కాత్యాయనీ దేవి అవతారం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:21 pm

కాత్యాయనీ దేవి అవతారం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 6:18 pm

పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతస్తు దేవా మహిషేమ నిర్జితాః స్థానాని సంత్యజ్య సవాహనాయుధాః ।
జగ్ముః పురస్కృత్య రిచామహం తే ద్రష్టుం తదా చక్రధరం శ్రియః పతిమ్ ।। 19.1 ।।
గత్వా త్వపశ్యంశ్చ మిథః సురోత్తమౌ స్థితౌ ఖగేన్ద్రాసనశఙ్కరౌ హి ।
దృష్టావా ప్రణమ్యైవ చ సిద్దిసాధకౌ న్యవేదయంస్తన్మహిషాదిచేష్టితమ్ ।। 19.2 ।।
ప్రభోऽశ్విసూర్యేన్ద్వనిలాగ్నివేధసాం జలేశశక్రాదిషు చాధికారాన్ ।
ఆక్రమ్య నాకాత్తు నిరాకృతా వయం కృతావనిస్థా మహిషాసురేణ ।। 19.3 ।।
ఏతద్ భవన్తౌ శరణాగతానాం శ్రుత్వా వచో బ్రూత హితం సురాణామ్ ।
న చేద్ వ్రజామోऽద్య రసాతలం హి సంకాల్యమానా యుధి దానవేన ।। 19.4 ।।
ఇత్థం మురారిః సహ శఙ్కరేణ శ్రుత్వా వచో విప్లుతచేతసస్తాన్ ।
దృష్ట్వాథ చక్రే సహసైవ కోపం కాలాగ్నికల్పో హరిరవ్యయాత్మా ।। 19.5 ।।
తతోऽనుకోపాన్మధుసూదనస్య సశఙ్కరస్యాపి పితామహస్య ।
తథైవ శక్రాదిషు దైవతేషు మహర్ద్ధి తేజో వదనాద్ వినిఃసుతమ్ ।। 19.6 ।।
తచ్చైకతాం పర్వతకూటసన్నిభం జగామ తేజః ప్రవరాశ్రమ్ మునే ।
కాత్యాయనస్యాప్రతిమస్య తేన మహర్షిణా తేజ ఉపాకృతం చ ।। 19.7 ।।
తేనార్షిసృష్టేన చ తేజ-సా వృతం జ్వలత్ప్రకాశార్కసహస్రతుల్యమ్ ।
తస్మాచ్చ జాతా తరలాయతాక్షీ కాత్యాయనీ యోగవిశుద్ధదేహా ।। 19.8 ।।
మాహేశ్వరాద్ వక్త్రమథో బభూవ నేత్రత్రయం పావకతేజసా చ ।
యామ్యేన కేశా హరితేజసా చ భుజాస్తథాష్టాదశ సంప్జజ్ఞిరే ।। 19.9 ।।
సౌమ్యేన యుగ్మం స్తనయోః సుసంహతం మధ్యం తథైన్ద్రేణ చ తేజసాభవత్ ।
ఊరబ చజఙ్ఘే చ నితమ్బసంయుతే జాతే జలేశస్య తు తేజసా హి ।। 19.10 ।।
పాదో చ లోకప్రపితామహస్య పద్మాభికోశప్రతిమౌ బభూవతుః ।
దివాకరాణమపి తేజసాఙ్గులీః కరాఙ్గులీశ్చ వసుతేజసైవ ।। 19.11 ।।
ప్రజాపతీనాం దశనాశ్చ తేజసా యాక్షేణ నాసా శ్రవణౌ చ మారుతాత్ ।
సాధ్యేన చ భ్రయుగలం సుకాన్తిమత్ కన్దర్పబాణాసనసన్నిభం బభౌ ।। 19.12 ।।
తర్థార్షితేజోత్తమముత్తమం మహన్నామ్నా పృథివ్యామభవత్ ప్రసిద్ధమ్ ।
కాత్యాయనీత్యేవ తదా బభౌ సా నామ్నా చ తేనైవ జగత్ప్రసిద్ధా ।। 19.13 ।।
దదౌ త్రిశూలం వరదస్త్రిశూలీ చక్రం మురారిర్వరుణశ్చ శఙ్ఖమ్ ।
శక్తిం హుతాశః శ్వసనశ్చ చాపం తూణౌ తథాక్ష్య్యశరౌ వివస్వాన్ ।। 19.14 ।।
వజ్రం తథేన్ద్రః సహ ఘణ్టయా చ యమోऽథ దణ్డం ధనదో గదాం చ ।
బ్రహ్మ'క్షమాలాం సకమణ్డలుం చ కాలోऽసిముగ్రం సహ చర్మణా చ ।। 19.15 ।।
హారం చ సోమః సహ చామరేణ మాలం సముద్రో హిమవాన్ మృగేన్ద్రమ్ ।
చూడామణిం కుణ్డలమర్ద్ధచన్ద్రం ప్రాదాత్ కుఠారం వసుశిల్పకర్త్తా ।। 19.16 ।।
గన్ధర్వరాజో రజతానులిప్తం పానస్య పూర్ణం సదృశం చ భాజనమ్ ।
భుజఙ్గహారం భుజగేశ్వరోऽపి అమ్లానపుష్పామృతవః స్రజం చ ।। 19.17 ।।
తదాతితుష్టా సురస్త్తమానాం అట్టాట్టహాసం ముముచే త్రినేత్రా ।
తాం తుష్టువుర్దేవవరాః సహేన్ద్రాః సవిష్ణురుద్రేన్ద్వనిలాగ్నిభాస్కరాః ।। 19.18 ।।
నమోऽస్తు దైవ్యై సురపూజితాయై యా సంస్థితా యోగవిశుద్ధదేహా ।
నిద్రాస్వరూపేణ మహీం వితత్య తృష్ణా త్రపా క్షుద్ భయదాథ కాన్తిః ।। 19.19 ।।
శ్రద్ధా స్మృతిః పుష్టిరథో క్షమా చ ఛాయా చ శక్తిః కమలాలయా చ ।
వృత్తిర్దయా భ్రాన్తి రథేహ మాయా నమోऽస్తు దైవ్యై భవరూపికాయై ।। 19.20 ।।
తతః స్తుతాః దేవవరైర్మృగేన్ద్రమారుహ్య దేవీ ప్రగతావనీధ్రమ్ ।
విన్ధ్యం మహాపర్వతముచ్చశృఙ్గం చకార యం నిమ్నతరం త్వగస్త్యః ।। 19.21 ।।
నారద ఉవాచ ।
కిర్మథమద్రిం భగవానగస్త్యస్తం నిమ్నశృఙ్గం కృతవాన్ మహర్షిః ।
కస్మై కృతే కేన చ కారణేన ఏతద్ వదస్వామలసత్త్వవృత్తే ।। 19.22 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
పురా హి విన్ధ్యేన దివాకరస్య గతిర్నిరుద్ధా గగనేచరస్య ।
రవిస్తతః కుమభభవం సమేత్య హోమావసానే వచనం బభాషే ।। 19.23 ।।
సమాగతోऽహం ద్విజ దూరతస్త్వాం కురుష్వ మాముద్ధరణం మునీన్ద్ర ।
దదస్వ దానం మమ యన్మనీషినం చరామి యేన త్రిదివేషు నిర్వృతః ।। 19.24 ।।
ఇత్థం దివాకరవచో గుణసంప్రయోగి శ్రుత్వా తదా కలశజో వచనం బభాషే ।
దానం దదామి తవ యన్మనసస్త్వభీష్టం నార్థి ప్రయాతి విముఖో మమ కశ్చిదేవ ।। 19.25 ।।
శ్రుత్వా వచోऽమృతమయం కలశోద్భవస్య ప్రాహ ప్రభుః కరతలే వినిధాయ మూర్ధ్ని ।
ఏషోऽద్య మే గిరివరః ప్రరుణాద్ధి మార్గం విన్ధ్యస్య నిమ్నకరణే భగవన్ యతస్వ ।। 19.26 ।।
ఇతి రవివచనాదథాహ కుమ్భజన్మా కుతమితి విద్ధి మయా హి నీచశృఙ్గమ్ ।
తవ కిరణజితో భవిష్యతే మహీధ్రో మమ చరణసమ్శ్రితస్య కా వ్యథా తే ।। 19.27 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా కలశోద్భావస్తు సూర్యం హి సంస్తూయ వినమ్య భక్త్యా ।
జగామ సంత్యజ్య హి దణ్డకం హి విన్ధ్యాచలం వృద్ధ్వపుర్మహర్షిః ।। 19.28 ।।
గత్వా వచః ప్రాహ మునిర్మహీధ్రం యాస్యే మహాతీర్థవరం సుపుణ్యమ్ ।
వృద్ధోస్మయశక్తశ్చ తవాధిరోఢుం తస్మాద్ భవాన్ నీచతరోऽస్తు సద్యః ।। 19.29 ।।
ఇత్యేవముక్తో మునిస్త్తమేన స నీచశృఙ్గస్త్వభవన్మహీధ్రః ।
సమాక్రమచ్చాపి మహర్షిముక్యః ప్రోల్లఙ్ఘ్య విన్ధ్యం త్విదమాహ శైలమ్ ।। 19.30 ।।
యావన్న భూయో నిజమావ్రజామి మహాశ్రమం ధౌతవపుః సుతీర్థాత్ ।
త్వయా న తావత్త్విహ వర్ధితవ్యం నో చేద్ విశప్స్యేऽహమవజ్ఞయా తే ।। 19.31 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా భగవాఞ్జగామ దిశం స యామ్యాం సహసాన్తరిక్షమ్ ।
ఆక్రమ్య తస్థౌ స హి తాం తదాశాం కాలే వ్రజామ్యత్ర యదా మునీన్ద్రః ।। 19.32 ।।
తత్రాశ్రమం రమ్యతరం హి కృత్వా సంశుద్ధజామ్బూనదతోరణాన్తమ్ ।
తత్రాథ నిక్షిప్య విదర్భపుత్రీం స్వమాశ్రమం సౌమ్యముపాజగామ ।। 19.33 ।।
ఋతావృతౌ పర్వకాలేషు నిత్యం తమ్మబరే హ్యాశ్రమమావసత్ సః ।
శేషం చ కాలం స హి దణ్డకస్థస్ తపశ్చారామితకాన్తిమాన్ మునిః ।। 19.34 ।।
వినన్ధ్యోऽపి దృష్ట్వా గగనే మహాశ్రమం వృద్ధిం న యాత్యేవ భయాన్మహర్షేః ।
నాసౌ నివృత్తేతి మతిం విధాయ స సంస్థితో నీచతరాగ్రశృఙ్గః ।। 19.35 ।।
ఏవం త్వగస్త్యేన మహాచలేన్ద్రః స నీచశృఙ్గే హి కృతో మహర్షే ।
తస్యోర్ధ్వశృఙ్గే మునిసంస్తుతా సా దుర్గా స్థితా దానవనాశనార్థమ్ ।। 19.36 ।।
దేవాశ్చ సిద్ధాశ్చ మహోరగాశ్చ విద్యాధరా భూతగణాశ్చ సర్వే ।
సర్వాప్సరోభిః ప్రతిరామయన్తః కాత్యాయనీం తస్థురపేతశోకాః ।। 19.37 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకోనవింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Chandi upasana, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION