దుందుభి రాయబారం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:31 pm

దుందుభి రాయబారం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 6:58 pm

ఇరవయ్యవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతస్తు తాం తత్ర తదా వసన్తీం కాత్యాయనీం శైలవరస్య శృఙ్గే ।
అపశ్యతాం దానవసత్తమౌ ద్వౌ చణ్డశ్ చ ముణ్డశ్చ తపస్వినీం తామ్ ।। 20.1 ।।
దృష్ట్వైవ శౌలాదవతీర్య శీఘ్రమాజగ్మతుః స్వభవనం సురారీ ।
దృష్ట్వోచతుస్తౌ మహిషాసురస్య దూతావిదం చణ్డముణ్డౌ దితీశమ్ ।। 20.2 ।।
స్వస్థో భవాన్ కిం త్వసురేన్ద్ర సామ్ప్రతమాగచ్ఛ పశ్యామ చ తత్ర విన్ధ్యమ్ ।
తత్రాస్తి దేవీ సుమహానుభావా కన్యా సురూపా సురసున్దరీణామ్ ।। 20.3 ।।
జితాస్తయా తోయధరాలకైర్హి జితః శశఙ్కో వదనేన తన్వ్యా ।
నేత్రైస్త్రిభిస్త్రీణి హుతాశనాని జితాని కణ్ఠేన జితస్తు శఙ్ఖః ।। 20.4 ।।
స్తనౌ సువృత్తావథ మగ్నచూచుకౌ స్థితౌ విజిత్యేవ గజస్య కుమ్భౌ ।
త్వాం సర్వజోతారమితి ప్రతర్క్య కుచౌ స్మరేణైవ కృతౌ సుదుర్గౌ ।। 20.5 ।।
పీనాః సశస్త్రాః పిరఘోపమాశ్చ భుజాస్తథాష్టాదశ భాన్తి తస్యాః ।
పరాక్రమం వై భవతో విదిత్వా కామేన యన్త్రా ఇవ తే కృతాస్తు ।। 20.6 ।।
మధ్యం చ తస్యాస్త్రివలీతరఙ్గం విభాతి దైత్యేన్ద్ర సురోమరాజి ।
భయాతురారోహణకాతరస్య కామస్య సోపానమివ ప్రయుక్తమ్ ।। 20.7 ।।
సా రోమరాజీ సుతరాం హి తస్యా విరాజతే పీజకుచావలగ్నా ।
ఆరోహణే త్వద్భయకాతరస్య స్వేదప్రవాహోऽటసుర మన్మథస్య ।। 20.8 ।।
నాభిర్గభీరా సుతరాం విభాతి ప్రదక్షిణాస్యాః పరివర్తమానా ।
తస్యైవ లావణ్యగృహస్య ముద్రా కన్దర్పరాజ్ఞా స్వయమేవ దత్తా ।। 20.9 ।।
విభాతి రమ్యం జఘనం మృగాక్ష్యాః సమన్తతో మేఖలయావజుష్టమ్ ।
మన్యామ తం కామనరాధిపస్య ప్రాకారగుప్తం నగరం సుదుర్గమ్ ।। 20.10 ।।
వృత్తావరోమౌ చ మృదూ కుమార్యాః శోభేత ఊరూ సమనుత్తమౌ హి ।
ఆవాసనార్థం మకరధ్వజేన జనస్య దేశావివ సన్నివిష్టౌ ।। 20.11 ।।
తఞ్జానుయుగ్మం మహిషాసురేన్ద్ర అర్ద్ధేన్నతం భాతి తథైవ తస్యాః ।
సృష్ట్వా విధాతా హి నిరూపణాయ శ్రాన్తస్తథా హస్తతలే దదౌ హి ।। 20.12 ।।
జఙ్ఘే సువృత్తేऽపి చ రోమహీనే శోభేత దైత్యేశ్వర తే తదీయే ।
ఆక్రమ్య లోకానివ మిర్మితాయా రూపార్జితస్యైవ కృతాధరౌ హి ।। 20.13 ।।
పాదౌ చ తస్యాః కమలోదరాభౌ ప్రయత్నతస్తౌ హి కృతౌ విధాత్రా ।
ఆజ్ఞాపి తాభ్యాం నఖరత్నమాలా నక్షత్రమాలా గగనే యథైవ ।। 20.14 ।।
ఏవంస్వరూపా దనునాథ కన్యా మహోగ్రశస్త్రాణి చ ధారయన్తీ ।
దృష్ట్వా యథేష్టం న చ విద్మ కా సా సుతాథవా కస్యచిదేవ బాలా ।। 20.15 ।।
తద్భూతలే రత్నమనుత్తమం స్థితం స్వర్గం పరిత్యజ్య మహాసురేన్ద్ర ।
గత్వాత్థ విన్ధ్యం స్వయమేవ పశ్య కురుష్వ యత్ తేऽభిమతం క్షమం చ ।। 20.16 ।।
శ్రుత్వైవ తాభ్యాం మహిషాసురస్తు దేవ్యాః ప్రవృత్తిం కమనీయరూపామ్ ।
చక్రే మతిం నాత్ర విచారమస్తి ఇత్యేవముక్త్వా మహిషోऽపి నాస్తి ।। 20.17 ।।
ప్రాగేవ పుంసస్తు శుభాశుభాని స్థానే విధాత్రా ప్రతిపాదితాని ।
యస్మిన్ యథాయాని యతోऽథవిప్ర స నీయతే వా వ్రజతి స్వయం వా ।। 20.18 ।।
తతోను ముణ్డం నమరం సచణ్డే విడాలనేత్రం సపిశఙ్గవాష్కలమ్ ।
ఉగ్రాయుధం చిక్షురరక్తబీజౌ సమాదిదేశాథ మహాసురేన్ద్రః ।। 20.19 ।।
ఆహత్య భేరీ రమకర్కశాస్తే స్వర్గం పరిత్యజ్య మహీధరం తు ।
ఆగమ్య మూలే శివిరం నివేశ్య తస్థుశ్చ సఞ్జా దనునన్దనాస్తే ।। 20.20 ।।
తతస్తు దైత్యో మహిషాసురేణ సంప్రేషితో దానవయూథపాలః ।
మయస్య పుత్రో రిపుసైన్యమర్దీ స దున్దుభిర్దున్దుభినిఃఖనస్తు ।। 20.21 ।।
అభ్యేత్య దేవీం గగనస్థితోऽపి స దున్దుభిర్వాక్యమువాచ విప్ర ।
కుమారి దూతోऽస్మి మహాసురస్య రమ్భాత్మజస్యాప్రతిమస్య యుద్ధే ।। 20.22 ।।
కాత్యాయానీ దున్దుభిమభ్యువాచ ఏహ్యేహి దైత్యేన్ద్ర భయం విముచ్య ।
వాక్యం చ యద్రమ్భసుతో బభాషే వదస్వ తత్సత్యమపేతమోహః ।। 20.23 ।।
తథోక్తవాక్యే దితిజః శివాయాస్తయజ్యామ్బరం భూమితలే నిషణ్ణః ।
సుఖోపవిష్టః పరమాసనే చ రమ్భాత్మజేనోక్తమువాచ వాక్యమ్ ।। 20.24 ।।
దున్దుభిరువాచ ।
ఏవం సమాజ్ఞాపయతే సురారిస్త్వాం దేవి దైత్యో మహిషాసురస్తు ।
యథామరా హీనబలాః పృథివ్యాం భ్రమాన్తి యుద్ధే విజితా మయా తే ।। 20.25 ।।
స్వర్గం మహీ వాయుపథాశ్చ వశ్యాః పాతాలమన్యే చ మహేశ్వరాద్యాః ।
ఇన్ద్రోऽస్మి రుద్రోऽస్మి దివాకరోऽస్మి సర్వేషు లోక్ష్వధిపోऽస్మి బాలే ।। 20.26 ।।
న సోऽస్తి నాకే న మహీతలే వా రసాతలే దేవభటోऽసురో వా ।
యో మాం హి సంగ్రామముపేయివాంస్తు భూతో న యక్షో న జిజీవిషుర్యః ।। 20.27 ।।
యాన్యేవ రత్నాని మహీతలే వా స్వర్గేऽపి పాతాలతలేऽథ ముగ్ధే ।
స్రావణి మామద్య సమాగతాని వీర్యార్జితానీహ విశాలనేత్రే ।। 20.28 ।।
స్త్రీరత్నమగ్ర్యం భవతీ చ కన్యా ప్రాప్తోऽస్మి శైలం తవ కారణేన ।
తస్మాద్ భజస్వేహ జగత్పతిం మాం పతిస్తవార్హేऽస్మి విభుః ప్రభుశ్చ ।। 20.29 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
ఇత్యేవముక్తా దితిజేన దుర్గా కాత్యాయనీ ప్రాహ మయస్య పుత్రమ్ ।
సత్యం ప్రభుర్దానవరాట్ పృథివ్యాం సత్యం చ యుద్ధే విజితామరాశ్చ ।। 20.30 ।।
కిం త్వస్తి దైత్యేశ కులేऽస్మదీయే ధర్మో హి శుల్కాఖ్య ఇతి ప్రసిద్ధః ।
తం చేత్ ప్రదద్యాన్మహిషో మమాద్య భజామి సత్యేన పతిం హయారిమ్ ।। 20.31 ।।
శ్రుత్వాథ వాక్యం మయజోऽబ్రవీచ్చ శుల్కం వదస్వామ్బుజపత్రనేత్రే ।
దద్యాత్స్వమూర్ధానమపి త్వదర్థే కిం నామ శుల్కం యదిహైవ తభ్యమ్ ।। 20.32 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్తా దనునాయకేన కాత్యాయనీ సస్వనమున్నదిత్వా ।
విహస్య చైతద్వచనం బభాషే హితాయ సర్వస్య చరాచరస్య ।। 20.33 ।।
శ్రీదేవ్యువాచ ।
కులేऽస్మదీయే శృణు దైత్య శుల్కం కృతం హి యత్పూర్వతరైః ప్రసహ్య ।
యో జేష్యతేऽస్మత్కులజాం రణాగ్రే తస్యాః స భర్త్తాపి భవిష్యతీతి ।। 20.34 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం దేవ్యా దున్దుభిర్దానవేశ్వరః ।
గత్వా నివేదయామాస మహిషాయ యథాతథమ్ ।। 20.35 ।।
స చాభ్యగాన్మహాతేజాః సర్వదైత్యపురః సరః ।
ఆగత్య విన్ధ్యశిఖరం యోద్ధధుకామః సరస్వతీమ్ ।। 20.36 ।।
తతః సేనాపతిర్దైత్యో చిక్షురో నామ నారద ।
సేనాగ్రగామినం చక్రే నమరం నామ దానవమ్ ।। 20.37 ।।
స చాపి తేనాధికృతశ్చతురఙ్గం సమూర్జితమ్ ।
బలేకదేశమాదాయ దుర్గా దుద్రావ వేగితః ।। 20.38 ।।
తమాపతన్తం వీక్ష్యాథ దేవా బ్రహ్మపురోగమాః ।
ఊచుర్వాక్యం మహాదేవీం వర్మ హ్యాబన్ధ చామ్బికే ।। 20.39 ।।
అథోవాచ సురాన్ దుర్గా నాహం బధ్నామి దేవతాః ।
కవచం కోऽత్ర సంతిష్ఠేత్ మమాగ్రే దానవాధమః ।। 20.40 ।।
యదా న దేవ్యా కవచం కృతం శస్త్రనిబర్హణమ్ ।
తదా రక్షార్థమస్యాస్తు విష్ణుపఞ్జరముక్తవాన్ ।। 20.41 ।।
సా తేన రక్షితా బ్రహ్మన్ దుర్గా దానవసత్తమమ్ ।
అవధ్యం దైవతైః సర్వేర్మహిషం ప్రత్యపీయత్ ।। 20.42 ।।
ఏవం పురా దేవవరేణ శంభునా తద్వైష్ణవం పఞ్జరమాయతాక్ష్యాః ।
ప్రోక్తం తయా చాపి హి పాదఘాతైర్నిషూదితోऽసౌ మహిషాసురేన్ద్రః ।। 20.43 ।।
ఏవంప్రభావో ద్విజ విష్ణుపఞ్జరః సర్వాసు రక్షాస్వధికో హి గీతః ।
కస్తస్య కుర్యాద్ యుధి దర్ఫహానిం యస్య స్థితశ్చేతసి చక్రపాణిః ।। 20.44 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే వింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Chandi upasana, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION