పార్వతి తపస్సు

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:21 pm

పార్వతి తపస్సు

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 10:51 am

ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
మేనాయాః కన్యకాస్తిస్రో జాతా రూపగుణాన్వితాః ।
సునాభ ఇతి చ ఖ్యాతశ్చతుర్థస్తనయోऽభవత్ ।। 25.1 ।।
రక్తాఙ్గీ రక్తనేత్రా చ రక్తామ్బరవిభూషితా ।
రాగిణి నామ సంజాతా జ్యేష్ఠా మేనాసుతా మునే ।। 25.2 ।।
శుభాఙ్గీ పద్మపత్రాక్షీ నీలకుఞ్చితమూర్ధజా ।
శ్వేతమాల్యామ్బరధరా కుటిలా నామ చాపరా ।। 25.3 ।।
నీలాఞ్చనచయప్రఖ్యా నీలేన్దీవరలోచనా ।
రూపేణానుపమా కాలీ జఘన్యా మేనకాసుతా ।। 25.4 ।।
జాతాస్తాః కన్యకాస్తిస్రః షడబ్దాత్ పరతో మునే ।
కర్తుం తపః ప్రయాతాస్తా దేవాస్తా దదృశుః శుభాః ।। 25.5 ।।
తతో దివాకరైః సర్వైర్వసుభిశ్చ తపస్వినీ ।
కుటిలా బ3హ్మలోకం తు నీతా శశికరప్రభా ।। 25.6 ।।
అథోచుర్దేవతాః సర్వాః కిం త్వియం జనయిష్యతి ।
పుత్రం మహిషహన్తారం బ్రహ్మన్ వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 25.7 ।।
తతోऽబ్రవీత్ సురపతిర్నేయం శక్తా తపస్వినీ ।
శార్వం ధారయితుం తేజో వరాకీ ముచ్యాతాం త్వియమ్ ।। 25.8 ।।
తతస్తు కుటులా ఋద్ధా బ్రహ్మాణం ప్రాహ నారద ।
తథా యతిష్యే భగవన్ యతా శార్వం సుదుర్ద్ధరమ్ ।। 25.9 ।।
ధారయిష్యామ్యహం తేజస్తథైవ శ్రుణు సత్తమ ।
తపసాహం సుతప్తేన సమారాధ్య జనార్దనమ్ ।। 25.10 ।।
యథా హరస్య మూర్ధానం నమయిథ్యే పితామహ ।
తథా దేవ కరిష్యామి సత్యం సత్యం మయోదితమ్ ।। 25.11 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః పితామహః క్రుద్ధః కుటిలాం ప్రాహ దారుణామ్ ।
భగవానాదికృద్ బ్రహ్మా సర్వేశోऽపి మహామున్ ।। 25.12 ।।
బ్రహ్మోవాచ ।
యస్మాన్మద్వచనం పాపే న క్షాన్తం కుటిలే త్వయా ।
తస్మాన్మచ్ఛాపనిర్దగ్ధా సర్వా ఆపో భవిష్యసి ।। 25.13 ।।
ఇత్యేవం బ్రహ్మణా శప్తా హిమవద్ దుహితా మునే ।
ఆపోమయీ బ్రహ్మలోకం ప్లావయామాస వేగినీ ।। 25.14 ।।
తాముద్వృత్తజలాం దృష్ట్వా ప్రబబన్ధ పితామహః ।
ఋక్సామాథర్వయజుభిర్వాఙ్మయైర్బన్ధనైర్దృఢమ్ ।। 25.15 ।।
సా బద్ధా సిస్థితా బ్రహ్మన్ తత్రైవ గిరికన్యకా ।
ఆపోమయీ ప్లావయన్తీ బ్రహ్మణో విమలా జటాః ।। 25.16 ।।
యా సా రాగవతీ నామ సాపి నీతా సురైర్దివమ్ ।
బ్రహ్మణే తాం నివేద్యైవం తామప్యాహ ప్రజాపతిః ।। 25.17 ।।
సాపి క్రుద్ధాబ్రవీన్నూనం తథా తప్స్యే మహత్తపః ।
యథా మన్నామసంయుక్తో మహిషఘ్నో భవిష్యతి ।। 25.17 ।।
తామప్యథాశపద్ బ్రహ్మ సన్ధ్యా పాపే భవిష్యసి ।
యా మద్వాక్యమలఙ్ఘ్యం వై సురైర్లఙ్ఘయసే బలాత్ ।। 25.18 ।।
తామప్యథాశపద్ బ్రహ్మ సన్ధ్యా పాపే భవిష్యసి ।
యా మద్వాక్యమలఙ్ఘ్యం వై సురైర్లఙ్ఘయసే బలాత్ ।। 25.19 ।।
సాపి జాతా మునిశ్రేష్ఠ సన్ధ్యా రాగవతీ తతః ।
ప్రతీచ్ఛత్ కృత్తికాయోగం శైలేయా విగ్రహం దృఢమ్ ।। 25.20 ।।
తతో గతే కన్యకే ద్వే జ్ఞాత్వా మేనా తపస్వినీ ।
తపసో వారయమాస ఉమేత్యేవాబ్రవీచ్చ సా ।। 25.21 ।।
తదేవ మాతా నామాస్యాశ్చక్రే పితృసుతా శుభా ।
ఉమేత్యేవ హి కన్యాయాః సా జగామ తపోవనమ్ ।। 25.22 ।।
తతః సా మనసా దేవం శూలపాణిం వృషధ్వజమ్ ।
రుద్రం చేతసి సంధాయ తపస్తేపే సుదుష్కరమ్ ।। 25.23 ।।
తతో బ్రహ్మాబ్రవీద్ దేవాన్ గచ్ఛధ్వం హిమవత్సుతామ్ ।
ఇహానయధ్వం తాం కాలీం తపస్యన్తీం హిమాలయే ।। 25.24 ।।
తతో దేవాః సమాజగ్ముర్దదృశుపః శైలనన్దినీమ్ ।
తేజసా విజితాస్తస్యా న శేకురుపసర్పితుమ్ ।। 25.25 ।।
ఇన్ద్రోऽమరగణైః సార్ద్ధం నిర్ద్ధూతస్తేజసా తయా ।
బ్రహ్మణోऽధికతేజోऽస్యా వినివేద్య ప్రతిష్ఠితః ।। 25.26 ।।
తతో బ్రహ్మాబ్రవీత్ సా ది ధ్రవం శఙ్కరవల్లభా ।
యూయం యత్తేజసా నూనం విక్షిప్తాస్తు హతప్రభాః ।। 25.27 ।।
తస్మాద్ భజధ్వం స్వ స్వం హి స్థానం భో విగతజ్వరాః ।
సతారకం హి మహిషం విదధ్వం నిహతం రణే ।। 25.28 ।।
ఇత్యేవముక్తా దేవేన బ్రహ్మణా సేన్ద్రకాః సురాః ।
జగ్ముః స్వాన్యేవ ధిష్ణ్యాని సద్యో వై విగతజ్వరాః ।। 25.29 ।।
ఉమామపి తపస్యన్తీం హిమవాన్ పర్వతేశ్వరః ।
నివర్త్య తపసస్తస్మాత్ సదారో హ్యనయద్గృహాన్ ।। 25.30 ।।
దేవోऽప్యాశ్రిత్య తద్రౌద్రం వ్రతం నామ్నా నిరాశ్రయమ్ ।
విచచార మహాశైలాన్ సేరుప్రాగ్ర్యాన్ మహామతిః ।। 25.31 ।।
స కదాచిన్మహాశైలం హిమవన్తం సమాగతః ।
తేనార్చితః శ్రద్ధయాసౌ తాం రాత్రిమవసద్ధరః ।। 25.32 ।।
ద్వితీయేऽహ్ని గిరీశేన మహాదేవో నమన్త్రితః ।
ఇహైవ తిష్ఠస్వ విభో తపఃసాధనాకారణాత్ ।। 25.33 ।।
ఇత్యేవముక్తో గిరిణా హరశ్చక్రే మతిం చ తామ్ ।
తస్థావాశ్రమమాశ్రిత్య త్యక్త్వా వాసం నిరాశ్రయమ్ ।। 25.34 ।।
వసతోऽప్యాశ్రమే తస్య దేవదేవస్య శూలినః ।
తం దేశమగమత్ కాలీ గిరిరాజసుతా శుభా ।। 25.35 ।।
తామాగతాం హరో దృష్ట్వా భూయో జాతాం ప్రియాం సతీమ్ ।
స్వాగతేనాభిసంపూజ్య తస్థౌ యోగరతో హరః ।। 25.36 ।।
సా చాభ్యేత్య వరారోహా కృతాఞ్జపరిగ్రహా ।
వవన్దే చరణౌ శౌవౌ సఖీభిః సహ భామినీ ।। 25.37 ।।
తతస్తు సుచిరాచ్ఛర్వః సమీక్ష్య గిరికన్యకామ్ ।
న యుక్తం చైవముక్త్వాథ సగణోऽన్తర్దధే తతః ।। 25.38 ।।
సాపి శర్వవచో రౌద్రం శ్రుత్వా జ్ఞానసమన్వితా ।
అన్తర్దుఃఖేన దహ్యన్తీ పితరం ప్రాహ పార్వతీ ।। 25.39 ।।
తాత యాస్యే మహారణ్యే తప్తుం ఘోరం మహత్తపః ।
ఆరాధనాయ దేవస్య శఙ్కరస్య పినాకినః ।। 25.40 ।।
తథేత్యుక్తం వచః పిత్రా పాదే తస్యైవ విస్తృతే ।
లలితాఖ్యా తపస్తేపే హరారాధనాకామ్యయా ।। 25.41 ।।
తస్యాః సఖ్యస్తదా దేవ్యాః పరిచర్యా తు కుర్వతే ।
సమిత్కుశఫలం చాపి మూలాహరణమాదితః ।। 25.42 ।।
వినోదనార్థం పార్వత్యా మృన్మయః శూలధృగ్ హరః ।
కృతస్తు తేజసా యుక్తో భద్రమస్త్వితి సాబ్రవీత్ ।। 25.43 ।।
పూజాం కరోతి తస్యైవ తం పశ్యతి ముహుర్ముహుః ।
తతోऽస్యాస్తుష్టిమగమచ్ఛ్రద్ధయా త్రిపురాన్తకృత్ ।। 25.44 ।।
బటురూపం సమాధాయ ఆషాఢీ ముఞ్జమేఖలీ ।
యజ్ఞోపవీతీ ఛత్రీ చ మృగాజినధరస్తథా ।। 25.45 ।।
కమణ్డలువ్యగ్రకరో భస్మారుణితవిగ్రహః ।
ప్రత్యాశ్రమం పర్యటన్ స తం కాల్యాశ్రమమాగతః ।। 25.46 ।।
తముత్థాయ తదా కాలీ సఖీభిః సహ నారద ।
పూజయిత్వా యథాన్యాయం పర్యపృచ్ఛదిదం తతః ।। 25.47 ।।
ఉమోవాచ ।
కస్మాదాగమ్యతే భిక్షో కుత్ర స్థానే తవాశ్రమః ।
క్వ చ త్వం ప్రతిగన్తాసి మమ శీఘ్రం నివేదయ ।। 25.48 ।।
భిక్షురువాచ। ।
మమాశ్రమపదం బాలే వారాణస్యాం శుచివ్రతే ।
అథాతస్తీర్థయాత్రాయాం గమిష్యామి పృథూదకమ్ ।। 25.49 ।।
దేవ్యువాచ ।
కిం పుణ్యం తత్ర విప్రేన్ద్ర లబ్ధాసి త్వం పృథూదకే ।
పథి స్నానేన చ ఫలం కేషు కిం లబ్దవానసి ।। 25.50 ।।
భిక్షురువాచ ।
మయా స్నానం ప్రయాగే తు కృతం ప్రథమమేవ హి ।
తతోऽథ తీర్థే కుబ్జామ్రే జయన్తే చణ్డికేశ్వరే ।। 25.51 ।।
బన్ధువృన్దే చ కర్కన్ధే తీర్థే కనఖలే తథా ।
సరస్వత్యామగ్నికుణ్డే భద్రాయాం తు త్రివిష్టపే ।। 25.52 ।।
కోనటే కోటితీర్థే చ కుబ్జకే చ కృసోదరి ।
నిథ్కామేన కృతం స్నానం తతోऽభ్యాగాం తవాశ్రమమ్ ।। 25.53 ।।
ఇహస్థాం త్వాం సమాభాష్య గమిష్యామి పృథూదకమ్ ।
పృచ్ఛామి యదహం త్వాం వై తత్ర న క్రోద్ధుమర్హసి ।। 25.54 ।।
అహం యత్తపసాత్మానం శోషయామి కృశోదరి ।
బాల్యేऽపి సంయతతనుస్తత్తు శ్లాఘ్యం ద్విజన్మనామ్ ।। 25.55 ।।
కిమర్థం భవతీ రౌద్రం ప్రథమే వయసి స్థితా ।
తపః సమాశ్రితా భీరు సంశయః ప్రతిభాతి మే ।। 25.56 ।।
ప్రథమే వయసి స్త్రీణాం సహ భర్త్రా విలాసిని ।
సుభోగా భోగితాః కాలే వ్రజన్తి స్థిరయౌవనే ।। 25.57 ।।
తపసా వాఞ్ఛయన్తీహ గిరిజే సచరాచరాః ।
రూపాభిజనమైశ్వర్యం తచ్చ తే విద్యతే బహు ।। 25.58 ।।
తత్ కిమర్థమపాస్యైతానలఙ్కారాఞ్ జటా ధృతాః ।
చీనాంశుకం పరిత్యజ్య కిం త్వం వల్కలధారిణీ ।। 25.59 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తతస్తు తపసా వృద్ధా దేవ్యాః సోమప్రభా సఖీ ।
భిక్షవే కథయామాస యథావత్ సా హి నారద ।। 25.60 ।।
సోమప్రభోవాచ ।
తపశ్చర్యా ద్విజశ్రేష్ఠ పార్వత్యా యేన హేతునా ।
తం శృణుష్వ త్వియం కాలీ హరం భర్తారమిచ్ఛతి ।। 25.61 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
సోమప్రభాయా వచనం శ్రుత్వా సంకమ్ప్య వై శిరః ।
విహస్య చ మహాహాసం భిక్షురాహ వచస్త్విదమ్ ।। 25.62 ।।
భిక్షురువాచ। ।
వదామి తే పార్వతి వాక్యమేవం కేన ప్రదత్తా తవ బుద్ధిరేషా ।
కథం కరః పల్లవకోమలస్తే సమేష్యతే శార్వకరం ససర్పమ్ ।। 25.63 ।।
తథా దుకూలామ్బరశాలినీ త్వం మృగారిచర్మాభివృతస్తు రుద్రః ।
త్వం చన్దనాక్తా స భస్మభూషితో న యుక్తరూపం ప్రతిభాతి మే త్విదమ్ ।। 25.64 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏవం వాదిని విప్రేన్ద్ర పార్వతీ భిక్షుమబ్రవీత్ ।
మా మైవం వద బిక్షో త్వం హరః సర్వగుణాధికః ।। 25.65 ।।
శివో వాప్యథవా భీమః సధనో నిర్ధనోऽపి వా ।
అలఙ్కృతో వా దేవేశస్తథా వాప్యనలఙ్కృతః ।। 25.66 ।।
యాదృశస్తాదృశో వాపి స మే నాథో భవిష్యతి ।
నివార్యతామయం భిక్షుర్వివక్షుః స్ఫురితాధరః ।
న తథా నిన్దకః పాపీ యథా శృణ్వన్ శశిప్రభే ।। 25.67 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా వరదా సముత్థాతుమథైచ్ఛత ।
తతోऽత్యజద్ భిక్షురూపం స్వరూపస్థోऽభవచ్ఛివః ।। 25.68 ।।
భూత్వోవాచ ప్రియే గచ్ఛ స్వమేవ భవనం పితుః ।
తవార్థాయ ప్రహేష్యామి మహర్షిన్ హిమవద్గృహే ।। 25.69 ।।
యచ్చేహ రుద్రమీహన్త్యా మృన్మయశ్చేశ్వరః కృతః ।
అసౌ భద్రేశ్వరేత్యేవం ఖ్యాతో లోకే భవిష్యతి ।। 25.70 ।।
దేవదానవగన్ధర్వా యక్షాః కింపురుషోరగాః ।
పూజయిష్యన్తి సతతం మానవాశ్చ శుభేప్సవః ।। 25.71 ।।
ఇత్యేవముక్తా దేవేన గిరిరాజసుతా మునే ।
జగామామ్బరమావిశ్య స్వమేవ భవనం పితుః ।। 25.72 ।।
శఙ్కరోऽపి మహాతేజా విసృజ్య కిరికన్యకామ్ ।
పృథూదకం జగామాథ స్నానం చక్రే విధానతః ।। 25.73 ।।
తతస్తు దేవప్రవరో మహేశ్వరః పృథూదకే స్నానమపాస్తకల్మషః ।
కృత్వా సనన్దిః సగణః సవాహనో మహాగిరిం మన్దరమాజగామ ।। 25.74 ।।
ఆయాతి త్రిపురాన్తకే సహ గణైర్బ్రహ్మర్షిభిః సప్తభిరారోహత్పులకో బభౌ గిరివరః సంహృష్టతిత్తః క్షణాత్ ।
చక్రే దివ్యఫలైర్జలేన శుచినా మూలైశ్చ కన్దాదిభిః పూజాం సర్వగణేశ్వరైః సహ విభోరద్రిస్త్రినేత్రస్య తు ।। 25.75 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే పఞ్చవింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Parvathi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION