జంబూ ద్వీపం, భారత వర్షం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:21 pm

జంబూ ద్వీపం, భారత వర్షం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 4:03 pm

పదమూడవ అధ్యాయము

సుకేశిరువాచ ।
భవద్భిరుదితా ఘోరా పుష్కరద్వీపసంస్థితిః ।
జమ్బూద్వీపస్య సంస్థానం కథయన్తు మహర్షయః ।। 13.1 ।।
ఋషయ ఊచుః ।
జమ్బూద్వీపస్య సంస్థానం కథ్యమానం నిసామయ ।
నవభేదం సువిస్తీర్ణం స్వర్గసోక్షఫలప్రదమ్ ।। 13.2 ।।
మధ్యే త్విలావృతో వర్షో భద్రశ్వః పూర్వతోऽద్భుతః ।
పూర్వ ఉత్తరతశ్చాపి హిరణ్యో రాక్షసేశ్వర ।। 13.3 ।।
పూర్వదక్షిణతశ్చాపి కింనరో వర్ష ఉచ్యతే ।
భారతో దక్షిణే ప్రోక్తో హరిర్దక్షిణపశచిమే ।। 13.4 ।।
పశ్చిమే కేకుమాలశ్చ రమ్యకః పశ్చిమోత్తరే ।
ఉత్తరే చ కురుర్వర్షః కల్పవృక్షసమావృతః ।। 13.5 ।।
పుణ్యా రమ్యా నవైవైతే వర్షాః శాలకటఙ్కట ।
ఇలావృతాద్యా యే చాష్టౌ వర్షం ముక్త్వైవ భారతమ్ ।। 13.6 ।।
న తేష్వస్తి యుగావస్థా జరామృత్యుభయం న చ ।
తేషాం స్వాభావికీ సిద్ధిః సుఖప్రాయా హ్యత్నతః ।
విపర్యయో న తేష్వస్తి నోత్తమాధమమధ్యమాః ।। 13.7 ।।
యదేతద్ భారతం వర్షం నవద్వీపం నిసాచర ।
సాగరాన్తరితాః సర్వే అగమ్యాశ్చ పరస్పరమ్ ।। 13.8 ।।
ఇన్ద్రీపః కసేరుమాంస్తామ్రవర్ణో గభస్తిమాన్ ।
నాగద్వీపః కటాహశ్చ సింహలో వారుణస్తథా ।। 13.9 ।।
అయం తు నవమస్తేషాం ద్వీపః సాగరసంవృతః ।
కుమారాఖ్యః పరిఖ్యాతో ద్వీపోऽయం దక్షిణోత్తరః ।। 13.10 ।।
పూర్వే కిరాతా యస్యాన్తే పశ్చిమే యవనాః స్థితాః ।
ఆన్ధ్రా దక్షిమతే వీర తురుష్కాస్త్వపి చోత్తరే ।। 13.11 ।।
బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః సూద్రాశ్చాన్తరవాసినః ।
ఇజ్యాయుద్ధవణిజ్యాద్యైః కర్మభిః కృతపావనాః ।। 13.12 ।।
తేషాం సంవ్యవహారశ్చ ఏభిః కర్మభిరిష్యతే ।
స్వర్గాపవర్గప్రాప్తిశ్చ పుణ్యం పాపం తథైవ చ ।। 13.13 ।।
మహేన్ద్రో మలయః సహ్యః శుక్తిమాన్ ఋక్షపర్వతః ।
విన్ధ్యశ్చ పారియాత్రశ్చ సప్తాత్ర కులపర్వతాః ।। 13.14 ।।
తథాన్యే శతసాహస్రా భూధరా మధ్యవాసినాః ।
విస్తారోచ్ఛ్రాయిణో రమ్యా విపులాః శుభసానవః ।। 13.15 ।।
కోలాహలః సవైభ్రాజో మన్దరో దుర్దరాచలః ।
వాతన్ధమో వైద్యుతశ్చ మైనాకః సరసస్తథా ।। 13.16 ।।
తుఙ్గప్రస్థో నాగగిరిస్తథా గోవర్ధనాచలః ।
ఉజ్జాయనః పుష్పగిరిరర్బుదో రైవతస్తథా ।। 13.17 ।।
ఋష్యమూకః సగోమన్తశ్చిత్రకూటః కృతస్మరః ।
శ్రీపర్వతః కోఙ్గణశ్చ శతశోऽన్యేऽపి పర్వతాః ।। 13.18 ।।
తైర్విమిశ్రా జనపదా మ్లేచ్ఛా ఆర్యాశ్చ భాగశః ।
తైః పీయన్తే సరిచ్ఛ్రేష్ఠా యాస్తాః సమ్యఙ్ నిశామయః ।। 13.19 ।।
సరస్వతీ పఞ్చరూపా కాలిన్దీ సహిరణ్వతీ ।
శతద్రుశ్చన్ద్రికా నీలా వితస్తైరావతీ కుహూః ।। 13.20 ।।
మధురా హారరావీ చ ఉశీరా ధాతుకీ రసా ।
గోమతీ ధూతపాపా చ బాహుదా సదృషద్వతీ ।। 13.21 ।।
నిశ్చిరా గణ్డకీ చిత్రా కౌశికీ చ వధూసరా ।
సరూశ్చ సలౌహిత్యా హిమవత్పాదనిఃసృతాః ।। 13.22 ।।
వేదస్మృతిర్వేదసినీ వృత్రఘ్నీ సిన్ధురేవ చ ।
పర్ణాశా నన్దినీ చైవ పావనీ చ మహీ తథా ।। 13.23 ।।
పారా చర్మణ్వతీ లూపీ విదిశా వేణుమత్యపి ।
సిప్రా హ్యవన్తీ చ తథా పారియాత్రాశ్రయాః స్మృతాః ।। 13.24 ।।
శోణో మహానదశ్చైవ నర్మదా సురసా కృపా ।
మన్దాకినీ దశార్ణా చ చిత్రకూటాపవాహికా ।। 13.25 ।।
చిత్రోత్పలా వై తమసా కరమోదా పిశాచికా ।
తథాన్యా పిప్పలశ్రోణీ విపాశా వఞ్జులావతీ ।। 13.26 ।।
సత్సన్తజా శుక్తిమతీ మఞ్జిష్ఠా కృత్తిసా వసుః ।
ఋక్షపాదప్రసూతా చ తథాన్యా బలవాహినీ ।। 13.27 ।।
శివా పయోష్ణీ నిర్విన్ధ్యా తాపీ సనిషధావతీ ।
వేణ వైతరణీ చైవ సినీవాహుః కుముద్వతీ ।। 13.28 ।।
తోయా చైవ మహాగైరీ దుర్గన్ధా వాశిలాః తథా ।
విన్ధ్యపాదప్రసూతాశ్చ నద్యః పుణ్యజలాః శుభాః ।। 13.29 ।।
గోదావరీ భీమరథీ కృష్ణా వేణా సరస్వతీ ।
తుఙ్గభద్రా సుప్రయోగా వాహ్యా కావేరిరేవ చ ।। 13.30 ।।
దుగ్ధోదా నలినీ రేవ వారిసేనా కలస్వనా ।
ఏతాస్త్వపి మహానద్యః సహ్యపాదవినిర్గతాః ।। 13.31 ।।
కృతమాలా తామ్రర్ణీ వఢ్జులా చోత్పలావతీ ।
సినీ చైవ సుదామా చ శుక్తిమత్ప్రభవాస్త్విమాః ।। 13.32 ।।
సర్వాః పుణ్యాః సరస్వత్యః పాపప్రశమనాస్తథా ।
జగతో మాతరః సర్వాః సర్వాః సాగరయోషితః ।। 13.33 ।।
అన్యాః సహస్రశశ్చాత్ర క్షుద్రనద్యో హి రాక్షస ।
సదాకాలవహాశ్చాన్యాః ప్రవృట్కాలవహాస్తథా ।
ఉదఙ్మధ్యోద్భవా దేశాః పిబన్తి స్వేచ్ఛయా శుభాః ।। 13.34 ।।
మత్స్యాః కుశట్టాః కుణికుణ్డలాశ్చ పాఞ్జాలకాశ్యాః సహ కోసలాభిః ।। 13.35 ।।
వృకాః శబరకౌవీరాః సభూలిఙ్గా జనాస్త్విమే ।
శకాశ్చైవ సమశకా మధ్యదేశ్య జనాస్త్విమే ।। 13.36 ।।
వాహ్లీకా వాటధానాశ్చ ఆభీరాః కాలతోయకాః ।
అపరాన్తాస్తథా శూద్రాః పహ్లావాశ్చ సఖేటకాః ।। 13.37 ।।
గాన్ధారా యవనాశ్చైవ సిన్ధుసౌవీరమద్రకాః ।
శాతద్రవా లలిత్థాశ్చ పారావతసమూషకాః ।। 13.38 ।।
మాఠరోదకధారాశ్చజ కైకైయా దశమాస్తథా ।
శ్రత్రియాః ప్రతివైశ్యాశ్చ వైశ్యశూద్రకులాని చ ।। 13.39 ।।
కామ్బోజా దరదాశ్చైవ బర్బరా హ్యఙ్గలౌకికాః ।
చీనాశ్చైవ తుషారాశ్చ బహుధా బాహ్యతోదరాః ।। 13.40 ।।
ఆత్రేయాః సభరద్వాజాః ప్రస్థలాశ్చ దశేరకాః ।
లమ్పకాస్తావకారామాః శూలికాస్తఙ్గణైః సహా ।। 13.41 ।।
అఉరసాశ్చాలిమద్రాశ్చ కిరాతానాం చ జాతయః ।
తామసాః క్రమమాసాశ్చ సుపార్శ్వాః పుణ్డ్రకాస్తథా ।। 13.42 ।।
కులూతాః కుహుకా ఊర్ణాస్తూణీపాదాః సుకుక్కుటాః ।
మాణ్డవ్యా మాలవీయాశ్చ ఉత్తరాపథవాసినః ।। 13.43 ।।
అఙ్గా వఙ్గా ముద్గరవాస్త్వన్తర్గిరిబహిర్గిరాః ।
తథా ప్రవఙ్గా వాఙ్గేయా మాంసాదా బలదన్తికాః ।। 13.44 ।।
బ్రహ్మోత్తరా ప్రావిజయా భార్గవాః కేశవర్రాః ।
ప్రగ్జ్యోతిషాశ్చ శూద్రశ్చ విదేహాస్తామ్రలిప్తకాః ।। 13.45 ।।
మాలా మగధగోనన్దాః ప్రాచ్య నజపదాస్త్విమే ।
పుణ్డ్రాశ్చ కేరలాశ్చైవ చౌడాః కుల్యాశ్చ రాక్షస ।। 13.46 ।।
జాతుషా మూషికాదాశ్చ కుమారాదా మహాశకాః ।
మహారాష్ట్రా మాహిషికాః కాలిఙ్గాశ్చైవ సర్వశః ।। 13.47 ।।
ఆభీరాః సహ నైషీకా ఆరణ్యాః శబరాశ్చ యే ।
వలిన్ధ్యా విన్ధ్యమౌలేయా వైదర్భా దణ్డకైః సహ ।। 13.48 ।।
పౌరికః సౌశికాశ్చైవ అశ్మకా భోగవర్ద్ధనాః ।
వైషికాః కున్దలా అన్ధ్రా ఉద్భిదా నలకారకాః ।
దాక్షిణాత్యా జనపదాస్త్విమే శాలకటఙ్కటః ।। 13.49 ।।
సూర్పారకా కారివనా దుర్గాస్తాలీకటైః సహ ।
పులీయాః ససినీలాశ్చ తాపసాస్తామసాస్తథా ।। 13.50 ।।
కారస్కరాస్తు రమినో నాసిక్యాన్తరనర్మదాః ।
భారకచ్ఛాః సమాహేయాః సహ సారస్వతైరపి ।। 13.51 ।।
వాత్సేయాశ్చ సురాష్ట్రాశ్చ ఆవన్త్యాశ్చార్బుదైః సహ ।
ఇత్యేతే పశ్చిమామాశాం స్థితా జానపదా జనాః ।। 13.52 ।।
కారుషాశ్చైకలవ్యాశ్చ మేకలాశ్చోత్కలైః సహ ।
ఉత్తమర్ణా దశార్ణాశ్చ భోజాః కిఙ్కవరైః సహ ।। 13.53 ।।
తోశలా కోశలాశ్చైవ త్రైపురాశ్చైల్లికాస్తథా ।
తురుసాస్తుమ్బరాశ్చైవ వహనాః నైషధైః సహ ।। 13.54 ।।
అనూపాస్తుణ్డికేరాశ్చ వీతహోత్రాస్త్వవన్తయః ।
సుకేశే వన్ధ్యమూలస్థస్త్విమే జనపదాః స్మృతాః ।। 13.55 ।।
అథో దేశాన్ ప్రవక్ష్యామః పర్వతాశ్రయిణస్తు యే ।
నిరాహారా హంసమార్గాః కుపథాస్తఙ్గణాః ఖశాః ।। 13.56 ।।
కుథప్రావరణాశ్చైవ ఊర్ణాః చపుణ్యాః సహూహుకాః ।
త్రిగర్త్తాశ్చ కిరాతాశ్చ తోమరాః శిశిరాద్రికాః ।। 13.57 ।।
ఇమే తవోక్తా విషయాః సువిస్తరాద్ ద్విపే కుమారే రజనీచరేశ ।
ఏతేషు దేశేషు చ దేశధర్మాన్ సంకీర్త్యమానాఞ్ శృణు తత్త్వాతో హి ।। 13.58 ।।

ఇతీ శ్రీవామనపురాణే త్రయోదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Jambudvipa, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION