తపతి వృత్తాంతం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:07 am

తపతి వృత్తాంతం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 7:54 pm

ఇరవై రెండవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
పులస్త్య కథ్యతాం తావద్ దేవ్యా భూయః సముద్భవః ।
మహత్కౌతూహలం మేऽద్య విస్తరాద్ బ్రహ్మవిత్తమ ।। 22.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రూయతాం కథయిష్యామి భూయోऽస్యాః సంభవం మునే ।
శుమ్భాసురవధార్థాయ లోకానాం హితకామ్యయా ।। 22.2 ।।
యా సా హిమవతః పుత్రీ భవేనోఢా తపోధనా ।
ఉమా నామ్నా చ తస్యాః సా కోశాఞ్జాతా తుకౌశికీ ।। 22.3 ।।
సంభీయ విన్ధ్యం గత్వా చ భృయో భూతగణైర్వృతా ।
శుమ్భం చైవ నిశుమ్భం చ వధిష్యతి వరాయుధైః ।। 22.4 ।।
నారద ఉవాచ ।
బ్రహ్మంస్త్వయా సమాఖ్యాతా మృతా దక్షత్మజా సతీ ।
సా జాతా హిమవత్పుత్రీత్యేవం మే వక్తుమర్హసి ।। 22.5 ।।
యథా చ పార్వతీకోశాత్ సముద్ధభూతా హి కౌశికీ ।
యథా హతవతీ శుమ్భం నిసుమ్భం చ మహాసురమ్ ।। 22.6 ।।
కస్య చేమౌ సుతౌ వీరౌ ఖ్యాతౌ శుమ్భనిశుమ్భకౌ ।
ఏతద్ విస్తరతః సర్వం యథావద్ వక్తుమర్హసి ।। 22.7 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏతత్తే కథయిష్యామి పార్వత్యాః సంభవం మునే ।
శృణుష్వావహితో భూత్వా స్కన్దోత్పత్తిం చ శాశ్వతీమ్ ।। 22.8 ।।
రుద్రః సత్యాం ప్రణష్టాయాం బ్రహ్మచారివ్రతే స్తితః ।
నిరాశ్రయత్వమాపన్నస్తపస్తప్తుం వ్యవస్థితః ।। 22.9 ।।
స చాసీద్ దేవసేనానీర్దైత్యదర్ఫవినాశనః ।। 22.10 ।।
తతో నిరాకృతా దేవాః సేనానాథేన శంభునా ।
దానవేన్ద్రేణ విక్రమ్య మహిషేణ పరాజితాః ।। 22.11 ।।
తతో జగ్ముః మురేశానం ద్రష్టుం చక్రగదాధరమ్ ।
శ్వేత్దవీపే మహాహంసం ప్రపన్నాః శరణం హరిమ్ ।। 22.12 ।।
తానాగతాన్ సురాన్ దృష్ట్వా తతః శక్రపురోగమాన్ ।
విహస్య మేఘగమ్భీరం ప్రోవాచ పురుషోత్తమః ।। 22.13 ।।
కిం జితాస్త్వసురేన్ద్రేణ మహిషేణ దురాత్మనా ।
యేన సర్వే సమేత్యైవం మమ పార్శ్వముపాగతాః ।। 22.14 ।।
తద్ యుష్మాకం హితార్థాయ యద్ వదామి సురోత్తమాః ।
తత్కురుధ్వం జయో యేన సమాశ్రిత్య భవేద్ధి వః ।। 22.15 ।।
య ఏతే పితరో దివ్యాస్త్వగ్నిష్వాత్తేతి విశ్రుతాః ।
అమీషాం మానసీ కన్యా మేనా నామ్నాస్తి దేవతాః ।। 22.16 ।।
తామారాధ్య మహాతిథ్యాం శ్రద్ధయా పరయామరాః ।
ప్రార్థయధ్వం సతీం మేనాం ప్రాలేయాద్రేరిహార్థతః ।। 22.17 ।।
తస్యాం సా రూపసంయుక్తా భవిష్యతి తపస్వినీ ।
దక్షకోపాద్ యయా ముక్తం మలవజ్జీవితం ప్రియమ్ ।। 22.18 ।।
సా శఙ్కరాత్ స్వతేజోం'శం జనయిష్యతి యం సుతమ్ ।
స హనిష్యతి దైత్యేన్ద్రం మహిషం సపదానుగమ్ ।। 22.19 ।।
తస్మాద్ గచ్ఛత పుణ్యం తత్ కురుక్షేత్రం మహాఫలమ్ ।
తత్ర పృథూదకే తీర్థే పూజ్యన్తాం పితరోऽవ్యయః ।। 22.20 ।।
మహాతిథ్యాం మహాపుణ్యే యది శత్రుపరాభవమ్ ।
జిహాసతాత్మనః సర్వే ఇత్థం వై క్రియతామితి ।। 22.21 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యుక్త్వా వాసుదేవేన దేవాః శక్రపురోగమాః ।
కృతాఞ్జలిపుటా భూత్వా పప్రచ్ఛుః పరమ్శ్వరమ్ ।। 22.22 ।।
దేవా ఊచుః ।
కోऽయం కురుక్షేత్ర ఇతి యత్ర పుణ్యం పృథూదకమ్ ।
ఉద్భవం తస్య తీర్థస్య భగవాన్ ప్రబ్రవీతు నః ।। 22.23 ।।
కేయం ప్రోక్తా మహాపుణ్యా తిథీనాముత్తమా తిథిః ।
యస్యాం హి పితరో దివ్యాః పూజ్యాస్మాభిః ప్రయన్తతః ।। 22.24 ।।
తతః సురాణాం వచనాన్మురారిః కైటభార్దనః ।
కురుక్షేత్రోద్భవం పుణ్యం ప్రోక్తవాంస్తాం తిథీమపి ।। 22.25 ।।
శ్రీభగవానువాచ ।
సోమవంశోద్భవో రాజా ఋక్షో నామ మహాబలః ।
కృస్యాదౌ సమభవదృక్షాత్ సంవరణోऽవత్ ।। 22.26 ।।
స చ పిత్రా నిజే రాజ్యే బాల ఏవాభిషేచితః ।
బాల్యేऽపి ధర్మనిరతో మద్భక్తశ్చ సదాభవత్ ।। 22.27 ।।
పురోహితస్తు తస్యాసీద్ వసిష్ఠో వరుణాత్మజః ।
స చాస్యాధ్యాపయామాస సాఙ్గాన్ వేదానుదారధీః ।। 22.28 ।।
తతో జగామ చారణ్యం త్వనధ్యాయే నృపాత్మజః ।
సర్వకర్మసు నిక్షిప్య వసిష్ఠం తపసాం నిధిమ్ ।। 22.29 ।।
తతో మృగయావ్యాక్షేపాద్ ఏకాకీ విజనం వనమ్ ।
వైభ్రాజం స జగామాథ అథోన్మాదనమభ్యయాత్ ।। 22.30 ।।
తతస్తు కౌతుకావిష్టః సర్వతుకుసుమే వనే ।
అవితృపతః సుగన్ధస్య సమన్తాద్ వ్యచరద్ వనమ్ ।। 22.31 ।।
స వనన్తం చ దదృశే ఫుల్లకోకనదావృతమ్ ।
కహ్లారపద్మకుముదైః కమలేన్దీవరైరపి ।। 22.32 ।।
తత్ర క్రీడన్తి సతతమప్సరోऽమరకన్యకాః ।
తాసాం మధ్యే దదర్శాథ కన్యాం సంవరణోऽధికామ్ ।। 22.33 ।।
దర్శనాదేవ స నృపః కామమార్గణపీడితః ।
జాతః సా చ తమీక్ష్యైవ కామబాణాతురాభవత్ ।। 22.34 ।।
ఉభౌ తౌ పీడితౌ మోహం జగ్మతుః కామమార్గణైః ।
రాజా చలాసనో భూమ్యాం నిపపాత తురఙ్గమాత్ ।। 22.35 ।।
తమభ్యేత్య మహాత్మానో గన్ధర్వాః కామరూపిణః ।
సిషిచుర్వారిణాభ్యేత్య లబ్ధసంజ్ఞోऽభవత్ క్షణాత్ ।। 22.36 ।।
సా చాప్సరోభిరుత్పాత్య నీతా పితృకులం నిజమ్ ।
తాభిరాశ్వాసితా చాపి మధురైర్వచనామ్బుభిః ।। 22.37 ।।
స చాప్యరుహ్య తురగం ప్రతిష్ఠానం పురోత్తమమ్ ।
గతస్తు మేరుశిఖరం కామచారీ యథామరః ।। 22.38 ।।
యదాప్రభృతి సా దృష్టా ఆర్క్షిణా తపతీ గిరౌ ।
తదాప్రభృతి నాశ్నాతి దివా స్వపితి నో నిశి ।। 22.39 ।।
తతః సర్వవిదవ్యగ్రోవిదిత్వా వరుణాత్మజః ।
తపతీతాపితం వీరం పార్థివం తపసాం నిధిః ।। 22.40 ।।
సముత్పత్య మహాయోగీ గగనం రవిమణ్డలమ్ ।
వివేశ దేవం తిగ్మాంశు దదర్శ స్యన్దనే స్థితమ్ ।। 22.41 ।।
తం దృష్ట్వా భాస్కరం దేవం ప్రణమద్ ద్విజసత్తమః ।
ప్రతిప్రణమితశ్చాసౌ భాస్కరేణావిశద్ రథే ।। 22.42 ।।
జ్వలజ్జటాకలాపోऽసౌ దివాకరసమీపగః ।
శోభతే వారుణిః శ్రీమాన్ ద్వితీయ ఇవ భాస్కరః ।। 22.43 ।।
తతః సంపూజితోర్'ఘార్భాస్కరేణ తపోధనః ।
పృష్టశ్చాగమనే హేతుం ప్రత్యువాచ దివాకరమ్ ।। 22.44 ।।
సమాయాతోऽస్మి దేవేశ యాచితుం త్వాం మహాద్యుతే ।
సుతాం సంవరణస్యార్థే తస్య త్వం దాతుమర్హసి ।। 22.45 ।।
తతో వసిష్ఠాయ దివాకరేణ నివేదితా సా తపతీ తనూజా ।
గృహాగతాయ ద్విజపుఙ్గవాయ రాజ్ఞోర్'థతః సంవరణస్య దేవాః ।। 22.46 ।।
సావిత్రిమాదాయ తతో వసిష్ఠః స్వమాశ్రమం పుణ్యముపాజగామ ।
సా చాపి సంస్మృత్య నృపాత్మజం తం కృతాఞ్జలిర్వారుణిమాహ దేవీ ।। 22.47 ।।
తపత్యువాచ ।
బ్రహ్మన్ మయా ఖేదముపేత్య యో హి సహాప్సరోభిః పరిచారికాభిః ।
దృష్టో హ్యరణ్యేऽమరగర్భతుల్యో నృపాత్మజో లక్షణతోऽభిజానే ।। 22.48 ।।
పాదౌ శుభౌ చక్రగదాసిచిహ్నౌ జఙ్ఘే తథోరూ కరిహస్తతుల్యౌ ।
కటిస్తథా సింహకటిర్యథైవ క్షామం చ మధ్యం త్రిబలీనిబద్ధమ్ ।। 22.49 ।।
గ్రీవాస్య శఙ్ఖాకృతిమాదధాతి భుజౌ చ పీనౌ కఠనౌసుదీర్ఘౌ ।
హస్తౌ తథా పద్మదలోద్భవాఙ్కౌ ఛత్రాకృతిస్తస్య శిరో విభాతి ।। 22.50 ।।
నీలాశ్చ కేశాః కుటిలాశ్చ తస్య కర్ణౌ సమాంసౌ సుసమా చ నాసా ।
దీర్ఘాశ్చ తస్యాఙ్గులయః సుపర్వాః పద్భ్యాం కరాభ్యాం దశనాశ్చ సుభ్రాః ।। 22.51 ।।
సమున్నతః షడ్భిరుదారవీర్యస్త్రిభిర్గభీరస్త్రిపు చ ప్రలమ్బః ।
రక్తస్తథా పఞ్చసు రాజపుత్రః కృష్ణశ్చతుర్భిస్త్రిభిరానతోऽపి ।। 22.52 ।।
ద్వాభ్యాం చ శుక్లః సురాభిశ్చతుర్భిః దృశ్యన్తి పద్మాని దశైవ చాస్య ।
వృతః స భర్తా భగవాన్ హి పూర్వం తం రాజపుత్రం భువి సంవిచిన్త్య ।। 22.53 ।।
దదస్వ మాం నాథ తపస్వినేऽస్మై గుణోపపన్నాయ సమీహితాయ ।
నేహాన్యకామాం ప్రవదన్తి సన్తో దాతుం తథాన్యస్య విభో క్షమస్వ ।। 22.54 ।।
దేవదేవ ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్తః సవితుశ్చ పుత్ర్యా ఋషిస్తదా ధ్యానపరో బభూవ ।
జ్ఞాత్వా చ తత్రార్కసుతాం సకామాం ముదా యుతో వాక్యమిదం జగాద ।। 22.55 ।।
స ఏవ పుత్రి నృపతేస్తనూజో దృష్టః పురా కామయసే యమద్య ।
స ఏవ చాయాతి మమాశ్రమం వై ఋక్షాత్మజః సంవరణో హి నామ్నా ।। 22.56 ।।
అథాజగామ స నృపస్య పుత్రస్తమాశ్రమం బ్రాహ్మణపుఙ్కవస్య ।
దృష్ట్వా వసిష్ఠం ప్రణిపత్య మూర్ధ్నా స్థితస్త్వపశ్యత్ తపతీం నరేన్ద్రః ।। 22.57 ।।
దృష్ట్వా చ తాం పద్మవిశాలనేత్రాం తాం పూర్వదృష్టామితి చిన్తయిత్వా ।
పప్రచ్ఛ కేయం లలనా ద్విజేన్ద్ర స వారుణిః ప్రాహ నరాధిపేన్ద్రమ్ ।। 22.58 ।।
ఇయం వివస్వద్దుహితా నరేన్ద్ర నామ్నా ప్రసిద్ధా తపతీ పృథివ్యామ్ ।
మయా తవార్థాయ దివాకరోऽర్థితః ప్రాదాన్మయా త్వాశ్రమమానినిన్యే ।। 22.59 ।।
తస్మాత్ మసుత్తిష్ఛ నరేన్ద్ర దేవ్యాః పాణిం తపత్యా విధివద్ గృహాణ ।
ఇత్యేవముక్తో నృపతిః ప్రహృష్టో జగ్రాహ పాణిం విధివత్ తపత్యాః ।। 22.60 ।।
సా తం పతిం ప్రాప్య మనోऽభిరామం సూర్యామజా శక్రసమాప్రభావమ్ ।
రరామ తన్వీ భవనోత్తమేషు యతా మహైన్ద్రం దివి దైత్యకన్యా ।। 22.61 ।।

ఇతీ శ్రీవామనపురాణే ద్వావింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION