నరకాలు కలిగించే పాపకర్మలు ఏవి?

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

నరకాలు కలిగించే పాపకర్మలు ఏవి?

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 3:55 pm

పన్నెండవ అధ్యాయము

సుకేశిరువాచ ।
కర్మణా నరకానేతాన్ కేన గచ్ఛన్తి వై కథమ్ ।
ఏతద్ వదన్తు విప్రేన్ద్రాః పరం కౌతూహలం మమ ।। 12.1 ।।
ఋషయ ఊచుః ।
కర్మణా యేన యేనేహ యాన్తి శాలకటఙ్కట ।
స్వకర్మఫలభోగార్థం నరకాన్ మే శృణుష్వ తాన్ ।। 12.2 ।।
వేదవేవద్విజాతీనాం యైర్నిన్దా సతతం కృతా ।
యే పురాణేతిహాసార్థాన్ నాభినన్దన్తి పాపినః ।। 12.3 ।।
కురునిన్దాకరా యే చ సఖవిఘ్నకరాశ్చ యే ।
దాతుర్నివారకాయే చ తేషు తే నిపతన్తి హి ।। 12.4 ।।
సుహృద్దమ్పతిసోదర్యస్వామిభృత్యపితాసుతాన్ ।
యాజ్యోపాధ్యాయయోర్యైశ్చ కృతో భేదోऽధమైర్మిథః ।। 12.5 ।।
కన్యామేకస్య దత్త్వా చ దదత్యన్యస్య యేऽధమాః ।
కరపత్రేణ పాట్యన్తే తే ద్విధా యమకిఙ్కరైః ।। 12.6 ।।
పరోపతాపజనకాశ్చన్దనోశీరహారిణః ।
బాలవ్యజనహర్త్తారః కరమ్భసికతాశ్రితాః ।। 12.7 ।।
నిమన్త్రితోऽన్యతో భుఙ్క్తే శ్రాద్ధే దైవే సపైతృకే ।
స ద్విధా కృష్యతే మూఢస్తీక్ష్ణతుణ్డైః ఖగోత్తమైః ।। 12.8 ।।
మర్మాణి యస్తు సాధూనాం తుదన్ వాగ్భిర్నికృన్తతి ।
తస్యోపరి తుదన్తస్తు తుణ్డైస్తిష్ఠన్తి పత్త్రిణః ।। 12.9 ।।
యః కరోతి చ పైశున్యం సాధూనామన్యథామతిః ।
వజ్రతుణ్డనఖా జిహ్వామాకర్షన్తేऽస్య వాయసాః ।। 12.10 ।।
మాతాపితృగురూణాం చ యేऽవజ్ఞాం చక్రురుద్ధతాః ।
మజ్జన్తే పూయవిమ్మూత్రే త్ప్రతిష్ఠే హ్యధోసుఖాః ।। 12.11 ।।
దేవతాతిథిభూతేషు భృత్యేష్వభ్యాగతేషు చ ।
అభుక్తవత్సు యేऽశ్నన్తి బాలపిత్రగ్నిమాతృషు ।। 12.12 ।।
దుష్టచాసృక్పూయనిర్యాసం భుఞ్జతే త్వధమా ఇమే ।
సూచీముఖాశ్చ జాయన్తే క్షుధార్త్తా గిరివిగ్రహాః ।। 12.13 ।।
ఏకపఙ్క్త్యుపవిష్టానాం విషమం భోజయన్తి యే ।
విడ్భోజనం రాక్షసేన్ద్ర నరకం తే వ్రజన్తి చ ।। 12.14 ।।
ఏకసార్థప్రయాతం యే పశ్యన్తశ్చార్థినం నరాః ।
అసంవిభజ్య భుఞ్జన్తి తే యాన్తి శ్లేష్మభోజనమ్ ।। 12.15 ।।
గోబ్రాహ్ణణాగ్నయః స్పృష్టా యైరుచ్ఛిష్టైః క్షపాచర ।
క్షిప్యన్తే హి కరాస్తేషాం తప్తసుమ్భే సుదారుణే ।। 12.16 ।।
సూర్యేన్దుతారకా దృష్టా యైరుచ్ఛిష్టైశ్చ కామతః ।
తేషాం నేత్రగతో వహ్నిర్ధమ్యతే యమకిఙ్కరైః ।। 12.17 ।।
మిత్రజాయాథ జననీ జ్యేష్ఠో భ్రాతా పితా స్వసా ।
జామయో గురవో వృద్ధా యైః సంస్పృష్టాః పదా నృభిః ।। 12.18 ।।
బద్ధాఙ్ఘ్రయస్తే విగడైర్లోహైర్వాహ్నిప్రతాపితైః ।
క్షిప్యన్తే రౌరవే ఘోరే హ్యాజానుపరిదాహినః ।। 12.19 ।।
పాయసం కృశరం మాంసం వృథా భుక్తాని యైర్నరైః ।
తేషామయోగుడాస్తప్తాః క్షిప్యన్తే వదనేऽద్భుతాః ।। 12.20 ।।
గురుదేవద్విజాతీనాం వేదానాం చ నరాధమైః ।
నిన్దా నిశామితా యైస్తు పాపానామితి కుర్వతామ్ ।। 12.21 ।।
తేషాం లోహమయాః కీలా వహ్నివర్ణాః పునః పునః ।
శ్రవణేషు నిఖన్యన్తే ధర్మరాజస్య కిఙ్కరైః ।। 12.22 ।।
ప్రపాదేవకులాలామాన్ విప్రవేశ్మసభామఠాన్ ।
కూపవాపీతడాగాంశ్చ భఙ్క్త్వా విధ్వంసయన్తి యే ।। 12.23 ।।
తేషాం విలపతాం చర్మ దేహతః క్రియతే పృథక్ ।
కర్త్తికాభిః సుతీక్ష్ణీభిః సురౌద్రైర్యమకిఙ్కరైః ।। 12.24 ।।
గోబ్రాహ్మణార్కమగ్నిం చ యే వై మేహన్తి మానవాః ।
తేషాం గుదేవ చాన్త్రాణి వినిఃకృన్తన్తి వాయసాః ।। 12.25 ।।
స్వపోషణపరో యస్తు పరిత్యజతి మానవః ।
పుత్రభృత్యకలత్రాదిబన్ధువర్గమకిఞ్చనమ్ ।
దుర్భిక్షే సంభ్రమే చాపి స శ్వభోజ్యే నిపాత్యతే ।। 12.26 ।।
శరణాగతం యే త్యజన్తి యే చ బన్ధనపాలకాః ।
పతన్తి యన్త్రపీడే తే తాడ్య మానాస్తు కిఙ్కరైః ।। 12.27 ।।
క్లేశయన్తి హి విప్రాదీన్ యే హ్యకర్మసు పాపినః ।
తే పిష్యన్తే శిలాపేషే శోష్యనతేऽపి చ శోషకైః ।। 12.28 ।।
న్యాసాపహారిణః పాపా బధ్యన్తే నిగడైరపి ।
శ్రుత్క్షామాః శుష్కతాల్వోష్ఠాః పాత్యన్తే వృశ్చికాశనే ।। 12.29 ।।
పర్వమైథునినః పాపాః పరదారరతాశ్చ యే ।
తే వహ్నితప్తాం కూటాగ్రామాలిఙ్గన్తే చ శాల్మలీమ్ ।। 12.30 ।।
ఉపాధ్యాయమధఃకృత్య యైరధీతం ద్విజాధమైః ।
తేషామధ్యాపకో యశ్చ స శిలాం శిరసా వహేత్ ।। 12.31 ।।
మూత్రశ్లేష్మపురీషాణి యైరుత్సృష్టాని వారిణి ।
తే పాత్యన్తే చ విణ్మూత్రే దుర్గన్ధే పూయపూరితే ।। 12.32 ।।
శ్రాద్ధాతిథేయమన్యోన్యం యైర్భుక్తం భువి మానవైః ।
పరస్పరం భక్షయన్తే మాంసాని స్వాని బాలిశాః ।। 12.33 ।।
వేదవహ్నిగురుత్యాగీ భార్యాపిత్రోస్తథైవ చ। గిరిశృడ్గాదధఃపాతం పాత్యన్తే యమకిఙ్కరైః ।। 12.34 ।।
పునర్భూపతయో యే చ కన్యావిధ్వంసకాశ్చ యే ।
తద్గర్భశ్రాద్ధభుగ్ యశ్చ కృమీన్భక్షేత్పిపీలికాః ।। 12.35 ।।
చాణ్డాలాదన్త్యజాద్వాపి ప్రతిగృహ్ణాతి దక్షిణామ్ ।
యాజకో యజమానశ్చ సోऽస్మాన్తః స్థూలకీటకః ।। 12.36 ।।
పృష్ఠమాంసాశినో మూఢాస్తథైవోత్కోచజీవినః ।
క్షిప్యన్తే వృకభక్షే తే నరకే రజనీచర ।। 12.37 ।।
స్వర్ణస్తేయీ చ బ్రహ్మఘ్నః సురాపో గురులల్పగః ।
తథా గోభూమిహర్త్తరో గోస్త్రీబాలహనాశ్చ యే ।। 12.38 ।।
ఏత నరా ద్విజా యే చ గోషు విక్రయిణస్తథా ।
సోమవిక్రయిణో యే చ వేదవిక్రయిణస్తథా ।। 12.39 ।।
కూటసభ్యాస్త్వశౌచాశ్చ నిత్యనైమిత్తనాశకాః ।
కూటసాక్ష్యప్రదా యే చ తే మహారౌరవే స్థితాః ।। 12.40 ।।
దశవర్ష సహస్రాణి తావత్ తామిస్రకే స్థితాః ।
తావచ్చైవాన్ధతామిస్రే అసిపత్రవనే తతః ।। 12.41 ।।
తావచ్చైవ ఘటీయన్త్రే తప్తకుమ్భే తతః పరమ్ ।
ప్రపాతో భవతే తేషాం యైరిదం దుష్కృతం కృతమ్ ।। 12.42 ।।
యే త్వేతే నరకా రౌద్రా రౌరవాద్యాస్తవోదితాః ।
తే సర్వే క్రమశః ప్రోక్తాః కృతఘ్నే లోకనిన్దితే ।। 12.43 ।।
యథా సురాణాం ప్రవరో జనార్దనో యథా గిరీణామపి శైశిరాద్రిః ।
యథాయుధానాం ప్రవరం సుదర్శనం యథా ఖగానాం వినతాతనూజః ।
మహోరగాణాం ప్రవరోऽప్యనన్తో యథా చ భూతేషు మహీ ప్రధానా ।। 12.44 ।।
నదీషు గఙ్గా జలజేషు పద్మం సురారిముఖ్యేషు హరాఙ్ఘ్రిభక్తః ।
క్షేత్రేషు యద్వత్కురుజఙ్గలం వరం తీర్థేషు యద్వత్ ప్రవరం పృథూదకమ్ ।। 12.45 ।।
సరస్సు చైవోత్తరమానసం యథా వనేషు పుణ్యేషు హి నన్దనం యథా ।
లోకేషు యద్వత్సదనం విరిఞ్చేః సత్యం యథా ధర్మవిధిక్రియాసు ।। 12.46 ।।
యథాశ్వమేధః ప్రవరః క్రతూనాం పుత్రో యథా స్పర్శవతాం వరిష్ఠః ।
తపోధనానామపి సుమ్భయోనిః శ్రుతిర్వరా యద్వదిహాగమేషు ।। 12.47 ।।
ముఖ్యః పురాణేషు యథైవ మాత్స్యః స్వాయంభువోక్తిస్త్వపి సంహితాసు ।
మనుః స్మృతీనాం ప్రవరో యథైవ తిథీషు దర్శా విషువేషు దానమ్ ।। 12.48 ।।
తేజస్వినాం యద్వదిహార్క ఉక్తో ఋక్షేషు చన్ద్రో జలధిర్హ్వదేషు ।
భవాన్ యథా రాక్షససత్తమేషు పాశేషు నాగస్తిమితేషు బన్ధః ।। 12.49 ।।
ధాన్యేషు శలిర్ద్విపదేషు విప్రః చతుష్పదే గౌః శ్వపదాం మృగేన్ద్రః ।
పుష్పేషు జాతీ నగరేషు కాఞ్చీ నారీషు రమ్భా శ్రమీణాం గృహస్థః ।। 12.50 ।।
కుశస్థలీ శ్రేష్ఠతమా పురేషు దేశేషు సర్వేషు చ మధ్యదేశః ।
ఫలేషు చూతో ముకులేష్వశోకః సర్వౌషధీనాం ప్రవరా చ పథ్యా ।। 12.51 ।।
మూలేషు కన్దః ప్రవరో యథోక్తో వ్యాధిష్వజీర్ణం క్షణదాచరేన్ద్ర ।
శ్వేతేషు దుగ్ధం ప్రవరం యథైవ కార్పాసికం ప్రావరణేషు యద్వత్ ।। 12.52 ।।
కలాసు ముఖ్యా గణితజ్ఞతా చ విజ్ఞానముఖ్యేషు యథేన్ద్రజాలమ్ ।
శాకేషు ముఖ్యా త్వపి కాకమాచీ రసేషు ముఖ్యం లవణం యథైవ ।। 12.53 ।।
తుఙ్డ్గేషు తాలో నలినీషు పమ్పా వనౌకసేష్వేవ చ ఋక్షరాజః ।
మహీరుహేష్వేవ యథా వటశ్చ యథా హరో జ్ఞానవతాం వరిష్ఠః ।। 12.54 ।।
యథా సతీనాం హిమవత్సుతా హి యథార్జునీనాం కపిలా వరిష్ఠా ।
యథా వృషాణామపి నీలవర్ణో యథైవ సర్వేష్వపి దుఃసహేషు ।
దుర్గేషు రౌద్రేషు నిశాచరేశ నృపాతనం వైతరణీ ప్రధానా ।। 12.55 ।।
పాపీయసాం తద్వదిహ కృఘ్నాః సర్వేషు పాపేషు వనశాచరేన్ద్ర ।
బ్రహ్మఘ్నగోఘ్నాదిషు నిష్కృతిర్హి విద్యేతత నైవాస్య తు దుష్టచారిణః ।
న నిష్కృతిశ్చాస్తి కృతఘ్నవృత్తేః సుహృత్కృతం నాశయతోऽబ్దకోటిభిః ।। 12.56 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ద్వాదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION