ప్రశమితే ప్రహ్లాదః క్రోధమూర్ఛితః ।
గదాం ప్రగృహ్య తరసా ప్రచస్కన్ద రథోత్తమాత్ ।। 7.63 ।।
గదాపాణిం సమాయాన్తం దైత్యం నారాయణస్తదా ।
దృష్ట్వాథ పృష్ఠతశ్చక్రే నరం యోద్ధూమనాః స్వయమ్ ।। 7.64 ।।
తతో దీతీశః సగదః సమాద్రవత్ సశార్ఙ్గపాణిం తపసాం నిధానమ్ ।
ఖ్యాతం పురాణర్షిముదారవిక్రమం నారాయణం నారద లోకపాలమ్ ।। 7.65 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సప్తమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Naimisaranya, Nara Narayana, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION