దేవాసుర సంగ్రామం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:08 am

దేవాసుర సంగ్రామం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 3:39 pm

పదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః ప్రవృత్తే సంగ్రామే భీరూణాం భయవర్ధనే ।
సహస్రక్షో మహాచాపమాదాయ వ్యసృజచ్ఛరాన్ ।। 10.1 ।।
అన్ధకోऽపి మహావేగం ధనురాకృష్య భాస్వరమ్ ।
పురన్దరాయ చిక్షేప శరాన్ బర్హిణవాససః ।। 10.2 ।।
తావన్యోన్యం సుతీక్ష్ణాగ్రైః శరైః సంనతపర్వభిః ।
రుక్మపుఙ్ఖైర్మహావేగైరాజఘ్నతురుభావపి ।। 10.3 ।।
చచః క్రుద్ధూః శతమఖః కులిశం భ్రామ్య పాణినా ।
చిక్షేప దైత్యరాజాయ తం దదర్శ తథాన్ధకః ।। 10.4 ।।
ఆజఘాన చ బాణౌఘైరస్త్రైః స నారద ।
తాన్ భస్మసాత్తదా చక్రే నగానివ హుతాశనః ।। 10.5 ।।
తతోऽతివేగినం వజ్రం దృష్ట్వా బలవతాం వరః ।
సమాప్లుత్య రథాత్తస్థౌ భువి బాహు సహాయవాన్ ।। 10.6 ।।
రథం సారథినా సార్ధం సాశ్వధ్వజసకూబమ్ ।
భస్మ కృత్వాథ కులిశమన్ధకం సముపాయయౌ ।। 10.7 ।।
తమాపతన్తం వేగేన ముష్టినాహత్య భూతలే ।
పాతయామాస బలవాన్ జగర్జ చ తదాన్ధకః ।। 10.8 ।।
తం గర్జమానం వీక్ష్యాథ వాసవః సాయకైర్దృఢమ్ ।
వవర్ష తాన్ వారయన్ స సమభ్యాయాచ్ఛతక్రతుమ్ ।। 10.9 ।।
ఆజఘాన తలేనేభం కుమ్భమధ్యే పదా కరే ।
జానునా చ సమాహత్య విషాణం ప్రబభఞ్జ చ ।। 10.10 ।।
వామముష్ట్యా తథా పార్శ్వం సమాహత్యాన్ధకస్త్వరన్ ।
గజేన్ద్రం పాతయామాస ప్రహారైర్జర్జరీకృతమ్ ।। 10.11 ।।
గజేన్ద్రాత్ పతమానాచ్చ అవప్లుత్య శతక్రతుః ।
పాణినా వజ్రమాదాయ ప్రవివేశామరావతీమ్ ।। 10.12 ।।
పరఙ్ముఖే సహస్రాక్షే తదా దైవతబలం మహత్ ।
పాతయామా ద్రత్యేన్ద్రః పాదముష్టితలాదిభిః ।। 10.13 ।।
తతో వైవస్వతో దణ్డం పరిభ్రామ్య ద్విజోత్తమ ।
సమభ్యధావత్ ప్రహ్లాదం హన్తుకామః సురోత్తమః ।। 10.14 ।।
తమాపతన్తం బాణైఘైర్వవర్షం రవినన్దనమ్ ।
హిరణ్యకశిపోః పుత్రశ్ చాపమానమ్య వేగవాన్ ।। 10.15 ।।
తాం బాణవృష్టిమతులాం దణ్డేనాహత్య భాస్కరిః ।
శాతయిత్వా ప్రచిక్షేప దణ్డం లోకభయఙ్కరమ్ ।। 10.16 ।।
స వాయుపథమాస్థాయ ధర్మరాజకరే స్థితః ।
జజ్వాల కాలగ్నినిభో యద్వద్ దగ్ధుం జగత్త్రయమ్ ।। 10.17 ।।
జాజ్వల్యమానామాయాన్తం దణ్డం దృష్ట్వా దితేః సుతాః ।
ప్రాక్రోశన్తి హతః కష్టం ప్రహ్లాదోऽయం యమేన హి ।। 10.18 ।।
తమాక్రన్దితమాకర్ణ్య హిరణ్యాక్షసుతోऽన్ధకః ।
ప్రోవాచ మా భైష్టచ మయి స్థితే కోऽయం సురాధమః ।। 10.19 ।।
ఇత్యేవసుక్త్వా వచనం వేగేనాబిససార చ। జగ్రాహ పాణినా దణేడం హసన్ సవ్యేన నారద ।। 10.20 ।।
తమాదాయ తతో వేగాద్ భ్రామయామాస చాన్ధకః ।
జగర్జ చ మహానాదం యథా ప్రావృషి తోయదః ।। 10.21 ।।
ప్రహ్లాదం రక్షితం దృష్ట్వా దణ్డాద్ దైత్యేశ్వరేణ హి ।
సాధువాదం దదుర్హృష్టా దైత్యదానవయూథపాః ।। 10.22 ।।
భ్రామయన్తం మహాదణ్డం దృష్ట్వా భానుసుతో మునే ।
దుఃసహం దుర్ధరం మత్వా అన్తర్ధానమగాద్ యమః ।। 10.23 ।।
అన్తర్హితే ధర్మరాజే ప్రహ్లాదోऽపి మహామునే ।
దారయామాస బలవాన్ దేవసైన్యం సమన్తతః ।। 10.24 ।।
వరుణః శిశుమారస్థో బద్ధ్వా పాశైర్మహాసురాన్ ।
గదయా దారయామాస తమభ్యాగాద్ విరోచనః ।। 10.25 ।।
తోమరైర్వజ్రసంస్పర్శైః శక్తిభిర్మార్గణైరపి ।
జలేశం తాడయామాస ముద్గరైః కణపైరపి ।। 10.26 ।।
తతస్తం గదయాభ్యేత్య పాతయిత్వా ధరాతలే ।
అభిద్రుత్య బబన్ధాథ పాశైర్మత్తగజం బలీ ।। 10.27 ।।
తాన్ పాశాఞ్శతధా చక్రే వేగాచ్చ దనుజేశ్వరః ।
వరుణం చ సమభ్యేత్య మధ్యే జగ్రాహ నారద ।। 10.28 ।।
తతో దన్తీ చ శృఙ్గాభ్యాం ప్రచిక్షేప తదావ్యయః ।
మమర్ద చ తథా పద్భ్యాం సవాహం సలిలేశ్వరామ్ ।। 10.29 ।।
తం మర్ద్యమానం వీక్ష్యాథ శశాఙ్కః శిశిరాశుమాన్ ।
అభ్యేత్య తాడయామాస మార్గణైః కాయదారణైః ।। 10.30 ।।
స తాడ్యమానః శిశిరాంశుబాణైరవాప పీడాం పరమాం గజేన్ద్రః ।
దుష్టశ్చ వేగాత్ పయసామధీశం ముహుర్ముహుః పాదతలైర్మమర్ద ।। 10.31 ।।
స మృద్యమానో వరుణో గజేన్ద్రం పద్భ్యాం సుగాఢం జగృహే మహర్షే ।
పాదేషు భూమిం కరయోః స్పృశంశ్చ మూర్ద్ధానముల్లాల్య బలాన్మహాత్మా ।। 10.32 ।।
గృహ్యాఙ్గులీభిశ్చ గజస్య పుచ్ఛం కృత్వేహ బన్ధం భుజగేశ్వరేణ ।
ఉత్పాట్య చిక్షేప విరోచనం హి సకుఞ్జరం ఖే సనియన్తృవాహమ్ ।। 10.33 ।।
క్షిప్తో జలేశేన విరోచనస్తు సకుఞ్జరో భూమితలే పపాత ।
సాట్టం సన్యత్రార్గలహర్మ్యభూమి పురం సుకేశేరివ భస్కరేణ ।। 10.34 ।।
తతో జలేశః సగదః సపాశః సమ్భ్యధావద్ దితిజం నిహన్తుమ్ ।
తతః సమాక్రన్దమనుత్తమం హి ముక్తం తు దైత్యైర్ఘనరావతుల్యమ్ ।। 10.35 ।।
హా హా హతోऽసౌ వరుణేన వీరో విరోచనో దానవసైన్యపాలః ।
ప్రహ్లాద హే జమ్భకుజమ్భకాద్యా రక్షధ్వమభ్యేత్య సహాన్ధకేన ।। 10.36 ।।
అహో మహాత్మా బలవాఞ్జలేశః సంచూర్ణయన్ దైత్యభటం సవాహమ్ ।
పాశేన బద్ధ్వా గదయా నిహన్తి యథా పశుం వాజిమఖే మహేన్ద్రః ।। 10.37 ।।
శ్రుతత్వాథ శబ్దం దితిజైః సమీరితం జమ్భప్రధానా దితిజేశ్వరాస్తతః ।
సమభ్యధావంస్త్వరితా జలేశ్వరం యథా పతఙ్గా జ్వలితం హుతాశనమ్ ।। 10.38 ।।
తానాగతాన్ వై ప్రసమీక్ష్య దేవః ప్రాహ్లాదిసుత్సృజ్య వితత్య పాశమ్ ।
గదాం సముద్భ్రామ్య జలేశ్వరస్తు దుద్రావ తాన్ జమ్భముఖానరాతీన్ ।। 10.39 ।।
జమ్భం చ పాశేన తథా నిహత్య తారం తలేనాశనిసంనిభేన ।
పాదేన వృత్రం తరసా కుజమ్భం నిపాతయామాస బలం చ ముష్ట్యా ।। 10.40 ।।
తేనార్దితా దేవవరేణ దైత్యాః సంప్రాద్రవన్ దిక్షు విముక్తశస్త్రాః ।
తతోऽన్ధకః సత్వరితోऽభ్యుపేయాద్ రణాయ యోద్ధుం జలనాయకేన ।। 10.41 ।।
తమాపతన్తం గదయా జఘాన పాశేన బద్ధ్వా పరుణోऽసురేశమ్ ।
తం పాశమావిధ్య గదాం ప్రగృహ్య చిక్షేప దైత్యః స చ జలేశ్వరాయ ।। 10.42 ।।
తమాపతన్తం ప్రసమీక్ష్య పాశం గదాం చ దాక్షాయణినన్దనస్తు ।
వివేశ వేగాత్ పయసాం నిధానం తతోऽన్ధకో దేవబలం మమర్ద ।। 10.43 ।।
తతో హుతాశః సురశత్రుసైన్యం దదాహ రోషాత్ పవనావధూతః ।
తమభ్యయాద్ దానవవిశ్వకర్మా మయో మహాబాహురుదగ్రవీర్యః ।। 10.44 ।।
తమాపతన్తం సహ శమ్బరేణ సమీక్ష్య వహ్నిః పవనేన సార్ధమ్ ।
శక్త్యా మయం శమ్బరమేత్య కణ్ఠే సంతాడ్య జగ్రాహ బలాన్మహర్షే ।। 10.45 ।।
శక్త్యా స కాయావరణే విదారితే సంభిన్నదేహో న్యపతత్ పృథివ్యామ్ ।
మయః ప్రజజ్వాల చ శమ్వరోऽపి కణ్ఠావలగ్నే జ్వలనే ప్రదీప్తే ।। 10.46 ।।
స దహ్యమానో దితిజోऽగ్నినాథ సువిస్వరం ఘోరతరం రురావ ।
సింహాభిపన్నో విపినే యథైవ మత్తో గజః క్రన్దతి వేదనార్త్తః ।। 10.47 ।।
తం శబ్దమాకర్ణ్య చ శమ్బరస్య దైత్యేశ్వరః క్రోధవిరక్తదృష్టిః ।
ఆః కిం కిమేతన్నను కేన యుద్ధే జితో మయః శమ్బరదానవశ్చ ।। 10.48 ।।
తతోऽబ్రువన్ దైత్యభటా దితీశం ప్రదహ్యతే హ్యేష హుతాశనేన ।
రక్షస్వ చాభ్యేత్య న శక్యతేऽన్యైర్హుతాశనో వారయితుం రణాగ్రే ।। 10.49 ।।
ఇత్థం స దైత్యైరభినోదితస్తు హిరణ్యచక్షుస్తనయో మహర్షే ।
ఉద్యమ్య వేగాత్ పరిఘం హుతాశం సమాద్రవత్ తిష్ఠ తిష్ఠ బ్రువన్ హి ।। 10.50 ।।
శ్రుత్వాన్ధకస్యాపి వచోऽవ్యయాత్మా సంక్రుద్ధచిత్తస్త్వరితో హి దైత్యమ్ ।
ఉత్పాట్య భూమ్యాం చ వినిష్పిపేష తతోऽన్ధకః పావకమాససాద ।। 10.51 ।।
సమాజఘానాథ హుతాశనం హి వరయుధేనాథ వరాఙ్గమధ్యే ।
సమాహతోऽగ్నిః పరిముచ్య శమ్బరం తథాన్ధకం స త్వరితోऽభ్యధావత్ ।। 10.52 ।।
తమాపతన్తం పరిఘేణ భూయః సమాహనన్మూర్ధ్ని తదాన్ధకోऽపి ।
స తాడితోऽగ్నిర్దితిజేశ్వరేణ భయాత్ ప్రదుద్రావ రణాజిరాద్వి ।। 10.53 ।।
తతోऽన్ధకో మారుతచన్ద్రభాస్కరాన్ సాధ్యాన్ సరుద్రాశ్వివసూన్ మహోరగాన్ ।
యాన్ యాఞ్శరేణ స్పృశతే పరాక్రమీ పరాఙ్ముఖాంస్తాన్కృతవాన్ రణాజిరాత్ ।। 10.54 ।।
తతో విజిత్యామరసైన్యసుగ్రం సేన్ద్రం సరుద్రం సయమం ససోమమ్ ।
సంపూజ్యమానో దనుపుఙ్గవైస్తు తదాన్ధకో భూమిముపాజగామ ।। 10.55 ।।
ఆసాద్య భూమిం కరదాన్ నరేన్ద్రాన్ కృత్వా వశే స్థాప్య చరాచరం చ। జగత్సమగ్రం ప్రవివేశ ధీమాన్ పాతాలమగ్ర్యం పురమశ్మకాహ్వమ్ ।। 10.56 ।।
తత్ర స్థితస్యాపి మహాసురస్య గన్ధర్వవిద్యాధరసిద్ధసంఘాః ।
సహాప్సరోభిః పరిచారణాయ పాతాలమభ్యేత్య సమావసన్త ।। 10.57 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే దశమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION