విష్ణు పంజర స్తోత్రం, మహిషాసురుడు పుట్టడం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

విష్ణు పంజర స్తోత్రం, మహిషాసురుడు పుట్టడం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 6:13 pm

పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
మాసి చాశ్వయుజే బ్రహ్మన్ యదా పద్మం జగత్పతేః ।
నాభ్యా నిర్యాతి హి తదా దేవేష్వేతాన్యథోऽభవన్ ।। 18.1 ।।
కన్దర్పస్య కరాగ్రే తు కదమ్బశ్చారుదర్శనః ।
తేన తస్య పరా ప్రీతిః కదమ్బేన వివర్ద్ధతే ।। 18.2 ।।
యక్షాణామధిపస్యాపి మణిభద్రస్య నారద ।
వటవృక్షః సమభవత్ తస్మిస్తస్య యతిః సదా ।। 18.3 ।।
మహేశ్వరస్య హృదయే ధత్తూరవిటపః శుభః ।
సంజాతః స చ శర్వస్య పతికృత్ తస్య నిత్యశః ।। 18.4 ।।
బ్రహ్మణో మధ్యతో దేహాఞ్జాతో మరకతప్రభః ।
ఖ దరః కణ్టకీ శ్రేయానభవద్విశ్వకర్మణః ।। 18.5 ।।
గిరిజాయాః కరతలే కున్దసుల్మస్త్వజాయత ।
గణాధిపస్య కుమ్భస్థో రాజతే సిన్ధువారకః ।। 18.6 ।।
యమస్య క్షిణే పార్శ్వే పాలాశో దక్షిణోత్తరే ।
కృష్ణోదుమ్బరకో రుద్రాజ్జాతః క్షోమకరో వృషః ।। 18.7 ।।
స్కన్దస్య బన్ధుజీవస్తు రవేరశ్వత్థ ఏవ చ ।
కాత్యాయనయాః శమీజాతాబిల్వో లక్ష్మాయాః కరేऽభవత్ ।। 18.8 ।।
నాగానాం పతయే బ్రహ్మఞ్ఛరస్తమ్బో వ్యజాయత ।
వాసుకేర్విస్తృతే పుచ్ఛే పృష్ఠే దూర్వా సితాసితా ।। 18.9 ।।
సాధ్యానాం హృదయే జాతో వృక్షో హరితచన్దనః ।
ఏవం జాతేషు సర్వేషు తేన తత్ రతిర్భవేత్ ।। 18.10 ।।
తత్ర రమ్యే శుభే కాలే యా శుక్లైకాదశీ భవేత్ ।
తస్యాం సంపూజయేద్ విష్ణుం తేన ఖణ్డోऽస్య పూర్యతే ।। 18.11 ।।
పుష్షైః పుత్రైః ఫలైర్వాపి గన్ధవర్ణరస్న్వితైః ।
ఓషధీభిశ్చ ముఖ్యాభిర్యావత్స్యాచ్ఛరదాగమః ।। 18.12 ।।
ఘృతం తిలా బ్రీహియవా హిరణ్యకన్కాది యత్ ।
మణిముక్తాప్రవాలాని వస్త్రాణి వివిధాని చ ।। 18.13 ।।
రసాని స్వాదుకట్వమ్లకషాయలవణాని చ ।
తిక్తాని చ నివేద్యాని తాన్యఖణ్డాని యాని హి ।। 18.14 ।।
తత్పూజార్థం ప్రదాతవ్యం కేశవాయ మహాత్మనే ।
యదా సంవత్సరం పూర్ణమఖణ్డం భవతే గృహే ।। 18.15 ।।
కృతోపవాసో దేవర్షే ద్వితీయేऽహని సంయతః ।
స్నానేన తేన స్నాయీత యేనాఖణ్డం హి వత్సరమ్ ।। 18.16 ।।
సిద్ధార్తకైస్తిలైర్వాపి తేనైవోద్వర్తనం స్మృతమ్ ।
హవిషా పద్మనాభస్య స్నానమేవ సమాచరేత్ ।
హోమే తదేవ గదితం దానే శక్తిర్నిజా ద్విజ ।। 18.17 ।।
పూజయేతాథ కుసుమైః పాదాదారభ్య కేశవమ్ ।
ధూపయేద్ వివిధం ధూపం యేన స్యాద్ వత్సరం పరమ్ ।। 18.18 ।।
హిరణ్యరత్నవాసోభిః పూజయేత జగద్ గురుమ్ ।
రాగఖాణ్డవచోష్యాణి హవిష్యాణి నివేదయేత్ ।। 18.19 ।।
తతః సంపూజ్య దేవేశం పద్మనాభం జగద్ గురుమ్ ।
విజ్ఞాపయేన్మునిశ్రేష్ఠ మన్త్రేణానేన సువ్రత ।। 18.20 ।।
నమోऽస్తు తే పద్మనాభ పద్మాధవ మహాద్యుతే ।
ధర్మార్థకామమోక్షణి త్వఖణ్డాని భవన్తు మే ।। 18.21 ।।
వికాసిపద్మపత్రాక్ష యథాఖణ్డోసి సర్వతః ।
తేన సత్యేన ధర్మాద్య అఖణ్డాః సన్తు కేశవ ।। 18.22 ।।
ఏవం సంవత్సరం పూర్ణం సోపవాసో జితేన్ద్రియః ।
అఘణ్డం పారయేద్ బ్రహ్మన్ వ్రతం వై సర్వవస్తుషు ।। 18.23 ।।
అస్మింశ్చీర్ణే వ్రతం వ్యక్తం పరితుష్యన్తి దేవతాః ।
ధర్మార్థకామమోక్షాద్యాస్త్వక్షయాః సంభవన్తి హి ।। 18.24 ।।
ఏతాని తే మయోక్తాని వ్రతాన్యుక్తాని కామిభిః ।
ప్రక్ష్యామ్యధునా త్వేతద్వైష్ణవం పఞ్జరం శుభమ్ ।। 18.25 ।।
నమో నమస్తే గోవిన్ద చక్రం గృహ్య సుదర్శనమ్ ।
ప్రాచ్యాం రక్షస్వ మాం విష్ణో త్వామాహం శరణం గతః ।। 18.26 ।।
గదాం కౌమోదకీం గృహ్య పద్మనాభామితద్యుతే ।
యామ్యాం రక్షస్వ మాం విష్ణో త్వమాహం శరణం గతః ।। 18.27 ।।
హలమాదాయ సౌనన్దం నమస్తే పురషోత్తమ ।
ప్రతీచ్యాం రక్ష మే విష్ణో భవన్తం శరణం గతః ।। 18.28 ।।
ముసలం శాతనం గృహ్య పుణ్డరీకాక్ష రక్ష మామ ।
ఉత్తరస్యాం జగన్నాథ భవన్తం శరణం గతః ।। 18.29 ।।
శార్ఙ్గమాదాయ చ ధనురస్త్రం నారాయణం హరే ।
నమస్తే రక్ష రక్షఘ్న అఇశాన్యాం శరణం గతః ।। 18.30 ।।
పాఞ్చజన్యం మహాశఙ్ఖమన్తర్బోధ్యం చ పఙ్కజమ్ ।
ప్రగృహయ్ రక్ష మాం విష్ణో ఆగ్నేయ్యాం యజ్ఞసూకర ।। 18.31 ।।
చర్మ సూర్యశతం గృహ్య ఖఙ్గం చన్ద్రమసం తథా ।
నైరృత్యాం మాం చ రక్షస్వ దివ్యమూర్తే నృకేసరిన్ ।। 18.32 ।।
వైజయన్తీం ప్రగృహ్య త్వం శ్రీవత్సం కణ్ఠభూషణమ్ ।
వాయవ్యాం రక్ష మాం దేవ అశ్వశీర్ష నమోऽస్తు తే ।। 18.33 ।।
వైనతేయం సమారుహ్య అన్తరిక్షే జనార్దన ।
మాం త్వం రక్షాజిత సదా నమస్తే త్వపరాజతి ।। 18.34 ।।
విశాలాక్షం సమారుహ్య రక్ష మాం త్వం రసాతలే ।
అకూపార నమస్తుభ్యం మహామోహ నమోऽస్తు తే ।। 18.35 ।।
కరశీర్షాఙ్ఘ్రర్వేషు తథాష్టబాహుపఞ్జరమ్ ।
కృత్వా రక్షస్వ మాం దేవ నమస్తే పురుషోత్తమ ।। 18.36 ।।
ఏతదుక్తం భగవతా వైష్ణవం పఞ్జరం మహత్ ।
పురా రక్షార్థమీశేన కాత్యాయన్యా ద్విజోత్తమ ।। 18.37 ।।
నాశయామాస సా యత్ర దానవం మహిషాసురమ్ ।
నమరం రక్తబీజం చ తథాన్యాన్ సురకణ్టకాన్ ।। 18.38 ।।
నారద ఉవాచ ।
కాసౌ కాత్యాయానీ నామ యచా జఘ్నే మహిషాసురమ్ ।
నమరం రక్తబీజం చ తథాన్యాన్ కురకణ్టకాన్ ।। 18.39 ।।
కశ్చసౌ మహిషో నామ కులే జాతశ్చ కస్య సః ।
కశ్చాసౌ రక్తబీజాఖ్యో నమరః కస్య చాత్మజః ।
ఏతద్విస్తరతస్తాత యథావద్ వక్తుమర్హసిః ।। 18.40 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
శ్రూయతాం సంప్రవక్ష్యామి కథాం పాపప్రణాశినీమ్ ।
సర్వదా వరదా దుర్గా యేయం కాత్యాయనీ మునే ।। 18.41 ।।
పురాసురవరౌ రౌద్రౌ జగత్క్షోభకరావుభౌ ।
రమ్భశ్చైవ కరమ్భశ్ చ ద్వావాస్తాం సుమాబలౌ ।। 18.42 ।।
తావపుత్రౌ చ దేవర్షే పుత్రార్థం తేపతుస్తపః ।
బహూన్ వర్షగణాన్ దైత్యౌ స్థితౌ పఞ్చనదే జలే ।। 18.43 ।।
తత్రైకో జలమధ్యస్థో ద్వితీయోऽప్యగ్నిపఞ్చమీ ।
కరమ్భశ్చైవ రమ్భశ్చ యక్షం మాలపటం ప్రతి ।। 18.44 ।।
ఏకం మిమగ్నం సలిలే గ్రాహరూపేణ వాసవః ।
చరణాభ్యాం సమాదాయ నిజఘాన యథేచ్ఛయా ।। 18.45 ।।
తతో భ్రాతరి నష్టే చ రమ్భః కోపపరిప్లుతః ।
వహ్నౌ స్వశీర్షం సంక్షిద్య హోతుమైచ్చన్ మహాబలః ।। 18.46 ।।
తతః ప్రగృహ్య కేశేషు ఖఙ్గం చ రవిసప్రభమ్ ।
ఛేత్తుకామో నిజం శీర్షం వహ్నినా ప్రతిషేధితః ।। 18.47 ।।
ఉక్తశ్చ మా దైత్యవర నాశయాత్మానమాత్మనా ।
దుస్తరా పరవధ్యాపి స్వవధ్యాప్యతిదుస్తరా ।। 18.48 ।।
యచ్చ ప్రార్థయసే వీర తద్దదామి యథేప్సితమ్ ।
మా మ్రియస్వ మృతస్యేహ నష్టా భవతి వై కథా ।। 18.49 ।।
తతోऽబ్రవీద్ వచో రమ్భో వరం చేన్మే దదాసి హి ।
త్రైలోక్యవిజయీ పుత్రః స్యాన్మే త్వత్తేజసాధికః ।। 18.50 ।।
అజేయో దైవతైః సర్వైః పుభిర్దైత్యైశ్చ పావక ।
మహాబలో వాయురివ కామరూపీ కృతాస్త్రవిత్ ।। 18.51 ।।
తం ప్రోవాచ కవిర్బ్రహ్మన్ బాఞమేవం భవిష్యతి ।
యస్యాం చిత్తం సమాలమ్బి కరిష్యసి తతః సుతః ।। 18.52 ।।
ఇత్యేవముక్తో దేవేన వహ్నినా దానవో యయౌ ।
ద్రష్టుం మాలవటం యక్షం యక్షైశ్చ పరివారితమ్ ।। 18.53 ।।
తేషాం పద్మనిధిస్తత్ర వసతే నాన్యచేతనః ।
గజశ్చ మహిషాశ్చాశ్వా గావోऽజావిపరిప్లుతాః ।। 18.54 ।।
తాన్ దృష్ట్వైవ తదా చక్రే భావం దానవపార్థివః ।
మహిష్యాం రూపయుక్తాయాం త్రిహాయణ్యాం తపోధన ।। 18.55 ।।
సా సమాగాచ్చ దైత్యైన్ద్రం కామయన్తీ తరస్వినీ ।
స చాపి గమనం చక్రే భవితవ్యప్రచోదితః ।। 18.56 ।।
తస్యాం సమభవద్ గర్భస్తాం ప్రగృహ్యాథ దానవః ।
పాతాలం ప్రవివేశాథ తతః స్వభవనం గతః ।। 18.57 ।।
దృష్టశ్చ దానవైః సర్వైః పరిత్యక్తశ్చ బన్ధుభిః ।
అకార్యకారకేత్యేవం భృయో మాలవటం గతః ।। 18.58 ।।
సాపి తేనైవ పతినా మహిషీ చారుదర్శనా ।
సమం జగామ తత్ పుణ్యం యక్షమణ్డలముత్తమమ్ ।। 18.59 ।।
తతస్తు వసతస్తస్య శ్యామా సా సుషువే మునే ।
అజీజనత్ సుతం శుభ్రం మహిషం కామరూపిణమ్ ।। 18.60 ।।
ఏతామృతుమతీం జాతాం మహిషోऽన్యో దదర్శ హ ।
సా చాభ్యగాద్ దితివరం రక్షన్తీ శీలమాత్మనః ।। 18.61 ।।
తమున్నామితనాసం చ మహిషం వీక్ష్య దానవః ।
ఖఙ్గ నిష్కృష్య తరసా మహిషం సముపాద్రవత్ ।। 18.62 ।।
తేనాపి దైత్యస్తీక్ష్ణాభ్యాం శృఙ్గాభ్యాం హృది తాడితః ।
నిర్భిన్నహృదయో భూమౌ నిపపాత మమార చ ।। 18.63 ।।
మృతే భర్తరి సా శ్యామా యక్షాణాం శరణం గతా ।
రక్షితా గుహ్యకైః సాధ్వీ నివార్య మహిషం తతః ।। 18.64 ।।
తతో నివారితో యక్షైర్హయారిర్మదనాతురః ।
నిపపాత సరో దివ్యం తతో దైత్యై'భవన్మృతః ।। 18.65 ।।
నమరో నామ విఖ్యాతో మహాబలపరాక్రమః ।
యక్షానాశ్రిత్య తస్థౌ స కాలయన్ శ్వాపదాన్ మున్ ।। 18.66 ।।
స చ దైత్యేశ్వరో యక్షైర్మాలవటపురస్సరైః ।
చితామారోపితః సా చ శ్యామా తం చారుహత్ పతిమ్ ।। 18.67 ।।
తతోऽగ్నిమధ్యాదుత్తస్థౌ పురుషో రౌద్రదర్శనః ।
వ్యద్రావయత్ స తాన్ యక్షాన్ ఖఙ్గపాణిర్భయఙ్కరః ।। 18.68 ।।
తతో హతాస్తు మహిషాః సర్వ ఏవ మహాత్మనా ।
ఋతే సంరక్షితారం హి మహిషం రమ్భనన్దనమ్ ।। 18.69 ।।
స నామతః స్మృతో దైత్యో రక్తబీజో మహామున్ ।
యోऽజయత్ సర్వతో దేవాన్ సేన్ద్రరుద్రార్కమారుతాన్ ।। 18.70 ।।
ఏవం ప్రభావా దనుపుఙ్గవాస్తే తేజోऽధికస్తత్ర బభౌ హయారిః ।
రాజ్యేऽభిషిక్తశ్చ మహాసురేన్ద్రైర్వినిర్జితైః శమ్బరతారకాద్యైః ।। 18.71 ।।
అశక్నువద్భిః సహితైశ్చ దేవైః సలోకపాలైః సహుతాశభాస్కరైః ।
స్థానాని త్యక్తాని శశీన్ద్రభాస్కరైర్ధర్మశ్చ దూరే ప్రతియోజితశ్చ ।। 18.72 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే అష్టాదశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Chandi upasana, Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION