సప్తర్షులు శివునికై పార్వతినిమ్మని హిమవంతుని యాచించడం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:07 am

సప్తర్షులు శివునికై పార్వతినిమ్మని హిమవంతుని యాచించడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 10:59 am

ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః సంపూజితో రుద్రః శైలేన ప్రీతిమానభూత్ ।
సస్మార చ మహర్షిస్తు అరున్ధత్యా సమం తతః ।। 26.1 ।।
తే సంస్మృతాస్తు ఋషయః శఙ్కరేణ మహాత్మనా ।
సమాజగ్ముర్మహాశైలం మన్దరం చారుకన్దరమ్ ।। 26.2 ।।
తానాగతాన్ సమీక్ష్యైవ దేవస్త్రిపురనాశనః ।
అభ్యుత్థాయాభిపూజ్యైతానిదం వచనమబ్రవీత్ ।। 26.3 ।।
ధన్యోऽయం పర్వతశ్రేష్ఠః శ్లాఘ్యః పూజ్యశ్చ దైవతైః ।
ధూతపాపస్తథా జాతో భవతాం పాదపఙ్కజైః ।। 26.4 ।।
స్థీయతాం విస్తృతే రమ్యే గిరిప్రస్థే సమే శుభే ।
శిలాసు పద్మవార్ణాసు శ్లక్ష్ణాసు చ మృదుష్వపి ।। 26.5 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్తా దేవేన సంకరేణ మహర్షయః ।
సమమేవ త్వరున్ధత్యా వివిశుః శైలసానుని ।। 26.6 ।।
ఉపవిష్టేషు ఋషిషు నన్దీ దేవగణాగ్రణీః ।
అర్ఘ్యాదినా సమభ్యర్చ్య స్థితః ప్రయతమానసః ।। 26.7 ।।
తతోऽబ్రవీత్ సురపతిర్ధర్మ్య వాక్యం హితం సురాన్ ।
ఆత్మనో యశసో వృద్ధ్యై సప్తర్షీన్ వినయాన్వితాన్ ।। 26.8 ।।
హర ఉవాచ ।
కశ్యపాత్రే వారుణేయ గాధేయ శృణు గౌతమ్ ।
భరద్వాజ శృణుష్వ త్వమఙ్గిరస్త్వం శృణుష్వ చ ।। 26.9 ।।
మమాసీద్ దక్షతనుజా ప్రియా సా దక్షకోపతః ।
ఉత్ససర్జ సతీ ప్రాణాన్ యోగదృష్ట్య పురా కిలః ।। 26.10 ।।
సాద్య భూయః సముద్భూతా శైలరాజసుతా ఉమా ।
సా మదర్థాయ శైలేన్ద్రో యాచ్యతాం ద్విజసత్తమాః ।। 26.11 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
సప్తర్షయస్త్వేవముక్తా బాఢమిత్యబ్రువన్ వచః ।
ఓంనమః శఙ్కరాయేతి ప్రోక్త్వా జగ్ముర్హిమాలయమ్ ।। 26.12 ।।
తతోऽప్యరున్ధతీం శర్వః ప్రాహ గచ్ఛస్వ సున్దరి ।
పురన్ధ్ర్యో హి పురన్ధ్రీణాం గతిం ధర్మస్య వే విదుః ।। 26.13 ।।
ఇత్యేవముక్తా దుర్లఙ్ఘ్యం లోకాచారం త్వరున్ధతీ ।
నమస్తే రుద్ర ఇత్యుక్త్వా జగామ పతినా సహ ।। 26.14 ।।
గత్వా హిమాద్రిశిఖరమోషధిప్రస్థమేవ చ ।
దదృశుః శైలరాజస్య పురీం సురపురీమివ ।। 26.15 ।।
తతః సంపూజ్యమానాస్తే శైలయోషిద్భిరాదరాత్ ।
సునాభాదిభిరవ్యగ్రైః పుజ్యమానాస్తు పర్వతైః ।। 26.16 ।।
గన్ధర్వైః కింనరైర్యక్షైస్తథాన్యైస్తత్పురస్సరైః ।
వివిశుర్భవనం రమ్యం హిమాద్రేర్హాటకోజ్జవలమ్ ।। 26.17 ।।
తతః సర్వే మహాత్మానాస్తపసా ధౌతకల్మషాః ।
సమాసాద్య మహాద్వారం సంతస్థుర్ద్వాఃస్థకారణాత్ ।। 26.18 ।।
తతస్తు త్వరితోऽభ్యాగాద్ ద్వాఃస్థోऽద్రిర్గన్ధమాదనః ।
ధారయన్ వై కరే దణ్డం పద్మరాగమయం మహత్ ।। 26.19 ।।
తతస్తమూచుర్మునయో గత్వా శైలపతిం శుభమ్ ।
నివేదయాస్మాన్ సంప్రాప్తాన్ మహత్కార్యర్థినో వయమ్ ।। 26.20 ।।
ఇత్యేవముక్తః శైలేన్ద్రో ఋషిభిర్గన్ధమాదనః ।
జగామ తత్ర యత్రాస్తే శైలరాజోऽద్రిభిర్వృతః ।। 26.21 ।।
నిషణ్ణో భువి జానుభ్యాం దత్త్వా హస్తౌ ముఖే గిరిః ।
దణ్డం నిక్షిప్య కక్షాయామిదం వచనమబ్రవీత్ ।। 26.22 ।।
గన్ధమాదన ఉవాచ ।
ఇమే హి ఋషయః ప్రాప్తాః శైలరాజ తవార్థినః ।
ద్వారే స్థైతాః కార్యిణస్తే తవ దర్శనలాలసాః ।। 26.23 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ద్వాఃస్థవాక్యం సమాకర్ణ్య సముత్థాయాచలేశ్వరః ।
స్వయమభ్యాగమద్ ద్వారి సమాదాయార్ఘ్యముత్తమమ్ ।। 26.24 ।।
తాన్ర్చ్యార్ఘ్యాదినా శైలః సమానీయ సభాతలమ్ ।
ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞః కృతాసనపరిగ్రహాన్ ।। 26.25 ।।
హిమవానువాచ ।
అనభ్రవృష్టిః కిమియముతాహోऽకుసుమం ఫలమ్ ।
అప్రతర్క్యమచిన్త్యం చ భవదాగమనం త్విదమ్ ।। 26.26 ।।
అద్యప్రభృతి ధన్యోऽస్మి శైలరాడద్య సత్తమాః ।
సంశుద్ధదేహోऽస్మయద్యైవ యద్ భవన్తో మమాజిరమ్ ।। 26.27 ।।
ఆత్మసంసర్గసంశుద్ధం కృతవన్తో ద్విజోత్తమాః ।
దృష్టిపూతం పదాక్రాన్తం తీర్థం సారస్వతం యథా ।। 26.28 ।।
దాసోऽహం భవతాం విప్రాః కృతపుణ్యశ్ చ సాంప్రతమ్ ।
యేనార్థినో హి తే యూయం తన్మమాజ్ఞాతుమర్హథ ।। 26.29 ।।
సదారోऽహం సమం పుత్రైర్భృత్యైర్నప్తృభిరవ్యయాః ।
కిఙ్కరోऽస్మి స్థితో యుష్మదాజ్ఞాకారీ తదుచ్యతామ్ ।। 26.30 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శైలరాజవచః శ్రుత్వా ఋషయః సంశితవ్రతః ।
ఊచురఙ్గిరసం వృద్ధం కార్యమద్రౌ నివేదయ ।। 26.31 ।।
ఇత్యేవం చోదితః సర్వైరృషిబిః కశ్యపాదిభిః ।
ప్రత్యువాచ పరం వాక్యం గిరిరాజం తమఙ్గిరాః ।। 26.32 ।।
అఙ్గిరా ఉవాచ ।
శ్రూయతాం పర్వతశ్రేష్ఠ యేన కార్యేణ వై వయమ్ ।
సమాగతాస్త్వత్సదనమరున్ధత్యా సమం గిరే ।। 26.33 ।।
యోऽసౌ మహాత్మా సర్వాత్మా దక్షయజ్ఞక్షయఙ్కరః ।
శఙ్కరః శూలధృక్ శర్వస్త్రినేత్రో వృషవాహనః ।। 26.34 ।।
జీమూతకేతుః శత్రుఘ్నో యజ్ఞభోక్తా స్వయం ప్రభుః ।
యమీశ్వరం వదన్త్యేకే శివం స్థాణౌ భవం హరమ్ ।। 26.35 ।।
భీమముగ్రం మహేశానం మహాదేవం పశోః పతిమ్ ।
వయం తేన ప్రేషితాః స్మస్త్వత్సకాశం గిరీశ్వర ।। 26.36 ।।
ఇయం యా త్వత్సుతా కాలీ సర్వలోకేషు సున్దరీ ।
తాం ప్రార్థయతి దేవేశస్తాం భవాన్ దాతుమర్హతి ।। 26.37 ।।
స ఏవ ధన్యో హి పితా యస్య పుత్రీ శుభం పతిమ్ ।
రూపాభిజనసంపత్త్యా ప్రాప్నోతి గిరిసత్తమ ।। 26.38 ।।
యావన్తో జఙ్గమాగమ్యా భూతాః శైల చతుర్విధాః ।
తేషాం మాతా త్వియం దేవీ యతః ప్రోక్తః పితా హరః ।। 26.39 ।।
ప్రణమ్య శఙ్కరం దేవాః ప్రణమన్తు సుతాం తవ ।
కురుష్వ పాదం శత్రూణాం మూర్ధ్ని భస్మపరిప్లుతమ్ ।। 26.40 ।।
యాచితారో వయం శర్వో వరో దాతా త్వమప్యుమా ।
వధూః సర్వజగన్మాతా కురు యచ్ఛ్రేయసే తవ ।। 26.41 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తద్వచోऽఙ్గిరసః శ్రుత్వా కాలీ తస్థావధోముఖీ ।
హర్షమాగత్య సహసా పునర్దైన్యముపాగతా ।। 26.42 ।।
తతః శైలపతిః ప్రాహ పర్వతం గన్ధమాదనమ్ ।
గచ్ఛ శైలానుపామన్త్ర్య సర్వానాగాన్తుర్మహసి ।। 26.43 ।।
తతః శీఘ్రతరః శైలో గృహాద్ గృహమగాఞ్జవీ ।
మేర్వాదీన్ పర్వతశ్రేష్ఠానాజుహావ సమన్తతః ।। 26.44 ।।
తేऽప్యాజగ్ముస్త్వరావన్తః కార్యం మత్వా మహత్తదా ।
వివిశుర్విస్మయావిష్టాః సౌవర్ణేష్వాసనేషు తే ।। 26.45 ।।
ఉదయో హేమకూటశ్చ రమ్యకో మన్దరస్తథా ।
ఉద్దాలకో వారుణశ్చ వరాహో గరుడాసనః ।। 26.46 ।।
శుక్తిమాన్ వేగసానుశ్చ దృఢశృఙ్గోऽథ శృఙ్వాన్ ।
చిత్రకూటస్త్రికూటశ్ చ తథా మన్దరకాచలః ।। 26.47 ।।
విన్ధ్యశ్చ మలయశ్చైవ పారియాత్రోऽథ దుర్దరః ।
కైలాసాద్రిర్మహేన్ద్రశ్చ నిషధోऽఞ్జనపర్వతః ।। 26.48 ।।
ఏతే ప్రధానా గిరయస్తథాన్యే క్షుద్రపర్వతాః ।
ఉవిష్టాః సభాయాం వై ప్రణిపత్య ఋషింశ్చ తాన్ ।। 26.49 ।।
తతో గిరీశః స్వాం భార్యా మేనామాహూతవాంశ్చ సః ।
సమాగచ్ఛత కల్యాణీ సమం పుత్రేణ భామినీ ।। 26.50 ।।
సాభివన్ద్య ఋషీణాం హి చారణాంశ్చ తపస్వినీ ।
సర్వాన్ జ్ఞాతీన్ సమాభాష్య వివేశ ససుతా తతః ।। 26.51 ।।
తతోऽద్రిషు మహాశైల ఉపవిష్టేషు నారద ।
ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞః సర్వానాభాష్య సుస్వరమ్ ।। 26.52 ।।
హిమవానువాచ ।
ఇమే సప్తర్షయః పుణ్యా యాచితారః సుతాం మమ ।
మహేశ్వరార్థం కన్యాం తు తచ్చావేద్యం భవత్సు వై ।। 26.53 ।।
తద్ వదధ్వం యథాప్రజ్ఞం జ్ఞాతయో యూయమేవ మే ।
నోల్లఙ్ఘ్య యుష్మాన్ దాస్యామి తత్క్షమం వక్తుమర్హథ ।। 26.54 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
హిమవద్వచనం శ్రుత్వా మేర్వాద్యాః స్థావరోత్తమాః ।
సర్వ ఏవాబ్రువన్ వాక్యం స్థితాః స్వేష్వాసనేషు తే ।। 26.55 ।।
యాచితారశ్ చ మునయో వరస్త్రిపురహా హరః ।
దీయతాం శైల కాలీయం జామాతాభిమతో హి నః ।। 26.56 ।।
మేనాప్యథాహ భర్తారం శృణు శైలేన్ద్ర మద్వచః ।
పితృనారాధ్య దేవైస్తైర్దత్తానేనైవ హేతునా ।। 26.57 ।।
యస్త్వస్యాం భూతపతినా పుత్రో జాతో భవిష్యతి ।
స హనిష్యతి దైత్యైన్ద్రం మహిషం తారకం తథా ।। 26.58 ।।
ఇత్యేవం మేనయా ప్రోక్తః శైలైః శైలేశ్వరః సుతామ్ ।
ప్రోవాచ పుత్రి దత్తాసి శర్వాయ త్వం మయాధునా ।। 26.59 ।।
ఋషీనువాచ కాలీయం మమ పుత్రీ తపోధనాః ।
ప్రణామం సంకరవధూర్భక్తినమ్రా కరోతి వ ।। 26.60 ।।
తతోऽప్యరున్ధతీ కాలీమహ్కమారోప్య చాటుకైః ।
లజ్జమానాం సమాశ్వాస్య హరనామోదితైః శుభైః ।। 26.61 ।।
తతః సప్తర్షయః ప్రోచుః శైలరాజ నిశామయ ।
జామిత్రగుణసంయుక్తాం తిథిం పుణ్యాం సుమఙ్గలామ్ ।। 26.62 ।।
ఉత్తరాఫాల్గునీయోగం తృతీయేऽహ్ని హిమాంశుమాన్ ।
గమిష్యతి చ తత్రోక్తో ముహూర్త్తో మైత్రనామకః ।। 26.63 ।।
తస్యాం తిథ్యాం హరః పాణిం గ్రహీష్యతి సమన్త్రకమ్ ।
తవ పుత్ర్యా వయం యామస్తదనుజ్ఞాతుమర్హసి ।। 26.64 ।।
తతః సంపూజ్య విధినా ఫలమూలాదిభిః శుభైః ।
విసర్జయామాస శనైః శైలరాడ్ ఋషిపుఙ్గవాన్ ।। 26.65 ।।
తేऽప్యాజగ్ముర్మహావేగాత్ త్వాక్రమ్య మరుదాలయమ్ ।
ఆసాద్య మన్దరగిరిం భూయోऽవన్దన్త శఙ్కరమ్ ।। 26.66 ।।
ప్రణమ్యోచుర్మహేశానం భవాన్ భర్త్తాద్రిజా వధుః ।
సబ్రహ్యకాస్త్రయో లోకా ద్రక్ష్యన్తి ఘనవాహనమ్ ।। 26.67 ।।
తతో మహేశ్వరః ప్రీతో మునీన్ సర్వాననుక్రమాత్ ।
పూజయామాస విధినా అరున్ధత్యా సమం హరః ।। 26.68 ।।
తతః సంపూజితా జగ్ముః సురాణాం మన్త్రణాయ తే ।
తేऽప్యాజగ్ముర్హరం ద్రష్టుం బ్రహ్మవిష్ణ్విన్ద్రభాస్కరాః ।। 26.69 ।।
గేహం తతోऽభ్యేత్య మహేశ్వరస్య కృతప్రణామా వివిశుర్మహర్షే ।
సస్మార నన్దిప్రముఖాంశ్చ సవానభ్యేత్య తే వన్ద్య హరం నిషణ్ణాః ।। 26.70 ।।
దేవైర్గణైశ్చాపి వృతో గిరీశః స శోభతే ముక్తజటాగ్రభారః ।
యతా వనే సర్జ్జకదమ్బమధ్యే ప్రరోహమూలోऽథ వనస్పతిర్వై ।। 26.71 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే షడ్వింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Parvathi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION