దేవతల శయన విధానం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:22 pm

దేవతల శయన విధానం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 6:04 pm

పదిహేడవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
యానేతాన్ భగవాన్ ప్రాహ కామిభిః శశినం ప్రతి ।
ఆరాధనాయ దేవాభ్యాం హరీశాభ్యాం వదస్వ తాన్ ।। 17.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
శృణుష్వ కామిభిః ప్రోక్తాన్ వ్రతాన్ పుణ్యాన్ కలిప్రియ ।
ఆరాధనాయ శర్వస్య కేశవస్య చ ధీమతః ।। 17.2 ।।
యదా త్వాషాఢీ సంయాతి వ్రజతే చోత్తరాయణమ్ ।
తదా స్వపితి దేవేశో భోగిభోగే శ్రియః పతిః ।। 17.3 ।।
ప్రతిసుప్తే విభౌ తస్మిన్ దేవగన్ధర్వగుహ్యకాః ।
దేవానాం మాతరశ్చాపి ప్రసుప్తాశ్చాప్యనుక్రమాత్ ।। 17.4 ।।
నారద ఉవాచ। ।
కథయస్వ కురాదీనాం శయనే విధిముత్తమమ్ ।
సర్వమనుక్రమేణైవ పురస్కృత్య జనార్దనమ్ ।। 17.5 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
మిథునాభిగతే సూర్యే శుక్లపక్షే తపోధన ।
ఏకాదశ్యాం జగత్స్వామీ శయనం పరికల్పయేత్ ।। 17.6 ।।
శేషాహిభోగపర్యఙ్కం కృత్వా సంపూజ్య కేశవమ్ ।
కృత్వోపవీతకం చైవ సమ్యక్సంపూజ్య వై ద్విజాన్ ।। 17.7 ।।
అనుజ్ఞానం బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ ద్వాదశ్యాం ప్రయతః శుచిః ।
లబ్ధ్వా పీతామ్బరధరః స్వస్తి నిద్రాం సమానయేత్ ।। 17.8 ।।
త్రయోదశ్యాం తతః కామః స్వపతే శయనే శుభే ।
కదమ్బానాం సుగన్ధానాం కుసుమైః పరికల్పితే ।। 17.9 ।।
చతుర్దశ్యాం తతో యక్షాః స్వపన్తి సుఖశీతలే ।
సౌవర్ణపఙ్కజకృతే సుఖాస్తీర్ణోపధానకే ।। 17.10 ।।
పౌర్మమాస్యాముమానాథః స్వపతే చర్మసంస్తరే ।
వైయాఘ్రే చ జటాభారం సముద్గ్రన్థ్యాన్యచర్మణా ।। 17.11 ।।
తతో దివాకరో రాశిం సంప్రయాతి చ కర్కటమ్ ।
తతోऽమరాణాం రజనీ భవతే దక్షిణాయనమ్ ।। 17.12 ।।
బ్రహ్మా ప్రతిపది తథా నీలోత్పలమయేऽనఘ ।
తల్పే స్వపితి లోకానాం దర్శయన్ మార్గముత్తమమ్ ।। 17.13 ।।
విశ్వకర్మా ద్వితీయాయాం తృతీయాయాం గిరేః సుతా ।
వినాయకశ్చుర్థ్యా తు పఞ్చమ్యామపి ధర్మరాట్ ।। 17.14 ।।
షష్ఠ్యాం స్కన్దః ప్రస్వపితి సప్తమ్యాంభగవాన్ రవిః ।
కాత్యాయనీ తథాష్టమ్యాం నవమ్యాం కమలాలయా ।। 17.15 ।।
దశమ్యాం భుజగేన్ద్రాశ్చ స్వపన్తే వాయుభోజనాః ।
ఏకాదశ్యాం తు కృష్ణాయాం సాధ్యా బ్రహ్మన్ స్వపన్తి చ ।। 17.16 ।।
ఏష క్రమస్తే గదితో నభాదౌ స్వపనే మునే ।
స్వపత్సు తత్ర దేవేషు ప్రావృట్కాలః సమాయయౌ ।। 17.17 ।।
కఙ్కాః సమం బలాకాభిరారోహన్తి నగోత్తమాన్ ।
వాయసాశ్చాపి సుర్వన్తి నీడాని ఋషిపుఙ్గవ ।
వాయసాశ్చ స్వపన్త్యేతే ఋతౌ గర్భభరాలసాః ।। 17.18 ।।
యస్యాం తిథ్యాం ప్రస్వపితి విశ్వకర్మా ప్రజాపతిః ।
ద్వితీయా సా శుభా పుణ్యా అశూన్యశయనోదితా ।। 17.19 ।।
తస్యాం తిథావర్చ్య హరిం శ్రీవత్సాఙ్కం చతుర్భుజమ్ ।
పర్యఙ్కస్థం సమం లక్ష్మ్యా గన్ధపుష్పాదిభిర్మునే ।। 17.20 ।।
తతో దేవాయ శయ్యాయాం ఫలాని ప్రక్షిపేత్ క్రమాత్ ।
సురభీణీ నివేద్యేత్థం విజ్ఞాప్యో మధుసూదనః ।। 17.21 ।।
యథా హి లక్ష్మ్యా న వియుజ్యసే త్వం త్రివిక్రమానన్త జగన్నివాస ।
తథాస్త్వశూన్యం శయనం సదైవ అస్మాకమేవేహ తవ ప్రసాదాత్ ।। 17.22 ।।
యథా త్వశూన్యం తవ దేవ తల్పం సమం హి లక్ష్మ్యా వరదాచ్యుతేశ ।
సత్యేన తేనామితవీర్య విష్ణో గార్హస్థ్యనాశో మమ నాస్తు దేవ ।। 17.23 ।।
ఇత్యుచ్చార్య ప్రణమ్యేశం ప్రసాద్య చ పునః పునః ।
నక్తాం భుఞ్జీత దేవర్షే తైలక్షారవివర్జితమట్ ।। 17.24 ।।
ద్వితీయేऽహ్ని ద్విజాగ్ర్యాయ ఫలాన్ దద్యాద్ విచక్షణః ।
లక్ష్మీధరః ప్రీయతాం మే ఇత్యుచ్చార్య నివేదయేత్ ।। 17.25 ।।
అనేన తు విధానేన చాతుర్మాస్యవ్రతం చరేత్ ।
యావద్ చవృశ్చికరాశిస్థః ప్రతిభాతి దివాకరః ।। 17.26 ।।
తతో విబుధ్యన్తి సురాః క్రమశః క్రమశో మునే ।
తులాస్థేऽర్కే హరిః కామః శివః పశ్చాద్విబుధ్యతే ।। 17.27 ।।
తత్ర దానం ద్వితీయాయాం మూర్త్తిర్లక్ష్మీధరస్య తు ।
సశయ్యాస్తరణోపేతా యథా విభవమాత్మనః ।। 17.28 ।।
ఏష వ్రతస్తు ప్రథమః ప్రోక్తస్తవ మహామునే ।
యస్మింశ్ చీర్ణే వియోగస్తు న భవేదిహ కస్యచిత్ ।। 17.29 ।।
నభస్యే మాసి చ తథా యా స్యాత్కృష్ణాష్టమీ శుభా ।
యుక్తా మృగశిరేణైవ సా తు కాలాష్టమీ స్మృతా ।। 17.30 ।।
తస్యాం సర్వేషు లిఙ్గేషు తిథౌ స్వపితి శఙ్కరః ।
వసతే సంనిధానే తు తత్ర పూజాక్షయా స్మృతా ।। 17.31 ।।
తత్ర స్నాయీన వై విద్వాన్ గోమూత్రేణ జలేన చ ।
స్నాతః సంపూజయేత్ పుష్పైర్ధత్తూరస్య త్రిలోచనమ్ ।। 17.32 ।।
ధూపం కేసరనిర్యాసం నైవేద్యం మధుసర్పిషీ ।
ప్రీయతాం మే విరూపాక్షస్త్విత్యుచ్చార్య చ దక్షిణామ్ ।
విప్రాయ దద్యాన్నైవేద్యం సహిరణ్యం ద్విజోత్తమ ।। 17.33 ।।
తద్వదాశ్వయుజే మాసి ఉపవాసీ జితేన్ద్రియః ।
నవమ్యాం గోమయస్నానం కుర్యాత్పూజాం తు పఙ్కజైః ।
ధూపయేత్ సర్జనిర్యాసం నైవేద్యం మధుమోదకైః ।। 17.34 ।।
కృతోపవాసస్తవష్టమ్యాం నవమ్యాం స్నానమాచరేత్ ।
ప్రీయతాం మే హిరణ్యాక్షో దక్షిణా సతిలా స్మృతా ।। 17.35 ।।
కార్త్తికే పయసా స్నానం కరవీరేణ చార్చనమ్ ।
ధుపం శ్రీవాసనిర్యాసం నైవేద్యం మధుపాయసమ్ ।। 17.36 ।।
సనైవేద్యం చ రజతం దాతవ్యం దానమగ్రజే ।
ప్రీయతాం గవాన్ స్థాసురితి వాచ్యమనిష్ఠురమ్ ।। 17.37 ।।
కృత్వోపవాసమష్టమ్యాం నవమ్యాం స్నానమాచరేత్ ।
మాసి మార్గశిరే స్నానం దధ్నార్చా భద్రయా స్మృతా ।। 17.38 ।।
ధూపం శ్రీవృక్షనిర్యాసం నైవేద్యం మధునోదనమ్ ।
సంనివేద్యా రక్తశాలిర్దక్షిణా పరికీర్త్తితా ।
నమోऽస్తు ప్రీయతాం శర్వస్త్వితి వాచ్యం చ పణ్డితైః ।। 17.39 ।।
పౌషే స్నానం చ హవిషా పూజా స్యాత్తగరైః సుభైః ।
ధూపో మధుకనిర్యాసో నైవేద్యం మధు శష్కులీ ।। 17.40 ।।
సముద్గా దక్షిణా ప్రోక్తా ప్రీమనాయ జగద్గురోః ।
వాచ్యం నమస్తే దేవేశ త్ర్యమ్బకేతి ప్రకీర్తయేత్ ।। 17.41 ।।
మాఘే కుశోదకస్నానం మృగమదేన చార్చ్యనమ్ ।
ధూపః పదమ్బనిర్యాసో నైవేద్యం సతిలోదనమ్ ।। 17.42 ।।
పయోభక్తం సనైవేద్యం సరుక్మం ప్రతిపాదయేత్ ।
ప్రీయతాం మే మహాదేవ ఉమాపతిరితీరయేత్ ।। 17.43 ।।
ఏవమేవ సముద్దిష్టం షడ్భిర్మాసైస్తు పారణమ్ ।
పారణాన్తే త్రినేత్రస్య స్నపనం కారయేత్క్రమాత్ ।। 17.44 ।।
గోరోచనాయాః సహితా గుడేన దేవం సమాలభ్య చ పూజయేత ।
ప్రీయస్వ దీనోऽస్మి భవన్తమీశ మచ్ఛోకనాశం ప్రకురుష్వ యోగ్యమ్ ।। 17.45 ।।
తతస్తు ఫాల్గునే మాసిం కృష్ణాష్టమ్యాం యతవ్రత ।
ఉపవాసం సముదీతం కర్తవ్యం ద్విజసత్తమ ।। 17.46 ।।
ద్వితీయేऽహ్ని తతః స్నానం పఞ్చగవ్యేన కారయేత్ ।
పూజయేత్కున్దకుసుమైర్ధూపయేత్ చన్దనం త్వపి ।। 17.47 ।।
నైవేద్యం సఘృతం దద్యాత్ తామ్రపాత్రే గుడోదనమ్ ।
దక్షిణాం చ ద్విజాతిభ్యో నైవేద్యసహితాం మునే ।
వాసోయుగం ప్రీణయేచ్చ రుద్రముచ్చార్య నామతః ।। 17.48 ।।
చైత్రే చోదుమ్బరఫలైః స్నానం మన్దారకార్చనమ్ ।
గుగ్గులుం మహిషాఖ్యం చ ఘృతాక్తం ధూపయేద్ బుధః ।। 17.49 ।।
సమోదకం తథా సర్పిః ప్రీణనం వినివేదయేత్ ।
దక్షిణా చ సనైవేద్యం సృగాజినముదాహృతమ్ ।। 17.50 ।।
నాట్యేశ్వర నమస్తేऽస్తు ఇదముచ్చార్య నారద ।
ప్రీణనం దేవనాథాయ కుర్యాచ్ఛ్రద్ధాసమన్వితః ।। 17.51 ।।
వైశాఖే స్నానముదితం సుగన్ధకుసుమామ్భసా ।
పూజనం శఙ్కరస్యోక్తం చూతమఞ్జరిభిర్విభో ।। 17.52 ।।
ధూపం సర్జాజ్యయుక్తం చ నైవేద్యం సఫలం ఘృతమ్ ।
నామజప్యమపీశస్య కాలఘ్నేతి విపశ్చితా ।। 17.53 ।।
జలకుమ్భాన్ సనైవేద్యాన్ బ్రాహ్మణాయ నివేదయేత్ ।
సోపవీతాన్ సహాన్నాద్యాంస్తచ్చిత్తైస్తత్పరాయణైః ।। 17.54 ।।
జ్యేష్ఠే స్నానం చామలకైః పూజార్'కకుసుమైస్తథా ।
ధూపయేత్తత్త్రినేత్రం చ ఆయత్యాం పుష్టికారకమ్ ।। 17.55 ।।
సక్తూంశ్చ సఘృతాన్ దేవే దధ్నాక్తాన్ వినివేదయేత్ ।
ఉపానద్యగలం ఛత్రం దానం దద్యాచ్చ భక్తిమాన్ ।। 17.56 ।।
నమస్తే భగనేత్రఘ్న పూష్ణో దశననాశన ।
ఇదముచ్చారయేద్భక్త్యా ప్రీణనాయ జగత్పతేః ।। 17.57 ।।
ఆషాఢే స్నానముదితం శ్రీఫలైరర్చనం తథా ।
ధత్తూరకుసుమైః శుక్లైర్ధూపయేత్ సిల్హకం తథా ।। 17.58 ।।
నైవేద్యాః సఘృతాః పూపాః దక్షిణా సఘృతా యవాః ।
నమస్తే దక్షయజ్ఞఘ్న ఇదముచ్చైరుదీరయేత్ ।। 17.59 ।।
శ్రావణే మృగభోజ్యేన స్నానం కృత్వార్'చయేద్ధరమ్ ।
శ్రీవృక్షపత్రః సఫలైర్ధూపం దద్యాత్ తథాగురుమ్ ।। 17.60 ।।
నైవేద్యం సఘృతం దద్యాత్ దధి పూపాన్ సమోదకాన్ ।
దధ్యోదనం సకృసరం మాషధానాః సశష్కులీః ।। 17.61 ।।
దక్షిణాం శ్వేతవృషభం ధేనుం చ కపిలాం శుభామ్ ।
కనకం రక్కవసనం ప్రదద్యాద్ బ్రాహ్మణాయ హి ।
గఙ్గాధరేతి జప్తవ్యం నామ శంభోశ్చ పణ్డితైః ।। 17.62 ।।
అమీభిః షడ్భిరపరైర్మాసైః పారణముత్తమమ్ ।
ఏవం సంవత్సరం పూర్ణం సంపూజ్య షభధ్వజమ్ ।
అక్షయాన్ లభతే కామాన్ మహేశ్వరవచో యథా ।। 17.63 ।।
ఇదముక్తం వ్రతం పుణ్యం సర్వాక్షయకరం శుభమ్ ।
స్వయం రుద్రణ దేవర్షే తత్తథా న తదన్యథా ।। 17.64 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సప్తదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION