రురు చండ ముండుల సంహారం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:09 am

రురు చండ ముండుల సంహారం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 12:23 pm

ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
కశ్యపస్య దనుర్నామ భార్యాసీద్ ద్విజసత్తమ ।
తస్యాః పుత్రత్రయం చాసీత్ సహస్రాక్షాద్ బలాధికమ్ ।। 29.1 ।।
జ్యేష్ఠః సుమ్భ ఇతి ఖ్యాతో నిశుమ్భశ్చాపరోऽసురః ।
తృతీయో నముచిర్నామ మహాబలసమన్వితః ।। 29.2 ।।
యోऽసౌ నముచిరిత్యేవం ఖ్యాతో దనుసుతోऽసురః ।
తం హన్తుమిచ్ఛతి హరిః ప్రగృహ్య కులిశం కరే ।। 29.3 ।।
త్రిదివేశం సమాయాన్తం నముచిస్తద్భయాదథ ।
ప్రవివేశ రథం భానోస్తతో నాశకదచ్యుతః ।। 29.4 ।।
శక్రస్తేనాథ సమయం చక్రే సహ మహాత్మనా ।
అవధ్యత్వం వరం ప్రాదాచ్ఛస్త్రైరస్త్రైశ్చ నారద ।। 29.5 ।।
తతోऽవధ్యత్వమాజ్ఞాయ శస్త్రాదాస్త్రాచ్చ నరద ।
సంత్యజ్య భాస్కరరథం పాతాలముపయాదథ ।। 29.6 ।।
స నిమజ్జన్నపి జలే సాముద్రం ఫేనసుత్తమమ్ ।
దదృశే దానవపతిస్తం ప్రగృహ్యేదమబ్రవీత్ ।। 29.7 ।।
యదుక్తం దేవపతినా వాసవేన వచోऽస్తు తత్ ।
అయం స్పృశతు మాం ఫేనః పరాభ్యాం గృహ్య దానవః ।। 29.8 ।।
ముఖనాసాక్షికార్ణాదీన్ సంమమార్జ్జ యథేచ్ఛయా ।
తస్మిఞ్ఛక్రోऽజద్ వజ్రమన్తర్హితమపీశ్వరః ।। 29.9 ।।
తేనాసౌ భగ్ననాసాస్యః పపాత చ మమార చ ।
సమయే చ తథా నష్టే బ్రహ్మహత్యాస్పృశద్ధరిమ్ ।। 29.10 ।।
స వై తీర్థం సమాసాద్య స్నాతః పాపాదముచ్యత ।
తతోऽస్య భ్రాతరౌ వీరౌ క్రుద్ధౌ సుమ్భనిశుమ్భకౌ ।। 29.11 ।।
ఉద్యోగం సుమహత్కృత్వా సురాన్ బాధితుమాగతౌ ।
సురాస్తేऽపి సహస్రాక్షం పురస్కృత్య వినిర్యయుః ।। 29.12 ।।
జితాస్త్వాక్రమ్య దైత్యాభ్యాం సబలాః సపదానుగాః ।
శక్రస్యాహృత్య చ గజం యామ్యం చ మహిషం బలాత్ ।। 29.13 ।।
వరుణస్య మణిచ్ఛత్రం గదాం వై మారుతతస్య చ ।
నిధనః పద్మశఙ్ఖాద్యా హృతాస్త్వాక్రమ్య దానవైః ।। 29.14 ।।
త్రైలోక్యం వశగం చాస్తే తాభ్యాం నారద సర్వతః ।
తదాజగ్ముర్మహీపృష్ఠం దదృశుస్తే మహాసురమ్ ।। 29.15 ।।
రక్తబీజమథోచుస్తే కో భవానితి సోऽబ్రవీత్ ।
స చాహ దైత్యోऽస్మి విభో సచివో మహిషస్య తు ।। 29.16 ।।
రక్తబీజేతి విఖ్యాతో మహావీర్యో మహాభుజః ।
అమాత్యౌ రుచిరౌ వీరౌ చణ్డముణ్డావితి శ్రుతౌ ।। 29.17 ।।
తావారతాం సలిలే మగ్నౌ భయాద్ దేవ్యా మహాభుజౌ ।
యస్త్వాసీత్ ప్రభూరస్మాకం మహిషో నామ దానవః ।। 29.18 ।।
నిహతః స మహాదేవ్యా విన్ధ్యశైలే సువిస్తృతే ।
భవన్తౌ కస్య తనయౌ కౌ వా నామ్నా పిరశ్రుతౌ ।
కింవీర్యౌ కింప్రభావౌ చ ఏతచ్ఛంసితుమర్హథః ।। 29.19 ।।
శుమ్భనిశుమ్భావూచతుః ।
అహం శుంభ ఇతి ఖ్యాతో దనోః పుత్రస్తథౌరసః ।
నిశుమ్భోऽయం మమ భ్రాతా కనీయాన్ శత్రుపూగహా ।। 29.20 ।।
అనేన హగుశో దేవాః సేన్ద్రరుద్రదివాకరాః ।
సమేత్య నిర్జితా వీరా యేऽన్యే చ బలవత్తరాః ।। 29.21 ।।
తదుచ్యతాం కయా దైత్యో నిహతో మహిషాసురః ।
యావత్తాం ఘాతయిష్యావః స్వసైన్యపరివారితౌ ।। 29.22 ।।
ఇత్థం తోస్తు వదతోర్నర్మదాయాస్తటే మునే ।
జలవాసాద్ వినిష్క్రాన్తౌ చణ్డముణ్డౌ చ దానవౌ ।। 29.23 ।।
తతోऽభ్యేత్యాసురశ్రేష్ఠౌ రక్తబీజం సమాశ్రితౌ ।
ఊచతుర్వచనం శ్లక్ష్ణం కోऽయం తవ పురస్సరః ।। 29.24 ।।
స చోభౌ ప్రాహ దైత్యోऽసౌ శుమ్భో నామ సురార్దనః ।
కనీయానస్య చ భ్రాతా ద్వితీయో హి నిశుమ్భకః ।। 29.25 ।।
ఏతావాశ్రిత్య తాం దుష్టాం మహిషఘ్నీం న సంశయః ।
అహం వివాహయిష్యామి రత్నభూతాం జగత్త్రయే ।। 29.26 ।।
చణ్డ ఉవాచ ।
న సమ్యగుక్తాం భవతా రత్నార్హేऽసి న సామ్ప్రతమ్ ।
యః ప్రభుః స్యాత్స రత్నార్హస్తస్మాచ్ఛుమ్భాయ యోజ్యతామ్ ।। 29.27 ।।
తదాచచక్షే శుమ్భాయ నిసుమ్భాయ చ కౌశికీమ్ ।
భూయోऽపి తద్విధాం జాతాం కౌశికీం రూపశాలినీమ్ ।। 29.28 ।।
తతః శుమ్భో నిజం దూతం సుగ్రీవం నామ దానవమ్ ।
దైత్యం చ ప్రేషయామాస సకాశం విన్ధ్యవాసినీమ్ ।। 29.29 ।।
స గత్వా తద్వచః శ్రుత్వా దేవ్యాగత్య మహాసురః ।
నిశుమ్భశుమ్బావాహేదం మన్యునాబిపరిప్లుతః ।। 29.30 ।।
సుగ్రీవ ఉవాచ ।
యువయోర్వచనాద్ దేవీం ప్రదేష్టుం దైత్యనాయకౌ ।
గతవానహమద్యైవ తామహం వాక్యమబ్రువమ్ ।। 29.31 ।।
యథా శుమ్భోऽతివిఖ్యాతః కకుద్మీ దానవేష్వపి ।
స త్వాం ప్రాహ మహాభాగే ప్రభురస్మి జగత్త్రయే ।। 29.32 ।।
యాని స్వర్గే మహీష్టష్ఠే పాతాలే చాపి సున్దరి ।
రత్నాని సన్తి తావన్తి మమ వేశ్మని నిత్యశః ।। 29.33 ।।
త్వముక్తా చణ్డముణ్డాభ్యాం రత్నభూతా కృశోదరి ।
తస్మాద్ భజస్వమాం వా త్వం నుశుమ్భంవా మమానుజమ్ ।। 29.34 ।।
సా చాహ మాం విహసతీ శృణు సుగ్రీవ మద్వచః ।
సత్యముక్తం త్రిలోకేశః శుమ్భో రత్నార్హ ఏవ చ ।। 29.35 ।।
కిం త్వస్తి దుర్వినీతాయా హృదయే మే మనోరథః ।
యో మాం విజయతే యుద్ధే స భతా స్యాన్మహాసుర ।। 29.36 ।।
మయా చోక్తావలిప్తాసి యో జయేత్ ససురాసురాన్ ।
స త్వాం కథం న జయతే సా త్వముత్తిష్ఠ భామినీ ।। 29.37 ।।
సాథ మాం ప్రాహ కిం కుర్మి యదనాలోచితః కృతః ।
మనోరథస్తు తద్ గచ్ఛ సుమ్భాయ త్వం నివేదయ ।। 29.38 ।।
తయైవముక్తస్త్వభ్యాగాం త్వత్సకాశం మహాసుర ।
సా చాగ్నికోటిసదృశీ మత్వైవం కురు యత్క్షమమ్ ।। 29.39 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
ఇతి సుగ్రీవవచనం నిశమ్య స మహాసురః ।
ప్రాహ దూరస్థితం సుమ్భో దానవం ధూమ్రలోచనమ్ ।। 29.40 ।।
శుమ్భ ఉవాచ ।
ధూమ్రాక్ష గచ్ఛ తాం దుష్టాం కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ ।
సాపరాధాం యతా దాసీం కృత్వా శీఘ్రమిహానయ ।। 29.41 ।।
యశ్చాస్యాః పక్షకృత్ కశ్చిద్ భవిష్యతి మహాబలః ।
స హన్తవ్యోऽవిచార్యైవ యది హి స్యాత్ పితామహః ।। 29.42 ।।
స ఏవముక్తః శుమ్భేన ధూమ్రాక్షోऽక్షౌహిణీశతైః ।
వృతః షడ్భిర్మహాతేజా విన్ధ్యం కిరిముపాద్రవత్ ।। 29.43 ।।
స తత్ర దృష్ట్వా తాం దుర్గాం భ్రాన్తదృష్టిరువాచ హ ।
ఏహ్యేహి మూఢే భర్తారం శుమ్భమిచ్ఛస్వ కౌశికీ ।
న చేద్ బలాన్నయిష్యామి కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ ।। 29.44 ।।
శ్రీదేవ్యువాచ ।
ప్రేషితోऽసీహ శుమ్భేన బలాన్నేతుం హి మాం కిల ।
తత్ర కిం హ్యబలా కుర్యాద్ యథేచ్ఛసి తథా కురు ।। 29.45 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
ఏవముక్తో విభావర్యా బలావాన్ ధూమ్రలోచనః ।
సమ్భ్యధావత్ త్వరితో గదామాదాయ వీర్యవాన్ ।। 29.46 ।।
తమాపతన్తం సగదం హుఙ్కారేణైవ కౌశికీ ।
సబలం భస్మసాచ్చక్రే శుష్కమగ్నిరివేన్ధనమ్ ।। 29.47 ।।
తతో హాహాకృతమభూజ్జగత్యస్మిశ్చరాచరే ।
సబలం భస్మసాన్నీతం కౌశిక్యా వీక్ష్య దానవమ్ ।। 29.48 ।।
తచ్చ శుమ్భోऽపి శుశ్రావ మహచ్ఛబ్దముదీరితమ్ ।
అథాదిదేశ బలినౌ చణ్డముణ్డౌ మహాసురౌ ।। 29.49 ।।
రురుం చ బలినాం శ్రేష్ఠం తథా జగ్ముర్ముదాన్వితాః ।
తేషాం చ సైన్యమతులం గజాశ్వరథసంకులమ్ ।। 29.50 ।।
సమాజగామ సహసా యత్రాస్తే కోశసంభవా ।
తదాయాన్తం రిపుబలం దృష్ట్వా కోటిశతావరమ్ ।। 29.51 ।।
సింహోऽద్రవద్ ధుతసటః పాటయన్ దానవాన్ రణే ।
కాంశ్చిత్ కరప్రహారేణ కాంశ్చిదాస్యేన లీలయా ।। 29.52 ।।
నఖరైః కాంశ్చిదాక్రమ్య ఉరసా ప్రమమాథ చ ।
తే వధ్యమానాః సింహేన గిరికన్దరవాసినా ।। 29.53 ।।
భూతైశ్ చ దేవ్యనుచరైశ్చణ్డముణ్డౌ సమాశ్రయన్ ।
తావార్త్తం స్వబలం దృష్ట్వా కోపప్రస్ఫురితాధరౌ ।। 29.54 ।।
సమాద్రవేతాం దుర్గాం వై పతఙ్గవివ పావకమ్ ।
తావాపతన్తౌ రౌద్రౌ వై దృష్ట్వా క్రోధపరిప్లుతా ।। 29.55 ।।
త్రిసాఖాం భ్రుకుటీం వక్త్రే చకార పరమేశ్వరీ ।
భ్రుకుటీకుటులాద్ దేవ్యా లలాటఫలకాద్ ద్రుతమ్ ।
కాలీ కరాలవదనా నిఃసృతా యోగినీ శుబా ।। 29.56 ।।
ఖట్వాఙ్గమాదాయ కరేణ రౌద్రమసిఞ్చ కాలాఞ్జనకోశముగ్రమ్ ।
సంశుష్కగాత్రా రుధిరాప్లుతాఙ్గీనరేన్ద్రమూర్ధ్నా స్రజముద్వహన్తీ ।। 29.57 ।।
కాంశ్చిత్ ఖడ్గేన చిచ్ఛేద ఖట్వాఙ్గేన పరాన్ రణే ।
న్యషూదయద్ భృశం క్రుద్ధా సరతాశ్వగజాన్ రిపూన్ ।। 29.58 ।।
చర్మాఙ్కుశం ముద్గరం చ సధనుష్కం సఘణ్టికమ్ ।
కుఞ్జరం సహ యన్త్రేణ ప్రతిక్షేప ముకేऽమ్బికా ।। 29.59 ।।
సచక్రకూబరరథం ససారథితురఙ్గమమ్ ।
సమం యోధేన వదనే క్షిప్య చర్వయతేऽమ్బికా ।। 29.60 ।।
ఏకం జగ్రాహ కేశేషు గ్రీవాయమపరం తథా ।
పాదేనాక్రమ్య చైవాన్యం ప్రేషయామాస మృత్యవే ।। 29.61 ।।
తతస్తు తద్ బలం దేవ్యా భక్షితం సబలాధిపమ్ ।
రురుర్దృష్ట్వా ప్రదుద్రావ తం చణ్డి దదృశే స్వయమ్ ।। 29.62 ।।
ఆజఘానాథ శిరసి ఖట్వాఙ్గేన మహాసురమ్ ।
స పపాత హతో భూమ్యాం ఛిన్నమూల ఇవ ద్రుమః ।। 29.63 ।।
తతస్తం పతితం దృష్ట్వా పశోరివ విభావరీ ।
కోశముత్కర్తయామాస కర్ణాదిచరణాన్తికమ్ ।। 29.64 ।।
సా చ కోశం సమాదాయ వబన్ధ విమలా జటాః ।
ఏకా న బన్ధమగమత్ తాముత్పాట్యాక్షిపద్ భువి ।। 29.65 ।।
సా జాతా సుతరాం రౌద్రీ తైలాభ్యక్తశిరోరుహా ।
కుష్ణార్ధమర్ధశుక్లం చ ధారయన్తీ స్వకం వపుః ।। 29.66 ।।
సాబ్రవీదం వరమేకం తు మారయామి మహాసురమ్ ।
తస్యా నామ తదా చక్రే చణ్డమారీతి విశ్రుతమ్ ।। 29.67 ।।
ప్రాహ గచ్ఛస్వ సుభగే చణ్డముణ్డావిహానయ ।
స్వయం హి మారయిష్యామి తావానేతుం త్వమర్హసి ।। 29.68 ।।
శ్రుత్వైవం వచనం దేవ్యాః సాభ్యద్రవత్ తావుభౌ ।
ప్రదుద్రువతుర్భయార్త్తౌ దిశమాశ్రిత్య దక్షిణామ్ ।। 29.69 ।।
తతస్తావపి వేగేన ప్రాధావత్ త్యక్తవాససౌ ।
సాధిరుహ్య మహావేగం రాసభం గరుడోపమమ్ ।। 29.70 ।।
యతో గతౌ చ తౌ దౌత్యౌ తత్రైవానుయయౌ శివా ।
సా దదర్శ తదా పౌణ్డ్రం మహిషం వై మస్య చ ।। 29.71 ।।
సా తస్యోత్పాటయామాస విషాణం భుజగాకృతిమ్ ।
తం ప్రగృహ్య కరేణైవ దానవావన్వగాజ్జవాత్ ।। 29.72 ।।
తౌ చాపి భూమిం సంత్యజ్య జగ్మతుర్గగనం తదా ।
వేగేనాబిసృతా సా చ రాసభేన మహేశ్వరీ ।। 29.73 ।।
తతో దదర్శ గరుడం పన్నగేన్ద్రం చిషాదిషుమ ।
కర్కోటకం స దృష్ట్వా ఊర్ధ్వరోమా వ్యజాయత ।। 29.74 ।।
భయాన్మార్యశ్చ గరుడో మాంసపిణ్డోపమో బభౌ ।
న్యపతంస్తస్య పత్రాణి రౌద్రాణి హి పతత్త్రిణః ।। 29.75 ।।
ఖగేన్ద్రపత్రాణ్యాదాయ నాగం కర్కోటకం తథా ।
వేగేనానుసరద్ దేవీ చణ్డముణ్డౌ భయాతురౌ ।। 29.76 ।।
సంప్రాప్తౌ చ తదా దేవ్యా చణ్డముణ్డౌ మహాసురౌ ।
బద్ధౌ కర్కోటకేనైవ బద్ధ్వా విన్ధ్యముపాగమత్ ।। 29.77 ।।
నివేదయిత్వా కౌశిక్యై కోశమాదాయ భేరవమ్ ।
శిరోభిర్దానవేన్ద్రాణాం తార్క్ష్యపత్రైశ్చ శోభనైః ।। 29.78 ।।
కృత్వా స్రజమనౌపమ్యాం చణ్డికాయై న్యవేదయత్ ।
ఘర్ఘరాం చ మృగేన్ద్రస్య చర్మణః సా సమార్పయత్ ।। 29.79 ।।
స్రజమన్యైః ఖగేన్ద్రస్య పత్రైర్మూర్ఘ్ని నిబధ్య చ ।
ఆత్మనా సా పపౌ పానం రుధిరం దానవేష్వపి ।। 29.80 ।।
చణ్డా త్వాదాయ చణ్డం చ ముణ్డం చాసురనాయకమ్ ।
చకార కుపితా దుర్గా విశిరస్కౌ మహాసురౌ ।। 29.81 ।।
తయోరేవాహినా దేవీ శేఖరం సుష్కరేవతీ ।
కృత్వా జగామ కౌశిక్యాః సకాశం మార్యయా సహ ।। 29.82 ।।
సమేత్య సాబ్రవీద్ దేవి గృహ్యతాం శేఖరోత్తమః ।
గ్రథితో దైత్యశీర్షాభ్యాం నాగరాజేన వేష్టితః ।। 29.83 ।।
తం శేఖరం శివా గృహ్య చణ్డాయా మూర్ధ్ని విస్తృతమ్ ।
బబన్ధ ప్రాహ చైవైనాం కృతం కర్మ సుదారుణమ్ ।। 29.84 ।।
శేఖరం చణ్డముణ్డాభ్యాం యస్మాద్ ధారయసే శుభమ్ ।
తస్మాల్లోకే తవ ఖ్యాతిశ్చాముణ్డేతి భవిష్యతి ।। 29.85 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం త్రినేత్రా మా చణ్డముణ్డస్రజధారిణీం వై ।
దిగ్వాససం చాభ్యవదత్ ప్రతీతా నిషూదయ ఖారిబలాన్యమూని ।। 29.86 ।।
సా త్వేవముక్తాథ విషాణకోట్యా సువేగయుక్తేన చ రాసభేన ।
నిషూదయన్తీ రిపుసైన్యముగ్రం చచార చాన్యానసురాంశ్చఖాద ।। 29.87 ।।
తతోऽమ్బికాయాస్త్వథ చర్మముణ్డయా మార్యా చ సింహేన చ భూతసంఘైః ।
నిపాత్యమానా దనుపుఙ్గవాస్తే కకుద్మినం శుమ్భముపాశ్రయన్త ।। 29.88 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకోనత్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Chandi upasana, Parvathi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION