ప్రహ్లాద నరనారాయణుల యుద్ధం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:23 pm

ప్రహ్లాద నరనారాయణుల యుద్ధం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 2:38 pm

ఎనిమిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
శార్ఙ్గపాణినమాయాన్తం దృష్ట్వాగ్రే దానవేశ్వరః ।
పరిభ్రామ్య గదాం వేగాత్ మూర్ధ్ని సాధ్యమతాడయత్ ।। 8.1 ।।
తాడితస్యాథ గదయా ధర్మపుత్రస్య నారద ।
నేత్రాభ్యామపతద్ వారి వహ్నివర్షనిభం భువి ।। 8.2 ।।
మూర్ధ్ని నారాయణస్యాపి సా గదా దానవార్పితా ।
జగామ శతధా బ్రహ్మఞ్శైలశృఙ్గే యథాశనిః ।। 8.3 ।।
తతో నివృత్య దైత్యేన్ద్రః సమాస్థాయ రథం ద్రుతమ్ ।
ఆదాయ కార్ముకం వీరస్తూణద్ బాణం సమాదదే ।। 8.4 ।।
ఆనమ్య చాపం వేగేన గార్ద్ధూపత్రాఞ్సిలీముఖాన్ ।
ముమోచ సాధ్యాయ తదా క్రోధన్ధకారితాననః ।। 8.5 ।।
తానాపతత ఏవాశు బాణాంశ్చన్ద్రార్ద్ధసన్నిభాన్ ।
చిచ్ఛేద బాణైరపరైర్నిర్బిభేద చ దానవమ్ ।। 8.6 ।।
తతో నారాయణం దైత్యో దైత్యం నారాయణః శరైః ।
ఆవిధ్యేతాం తదాన్యోన్యం మర్మభిద్భిరజిహ్యగైః ।। 8.7 ।।
తతోऽమ్బరే సంనిపాతో దేవానామభవన్మునే ।
దిదృక్షూణాం తదా యుద్ధం లఘు చిత్రం చ సుష్ఠు చ ।। 8.8 ।।
తతః సురాణాం దున్దుభ్యస్ త్వవాద్యన్త మహాస్వనాః ।
పుష్పవర్షమనౌపమ్యం ముముచుః సాధ్యదైత్యయౌః ।। 8.9 ।।
తతః పశ్యత్సు దేవేషు గగనస్థేషు తావుభౌ ।
అయుధ్యేతాం మహేష్వాసౌ ప్రేక్షకప్రీతివర్ద్ధనమ్ ।। 8.10 ।।
బబన్ధతుస్తదాకాశం తావుభౌ శరవృష్టిభిః ।
దిశశ్చ విదిశశ్చైవ ఛాదయేతాం శరోత్కరైః ।। 8.11 ।।
తతో నారాయణశ్చాపం సమాకృష్య మహామునే ।
బిభేద మార్గణైస్తీక్ష్ణైః ప్రహ్లాదం సర్వమర్మసు ।। 8.12 ।।
తథా దైత్యేశ్వరః క్రుద్ధశ్చాపమానమ్య వేగవాన్ ।
బిభేద హృదయే బాహ్వోర్వదనే చ నరోత్తమమ్ ।। 8.13 ।।
తతోऽస్యతో దైత్యపతేః కార్ముకం ముష్టిబన్ధనాత్ ।
చిచ్ఛేదైకేన బాణేన చన్ద్రార్ధాకారవర్చసా ।। 8.14 ।।
అపాస్యత ధనుశ్ఛిన్నం చాపమాదాయ చాపరమ్ ।
అధిజ్యం లాఘవాత్ కృత్వా వవర్ష నిశితాఞ్శరాన్ ।। 8.15 ।।
తానప్యస్య శరాన్ సాధ్యశ్ఛిత్త్వా బాణైరవారయత్ ।
కార్ముకం చ క్షురప్రేణ చిచ్ఛేద పురుషోత్తమః ।। 8.16 ।।
ఛిన్నం ఛిన్నం ధనుర్దైత్యస్త్వన్యదన్యత్సమాదదే ।
సమాదత్తం తదా సాధ్యో మునే చిచ్ఛేద లాఘవాత్ ।। 8.17 ।।
సంఛిన్నేష్వథ చాపేషు జగ్రాహ దితిజేశ్వరః ।
పరిఘం దారుణాం దీర్ఘం సర్వలోహమయం దృఢమ్ ।। 8.18 ।।
పరిగృహ్యాథ పరిఘం భ్రామయామాస దానవః ।
భ్రామ్యమాణం స చిచ్ఛేద నారాచేన మహామునిః ।। 8.19 ।।
ఛిన్నే తు పరిఘే శ్రీమాన్ ప్రహ్లాదో దానవేశ్వరః ।
ముద్గరం భ్రామ్య వేగేన ప్రచిక్షేప నరాగ్రజే ।। 8.20 ।।
తమాపతన్తం బలవాన్ మార్గణైర్దశభిర్మునే ।
చిచ్ఛేద దశధా సాధ్యః స ఛిన్నో న్యపతద్ భువి ।। 8.21 ।।
ముద్గరే వితథే జాతే ప్రాసమావిధ్య వేగవాన్ ।
ప్రచిక్షేప నరాగ్ర్యాయ తం చ చిచ్ఛేద ధర్మజః ।। 8.22 ।।
ప్రాసే ఛిన్నే తతో దైత్యః శక్తిమాదాయ చిక్షిపే ।
తాం చ చిచ్ఛేద బలవాన్ క్షురప్రేణ మహాతపాః ।। 8.23 ।।
ఛిన్నేషు తేషు శస్త్రేషు దానవోऽన్యన్మహద్ధనుః ।
సమాదాయ తతో బాణైరవతస్తార నారద ।। 8.24 ।।
తతో నారాయణో దేవో దైత్యనాథం జగద్గురుః ।
నారాచేన జఘానాథ హృదయే సురతాపసః ।। 8.25 ।।
సంభిన్నిహృదయో బ్రహ్మన్ దేవేనాద్భుతకర్మణా ।
నిపపాత రథోపస్థే తమపోవాహ సారథిః ।। 8.26 ।।
స సంజ్ఞాం సుచిరేణైవ ప్రతిలభ్య దితీశ్వరః ।
సుదృఢం చాపమాదాయ భూయో యోద్ధముపాగతః ।। 8.27 ।।
తమాగతం సంనిరీక్ష్య ప్రత్యువాచ నరాగ్రజః ।
గచ్ఛ దైత్యేన్ద్ర యోత్స్యామః ప్రాతస్త్వాహ్నికమాచర ।। 8.28 ।।
ఏవముక్తో దితీశస్తు సాధ్యేనాద్భుతకర్మణా ।
జగామ నైమిషారణ్యం క్రియాం చక్రే తదా'హ్నికీమ్ ।। 8.29 ।।
ఏవం యుధ్యతి దేవే చ ప్రహ్లాదో హ్యసురో మునే ।
రాత్రౌ చిన్తయతే యుద్ధే కథం జేష్యామి దామ్భికమ్ ।। 8.30 ।।
ఏవం నారాయణేనాసౌ సహాయుధ్యత నారద ।
దివ్యం వర్షసస్రం తు దైత్యో దేవం న చాజయత్ ।। 8.31 ।।
తతో వర్షసహస్రాన్తే హ్యజితే పురుషోత్తమే ।
పీతవాససమభ్యేత్య దానవో వాక్యమబ్రవీత్ ।। 8.32 ।।
కిమర్థం దేవదేవేశ సాధ్యం నారాయణం హరిమ్ ।
విజేతుం నాద్య శక్నోమి ఏతన్మే కారణం వద ।। 8.33 ।।
పీతవాసా ఉవాచ ।
దుర్జయోऽసౌ మహాబాహుస్త్వయా ప్రహ్లాద ధర్మజః ।
సాధ్యో విప్రవరో ధీమాన్ మృధే దేవాసురైరపి ।। 8.34 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
యద్యసౌ దుర్జయో దేవ మయా సాధ్యో రణాజిరే ।
తత్కథం యత్ప్రతిజ్ఞాతం తదసత్యం భవిష్యతి ।। 8.35 ।।
హీనప్రతిజ్ఞో దేవేశ కథం జీవేత మాదృశః ।
తస్మాత్తవాగ్రతో విష్ణో కరిష్యే కాయశోధనమ్ ।। 8.36 ।।
పుల్స్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం దేవాగ్రే దానవేశ్వరః ।
శిరఃస్నాతస్తదా తస్థౌ గృణన్ బ్రహ్మ సనాతనమ్ ।। 8.37 ।।
తతో దైత్యపతిం విష్ణుం పీతవాసాబ్రవీద్వచః ।
గచ్ఛ జేష్యసి భక్త్యా తం న యుద్ధేన కథఞ్చన ।। 8.38 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
మయా జితం దేవదేవ త్రైలోక్యమపి సువ్రత ।
జితోऽయం త్వత్ప్రసాదేన శక్రః కిముత ధర్మజః ।। 8.39 ।।
అసౌ యద్యజయో దేవ త్రైలోక్యేనాపి సువ్రతః ।
న స్థాతుం త్వత్ప్రసాదేవ శక్యం కిము కరోమ్యజ ।। 8.40 ।।
పీతవాసా ఉవాచ ।
సోऽహం దానవశార్దూల లోకానాం హితకామ్యయా ।
ధర్మం ప్రవర్త్తాపయితుం తపశ్చర్యాం సమాస్థితః ।। 8.41 ।।
తస్మాద్యదిచ్ఛసి జయం తమారాధయ దానవ ।
తం పరాజేష్యసే భక్త్యా తస్మాచ్ఛుశ్రూష ధర్మజమ్ ।। 8.42 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
ఇత్యుక్తః పీతవాసేన దానవేన్ద్రో మహాత్మనా ।
అబ్రవీద్వచనం హృష్టః సమాహూయాన్ధకం మునేష ।। 8.43 ।।
దైత్యాశ్చ దానవాశ్చైవ పరిపాల్యాస్త్వయాన్ధక ।
మయోత్సృష్టమిదం రాజ్యం ప్రతీచ్ఛస్వ మహాభుజ ।। 8.44 ।।
ఇత్యేవముక్తో జగ్రాహ రాజ్యం హైరణ్యలోచనిః ।
ప్రహ్లాదోऽపి తదాగచ్ఛత్ పుణ్యం బదరికాశ్రమమ్ ।। 8.45 ।।
దృష్ట్వా నారాయణం దేవం నరం చ దితిజేశ్వరః ।
కృతాఞ్జలిపుటో భూత్వా వవన్దే చరణౌ తయోః ।। 8.46 ।।
తమువాచ మహాతేజా వాక్యం నారాయణోऽవ్యయః ।
కిమర్థం ప్రణతోऽసీహ మామజిత్వా మహాసుర ।। 8.47 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ। ।
కస్త్వాం జేతుం ప్రభో శక్తః కస్త్వత్తః పురుషోऽధికః ।
త్వం హి నారాయణోऽనన్తః పీతవాసా జనార్దనః ।। 8.48 ।।
త్వం దేవః పుణ్డరీకాక్షస్త్వం విష్ణుః శార్ఙ్గచాపధృక్ ।
త్వమవ్యయో మహేశానః శాశ్వతః పురుషోత్తమః ।। 8.49 ।।
త్వాం యోగినశ్చిన్తయన్తి చార్చయన్తి మనీషిణః ।
జపన్తి స్నాతకాస్త్వాం చ యజన్తి త్వాం చ యాజ్ఞికాః ।। 8.50 ।।
త్వమచ్యుకో హృషీకేశశ్చక్రపాణిర్ధరాధరః ।
మహామీనో హయశిరాస్త్వమేవ వరకచ్ఛపః ।। 8.51 ।।
హిరణ్యాక్షరిపుః శ్రీమాన్ భగవానథ సూకరః ।
మత్పితుర్నాశనకరో భవానపి నృకేసరీ ।। 8.52 ।।
బ్రహ్మ త్రినేత్రోऽమరరాడ్ హుతాశః ప్రేతాధిపో నీరపతిః సమీరః ।
సూర్యో మృగాఙ్కోऽచలజఙ్గమాద్యో భవాన్ విభో నాథ ఖగేన్ద్రకేతో ।। 8.53 ।।
త్వం పృథ్వీ జ్యోతిరాకాశం జలం భూత్వా సహస్రశః ।
త్వయా వ్యాప్తం జగత్సర్వం కస్త్వాం జేష్యతి మాధవ ।। 8.54 ।।
భక్త్యా యది హృషీకేశ తోషమేషి జగద్గురో ।
నాన్యథా త్వం ప్రశక్తోऽసి జేతుం సర్వగతావ్యయ ।। 8.55 ।।
భగవానువాచ। ।
పరితుష్టోऽస్మి తే దైత్య స్తవేనానేన సువ్రత ।
భక్త్యా త్వనాన్యయా చాహం త్వయా దైత్య పరాజితః ।। 8.56 ।।
పరాజితశ్చ పురుషో దైత్య దణ్డం ప్రయచ్ఛతి ।
దణ్డార్థం తే ప్రదాస్యామి వరం వృణు యమిచ్ఛసి ।। 8.57 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
నారాయణ వరం యాచే యం త్వం మే దాతుమర్హసి ।
తన్మే పాపం లయం యాతు శారీరం మానసం తథా ।। 8.58 ।।
వాచికం చ జగన్నాథ యత్త్వయా సహ యుధ్యతః ।
నరేణ యద్యప్యభవద్ వరమేతత్ప్రయచ్ఛ మే ।। 8.59 ।।
నారాయణ ఉవాచ ।
ఏవం భవతు దైద్యేన్ద్ర పాపం తే యాతు సంక్షయమ్ ।
ద్వితీయం ప్రార్థయ వరం తం దదామి తవాసుర ।। 8.60 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
యా యా జాయేయ మే బుద్ధిః సా సా విష్ణో త్వదాశ్రితా ।
దేవార్చనే చ నిరతా త్వచ్చిత్తా త్వత్పరాయణా ।। 8.61 ।।
నారాయణ ఉవాచ ।
ఏవం భవిష్యత్యసుర వరమన్యం యమిచ్ఛసి ।
తం వృణీష్వ మహాబాహో ప్రదాస్యామ్యవిచారయన్ ।। 8.62 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ। ।
సర్వమేవ మయా లబ్ధం త్వత్ప్రసాదాదధోక్షజ ।
త్వత్పాదపఙ్కజాభ్యాం హి ఖ్యాతిరస్తు సదా మమ ।। 8.63 ।।
ఏవమస్త్వపరం చాస్తు నిత్యమేవాక్షయోऽవ్యయః ।
అజరశ్చామరశ్చాపి మత్ప్రసాదాద్ భవిష్యసి ।। 8.64 ।।
గచ్ఛస్వ దైత్యశార్దూల స్వమావాసం క్రియారతః ।
న కర్మబన్ధో భవతో మచ్చిత్త్స్య భవిష్యతి ।। 8.65 ।।
ప్రశాసయదమూన్ దైత్యాన్ రాజ్యం పాలయ శాశ్వతమ్ ।
స్వజాతిసదృశం దైత్య కురు ధర్మమనుత్తమమ్ ।। 8.66 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యుక్తో లోకనాథేన ప్రహ్లాదో దేవమబ్రవీత్ ।
కథం రాజ్యం సమాదాస్యే పరిత్యక్తం జగద్గురో ।। 8.67 ।।
తమువాచ జగత్స్వామీ గచ్ఛ త్వం నిజమాశ్రయమ్ ।
హితోపదేష్టా దైత్యానాం దానవానాం తథా భవ ।। 8.68 ।।
నారాయణేనైవముక్తః స తదా దైత్యనాయకః ।
ప్రణిపత్య విభుం తుష్టో జగామ నగరం నిజమ్ ।। 8.69 ।।
దృష్టః సభాజితశ్చాపి దానవైరన్ధకేన చ ।
నిమన్త్రితశ్చ రాజ్యాయ న ప్రత్యైచ్ఛత్స నారద ।। 8.70 ।।
రాజ్యం పరిత్యజ్య మహాసురేన్ద్రో నియోజయన్ సత్పథి దానవేన్ద్రాన్ ।
ధ్యాయన్ స్మరన్ కేశవమప్రమేయం తస్థౌ తదా యోగవిశుద్ధదేహః ।। 8.71 ।।
ఏవం పురా నారద దానవేన్ద్రో నారాయణేనోత్తమపూరుషేణ ।
పరాజితశ్చాపి విముచ్య రాజ్యం తస్థౌ మనో ధాతరి సన్నివేశ్య ।। 8.72 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే అష్టమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Nara Narayana, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION