శివపార్వతుల కళ్యాణము

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:20 pm

శివపార్వతుల కళ్యాణము

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 11:05 am

ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
సమాగతాన్ సురాన్ దృష్ట్వా నన్దిరాఖ్యాతవాన్ విభోః ।
అథోత్థాయ హరిం భక్త్యా పరిష్వజ్య న్యపీడయత్ ।। 27.1 ।।
బ్రహ్మణాం శిరసా నత్వా సమాభాష్య శతక్రతుమ్ ।
ఆలోక్యాన్యాన్ సురగణాన్ సంభావయత్ స శఙ్కరః ।। 27.2 ।।
గణాశ్చ జయ దేవేతి వీరభద్రపురోగమాః ।
శైవాః పాశుపతాద్యాశ్చ వివిశుర్మన్దరాలమ్ ।। 27.3 ।।
తతస్తస్మాన్మహాశైలం కైలాసం సహ దైవతైః ।
జగామ భగవాన్ శర్వః కర్తుం వైవాహికం విధిమ్ ।। 27.4 ।।
తతస్తస్మిన్ మహాశైలే దేవమాతాదితిః శుభా ।
సురభిః సురసా చాన్యాశ్చక్రర్మణ్డనమాకులాః ।। 27.5 ।।
మహాస్థిశేఖరీ చారురోచనాలికలో హరః ।
సింహాజినీ చాలినీలభుజఙ్గకృతకుణ్డలః ।। 27.6 ।।
మహాహిరత్నవలయో హారకేయూరనూపురః ।
సమున్నాతజటాభారో వృషభస్థో విరాజతే ।। 27.7 ।।
తస్యాగ్రతో గణాః స్వైః స్వైరారూఢా యాన్తి వాహనైః ।
దేవాశ్చ పృష్ఠతో జగ్ముర్హుతాశనపురోగమాః ।। 27.8 ।।
వైనతేయం సమారూఢః సహ లక్ష్మ్యా జనార్దనః ।
ప్రయాతి దేవపార్శ్వస్థో హంసేన చ పితామహః ।। 27.9 ।।
గజాధిరూఢో దేవేన్ద్రశ్ఛత్రం శుక్లపటం విభుః ।
ధారయామాస వితతం శచ్యా సహ సహస్రదృక్ ।। 27.10 ।।
యమునా సరితాం శ్రేష్ఠా బాలవ్యజనముత్తమమ్ ।
శ్వేతం ప్రగృహ్య హస్తేన కచ్ఛపే సంస్థితా యయౌ ।। 27.11 ।।
హంసకున్దన్దుసంకాశం బాలవ్యాజనముత్తమమ్ ।
సరస్వతీ సరిచ్ఛ్రేష్ఠా గజారూఢా సమాదధే ।। 27.12 ।।
ఋతవః షట్ సమాదాయ కుసుమం గన్ధసంయుతమ్ ।
పఞ్చవర్ణం మహేశానం జగ్ముస్తే కామచారిణః ।। 27.13 ।।
మత్తమైరావణనిభం గజమారుహ్య వేగవాన్ ।
అనులేపనమాదాయ యయౌ తత్ర పృథూదకః ।। 27.14 ।।
గన్ధర్వాస్తుమ్బరుముఖా గాయన్తో మధురస్వరమ్ ।
అనుజగ్ముర్మహాదేవం వాదయన్తశ్ చ కిన్నరాః ।। 27.15 ।।
నృత్యన్త్యోऽప్సరశ్చైవ స్తువన్తో మునయశ్చ తమ్ ।
గన్ధర్వా యాన్తి దేవేశం త్రినేత్రం శూలపాణినమ్ ।। 27.16 ।।
ఏకాదశ తథా కోట్యో రుద్రాణాం తత్ర వై యయుః ।
ద్వాదశైవాదితేయానామష్టౌ కోట్యో వసునపి ।। 27.17 ।।
సప్తషష్టిస్తథా కోట్యో గణానామృషిసత్తమ ।
చతుర్విశత్ తథా జగ్మురృషీణామూర్ధ్వరేతసామ్ ।। 27.18 ।।
అసంఖ్యాతాని యూథాని యక్షకిన్నరరక్షసామ్ ।
అనుజగ్ముర్మహేశానం వివాహాయ సమాకులాః ।। 27.19 ।।
తతః క్షణేన దేవేశః క్ష్మాధరాధిపతేస్తలమ్ ।
సంప్రాప్తాస్త్వాగమన్ శైలాః కుఞ్జరస్థాః సమన్తతః ।। 27.20 ।।
తతో ననామ భగవాంస్త్రినేత్రః స్థావరాధిపమ్ ।
శైలాః ప్రణేమురీశానం తతోऽసౌ ముదితోऽభవత్ ।। 27.21 ।।
సమం సురైః పార్షదైశ్చ వివేశ వృషకేతనః ।
నన్దినా దర్శితే మార్గే శైలరాజపురం మహత్ ।। 27.22 ।।
జీమూతకేతురాయాత ఇత్యేవం నగరస్త్రియః ।
నిజం కర్మ పరిత్యజ్య దర్శనవ్యాపృతాభవన్ ।। 27.23 ।।
మాల్యార్ద్ధమన్యా చాదాయ కరేణైకేన భామినీ ।
కేశపాశం ద్వితీయేన శఙ్కరాభిముఖీ గతా ।। 27.24 ।।
అన్యాలక్తకరాగాఢ్యం పాదం కృత్వాకులేక్షణా ।
అనలక్తకమేకం హి హరం ద్రష్టుముపాగతా ।। 27.25 ।।
ఏకేనాక్ష్ణాఞ్జితేనైవ శ్రుత్వా భీమముపాగతమ్ ।
సాఞ్జనాం చ ప్రగృహ్యాన్యా శలాకాం సుష్ఠు ధావతి ।। 27.26 ।।
అన్యా సరసనం వాసః పాణినాదాయ సున్దరీ ।
ఉన్మత్తేవాగమన్నగ్నా హరదర్శనలాలాసా ।। 27.27 ।।
అన్యాతిక్రాన్తమీశానం శ్రుత్వా స్తనభరాలసా ।
అనిన్దత రుషా బాలా యౌవనం స్వం కృశోదరీ ।। 27.28 ।।
ఇత్థం స నగరస్త్రీణాం క్షోభం సంజనయన్ హరః ।
జగామ వృషభారూఢో దివ్యం శ్వశురమన్దిరమ్ ।। 27.29 ।।
తతః ప్రవిష్టం ప్రసమీక్ష్య శంభుం శైలేన్ద్రవేశ్మన్యబలా బ్రువన్తి ।
స్థానే తపో దుశ్చరమమ్బికాయాశ్చీర్ణం మహానేష సురస్తు శంభుః ।। 27.30 ।।
స ఏష యేనాఙ్గమానఙ్గతాం కృతం కన్దర్పనామ్నః కుసుమాయుధస్య ।
క్రతోః క్షయీ దక్షవినాశకర్తా భగాక్షిహా శూలధరః పినాకీ ।। 27.31 ।।
నమో నమః శఙ్కర శూలపాణే మృగారిచర్మామ్బర కాలశత్రో ।
మహాహిహారాఙ్కితకుణ్డలాయ నమో నమః పార్వతివల్లభాయ ।। 27.32 ।।
ఇత్థం సంస్తూయమానః సురాపతివిధృతేనాతపత్రేణ శంభుః సిద్ధైర్వన్ద్యః సయక్షైరహికృతవలయీ చారుభస్మోపలిఫ్తః ।
అగ్రస్థేనాగ్రజేన ప్రముదితమనసా విష్ణునా చానుగేన వైవాహీం మఙ్గలాఢ్యాం హుతవహముదితామారురోహాథ వేదీమ్ ।। 27.33 ।।
ఆయాతే త్రిపురాన్తకే సహచరైః సార్ధం చ స్పతర్షిభిర్వ్యగ్రోऽభూద్ గిరిరాజవేశ్మనిజనః కాల్యాః సమాలఙ్కృతౌ ।
వ్యాకుల్యం సముపాగతాశ్చ గిరయః పూజాదినా దేవతాః ప్రాయోవ్యాకులితా భవన్తి సుహృదః కన్యావివాహోత్సుకాః ।। 27.34 ।।
ప్రసాధ్య దేవీం గిరిజాం తతః స్త్రయో దుకూలశుక్లాభివృతాఙ్గయష్చికామ్ ।
భ్రాత్రా సునాబేన తదోత్సవే కృతే సా శఙ్కరాభ్యాశమథోపపాదితా ।। 27.35 ।।
తతః శుభే హర్మ్యతలే హిరణ్మయే స్థితాః సురాః సంకరకాలిచేష్టితమ్ ।
పస్యన్తి దేవోऽపి సమం కుశాఙ్గ్యా లోకానుజుష్టం పదమాససాద ।। 27.36 ।।
యత్ర క్రీడా విచిత్రాః సకుసుమతరవో వారిణో బిన్దుపాతైర్గన్ధాఢ్యైర్గన్ధచూర్ణైః ప్రవిరలమవనౌ గుణ్డితౌ గుణ్డికాయామ్ ।
ముక్తాదామైః ప్రకామం హరగిరితనయా క్రీడనార్థం తదాఘ్యనత్ పశ్చాత్సిన్దూరపుఞ్జైరవిరతవితతైశ్ చక్రతుః క్ష్మాం సురక్తామ్ ।। 27.37 ।।
ఏవం క్రీడాం హరః కృత్వా సమం చ గిరికన్యయా ।
ఆగచ్ఛద్ దక్షిణాం వేదిమృషిభిః సేవితాం దృఢామ్ ।। 27.38 ।।
అథాజగామ హిమవాన్ శుక్లలామ్బరధరః శుచిః ।
పవిత్రపాణిరాదాయ మధుపర్కమథోజ్జ్వలమ్ ।। 27.39 ।।
ఉపవిష్టస్త్రినేత్రస్తు శాక్రీం దిశమపశ్యత ।
సప్తర్షికాంశ్చ శైలన్ద్రః సూపవిష్టోऽవలోకయన్ ।। 27.40 ।।
సుఖాసీనాస్య శర్వస్య కృతాఞ్జ0లిపుటో గిరిః ।
ప్రోవాచ వచనం శ్రీమాన్ ధర్మసాధనమాత్మనః ।। 27.41 ।।
హిమవానువాచ ।
మత్పుత్రీం భగవన్ కాలీం పౌత్రీం చ పులహాగ్రజే ।
పితౄణామపి దౌహిత్రీం ప్రతీచ్ఛేమాం మయోద్యతామ్ ।। 27.42 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా శైలేన్ద్రో హస్తం హస్తేన యోజయన్ ।
ప్రాదాత్ ప్రతీచ్ఛ భగవన్ ఇదముచ్చైరుదీరయన్ ।। 27.43 ।।
హి ఉవాచ ।
న మేऽస్తి మాతా న పితా తథైవ న జ్ఞాతయో వాపి చ బానధవాశ్చ ।
నిరాశ్రయోऽహం కిరిశృఙ్గవాసీ సుతాం ప్రతీచ్ఛాసి తవాద్రిరాజ ।। 27.44 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వరదోऽవపీడయత్ కరం కరేణాద్రికుమారికాయాః ।
సా చాపి సంస్పర్శమవాప్య శంభోః పరాం ముదం లబ్ధవతీ సురర్షే ।। 27.45 ।।
తథాధిరూఢో వరదోऽథ వేదిం సహాద్రిపుత్ర్యా మధుపర్కమశ్నన ।
దత్త్వా చ లాజాన్ కలమస్య శుక్లాంస్తతో విరిఞ్చో గిరిజామువాచ ।। 27.46 ।।
కాలి పస్యస్వ వదనం భర్తుః శశధరప్రభమ్ ।
సమదృష్టిః స్థిరా భూత్వా కురుష్వాగ్నేః ప్రదక్షిణమ్ ।। 27.47 ।।
తతోऽమ్బికా హరముఖే దృష్టే శైత్యముపాగతా ।
యథార్కరశ్మిసంతప్తా ప్రాప్య వృష్టిమివావనిః ।। 27.48 ।।
భూయః ప్రాహ విభోర్వక్త్రమీక్షస్వేతి పితామహః ।
లజ్జయా సాపి దృష్టేతి శనైర్బ్రహ్మాణమబ్రవీత్ ।। 27.49 ।।
సమం గిరిజయా తేన హుతాశస్త్రిఃప్రదక్షిణమ్ ।
కృతో లాజాశ్చ హవిషా సమం క్షిప్తా హుతాశనే ।। 27.50 ।।
తతో హరాఙ్ఘ్రిర్మాలిన్యా గృహీతో హాయకారణాత్ ।
కిం యాచసి చ దాస్యామి ముఞ్చస్వేతి హరోऽబ్రవీత్ ।। 27.51 ।।
మాలినీ శఙ్కరం ప్రాహ మత్సఖ్యా దేహి శఙ్కర ।
సౌభాగ్యం నిజగోత్రీయం తతో మోక్షమవాప్స్యసి ।। 27.52 ।।
అథోవాచ మహాదేవో దత్తం మాలిని ముఞ్చ మామ్ ।
సౌభాగ్యం నిజగోత్రీయం యోऽస్యాస్తం శృణు వచ్మి తే ।। 27.53 ।।
యోऽసౌ పీతామ్బరధరః శఙ్ఖధృక్ మధుసూదనః ।
ఏతదీయో హి సౌభాగ్యో దత్తోऽస్మద్గోత్రమేవ హి ।। 27.54 ।।
ఇత్యేవముక్తే వచనే ప్రముమోచ వృషధ్వజమ్ ।
మాలినీ నిజగోత్రస్య శుభచారిత్రమాలినీ ।। 27.55 ।।
యదా హరో హి మాలిన్యా గృహీతశ్చరణే శుభే ।
తదా కాలీముఖం బ్రహ్మ దదర్శ శశినోऽధికమ్ ।। 27.56 ।।
తద్ దృష్ట్వా క్షోభమగమత్ శుక్రచ్యుతిమవాప చ ।
తచ్ఛుక్రం బాలుకాయాం చ ఖిలీచక్రే ససాధ్వసః ।। 27.57 ।।
తతోऽబ్రవీద్వరో బ్రహ్మన్ న ద్విజాన్ హన్తుమర్హసి ।
అమీ మహర్షయో ధన్యా వాలఖిల్యాః పితామహ ।। 27.58 ।।
తతో మహేశవాక్యాన్తే సముత్తస్థుస్తపస్వినః ।
అష్టాశీతిసహస్రాణి వాలఖిల్యా ఇతి స్మృతాః ।। 27.59 ।।
తతో వివాహే నిర్వృత్తే ప్రవిష్టః కౌతుకం హరః ।
రేమే సహోమయా రాత్రిం ప్రభాతే పునరుత్థితః ।। 27.60 ।।
తతోऽద్రపుత్రీం సమవాప్య శంభుః సరైః సమం భూతగణైశ్ చ హృష్టః ।
సంపూజితః పర్వతపార్థివేన స మన్దరం శీఘ్రముపాదజగామ ।। 27.61 ।।
తతః సురాన్ బ్రహ్మహరీన్ద్రముఖ్యాన్ ప్రణమ్య సంపూజ్య యథావిభాగమ్ ।
విసర్జ్య భూతైః సహితో మహీధ్రమధ్యావసన్మన్దరమష్టమూర్తిః ।। 27.62 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సప్తవింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Parvathi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION