అంధకుడు దైత్యాధిపతి కావడం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:06 am

అంధకుడు దైత్యాధిపతి కావడం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 2:45 pm

తొమ్మిదవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
నేత్రహీనః కథం రాజ్యే ప్రహ్లాదేనాన్ధకో మునే ।
అభిషిక్తో జానతాపి రాజధర్మం సనాతనమ్ ।। 9.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
లబ్ధచక్షురసౌ భూయో హిరణ్యాక్షేऽపి జీవతి ।
లలోऽభిషిక్తో దైత్యేన ప్రహ్లాదేన నిజే పదే ।। 9.2 ।।
నారద ఉవాచ। ।
రాజ్యేऽన్ధకోऽభిషిక్తస్తు కిమాచరత సువ్రత ।
దేవాదిభిః సహ కథం సమాస్తే తద్ వదస్వ మే ।। 9.3 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
రాజ్యేऽభిషిక్తో దైత్యేన్ద్రో హిరణ్యాక్షసుతోऽన్ధకః ।
తపసారాధ్య దేవేశం శూలపాణిం త్రిలోచనమ్ ।। 9.4 ।।
అజేయత్వమవధ్యత్వం సురసిద్ధర్షిపన్నగైః ।
అదాహ్యత్వం హుతాశేన అక్లేద్యత్వం జలేన చ ।। 9.5 ।।
ఏవం స వరలబ్ధస్తు దైత్యో రాజ్యమపాలయత్ ।
శుక్రం పురోహితం కృత్వా సమధ్యాస్తే తతోऽన్ధకః ।। 9.6 ।।
తతశ్చక్రో సముద్యోగం దేవానామన్ధకోऽసురః ।
ఆక్రమ్య వసుధాం సర్వాం మనుజేన్ద్రాన్ పరాజయత్ ।। 9.7 ।।
పరాజిత్య మహీపాలాన్ సహాయార్థే నియోజ్య చా ।
తైః సమం మేరుశిఖరం జగామాద్భుతదర్శనమ్ ।। 9.8 ।।
శక్రోऽపి సురసైన్యాని సముద్యోజ్య మహాగజమ్ ।
సమారుహ్యామరావత్యాం గుప్తిం కృత్వా వినిర్యయౌ ।। 9.9 ।।
శక్రస్యాను తథైవాన్యే లోకపాలా మహౌజసః ।
ఆరుహ్య వాహనం స్వం స్వం సాయుధా నిర్యయుర్బహిః ।। 9.10 ।।
దేవసేనాపి చ సమం శక్రోణాద్భుతకర్మణా ।
నిర్జగామాతివేగేన గజవాజిరాథాదిభిః ।। 9.11 ।।
అగ్రతో ద్వాదశాదిత్యాః పృష్ఠతశ్చ త్రిలోచనాః ।
మధ్యేऽష్టౌ వసవో విశ్వే సాధ్యాశ్విమరుతాం గణాః ।
యభవిద్యాధరాద్యాశ్చ స్వం స్వం వాహనమాస్థితాః ।। 9.12 ।।
నారద ఉవాచ ।
రుద్రాదీనాం వదస్వేహ వాహనాని చ సర్వశః ।
ఏకైకస్యాపి ధర్మత్ర పరం కౌతూహలం మమ ।। 9.13 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శృణుష్వ కథయిష్యామి సర్వేషామపి నారద ।
వాహనాని సమాసేన ఏకైకస్యానుపూర్వశః ।। 9.14 ।।
రుద్రహస్తలోత్పన్నో మహావీర్యో మహాజవః ।
శ్వేతవర్ణో గజపతిర్దేవరాజస్య వాహనమ్ ।। 9.15 ।।
రుద్రోరుసంభవో భీమః కృష్ణవర్ణో మనోజవః ।
పౌణ్డ్రకో నామ మహిషో ధర్మరాజస్య నారద ।। 9.16 ।।
రుద్రకర్మమలోద్భూతః శ్యామో జలధిసంజ్ఞకః ।
శిశుమారో దివ్యగతిః వాహనం వరుణస్య చ ।। 9.17 ।।
రౌద్రః శకటచక్రాక్షః శైలాకారో నరోత్తమః ।
అమ్బికాపాదసంభూతో వాహనం ధనదస్య తు ।। 9.18 ।।
ఏకాదశానాం రుద్రాణాం వాహనాని మహామునే ।
గన్ధర్వాశ్చ మహావీర్యా భుజగోన్ద్రాశ్చ దారుణాః ।
శ్వేతాని సౌరభేయాణి వృషాణ్యుగ్రజవాని చ ।। 9.19 ।।
రథం చన్ద్రమసశ్చార్ద్ధూసహస్రం హంసవాహనమ్ ।
హరయో రథవాహాశ్చ ఆదిత్యా మునిసత్తమ ।। 9.20 ।।
కుఞ్జరస్థాశ్చ వసవో యక్షాశ్చ నరవాహనాః ।
కిన్నరా భుజగారూఢా హయారూఢౌ తథాశ్వినౌ ।। 9.21 ।।
సారఙ్గధిష్ఠితా బ్రహ్మన్ మరుతో ఘోరదర్శనాః ।
సుకారూఢాశ్చ కవయో గన్ధర్వాశ్చ పదాతినః ।। 9.22 ।।
ఆరుహ్య వాహనాన్యేవం స్వాని స్వాన్యమరోత్తమాః ।
సంనహ్య నిర్యయుర్హృష్టా యుద్ధాయ సుమహౌజసః ।। 9.23 ।।
నారద ఉవాచ। ।
గదితాని సురాదీనాం వాహనాని త్వయా మునే ।
దైత్యానాం వాహనాన్యేవం యథావద్ వక్తుమర్హసి ।। 9.24 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శృణుష్వ దానవాదీనా వాహనాని ద్విజోత్తమ ।
కథయిష్యామి తత్త్వేన యథావచ్ఛ్రోతుమర్హసి ।। 9.25 ।।
అన్ధకస్య రథో దివ్యో యుక్తః పరమవాజిభిః ।
కృష్ణవర్ణైః సహస్రారస్ త్రనల్వపరిమాణవాన్ ।। 9.26 ।।
ప్రహ్లాదస్య రథో దివ్యశ్చన్ద్రవర్ణైర్హయోత్తమైః ।
ఉహ్యమానస్తథాష్టాభిః శ్వేతరుక్మమయః సుభః ।। 9.27 ।।
విరోజనస్య చ గజః కుజమ్భస్య తురఙ్గమః ।
జమ్భస్య తు రథో ద్వియో హయైః కాఞ్జనసన్నిభైః ।। 9.28 ।।
శఙ్కుకర్ణస్య తురగో హయగ్రీవస్య కుఞ్జరః ।
రథో మయస్య విఖ్యాతో దున్దుభేశ్చ మహోరగః ।
శమ్బరస్య విమానోऽభూదయః శఙ్కోర్మృగాధిపః ।। 9.29 ।।
వబలవృత్రౌ చ బలినౌ గదాముసలధారిణౌ ।
పద్భ్యాం దైవతసైన్యాని అభిద్రవితుముద్యతౌ ।। 9.30 ।।
తతో రణోऽభూత్ తుములః సంకులోऽతిభయఙ్కరః ।
రజసా సంవృతో లోకీ పిఙ్గవర్ణేన నారద ।। 9.31 ।।
నాజ్ఞాసీచ్చ పితా పుత్రం న పుత్రః పితరం తథా ।
స్వానేవానయే నిజఘ్నుర్వై పరానన్యే చ సువ్రత ।। 9.32 ।।
అభిద్రుతో మహావేగో రథోపరి రథస్తదా ।
గజో మత్తగజేన్ద్రం చ సాదీ సాదినమభ్యగాత్ ।। 9.33 ।।
పదాతిరపి సంక్రుద్ధః పదాతినమథోల్బణమ్ ।
పరస్పరం తు ప్రత్యఘ్నన్నన్యోన్యజయకాఙ్క్షిణః ।। 9.34 ।।
తతస్తు సంకులే తస్మిన్ యుద్ధే దైవాసురే మునే ।
ప్రావర్తత నదీ ఘోరా శమయన్తీ రణాద్రజః ।। 9.35 ।।
శోణితోదా రథావర్త్తా యోధసంఘట్టవాహినీ ।
గజకుమ్భమాహకూర్మా శరమీనా దురత్యయా ।। 9.36 ।।
తీక్ష్ణాగ్రప్రాసమకరా మహాసిగ్రాహవాహినీ ।
అన్త్రశైవలసంకీర్ణా పతాకాఫేనమాలిననీ ।। 9.37 ।।
గృధ్రకఙ్కమహాహంసా శ్యేనచక్రఆహ్వమణ్డితా ।
వనవాయసకాదమ్బా గోమాయుశ్వాపదాకులా ।। 9.38 ।।
పిశాచమునిసంకీర్ణా దుస్తరా ప్రాకృతైర్జనైః ।
రథప్లవైః సంతరన్తః శూరాస్తాం ప్రజగాహిరే ।। 9.39 ।।
ఆగుల్ఫఆదవమజ్జన్తః సూదయన్తః పరస్పరమ్ః ।
సముత్తరన్తో వేగేన యోధా జయధనేప్సవః ।। 9.40 ।।
తతస్తు రౌద్రో సురదైత్యసాదనే మహాహవే భీరుభయఙ్కరేऽథ ।
రక్షాంసి యక్షాశ్చ సుసప్రహృష్టాః పిశాచయూథాస్త్వభిరేమిరే చ ।। 9.41 ।।
పిబన్త్యసృగ్గాఢతరం భటానామాలిఙ్గ్య మాంసాని చ భక్షయన్తి ।
వసాం విలుమ్పన్తి చ వనిస్ఫురన్తి గర్జన్త్యథాన్యోన్యమథో వయాంసి ।। 9.42 ।।
ముఞ్చన్తి ఫేత్కారరవాఞ్శివాశ్చ క్రన్దన్తి యోధా భువి వేదనార్త్తాః ।
శస్త్రప్రతప్తా నిపతన్తి చాన్యే యుద్ధం శ్మశానప్రతిమం బభూవ ।। 9.43 ।।
తస్మిఞ్శివాఘోరరవే ప్రవృత్తే మురాసురాణాం సుభయఙ్కరే హ ।
యుద్ధం బభౌ ప్రాణపణేపవిద్ధం ద్వన్ద్వేऽతిశస్త్రాక్షగతో దురోదరః ।। 9.44 ।।
హిరణ్యచక్షుస్తనయో రణేऽన్ధకో రథే స్థితో వాజిసహస్రయోజితే ।
మత్తేభష్టష్టస్థితముగ్రతేజసం సమేయివాన్ దేవపతిం శతక్రతుమ్ ।। 9.45 ।।
సమాపతన్తం మహిషాధిరూఢం యమం ప్రతీచ్ఛద్ బలవాన్ దితీశః ।
ప్రహ్లాదనామా తురగాష్టయుక్తం రథం సమాస్థాయ సముద్యాతాస్త్రః ।। 9.46 ।।
విరోచనశ్చాపి జలేశ్వరం త్వగాజ్జమ్భస్త్వథాగాద్ ధనదం బలాఢ్యమ్ ।
వాయుం సమభ్యేత్య చ శమ్బరోऽథ మయో హుతాశం యుయుధే మునీన్ద్ర ।। 9.47 ।।
అన్యే హయగ్రీవముఖా మహాబలా దితేస్తనూజా దనుపుఙ్గవాశ్చ ।
సురాన్ హుతాశార్కవసూరకేశ్వరాన్ ద్వన్ద్వం సమాసాద్య మహాబలాన్వితాః ।। 9.48 ।।
గర్జన్త్యథాన్యోన్యముపేత్య యుద్ధే చాపాని కర్షన్త్యతివేగితాశ్చ ।
ముఞ్చన్తి నారాచగణాన్ సహస్రశ అగచ్ఛ హే తిష్ఠసి కిం బ్రువన్తః ।। 9.49 ।।
శరైస్తు తీక్ష్ణైరతితాపయన్తః శస్త్రైరమోఘైరభితాడయన్తః ।
మన్దాకినీవేగనిభాం వహన్తీమ్ ప్రవర్తయన్తో భయదాం నదీం చ ।। 9.50 ।।
త్రైలోక్యమాకాఙ్క్షిభిరుగ్రవేగైః సురాసురైర్నారద సంప్రయుద్ధే ।
పిశాచరక్షోగణపుష్టివర్ధనీముత్తర్తుమిచ్ఛద్భిరసృగ్నదీ బభై ।। 9.51 ।।
వాద్యన్తి తూర్యాణి సురాసురాణామ్ పశ్యన్తి ఖస్థా మునిసిద్ధసంఘాః ।
నయన్తి తాన్ప్సరసాం గణాగ్ర్యా హతా రణే యేऽభిముఖాస్తు శూరాః ।। 9.52 ।।

ఇతీ శ్రీవామనపురాణే నవమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION