కుమార స్వామి జననం, దేవసేనాధిపతిగా పట్టాభిషేకం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:23 pm

కుమార స్వామి జననం, దేవసేనాధిపతిగా పట్టాభిషేకం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 12:34 pm

ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
కథం సమహిషః క్రోఞ్చో భిన్నః స్కన్దేన సువ్రత ।
ఏతన్మే విస్తరాద్ బ్రహ్మన్ కథయస్వామితద్యుతే ।। 31.1 ।।
పులసత్య ఉవాచ। ।
శృణుష్వ కథయిష్యామి కథాం పుణ్యాం పురాతనీమ్ ।
యశోవృద్ధిం కుమారస్య కార్తికేయస్య నారద ।। 31.2 ।।
యత్తత్పీతం హుతాశేన స్కన్నం శుక్రం పినాకినః ।
తేనాక్రాన్తోऽభవద్ బ్రహ్మన్ మన్దతేజా హుతాశనః ।। 31.3 ।।
తతో జగామ దేవానాం సకాశమమితద్యుతిః ।
తైశ్చాపి ప్రహితస్తూర్ణం బ్రహ్మలోకం జగామ హ ।। 31.4 ।।
స గచ్ఛన్ కుటులాం దేవీం దదర్శ పథి పావకః ।
తాం దృష్ట్వా ప్రాహ కుటిలే తేజ ఏతత్సుదుర్ద్ధరమ్ ।। 31.5 ।।
మహేశ్వరేణ సంత్యక్తం నిర్దహేద్ భువనాన్యపి ।
తస్మాత్ ప్రతీచ్ఛ పుత్రోऽయం తవ ధన్యో భవిష్యతి ।। 31.6 ।।
ఇత్యగ్నినా సా కుటిలా స్మృత్వా క్వమతముత్తమమ్ ।
ప్రక్షిపస్వామ్భసి మమ ప్రాహ వహ్నిం మహాపగా ।। 31.7 ।।
తతస్త్వధారయద్దేవీ శార్వం తేజస్త్వపూపుషత్ ।
హుతాశనో।పి భగవాన్ కామచారీ పరిభ్రమన్ ।। 31.8 ।।
పఞ్చవర్షసహస్రాణి ధృతవాన్ హవ్యభుక్ తతః ।
మాంసమస్థీని రుధిరం మేదోన్త్రరేతసీ త్వచః ।। 31.9 ।।
రోమశ్మశ్వ్రక్షికేశాద్యాః సర్వే జాతా హిరణ్మయాః ।
హిరణ్యరేతా లోకేషు తేన గీతశ్చ పావకః ।। 31.10 ।।
పఞ్చవర్షసహస్రాణి కుటులా జ్వలనోపమమ్ ।
ధారయన్తీ తదా గర్భం బ్రహ్మణః స్థానమాగతా ।। 31.11 ।।
తాం దృష్టావాన్ పద్మజన్మా సంతప్యన్తీం మహాపగామ్ ।
దృష్ట్వా పప్రచ్ఛ గేనాయం తవ గర్భః సమాహితః ।। 31.12 ।।
సా చాహ శఙ్కరం యత్తచ్ఛ్రుక్రం పీతం హి వహ్నినా ।
తదశక్తేన తేనాద్య నిక్షిప్తం మయి సత్తమ ।। 31.13 ।।
పఞ్జవర్ష సహస్రాణి ధారయన్త్యాః పితామహ ।
గర్భస్య వర్త్తతే కాలో న పపాత చ కర్హిచిత్ ।। 31.14 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా భగవానాహ గచ్ఛ త్వముదయం గిరిమ్ ।
తత్రాస్తి యోజనశతం రౌద్రం శరవణం మహత్ ।। 31.15 ।।
తత్రైవ క్షిప సుశ్రేణి విస్తీర్ణే గిరిసానుని ।
దశవర్షసహస్రాన్తే తతో బాలో భవిష్యతి ।। 31.16 ।।
సా శ్రుత్వా బ్రహ్మణో వాక్యం రూపిణీ గిరిమాగతా ।
ఆగత్య గర్భం తత్యాజ సుఖేనైవాద్రినన్దినీ ।। 31.17 ।।
సా తు సంత్యజ్య తం బాలం బ్రహ్మాణం సహసాగమత్ ।
ఆపోమయీ మన్త్రవశాత్ సంజాతా-కుటిలా సతీ ।। 31.18 ।।
తేజసా చాపి శార్వేణ రౌక్మం శరవణం మహత్ ।
తన్నివాసరతాశ్చాన్యే పాదపా మృగపక్షిణః ।। 31.19 ।।
తతో దశసు పూర్ణేషు శరద్దశశతేష్వథ ।
బాలార్కదీప్తిః సంజాతో బాలః కమలలోచనః ।। 31.20 ।।
ఉత్తానశాయీ భగవాన్ దివ్యే శరవణే స్థితః ।
ముఖేऽఙ్గుష్ఠం సమాక్షిప్య రురోద ఘనరాడివ ।। 31.21 ।।
ఏతస్మిన్నన్తరే దేవ్యః కృత్తికాః షట్ సుతేజసః ।
దదృశుః స్వేచ్ఛయా యాన్త్యో బాలం శరవణే స్థితమ్ ।। 31.22 ।।
కృపాయుక్తాః సమాజగ్ముః యత్ర స్కన్దః స్థితోऽభవత్ ।
అహం పూర్వమహం పూర్వం తస్మై స్తన్యేऽభిచుక్రుశుః ।। 31.23 ।।
వివదన్తీః స తా దృష్టావా షణ్ముఖః సమజాయత ।
అబీభరంశ్చ తాః సర్వాః శిశుం స్నేహాచ్చ కృత్తికాః ।। 31.24 ।।
భ్రియమామః స తాభిస్తు బాలో వృద్ధిమగాన్మునే ।
కార్త్తికేయేతి విఖ్యాతో జాతః స బలినాం వరః ।। 31.25 ।।
ఏతస్మిన్నన్తరే బ్రహ్మన్ పావకం ప్రాహ పద్మజః ।
కియత్ప్రమాణః పుత్రస్తే వర్త్తతే సామ్ప్రతం గుహః ।। 31.26 ।।
స తద్వచనమాకర్ణ్య అజానంస్తం హరాత్మజమ్ ।
ప్రోవాచ పుత్రం దేవేశ న వేద్మి కతమో గుహః ।। 31.27 ।।
తం ప్రాహ భగవాన్ యత్తు తేజః పీతం పురా త్వయా ।
త్రైయమ్బలం త్రిలోకేశ జాతః శరవణే శిశుః ।। 31.28 ।।
శ్రుత్వా పితామహవచః పావకస్త్వరితోऽభ్యగాత్ ।
వేగినం మేషమారుహ్య కుటిలా తం దదర్శ హ ।। 31.29 ।।
తతః పప్రచ్ఛ కుటిలా శీఘ్రం క్వ వ్రజసే కవే ।
సోऽబ్రవీత్ పుత్రదుష్ట్యర్థం జాతం శరవణే శిశుమ్ ।। 31.30 ।।
సాబ్రవీత్ తనయో మహ్యం మమేత్యాహ చ పావకః ।
వివదన్తౌ దదర్సాథ స్వేచ్ఛాచారీ జనార్దనః ।। 31.31 ।।
తౌ పప్రచ్ఛ కిమర్థం వా వివాదమిహ చక్రథః ।
తావూచతుః వుత్రహేతో రుద్రశుక్రోద్భవాయ హి ।। 31.32 ।।
తావువాచ హరిర్దేవో గచ్ఛ తం త్రిపురాన్తకమ్ ।
స యదా వక్ష్యతి దేవేశస్తత్కురుధ్వమసంశయమ్ ।। 31.33 ।।
ఇత్యుక్తౌ వాసుదేవేన కుటిలాగ్నీ హరాన్తికమ్ ।
సమ్భ్యేత్యోచతుస్తథ్యం కస్య పుత్రేతి నారద ।। 31.34 ।।
రుద్రస్తద్వాక్యమాకర్ణ్య హర్షనిర్భరమానసః ।
దిష్ట్యా దిష్ట్యేతి గిరిజాం ప్రోద్భూతపులకోऽబ్రవీత్ ।। 31.35 ।।
తతోऽమ్బికా ప్రాహ హరం దేవ గచ్ఛామ శిశుమ్ ।
ప్రష్టుం సమాశ్రయేద్ యం స తస్య పుత్రో భవిష్యతి ।। 31.36 ।।
బాఢమిత్యేవ భగవాన్ సముత్తస్థౌ వృషధ్వజః ।
సహోమయా కుటిలయా పావకేన చ ధీమతా ।। 31.37 ।।
సంప్రాప్తాస్తే శరవణం హరాగ్నికుటిలామ్బికాః ।
దదృశుః శిశుకం తం చ కృత్తికోత్సఙ్గశాయినమ్ ।। 31.38 ।।
తతః స బాలకస్తేషాం మత్వా చిన్తితమాదరాత్ ।
యోగీ చతుర్మూర్తిరభూత్ షణ్ముఖః స శిశుస్త్వపి ।। 31.39 ।।
కుమారః శఙ్కరమగాద్ విశాఖో గౌరిమాగమత్ ।
కుటిలామగమచ్ఛాఖో మహాసేనోऽగ్నిమభ్యయాత్ ।। 31.40 ।।
తతః ప్రీతియుతో రుద్ర ఉమా చ కుటిలా తథా ।
పావకశ్చాపి దేవేశః పరాం ముదమవాప చ ।। 31.41 ।।
తతోऽబ్రువన్ కృత్తికాస్తాః షణ్ముఖః కిం హరాత్మజః ।
తా అబ్రవీద్ధరః ప్రతీత్యా విధివద్ వచనం మునే ।। 31.42 ।।
నామ్నా తు కార్త్తికేయో హి యుష్మాకం తనయస్త్వసౌ ।
కుటులాయాః కుమారేతి పుత్రోऽయం భవితావ్యయః ।। 31.43 ।।
స్కన్ద ఇత్యేవ విఖ్యాతో గౌరీపుత్రో భవత్వసౌ ।
గుహ ఇత్యేవ నామ్నా చ మమాసౌ తనయః స్మృతః ।। 31.44 ।।
మాహాసేన ఇతి ఖ్యాతో హుతాశస్యాస్తు పుత్రకః శారద్వత ఇతి ఖ్యాతః సుతః శరవణస్య చ ।। 31.45 ।।
ఏవమేవ మహాయోగీ పృథివ్యాం ఖ్యాతిమేష్యతి ।
షడాస్యత్వాన్ మహాబాహుః షణ్ముఖో నామ గీయతే ।। 31.46 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా భగవాన్ శూలపాణిః పితామహమ్ ।
సస్మార దైవతైః సార్ద్ధ తేऽప్యాజగ్ముస్త్వరాన్వితాః ।। 31.47 ।।
ప్రణిపత్య చ కామారిముమాం చ గిరినన్దినీమ్ ।
దృష్ట్వా హుతాశనం ప్రీత్యా కుటిలాం కృత్తికాస్తథా ।। 31.48 ।।
దదృశుర్బాలమత్యుగ్రం షణ్ముఖం సూర్యసంనిభమ్ ముష్ణన్తమివ చక్షుంషి తేజసా స్వేన దేవతాః ।। 31.49 ।।
కౌతుకాభివృతాః సర్వే ఏవమూచుః సురోత్తమాః ।
దేవకార్యం త్వయా దేవ కృతం దేవ్యాగ్నినా తథా ।। 31.50 ।।
తదుత్తష్ఠ వ్రజామోऽద్య తీర్థమౌజసమవ్యయమ్ ।
కురుక్షేత్రే సరస్వత్యామభిష్ఞ్చామ షణ్ముఖమ్ ।। 31.51 ।।
సేనాయాః పతిరస్త్వేష దేవగన్ధర్వకింనరాః ।
మహిషం ఘాతయత్వేష తారకం చ సుదారుణమ్ ।। 31.52 ।।
బాఢమిత్యబ్రవీచ్ఛర్వః సముత్తస్థుః సురాస్తతః ।
కుమారసహితా జగ్ముః కురుక్షేత్రం మహాఫలమ్ ।। 31.53 ।।
తత్రైవ దేవతాః సేన్ద్రా రుద్రబ్రహ్మజనార్దనాః ।
యత్నమస్యాభిషేకార్తం చక్రుర్మునిగణైః సహ ।। 31.54 ।।
తతోऽమ్బునా సప్తసముద్రవాహినీనదీజలేనాపి మహాఫలేన ।
వరౌషధీభిశ్చ సహస్రమూర్త్తిభిస్తదాభ్యషిఞ్చన్ గుమచ్యుతాద్యాః ।। 31.55 ।।
అభిషిఞ్చతి సేనాన్యాం కుమారే దివ్యరూపిణి ।
జగుర్గన్ధర్వపతయో ననృతుశ్చాప్సరోగణాః ।। 31.56 ।।
అభిషిక్తం కుమారం చ గిరిపుత్రీ నిరీక్ష్య హి ।
స్నేహాదుత్సఙ్గగం స్కన్దం మూర్ధ్న్యజిఘ్రన్ముర్హుర్ముహుః ।। 31.57 ।।
జిఘ్రతీ కార్త్తికేయస్య అభిషేకార్ద్రమాననమ్ ।
భాత్యద్రిజా యథేన్ద్రస్య దేవమాతాదితిః పురా ।। 31.58 ।।
తదాభిషిక్తం తనయం దృష్ట్వా శర్వో ముదం యయౌ ।
పావకః కృత్తికాశ్చైవ కుటిలా చ యశస్వినీ ।। 31.59 ।।
తతోऽభిషిక్తాస్య హరః సేనాపత్యే గుహస్య తు ।
ప్రమథాంశ్చతురః ప్రదాచ్ఛక్రతుల్యపరాక్రమాన్ ।। 31.60 ।।
ఘణ్టాకర్ణ లోహితాక్షం నన్దిసేనం చ దారుణమ్ ।
చతుర్థం బలినాం ముఖ్యం ఖ్యాతం కుముదమాలినమ్ ।। 31.61 ।।
హరదత్తాన్ గణాన్ దృష్ట్వా దేవాః స్కన్దస్య నారద ।
ప్రదదుః ప్రమథాన్ స్వాన్ స్వాన్ సర్వే బ్రహ్మపురోగమాః ।। 31.62 ।।
స్థాణుం బ్రహ్మ గణం ప్రాదాద్ విష్ణుః ప్రాదాద్ గణత్రయమ్ ।
సంక్రమం విక్రమం చైవ తృతీయం చ పరాక్రమమ్ ।। 31.63 ।।
ఉత్కేసం పఙ్కజం శక్రో రవిర్దణ్డకపిఙ్గలౌ ।
చన్ద్రో మణిం వసుమణిమశ్వినౌ వత్సనన్దినౌ ।। 31.64 ।।
జ్యోతిర్హుతాశనః ప్రాదాజ్జవలజ్జిహ్వం తథాపరమ్ ।
కున్దం ముకున్దం కుసుమం త్రీన్ ధాతానుచరాన్ దదౌ ।। 31.65 ।।
చక్రానుచక్రౌ త్వష్టాం చ వేధాతిస్థిరసుస్థిరౌ ।
పాణిత్యజం కాలకఞ్చ ప్రాదాత్ పూషా మహాబలౌ ।। 31.66 ।।
స్వర్ణమాలం ఘనాహ్వం చ హిమవాన్ ప్రమథోత్తమౌ ।
ప్రాదాదేవోచ్ఛ్రితో విన్ధ్యస్త్వతిశృఙ్గం చ పార్షదమ్ ।। 31.67 ।।
సువర్చసం చ వరుణః ప్రదదౌ చాతివర్చసమ్ ।
సంగ్రహం విగ్రహం చాబ్ధిర్నాగా జయమహాజయౌ ।। 31.68 ।।
ఉన్మాదం శుఙ్కుర్ణ చ పుష్పదన్తం తథామ్బికా ।
ఘసం చాతిఘసం వాయుః ప్రాదాదనుచరావుభౌ ।। 31.69 ।।
పరిఘం చటకం భీమం దహతిదహనౌ తథా ।
ప్రదదావంశుమాన్ పఞ్చ ప్రమథాన్ షణ్ముఖాయ హి ।। 31.70 ।।
యమః ప్రమాథమున్మాథం కాలసేనం మహాముఖమ్ ।
తాలపత్రం నాడిజఙ్ఘం షడేవానుచరాన్ దదౌ ।। 31.71 ।।
సుప్రభం చ సుకర్మాణం దదౌ ధాతా గణేశ్వరౌ ।
సువ్రతం సత్యసన్ధం చ మిత్రః ప్రదాద ద్విజోత్తమ ।। 31.72 ।।
అనన్తః శఙ్కుపీఠశ్చ నికుమ్భః కుముదోऽమ్బుజః ।
ఏకాక్షః కునటీ చక్షుః కిరీటీ కలశోదరః ।। 31.73 ।।
సూచీవక్త్రః కోకనదః ప్రహాసః ప్రియకోऽచ్యుతః ।
గణాః పఞ్చదశైతే హి యక్షైర్దత్తా గుహస్య తు ।। 31.74 ।।
కాలిన్ద్యాః కాలకన్దశ్చ నర్మదాయా రణోత్కటః ।
గోదావర్యాః సిద్ధయాత్రస్తమసాయాద్రికమ్పకః ।
31.75 సహస్రబాహుః సీతాయా వఞ్జూలాయాః సితోదరః ।
మన్దాకిన్యాస్తథా నన్దో విపాశాయాః ప్రియఙ్కరః ।। 31.76 ।।
అఇరావత్యాశ్చతుర్ద్దష్ట్రః షోడశాక్షో వితస్తయా ।
మార్జారం సౌశికీ ప్రాదాత్ క్రథక్రౌఞ్చౌ చ గౌతమీ ।। 31.77 ।।
బాహుదా శతసీర్షం చ వాహా గోనన్దనన్దికౌ ।
భీమం భీమరథీ ప్రాదాద్ వేగారిం సరయూర్దదౌ ।। 31.78 ।।
అష్టబాహుం దదౌ కాశీ సుబాహుమపి గణ్డకీ ।
మహానదీ చిత్రదేవం చిత్రా చిత్రరథం దదౌ ।। 31.79 ।।
కుహూః కువలయం ప్రాదాన్మధువర్ణం మధూదకా ।
జమ్బూకం ధూతపాపా చ వేణా శ్వేతాననం దదౌ ।। 31.80 ।।
శ్రుతవర్మ చ పర్మాసా రేవా సాగరవేగినమ్ ।
ప్రభావార్థం సహం ప్రాదాత్ కాఞ్చనా కనకేక్షణమ్ ।। 31.81 ।।
గృధ్రపత్రం చ విమలా చారువక్త్రం మనోహరా ।
ధూతపాపా మహారావం కర్ణా విద్రుమసంనిభమ్ ।। 31.82 ।।
సుప్రసాదం సువేణుశ్చ జిష్ణుమేఘవతీ దదౌ ।
యజ్ఞబాహుం విశాలా చ సరస్వత్యో దదుర్గణాన్ ।। 31.83 ।।
కుటిలా తనయస్యాదాద దశ శక్రబలాన్ గణాన్ ।
కరాలం సితకేశం చ కృష్ణకేశం జటాధరమ్ ।। 31.84 ।।
మేఘనాదం చతుర్ద్దష్ట్రం విద్యుజిహ్వం దశాననమ్ ।
సోమాప్యయనమేవోగ్రం దేవయాజినమేవ చ ।। 31.85 ।।
హంసాస్యం కుణ్డజఠరం బహుగ్రీవం హయాననమ్ ।
కూర్మగ్రీవం చ పఞ్చైతాన్ దదుః పుత్రాయ కృత్తికాః ।। 31.86 ।।
స్థాణుజఙ్ఘం కుమ్భవక్త్రం లోహజఙ్ఘం మహాననమ్ ।
పిణ్డాకారం చ పఞచైతాన్ దదుః స్కన్దాయట చర్షయః ।। 31.87 ।।
నాగజిహ్వం చన్ద్రభాసం పాణికూర్మం శశీక్షకమ్ ।
చాషవక్త్రం చ జమ్బూకం దదౌ తీర్థః పృథూదకః ।। 31.88 ।।
చక్రతీర్థం సుచజక్రాక్షం మకరాశ్రం గయాశిరః ।
గణం పఞ్చశిఖం నామ దదౌ కనఖలః స్వకమ్ ।। 31.89 ।।
బన్ధుదత్తం వాజిశిరో బాహుశాలం చ పుష్కరమ్ ।
సర్వౌఞ్జసం మాహిషకం మానసః పిఙ్గలం యథా ।। 31.90 ।।
రుద్రమౌశనసః ప్రాదాత్ తతోऽన్యే మాతరో దదుః ।
వసుదామాం సోమతీర్థః ప్రభాసో నన్దినీమపి ।। 31.91 ।।
ఇన్ద్రతీర్థం విశోకాం చ ఉదపానో ఘనస్వనామ్ ।
సప్తసారస్వతః ప్రాదాన్మాతరశ్చతురోద్భుతాః ।। 31.92 ।।
గీతప్రియాం మాధవీం చ తీర్థనేమిం స్మితాననామ్ ।
ఏకచూడాం నాగతీర్థః కురుక్షేత్రం పలాసదామ్ ।। 31.93 ।।
బ్రహ్మయోనిశ్చణ్డశిలాం భద్రకాలీం త్రివిష్టపః ।
చౌణ్డీం భైణ్డీం యోగభైణ్డీం ప్రాదాచ్చరణపావనః ।। 31.94 ।।
సోపానీయాం మహీ ప్రాదాచ్ఛాలికాం మానసో హ్రదః ।
శకఘణ్టాం శతానన్దాం తథోలూఖలమేఖలామ్ ।। 31.95 ।।
పద్మావతీ మాధవీం చ దదౌ బదరికాశ్రమః ।
సుషమామైకచూడాం చ దేవీం ధమధమాం తథా ।। 31.96 ।।
ఉత్క్రాథనీం వేదమిత్రాం కేదారో మాతరో దదౌ ।
సునక్షత్రాం కద్రులాం చ సుప్రభాతాం ముఙ్గలామ్ ।। 31.97 ।।
దేవమిత్రాం చిత్రసేనాం దదౌ రుద్రమహాలయః ।
కోటరామూర్ధ్వణీం చ శ్రీమతీం బహుపుత్రికామ్ ।। 31.98 ।।
పలితాం కమలాక్షీం చ ప్రయాగో మాతరో దదౌ ।
సూపలాం మధుకుమ్భాం చ ఖ్యాతిం దహదహాం పరామ్ ।। 31.99 ।।
ప్రాదాత్ ఖటకటాం చాన్యాం సర్వపాపవిమోచనః ।
సంతానికాం వికలికాం క్రమశ్చత్వరవాసినీమ్ ।। 31.100 ।।
జలేశ్వరీం కుక్కుటికాం సుదామాం లోహమేఖలామ్ ।
వపుష్మత్యుత్ముకాక్షీ చ కోకనామా మహాశనీ ।
రౌద్రా కర్కటికా తుణ్డా శ్వేతతీర్థో దదౌ త్విమాః ।। 31.101 ।।
ఏతాని భూతాని గణాంశ్చ మాతరో దృష్ట్వా మహాత్మా వినతాతనూజః ।
దదౌ మయూరం స్వసుతం మహాజవం తథారుణస్తామ్రచూడం చ పుత్రమ్ ।। 31.102 ।।
శక్తి హుతాశోऽద్రిసుతా చ వస్త్రం దణ్డం గురుః సా కుటిలా కమణ్డలుమ్ ।
మాలాం హరిః శూలధరః పతాకాం కణ్ఠే చ హారం మఘవానురస్తః ।। 31.103 ।।
గణైర్వృతో మాతృబిరన్వయాతో మయూరసంస్థో వరశక్తిపాణిః ।
సైన్యాధిపత్యే స కృతో భవేన రరాజ సూర్యేవ మహావపుష్మాన్ ।। 31.104 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకత్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Lord Skanda, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION