కురు క్షేత్రం - ధర్మ క్షేత్రం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:24 pm

కురు క్షేత్రం - ధర్మ క్షేత్రం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 8:02 pm

ఇరవై మూడవ అధ్యాయము

దేవదేవ ఉవాచ ।
తస్యాం తపత్యాం నరసత్తమేన జాతః సుతః పార్థివలక్షణస్తు ।
స జాతకర్మాదిభిరేవ సంస్కృతో వివర్ద్ధతాజ్యేన హుతో యథాగ్నిః ।। 23.1 ।।
కృతోऽస్య చూడాకరణశ్చ దేవా విప్రణ మిత్రావరుణాత్మజేన ।
నవాబ్దికస్య వ్రతబన్ధనం చ వేదే చ శాస్త్రే విధిపారగోऽబూత్ ।। 23.2 ।।
తతశ్చతుఃపడ్భిరపీహ వర్షైః సర్వజ్ఞతామభ్యగమత తతోऽసౌ ।
ఖ్యాతః పృథివ్యాం పురుషోత్తమోऽసౌ నామ్నా కురుః సంవరణస్య పుత్రః ।। 23.3 ।।
తతో నరపతిర్దృష్ట్వా ధర్మికం తనయం శుభమ్ ।
దారక్రియార్థమకరోద్ యత్నం శుభకులే తతః ।। 23.4 ।।
సోదామినీం సుదామ్నస్తు సుతాం రూపాధికాం నపః ।
కురోరర్థాయ వతవాన్ స ప్రాదాత్ కురవేऽపి తామ్ ।। 23.5 ।।
స తాం నృపసుతాం లబ్ధ్వా ధర్మార్థావవిరోధయన్ ।
రేమే తన్వ్యా సహ తయా పౌలోమ్యా మఘవానివ ।। 23.6 ।।
తతో నరపతిః పుత్రం రాజ్యభారక్షమం బలీ ।
విదిత్వా యోవరాజ్యాయ విధానేనాభ్యషేచయత్ ।। 23.7 ।।
తతో రాజ్యేऽభిషిక్తస్తు కురుః పిత్రా నిజే పదే ।
పాలయామాస స మహీం పుత్రవచ్చ స్వయం ప్రజాః ।। 23.8 ।।
స ఏవ క్షేత్రపాలోऽభూత్ పశుపాలః స ఏవ హి ।
స సర్వపాలకశ్చాసీత్ ప్రజాపాలో మహాబలః ।। 23.9 ।।
తతోऽస్య బుద్ధిరుపన్నా కీర్తిర్లోకే గరీయసీ ।
యావత్కీర్తిః సుసంస్థా హి తావద్వాసః సురైః సహ ।। 23.10 ।।
స త్వేవం నృపతిశ్రేష్ఠో యాథాతథ్యమవేక్ష్య చ ।
విచచార మహీం సర్వాం కీర్త్యర్థం తు నరాధిపః ।। 23.11 ।।
తతో ద్వైతవనం నామ పుణ్యం లోకేశ్వరో బలీ। ।
తదాసాద్య సుసంతుష్టో వివేశాభ్యాన్తరం తతః ।। 23.12 ।।
తత్ర దేవీం దదర్శాథ పుణ్యాం పాపవిమోచనీమ్ ।
ప్లక్షజాం బ్రహ్మణః పుత్రీం హరిజిహ్వాం సరస్వతీమ్ ।। 23.13 ।।
సుదర్శనస్య జననీం హ్వన్దం కృత్వా సువిస్తరమ్ ।
స్థితాం భగవతీం కూలే తీర్థకోటిభిరాప్లుతామ్ ।। 23.14 ।।
తస్యాస్తజ్జలమీక్ష్యైవ స్నాత్వా ప్రీతోऽభవన్నృపః ।
సమాజగామ చ పునః బ్రహ్మణో వేదిముత్తరామ్ ।। 23.15 ।।
సమన్తపఞ్చకం నామ ధర్మస్థానమనుత్తమమ్ ।
ఆకమన్తాద్ యోజనాని పఞ్చ చ సర్వతః ।। 23.16 ।।
దేవా ఊచుః ।
కియన్త్యో వేదయః సన్తి బ్రహ్మణః పురుషోత్తమ ।
యేనోత్తరతయా వేదిర్గాదితా సర్వపఞ్చకా ।। 23.17 ।।
దేవదేవ ఉవాచ। ।
వేదయో లోకనాథస్య పఞ్చ ధర్మస్య సేతవః ।
యాసు యష్టం సురేశేన లోకనాథేన శంభునా ।। 23.18 ।।
ప్రయాగో మధ్యమా వేదిః పూర్వా వేదిర్గయాశిరః ।
విరజా దక్షిణా వేదిరనన్తఫలదాయినీ ।। 23.19 ।।
ప్రతీచీ పుష్కరా వేదిస్త్రిభిః కుణ్డైరలఙ్కృతా ।
సమన్తపఞ్చకా చోక్తా వేదిరేవోత్తరావ్యయా ।। 23.20 ।।
తమమన్యత రాజర్షిరిదం క్షేత్రం మహాఫలమ్ ।
కరిష్యామి కృషిష్యామి సర్వాన్ కామాన్ యథేప్సితాన్ ।। 23.21 ।।
ఇతి సంచిన్త్య మనసా త్యక్త్వా స్యన్తనముత్తమమ్ ।
చక్రే కీర్త్యర్థమతులం సంస్థానం పార్థివర్షభః ।। 23.22 ।।
కృత్వా సీరం స సౌవర్ణం గహ్య రుద్రవృషం ప్రభుః ।
పౌణ్డ్రకం యామ్యమహిషం స్వయం కర్షితుముద్యతః ।। 23.23 ।।
తం కర్షన్తం నరవరం సమభ్యేత్య శతక్రతుః ।
ప్రోవాచ రాజన్ కిమిదం భవాన్ కర్తుమిహోద్యతః ।। 23.24 ।।
రాజాబ్రవీత్ సురవరం తపః సత్యం క్షమాం దయామ్ ।
కృషామి శౌచం దానం చ యోగం చ బ్రహ్మచారితామ్ ।। 23.25 ।।
తస్యోవాచ హరిర్దేవః కస్మాద్బీజో నరేశ్వర ।
లబ్ధోऽష్టాఙ్గేతి సహసా అవహస్య గతస్తతః ।। 23.26 ।।
గతేऽపి శక్ర రాజర్షిరహన్యహని సీరధృక్ ।
కృషతేऽన్యాన్ సమన్తాచ్చ సప్తక్రోశాన్ మహీపతిః ।। 23.27 ।।
తతోऽహమబ్రువం గత్వా కురో కిమిదమిత్యథ ।
తదాష్టాఙ్గం మహాధర్మం సమాఖ్యాతం నృపేణ హి ।। 23.28 ।।
తతో మయాస్య గదితం నృప బీజం క్వ తిష్ఠతి ।
స చాహ మమ దేహస్థం బీజం తమహమబ్రువమ్ ।
దేహ్యహం వాపయిష్యామి సీరం కృషతు వై భవాన్ ।। 23.29 ।।
తతో నృపతినా బాహుర్దక్షిణః ప్రసృతః కతః ।
ప్రసృతం తం భుజం దృష్ట్వా మయా చక్రేణ వేగతః ।। 23.30 ।।
సహస్రధా తతశ్ఛిద్య దత్తో యుష్మాకమేవ హి ।
తతః సవ్యో భుజో రాజ్ఞా దత్తశ్ ఛిన్నోऽప్యసౌ మయా ।। 23.31 ।।
తథైవోరుయుగం ప్రాదాన్మయా ఛిన్నౌ చ తావుభౌ ।
తతః స మే శిరః ప్రాదాత్ తేన ప్రీతేऽస్మి తస్య చ ।
వరదోऽస్మీత్యథేత్యుక్తే కురుర్వరమయాచత ।। 23.32 ।।
యావదేతన్మయా కృష్టం ధర్మక్షేత్రం తదస్తు చ ।
స్నాతానాం చ మృతానాం చ మహాపుణ్యఫలం త్విహ ।। 23.33 ।।
ఉపవాసం చ దానం చ స్నానం జప్యం చ మాధవ ।
హోమయజ్ఞాదికం చాన్యచ్ఛుభం వాప్యశుభం విభో ।। 23.34 ।।
త్వత్ప్రసాద్ధృషీకేశ శఙ్ఖచక్రగదాధర ।
అక్షయం ప్రవరే క్షేత్రే భవత్వత్ర మహాఫలమ్ ।। 23.35 ।।
తథా భవాన్ సురైః సార్ధం సమం దేవేన శలినా ।
వస త్వం పుణ్డరీకాక్ష మన్నామవ్యఞ్జకేऽచ్యుత ।
ఇత్యేవముక్తస్తేనాహం రాజ్ఞా బాఢమువాచ తమ్ ।। 23.36 ।।
తథా చ త్వం దివ్యవపుర్భవ భూయో మహీపతే ।
తథాన్తకాలే మామేవ లయటమేష్యసి సువ్రత ।। 23.37 ।।
కీర్తిశ్చ శాశ్వతీ తుభ్యం భవిష్యతి న సంశయః ।
తత్రైవ యాజకా యజ్ఞాన్ యజిష్యన్తి సహస్రశః ।। 23.38 ।।
తస్య క్షేత్రస్య రక్షార్థం దదౌ స పురుషోత్తమః ।
యక్షం చ చన్ద్రనామానం వాసుకిం చాపి పన్నగమ్ ।। 23.39 ।।
విద్యాధరం శఙ్కుకర్ణం సుకేశిం రాక్షసేశ్వరమ్ ।
అజావనం చ నృపతిం మహోదేవం చ పావకమ్ ।। 23.40 ।।
ఏతాని సర్వతోऽభ్యేత్య రక్షన్తి కురుజాఙ్గలమ్ ।
అమీషాం బలినోऽన్యే చ భృత్యాశ్చైవానుయాయినః ।। 23.41 ।।
అష్టౌ సహస్రాణి ధరనుర్ధరాణాం యే వారయన్తీహ సుదుష్కృతాన్ వై ।
స్నాతుం న యచ్ఛన్తి మహోగ్రరూపాస్తవన్యస్య భూతాః సచరాచరాణామ్ ।। 23.42 ।।
తస్యైవ మధ్యే బహుపుణ్య ఉక్తః పృథూదకః పాపహరః శివశ్చ ।
పుణ్యా నదీ ప్రాఙ్ముఖతాం ప్రయాతా యత్రౌఘయుక్తస్య శుభా జతాఢ్యా ।। 23.43 ।।
పూర్వం ప్రజేయం ప్రపితామహేన సృష్టా సమం భూతగణైః సమస్తైః ।
మహీ జలం వహ్నిసమీరమేవ ఖం త్వేవమాదౌ విబభౌ పృథూదకః ।। 23.44 ।।
తథా చ సర్వాణా మహార్ణవాని తీర్థాని నద్యః స్త్రవణాః సరాంసి ।
సంనిర్మితానీహ మహాభుజేన తచ్చైక్యమాగాత్ సలిలం మహీషు ।। 23.45 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే త్రయోవింశోऽధ్యాయః

సరో మాహాత్మ్యం మొదలు


Topic Tags

Kurukshetra, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION