మహిషాసుర సంహారం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:10 am

మహిషాసుర సంహారం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 7:43 pm

ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
కథం కాత్యాయనీ దేవీ సానగం మహిషాసురమ్ ।
సవాహనం హతవతీ తథా విస్తరతో వాద ।। 21.1 ।।
ఏతచ్చ సంశయం బ్రహ్మన్ హృది మే పరివర్తతే ।
విద్యామానేషు శస్త్రేషు యత్పద్భ్యాం తమమర్దయత్ ।। 21.2 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శృణుష్వావహితో భూత్వా కథామేతాం పురాతనీమ్ ।
వృత్తాం దేవయుగస్యాదౌ పుణ్యాం పాపభయాపహామ్ ।। 21.3 ।।
ఏవం స నమరః క్రుద్ధః సమాపతత వేగవాన్ ।
సగజాశ్వరథో బ్రహ్మన్ దృష్టో దేవ్యా యథేచ్ఛయా ।। 21.4 ।।
తతో బాణగణైర్దైత్యః సమానమ్యాథ కార్ముకమ్ ।
వవర్ష శైలం ధారౌఘైర్ద్యైరివామ్బుదవృష్టిభిః ।। 21.5 ।।
శరవర్షేణ తేనాథ విలోక్యాద్రిం సమావృతమ్ ।
క్రుద్ధా భగవతీ వేగాదాచకర్ష ధనుర్వరమ్ ।। 21.6 ।।
తద్ధనుర్దానవే సైన్యే దుర్గయా నామితం బలాన్ ।
సువర్ణపృష్ఠం విబభౌ విద్యుదమ్బుధరేష్వివ ।। 21.7 ।।
బాణైః సురరిపూనన్యాన్ ఖడ్గేనాన్యాన్ శుభవ్రత ।
గదయా ముసలేనాన్యాంశ్చర్మణాన్యానపాతయత్ ।। 21.8 ।।
ఏకోऽప్యసౌ బహూన్ దేవ్యాః కేసరీ కాలసంనిభః ।
విధున్వన్ కేసరసటాం నిషూదయతి దానవాన్ ।। 21.9 ।।
కులిశాభిహతా దైత్యాః శక్త్యా నిర్భిన్నవక్షసః ।
లాఙ్గలైర్దారితగ్రీవా వినికృత్తాః పరశ్వధైః ।। 21.10 ।।
దణ్డనిర్భింన్నశిరసశ్చక్రవిచ్ఛిన్నబన్ధనాః ।
చేలుః పేతుశ్చ మమ్లుశ్ చ తత్యజుశ్చాపరే రణమ్ ।। 21.11 ।।
తే వధ్యమానా రౌద్రయ దుర్గయా దైత్యదానవాః ।
కాలరాత్రిం మన్యమానా దుద్రువుర్భయపీడితాః ।। 21.12 ।।
సైన్యాగ్రం భగ్నమాలోక్య దుర్గామగ్రే తథా స్థితామ్ ।
దృష్ట్వాజగామ నమరో మత్తకుఞ్జరసంస్థితః ।। 21.13 ।।
సమాగమ్య చ వేగేన దేవ్యాః శక్తిం ముమోచ హ ।
త్రిశులమపి సింహాయ ప్రాహిణోద్ దానవో రణే ।। 21.14 ।।
తావాపతన్తౌ దేవ్యా తు హుఙ్కారేణాథ భస్మసాత్ ।
కృతావథ గజేన్ద్రేణ గృహీతో మధ్యతో హరిః ।। 21.15 ।।
అథోత్పత్య చ వేగేన తలేనాహ్తయ దానవమ్ ।
గతాసుః సుఞ్జరస్కన్ధాత్ క్షిప్య దైవ్యై నివేదితః ।। 21.16 ।।
గృహీత్వా దానవం మధ్యే బ్రహ్మన్ కాత్యాయనీ రుషా ।
సవ్యేన పాణినా భ్రామ్య వాదయత్ పహం యథా ।। 21.17 ।।
తతోऽట్టహాసం ముముచే తాదృశే వాద్యతాం గతే ।
హాస్యాత్ సముద్భవంస్తస్యా భూతా నానావిధాద్భుతాః ।। 21.18 ।।
కేచిద్ వ్యాఘ్రముఖా రౌద్రా వృకాకారాస్తథా పరే ।
హయాస్యా మహిషాస్యాశ్చ వరాహవదనాః పరే ।। 21.19 ।।
ఆఖుకుక్కుటవక్త్రాశ్చ గోऽజావికముఖాస్తథా ।
నానావక్త్రాక్షిచరణా నానాయుధధరాస్తథా ।। 21.20 ।।
గాయన్త్యన్యే హసన్త్యన్యే పమన్త్యన్యే తు సంఘశః ।
వాదయన్త్యపరే తత్ర స్తువన్త్యన్యే తథామ్బికామ్ ।। 21.21 ।।
సా తైర్భూతగణైర్దేవీ సార్ద్ధ తద్దానవం బలమ్ ।
శాతయామాస చాక్రమ్య యథా సస్యం మహాశనిః ।। 21.22 ।।
సేనాగ్రే నిహతే తస్మిన్ తథా సేనాగ్రగామిని ।
చిక్షురః సైన్యపాలస్తు యోధయామాస దేవతాః ।। 21.23 ।।
కార్ముకం దృఢమాకర్ణమాకృష్య రథినాం వరః ।
వవర్ష శరజాలాని యథా మేఘో వసున్ధరామ్ ।। 21.24 ।।
తాన్ దుర్గా స్వశరైశ్ఛిత్త్వా శరసంఘాన్ సుపర్వభిః ।
సౌవర్ణపుఙ్ఖానపరాఞ్శరాన్ జగ్రాహ షోడశ ।। 21.25 ।।
తతశ్చతుర్భిశ్చతురస్తురఙ్గనపి భామినీ ।
హత్వా సారథిమేకేన ధ్వజమేకేన చిచ్ఛిదే ।। 21.26 ।।
తతస్తు సశరం చాపం చిచ్ఛేదైకేషుణామ్బికా ।
ఛిన్నే ధనుషు ఖఙ్గం చ చర్మ చాదత్తవాన్ బలీ ।। 21.27 ।।
తం ఖఙ్గ చర్మణా సార్ధ దైత్యస్యాధున్వతో బలాత్ ।
శరైశ్చతుర్భిశ్చిచ్ఛేద తతః శూలం సమాదదే ।। 21.28 ।।
సముద్భ్రామ్య మహచ్ఛూలం సంప్రాద్రవదథామ్బికామ్ ।
క్రోష్టుకో ముదితోऽరణ్యే మృగరాజవధూం యథా ।। 21.29 ।।
తస్యాభిపతతః పాదౌ కరౌ శీర్ష చ పఞ్చభిః ।
శరైశ్చిచ్ఛద సంక్రుద్ధా న్యపతిన్నిహతోऽసురః ।। 21.30 ।।
తస్మిన్ సేనాపతౌ క్షుణ్ణే తదోగ్రాస్యో మహాసురః ।
సమాద్రవత వేగేన కరాలాస్యశ్చ దానవః ।। 21.31 ।।
బాష్కలశ్చోద్ధతశ్చైవ ఉదగ్రాఖ్యోగ్రకార్ముకః ।
దుర్ద్ధరో దుర్ముఖశ్చైవ బిడాలనయనోऽపరః ।। 21.32 ।।
ఏతేऽన్యే చ మహాత్మానో దానవా బలినాం వరాః ।
కాత్యాయనీమాద్రవన్త నానాశస్త్రాస్త్రపాణయః ।। 21.33 ।।
తాన్ దృష్ట్వా లీలయా దుర్గా వీణాం జగ్రాహ పాణినా ।
వాదయామాస హసతీ తథా డమరుకం వరమ్ ।। 21.34 ।।
యథా యథా వాదయతే దేవీ వాద్యాని తాని తు ।
తథా తథా భూతగణా నృత్యన్తి చ హస్న్తి చ ।। 21.35 ।।
తతోऽసురాః శస్త్రధరాః సమభ్యేత్య సరస్వతీమ్ ।
అభ్యఘ్నంస్తాంశ్ చ జగ్రాహ కేశేషు పరమేశ్వరీ ।। 21.36 ।।
ప్రహృహ్య కేశేషు మహాసురాంస్తాన్ ఉత్పత్య సింహాత్తు నగస్య సానుమ్ ।
ననర్త వీణాం పరివాదయన్తీ పపౌ చ పానం జగతో జనిత్రీ ।। 21.37 ।।
తతస్తు దేవ్యా బలినో మహాసురా దోర్దణ్డనిర్ధూతవిశీర్మదర్పాః ।
విస్రస్తవస్త్రా వ్యసవశ్చ జాతాః తతస్తు తాన్ వీక్ష్య మహాసురేన్ద్రాన్ ।। 21.38 ।।
దేవ్యా మహౌజా మహిషాసురస్తు వ్యద్రావయద్ భూతగణాన్ ఖురాగ్రైః ।
తుణ్డేన పుచ్ఛేన తథోరసాన్యాన్ నిఃశ్వాసవాతేన చ భూతసంఘాన్ ।। 21.39 ।।
నాదేన చైవాశనిసన్నిభేన విషాణాకోట్యా త్వపరాన్ ప్రమథ్య ।
దుద్రావ సింహం యుధి హన్తుకామః తతోऽమ్బకా క్రోధవశం జగామ ।। 21.40 ।।
తతః స కోపాదథ తీక్ష్ణశృఙ్గః క్షిప్రం గిరీన్ భూమిమశీర్ణయచ్చ ।
సంక్షోభయయయంస్తోయనిధీన్ ఘనాంశ్ చ విధ్వంసయన్ ప్రాద్వతాథ గుర్గామ్ ।। 21.41 ।।
సా చాథ పాశేన బబన్ధ దుష్టం స చాప్యభూత్ క్లిన్నకటః కరీన్ద్రః ।
కరం ప్రచిచ్ఛేద చ హస్తినోऽగ్రం స చాపి భృయో మహిషోऽభిజాతః ।। 21.42 ।।
తతోऽస్య శూలం వ్యసృజన్యమృడానీ స శీర్ణమూలో న్యపతత్ పృథివ్యామ్ ।
శక్తిం ప్రచిక్షేప హుతాశదత్తాం సా కుణ్ఠితాగ్రా న్యపతనమార్షే ।। 21.43 ।।
చక్రం హరేర్దానపచక్రహన్తుః క్షిప్తం త్వచక్రత్వముపాగతం హి ।
గదాం సమావిధ్య ధనేశ్వరస్య క్షిప్తాతు భగ్నా న్యపతత్ పృథివ్యామ్ ।। 21.44 ।।
జలేశపాశోऽపి మహాసురేణ విషాణతుణ్డాగ్రఖురప్రణున్నః ।
నిరస్య తత్కోపితయా చ ముక్తో దణ్డస్తు యామ్యో బహుఖణ్డతాం గతః ।। 21.45 ।।
వజ్రం సురేన్ద్రస్య చ విగ్రహేऽస్య ముక్తం సుసూక్ష్మత్వముపాజగామ ।
సంత్యజ్య సింహం మహిషాసురస్య దుర్గాధిరూఢా సహసైవ పృష్ఠమ్ ।। 21.46 ।।
పృష్ఠస్థితాయాం మహిషాసురోऽపి పోప్లూయతే వీర్యమదాన్మృడాన్యామ్ ।
సా చాపి పద్భ్యాం మృదుకోమలాభ్యాం మమర్ద తం క్లిన్నమివాజినం హి ।। 21.47 ।।
స మృద్యమానో ధరణీధరాభో దేవ్యా బలీ హీనబలో బభూవ ।
తతోऽస్య శూలేన బిబేద కణ్ఠం తస్మాత్ పుమాన్ ఖఙ్గధరో వినిర్గతః ।। 21.48 ।।
నిష్క్రాన్తమాత్రం హృదయే పదా తమ్ ఆహత్య సంగృహ్య కచేషు కోపాత్ ।
శిరః ప్రచిచ్ఛేద వరాసినాస్య హాహాకృతం దైత్యబలం తదాభూత్ ।। 21.49 ।।
సచణ్డముణ్డాః సమయాః సతారాః సహాసిలోమ్నా భయకాతరాక్షాః ।
సంతాడ్యమానాః ప్రమథైర్భవాన్యాః పాతలమేవావివిశుర్భయార్తాః ।। 21.50 ।।
దేవ్యా జయం దేవాగణా విలోక్య స్తువన్తి దేవీం స్తుతిభిర్మహర్షే ।
నారాయణీం సర్వజగత్ప్రతిష్ఠాం కాత్యాయనీం ఘోరముఖీం సురూపామ్ ।। 21.51 ।।
సంస్తూయమానా సురసిద్ధసంఘైర్న్నిషణ్ణభూతా హరపాదములే ।
భూయో భవిష్యామ్యమరార్థమేవముక్త్వా సురాంస్తాన్ ప్రవివేశ దుర్గా ।। 21.52 ।।

ఇతీ శ్రీవామనపురాణే ఏకవింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Chandi upasana, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION