లోలార్క క్షేత్ర మహిమ

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

లోలార్క క్షేత్ర మహిమ

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 4:34 pm

పదహారవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః సుకేశిర్దేవర్షే గత్వా స్వపురముత్తమమ్ ।
సమ్హూయాబ్రవీత్ సర్వాన్ రాక్షసాన్ ధార్మికం వచః ।। 16.1 ।।
అహింసా సత్యమస్తేయం శౌచమిన్ద్రియసంయమః ।
దానం దయా చ క్షాన్తిశ్వ బ్రహ్మచర్యమమానితా ।। 16.2 ।।
శుభా సత్యా చ మధురా వాఙ్ నిత్యం సత్క్రియా రతిః ।
సదాచారనిషేవిత్వం పరలోకప్రదాయకాః ।। 16.3 ।।
ఇత్యూచుర్మునయో మహ్యం ధర్మమాద్యం పురాతనమ్ ।
సోహమాజ్ఞాపయే సర్వాన్ క్రియతామవికల్పతః ।। 16.4 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః సుకేశివచనాత్ సర్వ ఏవ నిశాచరాః ।
త్రయోదశాఙ్గం తే ధర్మ చక్రుర్ముదితమానసాః ।। 16.5 ।।
తతః ప్రవృద్ధిం సుతరామగచ్ఛన్త నిశాచరాః ।
పుత్రపౌత్రార్థసంయుక్తాః సదాటారసమన్వితాః ।। 16.6 ।।
తజ్జయోతిస్తేజస్తేషాం రాక్షసానం మహాత్మనామ్ ।
గన్తుం నాశక్తువన్ సూర్యో నక్షత్రాణి న చన్ద్రమాః ।। 16.7 ।।
తతస్త్రిభువనే బ్రహ్మన్ నిశాచరపురోऽభవత్ ।
దివా చన్ద్రస్య సదృశః క్షణదాయాం చ సూర్యవత్ ।। 16.8 ।।
న జ్ఞాయతే గతిర్వ్యోమ్ని భాస్కరస్య తతోऽమ్బరే ।
శశఙ్కమితి తేజస్త్వాదమన్యన్త పురోత్తమమ్ ।। 16.9 ।।
స్వం వికాసం విముఞ్చన్తి నిశామితి వ్యచిన్తయన్ ।
కమలాకరేషు కమలా మిత్రమిత్యవగమ్య హి ।
రాత్రౌ వికసితా బ్రహ్మన్ విభూతిం దాతుమీప్సవః ।। 16.10 ।।
కౌశికా రాత్రిసమయం బుద్ధ్వా నిరగమన్ కిల ।
తాన్ వాయసాస్తదా జ్ఞాత్వా దివా నిఘ్నన్తి కౌశికాన్ ।। 16.11 ।।
స్నాతకాస్త్వాపగాస్వేవ స్నానజప్యపరాయణాః ।
ఆకణ్ఠమగ్నాస్తిష్ఠన్తి రాత్రౌ జ్ఞాత్వాథ వాసరమ్ ।। 16.12 ।।
న వ్యయుజ్యన్త చక్రఆశ్చ తదా వై పురదర్శనే ।
మన్మానాస్తు దివసమిదముచ్చైర్బ్రువన్తి చ ।। 16.13 ।।
నూనం కాన్తావిహీనేన కేనచిచ్చక్రపత్త్రిణా ।
ఉత్సృష్టం జీవితం శూన్యే ఫూత్కృత్య సరితస్తటే ।। 16.14 ।।
తతోऽనుకృపయావిష్టో వివస్వాస్తీవ్రరశ్మిభిః ।
సంతాపయఞ్జగత్ సర్వం నాస్తమేతి కథఞ్చన ।। 16.15 ।।
అన్యే వదన్తి చక్రఆహ్వో నృనం కశ్చిన్ మృతో భవేత్ ।
తత్కాన్తయా తపస్తప్తం భర్తృశోకార్త్తయా బత ।। 16.16 ।।
ఆరాధితస్తు భగవాంస్తపసా వై దివాకరః ।
తేనాసౌ శశినిర్జేతా నాస్తమేతి రవిర్ధ్రువమ్ ।। 16.17 ।।
యజ్వినో హోమశాలాసు సహ ఋత్విగ్భిరధ్వరే ।
ప్రావర్త్తయన్త కర్మాణి రాత్రావపి మహామునే ।। 16.18 ।।
మహాభాగవతాః పూజాం విష్ణోః కుర్వన్తి భక్తితః ।
రవౌ శశిని చైవాన్యే బ్రహ్మణోऽన్యే హరస్య చ ।। 16.19 ।।
కామినశ్చాప్యమన్యన్త సాధు చన్ద్రమసా కృతమ్ ।
యదియం రజనీ రమ్యా కృతా సతతకౌముదీ ।। 16.20 ।।
అన్యేऽబ్రువంల్లోకగురురస్మాభిశ్చక్రభృద్ వశీ ।
నిర్వ్యాజేన మహాగన్ధైరర్చితః కుసుమైః శుభైః ।। 16.21 ।।
సహ లక్ష్మ్యా మహాయోగీ నభస్యాదిచతుర్ష్వపి ।
అశూన్యశయనా నామ ద్వితీయా సర్వకామదా ।। 16.22 ।।
తేనాసౌ భగవాన్ ప్రీతః ప్రాదాచ్ఛయనముత్తమమ్ ।
అశూన్యం చ మహాభోగైరనస్తమితశేఖరమ్ ।। 16.23 ।।
అనయేऽబ్రువన్ ధ్రువం దేవ్యా రోహిణ్యాశశినః క్షయమ్ ।
దృష్ట్వా తప్తం తపో ఘోరం రుద్రారాధనకామ్యయా ।। 16.24 ।।
పుణ్యాయామక్షయాష్టమ్యాం వేదోక్తవిధినా స్వయమ్ ।
తుష్టేన శంభునా దత్తం వరం చాస్యై యదృచ్ఛయా ।। 16.25 ।।
అన్యేऽబ్రువన్ చన్ద్రమసా ధ్రువమారాధితో హరిః ।
వ్రతేనేహ త్వఖణ్డేన తేనాఖణ్డః శశీ దివి ।। 16.26 ।।
అన్యేऽబ్రవఞ్ఛశాఙ్కేన ధ్రువం రక్షా కృతాత్మనః ।
పదద్వయం సమభ్యర్చ్య విష్ణోరమితతేజసః ।। 16.27 ।।
తేనాసౌ దీప్తిమాంశ్చన్ద్రః పరిభూయ దివాకరమ్ ।
అస్మాకమానన్దకరో దివా తపతి సూర్యవత్ ।। 16.28 ।।
లక్ష్యతే కారణైరన్యైర్బహుభిః సత్యమేవ హి ।
శశఙ్కనిర్జితః సూర్యో న విభాతి యథా పురా ।। 16.29 ।।
యథామీ కమలాః శ్లక్ష్ణా రణద్భృఙ్గణావృతాః ।
వికచాః ప్రతిభాసన్తే జాతః సూర్యోదయో ధ్రువమ్ ।। 16.30 ।।
యథా చామీ విభాసన్తి వికచాః కుముదాకరాః ।
అతో విజ్ఞాయతే చన్ద్ర ఉదితశ్చ ప్రతాపవాన్ ।। 16.31 ।।
ఏవం సంభాషతాం తత్ర సూర్యో వాక్యానీ నారద ।
అమన్యత కిమేతద్ధి లోకో వక్తి శుభాశుభమ్ ।। 16.32 ।।
ఏవం సంచిన్త్య భగవాన్ దధ్యౌ ధ్యానం దివాకరః ।
ఆసమన్తాజ్జగద్ గ్రస్తం త్రైలోక్యం రజనీచరైః ।। 16.33 ।।
తతస్తు భగవాఞ్జ్ఞాత్వా తేదజసోऽప్యసహిష్ణుతామ్ ।
నిశాచరస్య వృద్ధిం తామచిన్తయత యోగవిత్ ।। 16.34 ।।
తతోऽజ్ఞాసీచ్చ తాన్ సర్వాన్ సదాచారరతాఞ్శుచీన్ ।
దేవబ్రాహ్మణపూజాసు సంసక్తాన్ ధర్మసంయుతాన్ ।। 16.35 ।।
తతస్తు రక్షఃక్షయకృత్ తిమిరద్విపకేసరీ ।
మహాంశునఖరః సూర్యస్తద్విఘాతమచిన్తయత్ ।। 16.36 ।।
జ్ఞాతవాంశ్చ తతశ్ఛిద్రం రాక్షసానాం దివస్పతిః ।
స్వధర్మవిచ్యుతిర్నామ సర్వధర్మవిఘాతకృత్ ।। 16.37 ।।
తతః క్రోధాభిభూతేన భానునా రిపుభేదిభిః ।
భానుభీ రాక్షసపురం తద్ దృష్టం చ యథైచ్ఛయా ।। 16.38 ।।
స భానునా తదా దృష్టః క్రోధాధ్మాతేన చత్రుషా ।
నిపపాతామ్బరాద్ భ్రష్టః క్షీణపుణ్య ఇవ గ్రహః ।। 16.39 ।।
పతమానం సమాలోక్య పురం శాలకటఙ్కటః ।
నమో భవాయ శర్వాయ ఇదముచ్చైరుదీరయత్ ।। 16.40 ।।
తమాక్రన్దితమాకర్ణ్య చారణా గగనేచరాః ।
హా దేతి చుక్రుశుః సర్వే హరభక్తః పతత్యసౌ ।। 16.41 ।।
తచ్చారణవచః శర్వః శ్రుతవాన్ సర్వగోऽవ్యయః ।
శ్రుత్వా సంచిన్తయామాస కేనాసౌ పాత్యతే భువి ।। 16.42 ।।
జ్ఞాతవాన్ దేవపతినా సహస్రకిరణేన తత్ ।
పాతితం రాక్షసపురం తతః క్రుద్ధస్త్రిలోచనః ।। 16.43 ।।
క్రుద్ధస్తు భగవన్తం తం భానుమన్తమపశ్యత ।
దృష్టమాత్రస్త్రిణేత్రేణ నిపపాత తతోऽమబరాత్ ।। 16.44 ।।
గగనాత్ స పరిభ్రష్టః పథి వాయునిషేవితే ।
యదృచ్ఛయా నిపతితో యన్త్రముక్తో యథోపలః ।। 16.45 ।।
తతో వాయుపథాన్ముక్తః కింశుకోజ్జ్వలవిగ్రహః ।
నిపపాతాన్తరిక్షాత్ స వృతః కిన్నరచారణైః ।। 16.46 ।।
చారణేర్వేష్టితో భానుః ప్రవిభాత్యమ్బరాత్ పతన్ ।
అర్ద్ధపక్వం యథా తాలాత్ ఫలం కపిభిరావృతమ్ ।। 16.47 ।।
తతస్తు ఋషయోऽభ్యేత్య ప్రత్యూచుర్భానుమాలినమ్ ।
నిపతస్వ హరిక్షేత్రే యది శ్రేయోऽభివాఞ్ఛసి ।। 16.48 ।।
తతోऽవ్రవీత్ పతన్నేవ వివస్వాంస్తాంస్తపోధనాన్ ।
కిం తత్ క్షేత్రం హరేః పుణ్యం వదధ్వం శీఘ్రమేవ మే ।। 16.49 ।।
తమూచుర్మునయః సూర్యం శృణు క్షేత్రం మహాఫలమ్ ।
సామ్ప్రతం వాసుదేవస్య భావి తచ్ఛఙ్కరస్య చ ।। 16.50 ।।
యోగశాయినమారభ్య యావత్ కేశవదర్శనమ్ ।
ఏతత్ క్షేత్రం హరేః పుణ్యం నామ్నా వారాణసీ పురీ ।। 16.51 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా భగవాన్ భానుర్భవనేత్రాగ్నితాపితః ।
వరణాయాస్తథైవాస్యాస్త్వన్తరే నిపపాత హ ।। 16.52 ।।
తతః ప్రదహ్యతి తనౌ నిమజ్యాస్యాం లులద్ రవిః ।
వరణాయాం సమభ్యేత్య న్యమజ్జత యథేచ్ఛయా ।। 16.53 ।।
భుయోऽసిం వరణాం భూయో భూయోऽపి వరణామసిమ్ ।
లులంస్త్రిణేత్రవహ్న్యార్త్తో భ్రమతేऽలాతచక్రవత్ ।। 16.54 ।।
ఏతస్మిన్నన్తరే బ్రహ్మన్ ఋషయో యక్షరాక్షసాః ।
నాగా విద్యాధరాశ్చాపి పక్షిణోऽప్సరసస్తథా ।। 16.55 ।।
యావన్తో భాస్కరరథే భూతప్రేతాదయః స్థితాః ।
తావన్తో బ్రహ్మసదనం గతా వేదయితుం మునే ।। 16.56 ।।
తతో బ్రహ్మ సురపతిః సురైః సార్ధ సమభ్యగాతట్ ।
రమ్యం మహేశ్వరావాసం మన్దరం రవికారణాత్ ।। 16.57 ।।
గత్వా దృష్ట్వా చ దేవేశం శఙ్కరం శూలపాణినమ్ ।
ప్రసాద్య భాస్కరార్థాయ వారాణస్యాముపానయత్ ।। 16.58 ।।
తతో దివాకరం భూయః పాణినాదాయ శఙ్కరః ।
కృత్వా నామాస్య లోలేతి రథమారోపయత్ పునః ।। 16.59 ।।
ఆరోపితే దినకరే బ్రహ్మాభ్యేత్య సుకేశినమ్ ।
సబాన్ధవం సనగరం పునరారోపయద్ దివి ।। 16.60 ।।
సమారోప్య సుకేశిం చ పరిష్వజ్య చ శఙ్కరమ్ ।
ప్రణమ్య కేశవం దేవం వైరాజం స్వగృహం గతః ।। 16.61 ।।
ఏవం పురా నారద భాస్కరేణ పురం సుకేశేర్భువి సన్నిపాతితమ్ ।
దివాకరో భూమితలే భవేన క్షిప్తస్తు దృష్ట్యా న చ సంప్రదగ్ధః ।। 16.62 ।।
ఆరోపితో భృమితలాద్ భవేన భూయోऽపి భానుః ప్రతిభాసనాయ ।
స్వయంభువా చాపి నిశాచరేన్ద్రస్ త్వారోపితః ఖే సపురః సబన్ధుః ।। 16.63 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే షోడశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram, Varanasi India

  • NAVIGATION