అక్షయ తిథి మహిమ

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

అక్షయ తిథి మహిమ

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 10:36 am

సరో మాహాత్మ్యం తరువాయి

ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము

దేవదేవ ఉవాచ ।
ఏవం పృథూదకో దేవాః పుణ్యః పాపభయాపహః ।
తం గచ్ఛధ్వం మహాతీర్థం యావత్ సంనిధివోధితమ్ ।। 24.1 ।।
యదా మృగశిరోఋక్షే శశిసూర్యౌ బృహస్పతిః ।
తిష్ఠన్తి సా తిథిః పుణ్యా త్వక్షయా పరిగీయతే ।। 24.2 ।।
తం గచ్ఛధ్వం సురశ్రేష్ఠా యత్ర ప్రాచీ సరస్వతీ ।
పితౄన్ ఆరాధయధ్వం హి తత్ర శ్రాద్ధేన భక్తితతః ।। 24.3 ।।
తతో మురారివచనం శ్రుత్వా దేవాః సవాసవాః ।
సమాజగ్ముః కురుక్షేత్రే పుణ్యతీర్థం పృథూదకమ్ ।। 24.4 ।।
తత్ర స్నాత్వా సురాః సర్వే బృహస్పతిమచోదయన్ ।
విశస్వ భగవన్ ఋక్షమిమం మృశిరం కురు ।
పుణ్యాం తిథిం పాపహరాం తవ కాలోऽయమాగతః ।। 24.5 ।।
ప్రవర్తతే రవిస్తత్ర చన్ద్రమాపి విశత్యసౌ ।
త్వదాయత్తం గురో కార్యం సురాణాం తత్ కురుష్వ చ ।। 24.6 ।।
ఇత్యేవముక్తో దేవైస్తు దేవాచార్యోऽబ్రవీదిదమ్ ।
యది వర్షాధిపోऽహం స్యాం తతో యాస్యామి దేవతాః ।। 24.7 ।।
ఆషాఢే మాసి మార్గర్క్షే చన్ద్రక్షయతిథిర్హి యా ।
తస్యాం పురన్దరః ప్రీతః పిణ్డం పితృషు భక్తితః ।। 24.8 ।।
ప్రాదాత్ తిలమధూన్మిశ్రం హవిష్యాన్నం కురుష్వథ ।
తతః ప్రీతాస్తు పితరస్తాం ప్రాహుస్తనయాం నిజామ ।। 24.9 ।।
మేనాం దేవాశ్చ శైలాయ హిమయుక్తాయ వై దదుః ।
తాం మేనాం హిమవాంల్లబ్ధ్వా ప్రసాదాద్ దైవతేష్వథ ।
ప్రీతిమానభవచ్చాసౌ రరామ చ యథేచ్ఛయా ।। 24.10 ।।
తతో హిమాద్రిః పితృకన్యయా సమం సమర్పయన్ వై విషయాన్ యథైష్టమ్ ।
అజీజనత్ సా తనయాశ్చ తిస్రో రూపాతియుక్తాః సురయోషితోపమాః ।। 24.11 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే చతుర్వింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION