సుకేశి వృత్తాంతం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:08 am

సుకేశి వృత్తాంతం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 3:46 pm

పదకొండవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
యదేతద్ భవతా ప్రోక్తం సుకేశినకరోऽమ్బరాత్ ।
పాతితో భువి సూర్యోణ తత్కదా కుత్ర కుత్ర చ ।। 11.1 ।।
సుకేశీతి చ కశ్చాసౌ కేన దత్తః పురోऽస్య చ ।
కిమర్థం పాతితో భూమ్యామాకాశాద్ భాస్కరేణ హి ।। 11.2 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
శృణుష్వావహితో భూత్వా కథామేతాం పురాతనీమ్ ।
యథోక్తవాన్ స్వయంభూర్మాం కథ్యమానాం మయానఘ ।। 11.3 ।।
ఆసీన్నిశాచరపతిర్విద్యుత్కేశీతి విశ్రుతః ।
తస్య పుత్రో గుణజ్యేష్ఠః సుకేశిరభవత్తతః ।। 11.4 ।।
తస్య తుష్టస్తథేశానః పురమాకాశచారిణమ్ ।
ప్రాదాదజేయత్వమపి శత్రుభిశ్చాప్యవధ్యతామ్ ।। 11.5 ।।
స చాపి శఙ్కరాత్ ప్రాప్య వరం గగనగం పురమ్ ।
రేమే నిశాచరైః సార్ద్ధూ సదా ధర్మపథి స్థితః ।। 11.6 ।।
స కదాచిద్ గతోऽరణ్యం మాగధం రాక్షసేశ్వరః ।
తత్రాశ్రమాంస్తు దదృశో ఋషీణాం భావితాత్మనామ్ ।। 11.7 ।।
మహర్షిన్ స తదా దృష్ట్వా ప్రణిపత్యాభివాద్య చ। ప్రత్యువాచ ఋషీన్ సర్వాన్ కృతాసనపరిగ్రహః ।। 11.8 ।।
సుకేశిరువాచ ।
ప్రష్టుమిచ్ఛామి భవతః సంశయోऽయం హృది స్థితః ।
కథయన్తు భవన్తో మే న చౌవాజ్ఞాపయామ్యహమ్ ।। 11.9 ।।
కింస్విచ్ఛ్రేయః పరే లోకే కిము చేహ ద్విజోత్తమాః ।
కేన పూజ్యస్తథా సత్సు కేనాసౌ సుఖమేధతే ।। 11.10 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
ఇత్థం సుకేశివచనం నిశమ్య పరమర్షయః ।
ప్రోచుర్విమృస్య శ్రేయోర్'థమిహ లోకే పరత్ర చ ।। 11.11 ।।
ఋష ఊచుః ।
శ్రూయతాం కథయిష్యామస్తవ రాక్షసపుఙ్గవ ।
యద్ధి శ్రేయో భవేద్ వీర ఇహ చాముత్ర చావ్యయమ్ ।। 11.12 ।।
శ్రేయో ధర్మః పరే లోకే ఇహ చ క్షణదాచర ।
తస్మిన్ సమాశ్రితః సత్సు పూజ్యస్తేన సుఖీ భవేత్ ।। 11.13 ।।
సుకేశిరువాచ ।
కింలక్షణో భవేద్ ధర్మః కిమాచరణసత్క్రియః ।
యమాశ్రిత్య న సీదన్తి దేవాద్యాస్తు తదుచ్యతామ్ ।। 11.14 ।।
ఋషయ ఊచుః ।
దేవానాం పరమో ధర్మః సదా యజ్ఞాదికాః క్రియాః ।
స్వాధ్యాయవేదవేత్తృత్వం విష్ణుపూజారతిః స్మృతా ।। 11.15 ।।
దైత్యానాం బాహుశలిత్వం మాత్సర్యం యుద్ధసత్క్రియా ।
వేదనం నీతిశాస్త్రాణాం హరభక్తిరుదాహృతా ।। 11.16 ।।
సిద్ధానాముదితో ధర్మో యోగయుక్తిరనుత్తమా ।
స్వాధ్యాయం బ్రహ్మవిజ్ఞానం భక్తిర్ద్వాభ్యామపి స్థిరా ।। 11.17 ।।
ఉత్కృష్టోపాసనం జ్ఞేయం నృత్యవాద్యేషు వేదితా ।
సరస్వత్యాం స్థిరా భక్తిర్గాన్ధర్వో ధర్మ ఉచ్యతే ।। 11.18 ।।
విద్యాధరత్వమతులం విజ్ఞానం పౌరుషే మతిః ।
విద్యాధరాణాం ధర్మోऽయం భవాన్యాం భక్తిరేవ చ ।। 11.19 ।।
గన్ధర్వవిద్యావేదిత్వం భక్తిర్భానౌ తథా స్థిరా ।
కౌశల్యం సర్వశిల్పానాం ధర్మః కింపురుషః స్మృతః ।। 11.20 ।।
బ్రహ్మచర్యమమానిత్వం యోగాభ్యాసరతిర్దృఢా ।
సర్వత్ర కామచారితవం ధర్మోऽయం పైతృకః స్మృతః ।। 11.21 ।।
బ్రహ్మచర్యం యతాశిత్వం జప్యం జ్ఞానం చ రాక్షస ।
నియమాద్ధర్మవేదిత్వమార్థో ధర్మః ప్రచక్ష్యతే ।। 11.22 ।।
స్వాధ్యాయం బ్రహ్మచర్యం చ దానం యజనమేవ చ ।
అకార్పణ్యమనాయాసం దయాహింసా క్షమా దమః ।। 11.23 ।।
జితేన్ద్రియత్వం శౌచం చ మాఙ్గల్యం భక్తిరచ్యుతే ।
శఙ్కరే భాస్కరే దేవ్యాం ధర్మోऽయం మానవః స్మృతః ।। 11.24 ।।
ధనాధిపత్యం భోగాని స్వాధ్యాయం శకరర్చనమ్ ।
అహఙ్కారమశౌణ్డీర్యం ధర్మోऽయం గుహ్యకేష్వితి ।। 11.25 ।।
పరదారావమర్శిత్వం పారక్యేర్'థే చ లోలుపా ।
స్వాధ్యాయం త్ర్యమ్బకే భక్తిర్ధర్మోऽయం రాక్షసః స్మృతః ।। 11.26 ।।
అవివేకమథాజ్ఞానం శౌచహానిరసత్యతా ।
పిశాచానామయం ధర్మః సదా చామిషగృధ్నుతా ।। 11.27 ।।
యోనయో ద్వాదశైవైతాస్తాసు ధర్మాశ్చ రాక్షస ।
బ్రహ్మణా కథితాః పుణ్యా ద్వాదశైవ గతిప్రదాః ।। 11.28 ।।
సుకేశిరువాచ ।
భవద్భిరుక్తా యే ధర్మాః శాశ్వతా ద్వాదశావ్యయాః ।
తత్ర యే మానవా ధర్మాస్తాన్ భూయో వక్తుమర్హథ ।। 11.29 ।।
ఋషయ ఊచుః ।
శృణుష్వ మనుజాదీనాం ధర్మాస్తు క్షణదాచర ।
యే వసన్తి మహీపృష్ఠే నరా ద్వీపేషు సప్తసు ।। 11.30 ।।
యోజనానాం ప్రమాణేణన పఞ్చాశత్కోటిరాయతా ।
జలోపరి మహీయం హి నౌరివాస్తే సరిజ్జలే ।। 11.31 ।।
తస్యోపరి చ దేవేశో బ్రహ్మ శౌలేన్ద్రముత్తమమ్ ।
కర్ణికాకారమత్యుచ్చం స్థాపయామాస సత్త్మ ।। 11.32 ।।
తస్యేమాం నిర్మమే పుణ్యాం ప్రజాం దేవశ్చతుర్దిశమ్ ।
స్థానాని ద్వీపసంజ్ఞాని కృతవాంశ్చ ప్రజాపతిః ।। 11.33 ।।
తత్ర మధ్యే చ కృతవాఞ్జమ్బూద్వీపమితి శ్రుతమ్ ।
తల్లక్షం యోజనానాం చ ప్రమాణేన నిగద్యతే ।। 11.34 ।।
తతో జలనిధీ రౌద్రో బాహ్యతో ద్విగుణః స్థితః ।
తస్యాపి ద్విగుణః ప్లక్షో బాహ్యతః సంప్రతిష్ఠితః ।। 11.35 ।।
తతస్త్విక్షురసోదశ్చ బాహ్యతో వలయాసృతిః ।
ద్విగుణః శాల్మలిద్వీపో ద్విగుణోऽస్య మహోదధేః ।। 11.36 ।।
సురోదో ద్విగుణస్తస్య తస్మాచ్చ ద్విగుణః కుశః ।
ఘృతోదో ద్విగుణశ్చైవ కుశద్వీపాత్ ప్రకీర్తితః ।। 11.37 ।।
ఘృతోదాద్ ద్విగుణః ప్రోక్తః క్రౌఞ్చద్వీపో నిశాచర ।
తతోऽపి ద్విగుణః ప్రోక్తః సముద్రో దధిసంజ్ఞితః ।। 11.38 ।।
సముద్రాద్ ద్విగుణః శాకః శాకాద్ దుగ్ధాబ్ధిరుత్తమః ।
ద్విగుణః సంస్థితో యత్ర శేషపర్యఙ్కగో హరిః ।
ఏతే చ ద్విగుణాః సర్వే పరస్పరమపి స్థితాః ।। 11.39 ।।
చత్వారింశదిమాః కోట్యో లక్షాశ్చ నవతిః స్మృతాః ।
యోజనానాం రాక్షసేన్ద్ర పఞ్చ చాతి సువుస్తృతాః ।
జమ్బూద్వీపాత్ సమారభ్య యావత్క్షీరాబ్ధిరన్తతః ।। 11.40 ।।
తస్మాచ్చ పుష్కరద్వీపః స్వాదూదస్తదనన్తరమ్ ।
కోట్యశ్చతస్రో లక్షాణాం ద్విపఞ్చాశచ్చ రాక్షస ।। 11.41 ।।
పుష్కరద్వీపమానోऽయం తావదేవ తథోదధిః ।
లక్షమణ్డకటాహేన సమన్తాదిభిపూరితమ్ ।। 11.42 ।।
ఏవం ద్వీపాస్త్విమే సప్త పృథగ్ధర్మాః పృథక్క్రియాః ।
గదిష్యామస్తవ వయం శృముష్వ త్వం నిశాచర ।। 11.43 ।।
ప్లక్షాదిషు నరా వీర యే వసన్తి సనాతనాః ।
శాకాన్తేషు న తేష్వస్తి యుగావస్థా కథఞ్చన ।। 11.44 ।।
మోదన్తే దేవవత్తేషాం ధర్మో దివ్య ఉదాహృతః ।
కల్పాన్తే ప్రలయస్తేషాం నిగద్యేత మహాభుజ ।। 11.45 ।।
యే జనాః పుష్కరద్వీపే వసన్తే రౌద్రదర్శనే ।
పైశాచమాశ్రితా ధర్మం కర్మాన్తే తే వినాశినః ।। 11.46 ।।
సుకేశిరువాచ ।
కిమర్థం పుష్కద్వీపో భవద్భిః సముదాహృతః ।
దుర్దర్శః శౌచరహితో ఘోరః కర్మాన్తనాశకృత్ ।। 11.47 ।।
తస్మిన్ నిశాచర ద్వీపే నరకాః సన్తి దారుణాః ।
రౌరవాద్యాస్తతో రౌద్రః పుష్కరో ఘోరదర్శనః ।। 11.48 ।।
సుకేశిరువాచ ।
కియన్త్యేతాని రౌద్రాణి నరకాణి తపోధనః ।
కియన్మాత్రాణి మార్గేణ కా చ తేషు స్వరూపతా ।। 11.49 ।।
ఋషయ ఊచుః ।
శృణుష్వ రాక్షసశ్రేష్ఠ ప్రమాణం లక్షణం తథా ।
సర్వేషాం రౌరవాదీనాం సంఖ్యా యా త్వేకవింశతిః ।। 11.50 ।।
ద్వే సహస్రే యోజనానాం జ్వలితాఙ్గారవిస్తృతే ।
రౌరవో నామ నరకః ప్రథమః పరికీర్త్తితః ।। 11.51 ।।
తప్తతామ్రమయీ భూమిరధస్తాద్వాహ్నితాపితా ।
ద్వితీయో ద్విగుస్తస్మాన్మహారౌరవ ఉచ్యతే ।। 11.52 ।।
తతోऽపి ద్విఃస్థితశ్చాన్యస్తమిస్రో నరకః స్మృతః ।
అన్ధతామిస్రకో నామ చతుర్థో ద్విగుమః పరః ।। 11.53 ।।
తతస్తు కాలచక్రేతి పఞ్చమః పరిగీయతే ।
అప్రతిష్ఠం చ నరకం ఘటీయన్త్రం చ సప్తమమ్ ।। 11.54 ।।
అసిపత్రవనం చాన్యత్సహస్రాణి ద్విసప్తతిః ।
యోజనానాం పరిఖ్యాతమష్టమం నరకోత్తమమ్ ।। 11.55 ।।
నమకం తప్తకుమ్భం చ దశమం కూటశాల్మలిః ।
కరపత్రస్తథైవోక్తస్తథాన్యః శ్వానభోజనః ।। 11.56 ।।
సందంశో లోహపిణ్డశ్చ కరమ్భసికతా తథా ।
ఘోరా క్షారనదీ చాన్యా తథాన్యః కృమిభోజనః ।
తథాష్టాదశమీ ప్రోక్తా ఘోరా వైతరణీ నదీ ।। 11.57 ।।
తథాపరః శోణితపూయభోజనః క్షురాగ్రధారో నిశితశ్చ చక్రకః ।
సంశోషణో నామ తథాప్యనన్తః ప్రోక్తాస్తవైతే నరకాః సుకేశిన్ ।। 11.58 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకాదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION