రక్తబీజ శుంభ నిశుంభుల సంహారం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:24 pm

రక్తబీజ శుంభ నిశుంభుల సంహారం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 12:29 pm

ముప్పయ్యవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
చణ్డముణ్డౌ చ నిహతౌ సైన్యం చ విద్రుతమ్ ।
సమాదిదేశాతిబలం రక్తబీజం మహాసురమ్ ।
అక్షౌహిణీనాం త్రింశద్భిః కోటిభిః పరివారితమ్ ।। 30.1 ।।
తమాపతన్తం దైత్యానాం బలం దృష్ట్వైవ చణ్డికా ।
ముమోచ సింహనాదం వై తాభ్యాం సహ మహేశ్వరీ ।। 30.2 ।।
నినదన్త్యాస్తతో దేవ్యా బ్రహ్మాణీ ముఖతోऽభవత్ ।
హంసయుక్తవిమానస్థా సాక్షసూత్రకమణ్డలుః ।। 30.3 ।।
మాహేశ్వరీ త్రినేత్రా చ వృషారూఢా త్రిశూలినీ ।
మహాహివలయా రౌద్రా జాతా కుణ్డలినీ క్షణాత్ ।। 30.4 ।।
కణ్ఠాదథ చ కౌమారీ బర్హిపత్రా చ శక్తినీ ।
సముద్భూతా చ దేవర్షే మయూరవరవాహనా ।। 30.5 ।।
బాహుభ్యాం గరుడారూఢా శఙ్ఖచక్రగదాసినీ ।
శార్ఙ్గబాణధరా జాతా వైష్ణవీ రూపశాలినీ ।। 30.6 ।।
మహోగ్రముశలా రౌద్రా దంష్ట్రోల్లిఖితభూతలా ।
వారాహీ పృష్ఠతో జాతా శేషనాగోపరి శ్థితా ।। 30.7 ।।
వజ్రాఙ్కుశోద్యతకరా నానాలఙ్కారభూషితా ।
జాతా గజేన్ద్రపష్ఠస్థా మాహేన్ద్రీ స్తనమణ్డలాత్ ।। 30.8 ।।
విక్షిపన్తీ సటాక్షేపైర్గ్రహనక్షత్రతారకాః ।
నఖినీ హృదయాజ్జాతా నారసింహీ సుదారుణా ।। 30.9 ।।
తాభిర్నిపాత్యమానం తు నిరీక్ష్య బలమాసురమ్ ।
ననాద భూయో నాదాన్ వై చణ్డికా నిర్భయా రిపూన్ ।
తన్నినాదం మహచ్ఛ్రుత్వా త్రైలోక్యప్రతిపూరకమ్ ।। 30.10 ।।
సమాజగామ దేవేశః శూలపాణిస్త్రిలోచనః ।
అభ్యేత్య వన్ద్య చైవైనాం ప్రాహ వాక్యం తదామ్బికం ।। 30.11 ।।
సమాయాతోऽస్మి వై దుర్గే దేహ్యాజ్ఞాం కిం కరోమి తే ।
తద్వాక్యసమకాలం చ దేవ్యా దేహోద్భవా శివా ।। 30.12 ।।
జాతా సా చాహ దేవేశం గచ్ఛ దౌత్యేన శఙ్కర ।
బ్రూహి శుమ్భం నిశుమ్భం చ యది జీవితుమిచ్ఛథ ।। 30.13 ।।
తద్ గచ్ఛధ్వం దురాచారాః సప్తమం హి రసాతలమ్ ।
వాసవో లభతాం స్వర్గం దేవాః సన్తు గతవ్యథా ।। 30.14 ।।
యజన్తు బ్రాహ్మణాద్యామీ వర్ణా యజ్ఞాంశ్చ సామ్ప్రతమ్ ।
నోచేద్ బలావలేపేన భవన్తో యోద్ధుమిచ్ఛథ ।। 30.15 ।।
తదాగచ్ఛధ్వమవ్యగ్రా ఏషాహం వినిషూదయే ।
యతస్తు సా శివం దౌత్యే న్యయోజయత్ నారద ।। 30.16 ।।
తతో నామ మహాదేవ్యాః శివదూతీత్యజాయత ।
తే చాపి శఙ్కరవచః శ్రుత్వా గర్వసమన్వితమ్। ।
హుఙ్కృత్వాభ్యద్రవన్ సర్వే యత్ర కాత్యాయనీ స్థితా ।। 30.17 ।।
తతః శరైః శక్తిభిరఙ్కుర్వరైః పరశ్వధైః శూలభుశుణ్డిపట్టిశైః ।
ప్రాసైః సునీక్ష్ణైః పరిఘైశ్చ విస్తృతైర్వవర్షతుదైత్యవరౌ సురేశ్వరీమ్ ।। 30.18 ।।
సా చాపి బాణైర్వరకాముకచ్యుతైశ్ చిచ్ఛేద శస్త్రాణ్యథ బాహుభిః సహ ।
జఘాన చాన్యాత్ రణచణ్డవిక్రమా మహాసురాన్ బాణశతైర్మహేశ్వరీ ।। 30.19 ।।
మారీ త్రిశూలేన జఘాన చాన్యాన్ ఖట్వాఙ్గపాతైరపరాంశ్చ కౌశికీ ।
మహాజలక్షేపహతప్రభావాన్ బ్రాహ్మీ తథాన్యానసురాంశ్చకార ।। 30.20 ।।
మాహేశ్వరీ శూలవిదారితోరసశ్ చకార దగ్ధానపరాంశ్చ వైష్ణవీ ।
శక్త్యా కుమారీ కులిశేన చైన్ద్రీ తుణ్డేన చక్రేణ వరాహరూపిణీ ।। 30.21 ।।
నఖైర్విభిన్నానపి నాలసింహీ అట్టాట్టహాసైపి రుద్రదుతీ ।
రుద్రస్త్రిశూలేన తథైవ చాన్యాన్ వినాయకశ్చాపి పరశ్వధేన ।। 30.22 ।।
ఏవం హి దేవ్యా వివిధైస్తు రూపైర్నిపాత్యమానా దనుపుగవాస్తే ।
పేతుః పృథివ్యాం భువి చాపి భూతైస్తే భక్ష్యమాణాః ప్రలయం ప్రజగ్ముః ।। 30.23 ।।
తే వధ్యమానాస్త్వథ దేవతాభిర్మహాసురా మాతృభిరాకులాశ్చ ।
విముక్తకేశాస్తరలేక్షణా భయాత్ తే రక్తబీజం శరణం హి జగ్ముః ।। 30.24 ।।
స రక్తబీజః సహసాభ్యుపేత్య వరాస్త్రమాదాయ చ మాతృమణ్డతమ్ ।
విద్రావయన్ భూతగణాన్ సమన్తాద్ వివేశ కోపాత్ స్ఫురితాధరశ్చ ।। 30.25 ।।
తమాపతన్తం ప్రసమీక్ష్య మాతరః శస్త్రైః శితాగ్రైర్దితజం వవర్షుః ।
యో రక్తబిన్దుర్న్యపతత్ పృథివ్యాం స తత్ప్రమాణస్త్వసురోऽపి జజ్ఞే ।। 30.26 ।।
తతస్తదాశ్చర్యమయం నిరీక్ష్య సా కౌశికీ కేశినిమభ్యువాచ ।
పిబస్వ చణ్డే రుధిరం త్వరాతేర్వితత్య వక్త్రం వడవానలాభమ్ ।। 30.27 ।।
సా త్వేవముక్తా వరదామ్బికా హి వితత్య వక్త్రం వికరాలముగ్రమ్ ।
ఓష్ఠం నభస్పృక్ పృథివీం స్పూశన్తం కృత్వాధరం తిష్ఠతి చర్మముణ్డా ।। 30.28 ।।
తతోऽమ్బికా కేశవికర్షణాకులం కృత్వా రిపుం ప్రాక్షిపత స్వవక్త్రే ।
బిభేద శూలేన తథాప్యురస్తః క్షతోద్భవాన్యే న్యపతంశ్చ వక్త్రే ।। 30.29 ।।
తతస్తు శోషం ప్రజగామ రక్తం రక్తక్షయే హీనబలో బభూవ ।
తం హీనవీర్యం శతధా చకార చక్రేణ చామీకరభూషితేన ।। 30.30 ।।
తస్మిన్ విశస్తే దనుసైన్యనాతే తే దానవా దీనతరం వినేదుః ।
హా తాత హ భ్రాతరితి బ్రువన్తః క్త యాసి తిష్ఠస్వ ముహూర్త్తమేహి ।। 30.31 ।।
తథాపరే విలులితకేశపాశా విశీర్ణవర్మాభరణా దిగమ్బరాః ।
నిపాతితా ధరణితలే మృడాన్యా ప్రదుద్రువుర్గిరివరముహ్య దైత్యాః ।। 30.32 ।।
విశీర్ణవర్మాయుధభూషణం తత్ బలం నిరీక్ష్యైవ హి దానవేన్ద్రః ।
విశీర్మచక్రాక్షరథో నిశుమ్భః క్రోధాన్మృడానీం సముపాజగామ ।। 30.33 ।।
ఖడ్గం సమాదాయ చ చర్మ భాస్వరం ధున్వన్ శిరః ప్రేక్ష్య చ రూపమస్యాః ।
సంస్తమ్భమోహజ్వరపీడితేऽథ చిత్రే యథాసౌ లిఖితో బభూవ ।। 30.34 ।।
తం స్తమ్భితం వీక్ష్య సురామగ్రే ప్రోవాచ దేవీ వచనం విహస్య ।
అనేన వీర్యేణ సురాస్త్వయా జితా అనేన మాం ప్రార్థయసే బలేన ।। 30.35 ।।
శ్రుత్వా తు వాక్యం కౌశిక్యా దానవః సుచిరాదివ ।
ప్రోవాచ చిన్తయిత్వాథ వచనం వదతాం వరః ।। 30.36 ।।
సుకుమారరీరోऽథం మచ్ఛస్త్రపతనాదపి ।
శతధా యాస్యతే భీరు ఆమపాత్రమివామ్భసి ।। 30.37 ।।
ఏతద్ విచిన్తయన్నర్థ త్వాం ప్రహర్త్తు న సున్దరి ।
కరోమి బుద్ధి తస్మాత్ త్వం మాం భజస్వాయతేక్షణే ।। 30.38 ।।
మమ ఖఙ్గనిపాతం హి నేన్ద్రో ధారయితుం క్షమః ।
నివర్త్తయ మతిం యుద్ధాద్ భార్యా మే భవ సామ్ప్రతమ్ ।। 30.39 ।।
ఇత్థం నిశుమ్భవచనం శ్రుత్వా యోగీశ్వరీ మునే ।
విహస్య భావగమ్భీరం నిశుమ్భం వాక్యమబ్రవీత్ ।। 30.40 ।।
నాజితాహం రణే వీర భవే భార్యా హి కస్యచిత్ ।
భవాన్ యదిహ భార్యార్థో తతో మాం జయ సంయుగే ।। 30.41 ।।
ఇత్యేవముక్తే వచనే ఖఙ్గముద్యమ్య దానవః ।
ప్రచిక్షేప తదా వేగాత్ కౌశికీం ప్రతి నారద ।। 30.42 ।।
తమాపతన్తం నిస్త్రింశం షడ్భిర్బర్హిణరాజితైః ।
చిచ్ఛేద చర్మణా సార్ద్ధ తదద్భుతమివాభవత్ ।। 30.43 ।।
ఖడ్గే సచర్మణి ఛిన్నే గదాం గృహ్య మహాసురః ।
సమాద్రవత్ కోశభవాం వాయువేగసమో జవే ।। 30.44 ।।
తస్యాపతత ఏవాశు కరౌ శ్లిష్టౌ సమౌ దృఢౌ ।
గదయా సహ చిచ్ఛేద క్షురేప్రేణ రణేऽమ్బికా ।। 30.45 ।।
తస్మిన్నపతితే రౌద్రే సురశత్రౌ భయఙ్కరే ।
చణ్డాద్య మాతరో హృష్టాశ్చక్రుః కిలకిలాధ్వనిమ్ ।। 30.46 ।।
గగనస్థాస్తతో దేవాః శతక్రతుపురోగమాః ।
జయస్వ విజయేత్యూచుర్హృష్టాః శత్రౌ నిపాతితే ।। 30.47 ।।
తతస్తూర్యాణ్యవాద్యన్త భూతసంఘైః సమన్తతః ।
పుష్పవృష్టిం చ ముముచుః సురాః కాత్యాయనీం ప్రతి ।। 30.48 ।।
నిశుమ్భం పతితం దృష్ట్వా శుమ్భః క్రోధాన్మహామునే ।
వృన్దారకం సమారుహ్య పాశపాణిః సమభ్యగాత్ ।। 30.49 ।।
తమాపతన్తం దృష్ట్వాథ సగజం దానవేశ్వరమ్ ।
జగ్రా హ చతురో వాణాంశ్చన్ద్రార్ధాకరవర్చసః ।। 30.50 ।।
క్షురప్రాభ్యాం సమం పాదౌ ద్వౌ చిచ్ఛేద ద్విపస్య సా ।
ద్వాభ్యాం కుమ్భే జఘానాథ హసన్తీ లీలయామ్బికా ।। 30.51 ।।
నికృత్తాభ్యాం గజః పద్మ్యాం నిపపాత తథేచ్ఛయా ।
శక్రవజ్రసమాక్రాన్తం శైలరాజశిరో యథా ।। 30.52 ।।
తస్యావర్జితనాగస్య శుమ్భస్యాప్యుత్పతిష్యతః ।
శిరశ్చిచ్ఛేద బాణేన కుణ్డలాలఙ్కృతం శివా ।। 30.53 ।।
ఛిన్నే శిరసి దైత్యేన్ద్రో నిపపాత సకుఞ్జరః ।
యథా సమహిషః క్రోఞ్చో మహాసేనసమాహతః ।। 30.54 ।।
శ్రుత్వా సురాః సురరిపు నిహతౌ మృడాన్యా సేన్ద్రాః ససూర్యమరుదశ్వివసుప్రధానాః ।
ఆగత్య తం గిరివరం వినయావనమ్రా దేవ్యాస్తదా స్తుతిపదం త్విదమీరయన్తః ।। 30.55 ।।
దేవా ఊచుః। ।
నమోऽస్తు తే భగవతి పాపనాశిని నమోऽస్తు తే సురరిపుదర్పశాతని ।
నమోऽస్తు తే హరిహరరాజ్యదాయిని నమోऽస్తు తే మఖభుజకార్యకారిణి ।। 30.56 ।।
నమోऽస్తు తే త్రిదశరిపుక్షయఙ్కరి నమోऽస్తు తే శతమఖపాదపూజితే ।
నమోऽస్తు తే మహిషవినాసకారిణి నమోऽస్తు తే హరిహరభాస్కరస్తుతే ।। 30.57 ।।
నమోऽస్తు తేऽష్టాదశబాహుశాలిని నమోऽస్తు తే శుమ్భనిశుమ్భఘాతిని ।
నమోऽస్తు లోకార్త్తిహరే త్రిశూలిని నమోऽస్తు నారాయణి చక్రధారిణి ।। 30.58 ।।
నమోऽస్తు వారాహి సదా ధరాధరే త్వాం నారసింహి ప్రణతా నమోऽసుత తే ।
నమోऽస్తు నారసింహి ప్రణతా నమోऽస్తు తే ।
నమోऽస్తు తే వజ్రధరే గజధ్వజే నమోऽసుత కౌమారి మయూరవాహిని ।। 30.59 ।।
నమోऽస్తు పైతామహహంసవాహనే నమోऽస్తు మాలావికటే సుకేశిని ।
నమ'స్తు మాలావికటే సుకేశిని ।
నమోऽస్తు తే రాసభపృష్ఠవాహిని నమోऽస్తు సర్వార్త్తిహరే జగన్మయే ।। 30.60 ।।
నమోऽస్తు విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం నిషూదయారీన్ ద్విజదేవతానామ్ ।
నమోऽస్తు తే సర్వమయి త్రినేత్రే నమో నమస్తే వరదే ప్రసీద ।। 30.61 ।।
బ్రహ్మాణీ త్వం మృడానీ వరశిఖిగమనా శక్తిహస్తా కుమారీ వారాహీ త్వం సువక్త్రా ఖగపతిగమనా వైష్ణవీ త్వం సశార్ఙ్గో ।
దుర్దృశ్యా నారసింహీ ఘురఘురితరవా త్వం తథైన్ద్రీ సవజ్రా త్వం మారీ చర్మముణ్డాశవగమనరతా యోగినీ యోగసిద్ధా ।। 30.62 ।।
నమస్తే త్రినేత్రే భగవతి తవచరణానుషితా యే అహరహర్వినతశిరసోऽవనతాః ।
నహి నహి పరిభవమస్త్యశుభం చ స్తుతిబలికుసుమకరాః సతతం యే ।। 30.63 ।।
ఏవం స్తుతా సురవరైః సురశత్రునాశినీ ప్రాహ ప్రహస్య సురసిద్ధమహర్షివర్యాన్ ।
ప్రాప్తో మయాద్ భుతతమో భవతాం ప్రసాదాత్ సంగ్రామమూర్ధ్వి సురశత్రుజయః ప్రమర్దాత్ ।। 30.64 ।।
ఇమాం స్తుతిం భక్తిపరా నరోత్తమా భవద్భిరుక్తామనుకీర్త్తయన్తి ।
దుఃస్వప్ననాశో భవితా న సంశయో వరస్తథాన్యో వ్రియతామభీప్సితః ।। 30.65 ।।
దేవా ఊచుః ।
యది వరదా భవతీ త్రిదశానాం ద్విజశిశుగోషు యతస్వ హితాయ ।
పునరపి దేవరిపూనపరాంస్త్వం ప్రదహ హుతాశనతుల్యశరీరే ।। 30.66 ।।
దేవ్యువాచ। ।
భూయో భవిష్యామ్యసృగుక్షితాననా హరాననస్వేదజలోద్భవా సురాః ।
అన్ధాసురస్యాప్రతిపోషణే రతా నామ్నా ప్రసిద్ధా భువనేషు చర్చికా ।। 30.67 ।।
భూయో వధిష్యామి సురారిముత్తమం సంభూయ నన్దస్య గృహే యశోదయా ।
తం విప్రచిత్తిం లవణం తథాపరౌ శుమ్భం నిశుమ్భం దశనప్రహారిమీ ।। 30.68 ।।
భూయః సురాస్తిష్యయుగే నిరాశినీ నిరీక్ష్య మారీ చ గృహే శతక్రతోః ।
సంభూయ దేవ్యామితసత్యధామయా సురా భరిష్యామి చ శాకమ్భరీ వై ।। 30.69 ।।
భూయో విపక్షక్షపణాయ దేవా విన్ధ్యే భవిష్యమ్యృషిరక్షణార్థమ్ ।
దుర్వృత్తచేష్టాన్ వినిహత్య దైత్యాన్ భూయః సమేష్యామి సురాలయం హి ।। 30.70 ।।
యదారుణాక్షో భవితా మహాసురః తదా భవిష్యామి హితాయ దేవాతాః ।
మహాలిరూపేణ వినష్టజీవితం కృత్వా సమష్యామి పునస్త్రివిష్టపమ్ ।। 30.71 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా వరదా సురాణాం కృత్వా ప్రణామం దివజపుఙ్గవానామ్ ।
విసృజ్య భూతాని జగామ దేవీ ఖం సిద్ధసంఘైరనుగమ్యమానా ।। 30.72 ।।
ఇదం పురాణం పరమం పవిత్రం దేవ్యా జయం మఙ్గలదాయి పుంసామ్ ।
శ్రోతవ్యమేతన్నియతైః సదైవ రక్షోఘ్నమేతద్భగవానువాచ ।। 30.73 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే త్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Chandi upasana, Parvathi, Sapta matrikas, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION