కౌశికి జననం, వినాయక జననం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

కౌశికి జననం, వినాయక జననం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 12:20 pm

ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతో గిరౌ వసన్ రుద్రః స్వేచ్ఛయా విచరన్ మునే ।
విశ్వకర్మాణమాహూయ ప్రోవాచ కురు మే గుహమ్ ।। 28.1 ।।
తతశ్చకార శర్వస్య గృహం స్వస్తికలక్షణమ్ ।
యోజనాని చతుఃషష్టిః ప్రమాణేన హిరణ్మయమ్ ।। 28.2 ।।
దన్తతోరమనిర్వ్యూహం ముక్తాజాలాన్తరం శుభమ్ ।
శుద్ధస్ఫటికసోపానం వైడూర్యకృతపరూపకమ్ ।। 28.3 ।।
సప్తకక్షం సువిస్తీర్ణం సర్వైః సముదితం గుణైః ।
తతో దేవపతిశ్చక్రే యజ్ఞం గార్హస్థ్యలక్షణమ్ ।। 28.4 ।।
తం పూర్వచరితం మార్గమనుయాతి స్మ శఙ్కరః ।
తథా సతస్త్రినేత్రస్య మహాన్ కాలోऽభ్యగాన్మునే ।। 28.5 ।।
రమతః సహ పార్వత్యా ధర్మాపేక్షో జగత్పతిః ।
తతః కదాచిన్నర్మార్థం కాలీత్యుక్తా భవేన హి ।। 28.6 ।।
పార్వతీ మన్యునావిష్టా శఙ్కరం వాక్యమబ్రవీత్ ।
సంరోహతీషుణా విద్ధం వనం పరశునా హతమ్ ।
వాచా దురుక్తాం బీభత్సం న ప్రరోహతి వాక్క్షతమ్ ।। 28.7 ।।
వాక్సాయకా వదనాన్నిష్పతన్తి తైరాహతః శోచతి రాత్ర్యహాని ।
న తాన్ విముఞ్చేత హి పణ్డితో జనస్తమద్య ధర్మ వితథం త్వయా కృతమ్ ।। 28.8 ।।
తస్మాద్ వ్రజామి దేవవేశ తపస్తప్తుమనుత్తమమ్ ।
తథా యతిష్యే యథా భవాన్ కాలీతి వక్ష్యతి ।। 28.9 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా గిరిజా ప్రణమ్య చ మహేశ్వరమ్ ।
అనుజ్ఞాతా త్రిరిజా దివమేవోత్పపాత హ ।। 28.10 ।।
సముత్పత్య చ వేగేన హిమాద్రిశిఖరం శివమ్ ।
టఙ్కచ్ఛిన్నం ప్రయత్నేన విధాత్రా నిర్మితం తథా ।। 28.11 ।।
తతోऽవతీర్య సస్మార జయాం చ విజయాం తథా ।
జయన్తీం చ మహాపుణ్యాం చతుర్థోమపరాజితామ్ ।। 28.12 ।।
తాః సంస్మృతాః సమాజగ్ముః కాలీం ద్రష్టుం హి దేవతాః ।
అనుజ్ఞాతాస్తథా దేవ్యా శుశ్రూషాం చక్రిరే శుభాః ।। 28.13 ।।
తతస్తపసి పార్వత్యాం స్థితాయాం హిమవద్వనాత్ ।
సమాజగామ తం దేశం వ్యాఘ్రో దంష్ట్రానఖాయుధః ।। 28.14 ।।
ఏకపాదస్థితాయాం తు దేవ్యాం వ్యాఘ్రస్త్వచిన్తయత్ ।
యదా పతిష్యతే చేయం తదాదాస్యామి వై అహమ్ ।। 28.15 ।।
ఇత్యేవం చిన్తయన్నేవ దత్తదృష్టిర్మృగాధిపః ।
పశ్యమానస్తు వదనమేకదృష్టిరజాయత ।। 28.16 ।।
తతో వర్షశతం దేవీ గృణన్తీ బ్రహ్మమః పదమ్ ।
తపోऽవర్షశతం దేవీ గృణన్తీ బ్రహ్మ త్రిభువనేశ్వరః ।। 28.17 ।।
పితామహస్తతోవాచ దేవీం ప్రీతోऽస్మి శాస్వతే ।
తపసా ధూతపాపాసి వరం వృణు యథేప్సితమ్ ।। 28.18 ।।
అథోవాచ వచః కాలీ వ్యాఘ్రస్య కమలోద్భవ ।
వరదో భవ తేనాహం యాస్యే ప్రీతిమనుత్తమామ్ ।। 28.19 ।।
తతః ప్రాదాద్ వరం బ్రహ్మా వ్యాగ్రస్యాద్భుతకర్మణః ।
గాణపత్యం విభౌ భక్తిమజేయత్వం చ ధర్మితామ్ ।। 28.20 ।।
వరం వ్యాఘ్రాయ దత్వైవం శివకాన్తామథాబ్రవీత్ ।
వృణీష్వ వరమవ్యగ్రా వరం దాస్యే తవామ్బికే ।। 28.21 ।।
తతో వరం గిరిసుతా ప్రాహ దేవీ పితామహమ్ ।
వరః ప్రదీయతాం మహ్యం వర్ణం కనకసంనిభమ్ ।। 28.22 ।।
తథేత్యుక్త్వా గతో బ్రహ్మా పర్వతీ చాభవత్ తతః ।
కోశం కృష్ణం పరిత్యజ్య పద్మకిఞ్జల్కసన్నిభాః ।। 28.23 ।।
తస్మాత్ కోశాచ్చ సంజాతా భూయః కాత్యాయనీ మునే ।
తామభ్యేత్య సహస్రాక్షః ప్రతిజగ్రాహ దక్షిణామ్ ।
ప్రోవాచ గిరిజాం దేవో వాక్యం స్వార్థాయ వాసవః ।। 28.24 ।।
ఇన్ద్ర ఉవాచ ।
ఇయం ప్రదీయతాం మహ్యం భగినీ మేऽస్తు కౌశికీ ।
త్వత్కోశసంభవా చేయం కౌశికీ కౌశికోऽప్యహమ్ ।। 28.25 ।।
తాం ప్రాదాదితి సంశ్రుత్య కౌశికీం రూపసంయుతామ్ ।
సహస్రాక్షోऽపి తాం గృహ్య విన్ధ్యం వేగాజ్జగామ చ ।। 28.26 ।।
తత్ర గత్వా త్వథోవాచ తిష్ఠస్వాత్ర మహాబలే ।
పూజ్యమానా సురైర్నామ్నా ఖ్యాతా త్వం విన్ధ్యవాసినీ ।। 28.27 ।।
తత్ర స్థాప్య హరిర్దేవీం దత్త్వా సింహం చ వాహనమ్ ।
భవామరారిహన్త్రీతి ఉక్త్వా స్వర్గముపాగమత్ ।। 28.28 ।।
ఉమాపి తం వరం లబ్ధ్వా మన్దరం పునేత్య చ ।
ప్రణమ్య చ మహేశానం స్థితా సవినయం మునే ।। 28.29 ।।
తతోऽమరగురుః శ్రీమాన్ పార్వత్యా సహితోऽవ్యయః ।
తస్థౌ వ్రషసహస్రం హి మహామోహనకే మునే ।। 28.30 ।।
మహామోహస్థితే రుద్రే భువనాశ్చేలురుద్ధతాః ।
చక్షుభుః సాగరాః సప్త దేవాశ్ చ భయమాగమన్ ।। 28.31 ।।
తతః సురాః సహేన్ద్రేణ బ్రహ్మణః సదనం గతాః ।
ప్రణమ్యోచుర్మహేశానం జగత్ క్షుబ్ధం తు కిం త్విదమ్ ।। 28.32 ।।
తానువాచ భవో నూనం మహామోహనకే స్థితః ।
తేనాక్రాన్తాస్త్విమే లోకా జగ్ముః క్షోభం దురత్యయమ్ ।। 28.33 ।।
ఇత్యుక్త్వా సోऽభవత్ తూష్ణీం తతోऽప్యూచుః సురా హరిమ్ ।
ఆగచ్ఛ శక్రర్ గచ్ఛామో యావత్ తన్న సమాప్యతే ।। 28.34 ।।
సమాప్తే మోహ్వనే బాలో యః సముత్పస్యతేऽవ్యయః ।
స నూనం దేవరాజస్య పదమైన్దం హరిష్యతి ।। 28.35 ।।
తతోऽమరాణాం వచనాద్ వివేకో బలఘాతినః ।
భయాజ్జ్ఞానం తతో నష్టం భావికర్మప్రచోదనాత్ ।। 28.36 ।।
తతః శక్రః సురైః సార్ధం వహ్నినా చ సహస్రదృక్ ।
జగామ మన్దరగిరిం తచ్ఛృఙ్గే న్యవిశత్తతః ।। 28.37 ।।
అశక్తాః సర్వ ఏవైతే ప్రవేష్టుం తద్భవాజిరమ్ ।
చిన్తయిత్వా తు సుచిరం పావకం తే వ్యసర్జయన్ ।। 28.38 ।।
స చాభ్యేత్య సురశ్రేష్ఠో దృష్ట్వా ద్వారే చ నన్దినమ్ ।
దుష్ప్రవేశం చ తం మత్వా చిన్తాం వహ్నిః పరాం గతః ।। 28.39 ।।
స తు చిన్తార్ణవే మగ్నః ప్రాపశ్యచ్ఛంభుసద్మనః ।
నిష్క్రామనతీం మహాపఙ్క్తిం హంసానాం విమలాం తథా ।। 28.40 ।।
అసావుపాయ ఇత్యుక్త్వా హంసరూపో హుతాశనః ।
వఞ్చయిత్వా ప్రతీహారం ప్రవివేశ హరాజిరమ్ ।। 28.41 ।।
ప్రవిశ్య సూక్ష్మమూర్తిశ్చ శిరోదేసే కపర్దినః ।
ప్రాహ ప్రహస్య గమ్భీరం దేవా ద్వారి స్థితా ఇతి ।। 28.42 ।।
తచ్ఛ్రత్వా సహసోత్థాయ పరిత్యజ్య గిరేః సుతామ్ ।
వినిష్క్రన్తోऽజిరాచ్ఛర్వో వహ్నినా సహ నారద ।। 28.43 ।।
వినిష్క్రాన్తే సురపతౌ దేవా ముదితమానసాః ।
శిరోభిరవనీం జగ్ముః సేన్ద్రార్కశశిపావకాః ।। 28.44 ।।
తతః ప్రీత్యా సురానాహ వదధ్వం కార్యమాశు మే ।
ప్రణామావనతానాం వో దాస్యేऽహం వరముత్తమమ్ ।। 28.45 ।।
దేవా ఊచుః ।
యది తుష్టోऽసి దేవానాం వరం దాతుమిహేచ్ఛసి ।
తదిదం త్యజ్యతాం తావన్మహామైథునమీశ్వర ।। 28.46 ।।
ఈశ్వర ఉవాచ ।
ఏవం భవతు సంత్యక్తో మయా భావోऽమరోత్తమాః ।
మమేదం తేజ ఉద్రిక్తం కశ్చిద్ దేవః ప్రతీచ్ఛతు ।। 28.47 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యుక్తాః శంభునా దేవాః సేన్ద్రచన్ద్రదివాకరాః ।
అసీదన్త యథా మగ్నాః పఙ్కే వృన్దారకా ఇవ ।। 28.48 ।।
సీదస్తు దైవతేష్వేవం హుతాసోऽభ్యేత్య శఙ్కరమ్ ।
ప్రోవాచ ముఞ్చ తేజస్త్వం ప్రతీచ్ఛామ్యేష శఙ్కర ।। 28.49 ।।
తతో ముమోచ భగవాంస్తద్రేతః స్కన్నమేవ తు ।
జలం తృషానతే వై యద్వత్ తైలపానం పిపాసితః ।। 28.50 ।।
తతః పీతే తేజసి వై శార్వే దేవేన వహ్నినా ।
స్వస్థాః సురాః సమామన్త్ర్య హరం జగ్ముస్త్రివిష్టపమ్ ।। 28.51 ।।
సంప్రయాతేషు దేవేషు హరోऽపి నిజమన్దిరమ్ ।
సమభ్యేత్య మహాదేవీమిదం వచనమబ్రవీత్ ।। 28.52 ।।
దేవి దేవైరిహాభ్యేత్య యత్నాత్ ప్రేష్య హుతాశనమ్ ।
నీతః ప్రోక్తో నిషిద్ధస్తు పుత్రోత్పత్తిం తవోదరాత్ ।। 28.53 ।।
సాపి భర్తుర్వచః శ్రుత్వా క్రుద్ధా రక్తాన్తలోచనా ।
శశాప దైవతాన్ సర్వాన్ నష్టపుత్రోద్భవా శివా ।। 28.54 ।।
యస్మాన్నేచ్ఛన్తి తే దుష్టా మమ పుత్రమథౌరసమ్ ।
తస్మాత్ తే న జనష్యన్తిస్వాసుయోషిత్సు పుత్రకాన్ ।। 28.55 ।।
ఏవం శప్త్వా సురాన్ గౌరీ శౌచశాలాముపాగమత్ ।
ఆహూయ మాలినీం స్వనాతుం మతిం చక్రే తపోధనా ।। 28.56 ।।
మాలినీ సురభిం గృహ్య శ్లక్ష్ణముద్వర్తనం శుభా ।
దేవ్యఙ్గముద్విర్తయతే కరాభ్యాం కనకప్రభమ్ ।
తత్స్వేదం పార్వతీ చైవ మేనే కీదృగ్గుణేన హి ।। 28.57 ।।
మాలినీ తూర్ణమగమద్ గృహం స్నానస్య కారణాత్ ।
తస్యాం గతాయాం శైలేయీ మలాచ్చక్రే గజాననమ్ ।। 28.58 ।।
చతుర్భుజం పీనవక్షం పురుషం లక్షణాన్వితమ్ ।
కృత్వోత్ససర్జ భూమ్యాం చ స్థితా భద్రాసనే పునః ।। 28.59 ।।
మాలినీ తచ్ఛిరఃక్నానం దదౌ విహసతీ తదా ।
ఈషద్ధాసాముమా దృష్ట్వా మాలినీం ప్రాహ నారద ।। 28.60 ।।
కిమర్థం భీరు శనకైర్హససి త్వమతీవ చ ।
సాథోవాచ హసామ్యేవం భవత్యాస్తనయః కిల ।। 28.61 ।।
భవిష్యతీతి దేవేన ప్రోక్తో నన్దీ గణాధిపః ।
తచ్ఛుత్వా మమ హాసోऽయం సంజాతోऽద్య కృశోదరి ।। 28.62 ।।
యస్మాద్ దేవైః పుత్రకామః శఙ్కరో వినివారితః ।
ఏతచ్ఛ్రుత్వా వచో దేవీ సస్నౌ తత్ర విధానతః ।। 28.63 ।।
స్నాత్వార్చ్య శఙ్కరం భక్త్యా సమభ్యాగాద్ గృహం ప్రతి ।
తతః శంభుః సమాగత్య తస్మిన్ భద్రాసనే త్వపి ।। 28.64 ।।
స్నాతస్తస్య తతోऽధస్తాత్ స్థితః స మలపూరుషః ।
ఉమాస్వేదం భవస్వేదం జలభూతిసమన్వితమ్ ।। 28.65 ।।
తత్సంపర్కాత్ సముత్తస్థౌ ఫూత్కృత్య కరముత్తమ్ ।
అపత్యం హి విదిత్వా చ ప్రీతిమాన్ భువనేశ్వరః ।। 28.66 ।।
తం చాదాయ హరో నన్దిమువాచ భగనేత్రహా ।
రుద్రః స్నాత్వర్చ్య దేవాదీన్ వాగ్భిరద్భిః పితృనపి ।। 28.67 ।।
జప్త్వా సహస్రనామానముమాపార్శ్వముపాగతః ।
సమేత్య దేవీం విహసన్ శఙ్కరః శూలధృగ్ వః ।। 28.68 ।।
ప్రాహ త్వం పశ్య శైలేయి స్వసుతం గుమసంయుతమ్ ।
ఇత్యుక్తా పర్వతసుతా సమేత్యాపస్యదద్భుతమ్ ।। 28.69 ।।
యత్తదఙ్గమలాద్దివ్యం కృతం గజముఖం నరమ్ ।
తతః ప్రీతి గిరిసుతా తం పుత్రం పరిషష్వజే ।। 28.70 ।।
మూర్ధ్ని చైనముపాఘ్రాయ తతః శర్వోऽబ్రవీదుమామ్ ।
నాయకేన వినా దేవి తవ భూతోऽపి పుత్రకః ।। 28.71 ।।
యస్మాజ్జాతస్తతో నామ్నా భవిష్యతి వినాయకః ।
ఏష విఘ్నసహస్రాణి సురాదీనాం కరిష్యతి ।। 28.72 ।।
పూజయిష్యన్తి చైవాస్య లోకా దేవి చరాచరాః ।
ఇత్యేవముక్త్వా దేవ్యాస్తు దత్తవాంస్తనయాయ హి ।। 28.73 ।।
సహాయం తు గణశ్రేష్ఠం నామ్నా ఖ్యాతం ఘటోదరమ్ ।
తథా మాతృగణా ఘోరా భూతా విఘ్నకరాశ్చ యే ।। 28.74 ।।
తే సర్వే పరమేశేన దేవ్యాః ప్రీత్యోపపాదితాః ।
దేవీ చ స్వసుతం దృష్ట్వా పరాం ముదమవాప చ ।। 28.75 ।।
రేమేऽథ శంభునా సార్ధం మన్దరే చారుకన్దరే ।
ఏవం భూయోऽభవద్ దేవీ ఇయం కాత్యాయనీ విభో ।
యా జఘాన మహాదైత్యై పురా శుమ్భనిశుమ్భకౌ ।। 28.76 ।।
ఏతత్ తవోక్తం వచనం శుభాఖ్యం యథోద్భవం పర్వతతో మృడాన్యాః ।
స్వర్గ్యం యశస్యం చ తథాఘహారి ఆఖ్యనమూర్జస్కరమద్రిపుత్ర్యాః ।। 28.77 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే అష్టావింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Chandi upasana, Ganesha, Parvathi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION