తారక మహిషుల వధ, క్రౌంచ భేదనం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:13 pm

తారక మహిషుల వధ, క్రౌంచ భేదనం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 12:43 pm

ముప్పై రెండవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
సేనాపత్యేऽభిషిక్తస్తు కుమారో దైవతైరథ ।
ప్రణిపత్య భవం భక్త్యా గిరిజాం పావకం శుచిమ్ ।। 32.1 ।।
షట్ కృత్తికాశ్చ శిరసా ప్రణమ్య కుటిలామపి ।
బ్రహ్మాణం చ నమస్కృత్య ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।। 32.2 ।।
కుమార ఉవాచ ।
నమోऽస్తు భవతాం దేవా ఓం నమోऽస్తు తపోధనాః ।
యుష్మత్ప్రసాదాజ్జేష్యామి శత్రూ మహిషతారకౌ ।। 32.3 ।।
శిశురస్మి న జానామి వక్తుం కిఞ్చన దేవతాః ।
దీయతాం బ్రహ్మణా సార్ద్ధమనుజ్ఞ మమ సామ్ప్రతమ్ ।। 32.4 ।।
ఇత్యేవముక్తే వచనే కుమారేణ మహాత్మనా ।
ముఖం నిరీక్షన్తి సురాః స్రేవే విగతసాధ్యమాః ।। 32.5 ।।
శఙ్కపరోऽపి సుతస్నేహాత్ సముత్థాయ ప్రజాపతిమ్ ।
ఆదాయ దక్షిణే పాణౌ స్కన్దాన్తికముపాగమత్ ।। 32.6 ।।
అథోమా ప్రాహ తనయం పుత్ర ఏహ్యేహి శత్రుహన్ ।
వన్దస్వ చరణౌ దివ్యౌ విష్ణోర్లోకనమస్కృతౌ ।। 32.7 ।।
తతో విహస్యాహ గుహః కోऽయం మాతర్వదస్వ మామ్ ।
యస్యాదరాత్ ప్రణామోऽయం క్రియతే మద్విధైర్జనైః ।। 32.8 ।।
తం మాతా ప్రాహ వచనం కృతే కర్మణి పద్మభూః ।
వక్ష్యతే తవ యోऽయం హి మహాత్మా గరుడధ్వజః ।। 32.9 ।।
కేవలం త్విహ మాం దేవస్త్వత్పితా ప్రాహ శఙ్కరః ।
నాన్యః పరతరోऽస్మాద్ధి వయమన్యే చ దేహినః ।। 32.10 ।।
పార్వత్యా గదితే స్కన్దః ప్రణిపత్య జనార్దనమ్ ।
తస్థౌ కృతాఞ్జలిపుటస్త్వాజ్ఞాం ప్రార్థయతేऽచ్యుతాత్ ।। 32.11 ।।
కృతాఞ్జలిపుటం స్కన్దం భగవాన్ భూతభావనః ।
కృత్వా స్వస్త్యయనం దేవో హ్యనుజ్ఞాం ప్రదదౌ తతః ।। 32.12 ।।
నారద ఉవాచ ।
యత్తత్ స్వస్త్యయనం పుణ్యం కృతవాన్ గరుడధ్వజః ।
శిఖిధ్వజాయ విప్రర్షే తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 32.13 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శృణు స్వస్త్యయనం పుణ్యం యత్ప్రాహ భగవాన్ హరిః ।
స్కన్దస్య విజయార్థాయ మహిషస్య వధాయ చ ।। 32.14 ।।
స్వస్తి తే కురుతాం బ్రహ్మ పద్మయోనీ రజోగుణః ।
స్వస్తి చక్రాఙ్కితకరో విష్ణుస్తే విదధత్వాజః ।। 32.15 ।।
స్వస్తి తే శఙ్కరో భక్త్యా సపత్నీకో వృషధ్వజః ।
పావకః స్వస్తి తుభ్యం చ కరోతు శిఖివాహన ।। 32.16 ।।
దివాకరః స్వస్తి కరోతు తుభ్యం సోమః సభౌమః సబుధో గురుశ్చ ।
కావ్యః సదా స్వస్తి కరోతు తుభ్యం శనైశ్చరః స్వస్త్యయనం కరోతు ।। 32.17 ।।
మరీచిరత్రిః పులహః పులస్త్యః క్రతుర్వసిష్ఠో భృగురఙ్గిరాశ్చ ।
మృకణ్డుజస్తే కురుతాం హి స్వస్తి స్వస్తి సదా సప్త మహర్షయశ్చ ।। 32.18 ।।
విశ్వేశ్వినౌ సాధ్యమరుద్గణాగ్నయో దివాకరాః శూలధరా మహేశ్వరాః ।
యక్షాః పిశాచా వసవోऽథ కిన్నరాః తే స్వస్తి కుర్వన్తు సదోద్యతాస్త్వమీ ।। 32.19 ।।
నాగాః సుపర్ణాః సరితః సరాంసి తీర్థాని పుణ్యాయతనాః సముద్రాః ।
మహాబలా భూతగణా గణేన్ద్రాః తే స్వస్తి కుర్వన్తు సదా సముద్యతాః ।। 32.20 ।।
స్వస్తి ద్విపాదికేభ్యస్తే చతుష్పాదేభ్య ఏవ చ ।
స్వస్తి తే బహుపాదేభ్యస్త్వపాదేభ్యోऽప్యనామయమ్ ।। 32.21 ।।
ప్రాచీం దిగ్ రక్షతాం వజ్రీ దక్షిణాం దణ్డనాయకః ।
పాశీ ప్రతీచీం రక్షతు లక్ష్మామశుః పాతు చోత్తరామ్ ।। 32.22 ।।
వహ్నిర్దక్షిమపూర్వా చ కుబేరో దక్షిణాపరామ్ ।
ప్రతీచీముత్తరాం వాయుః శివః పూర్వోత్తరామపి ।। 32.23 ।।
ఉవరిష్టాద్ ధ్రువః శివః పుర్వోత్తరామపి ।
ముసతీ లాఙ్గలీ చక్రీ ధనుష్మానన్తరేషు చ ।। 32.24 ।।
వారాహోऽమ్బునిధౌ పాతు దుర్గే పాతు నృకేసరీ ।
సామవేదధ్వనిః శ్రీమాన్ సర్వలతః పాతు మాధవః ।। 32.25 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏవం కృతస్వస్త్యయనో గుహః శక్తిధరోऽగ్రణీః ।
ప్రణిపత్య సురాన్ సర్వాన్ సముత్పతత భూతలాత్ ।। 32.26 ।।
తమన్వేవ గణాః సర్వే దత్తా యే ముదితైః సురైః ।
అనుజగ్ముః కుమారం తే కామరూపా విహఙ్గమాః ।। 32.27 ।।
మాతరశ్చ తథా సర్వాః సముత్పేతుర్నభస్తలమ్ ।
సమం స్కన్దేన బలినా హన్తుకామా మహాసురాన్ ।। 32.28 ।।
తతః సుదీర్ఘమధ్వానం గత్వా స్కన్దోऽబ్రవీద్ గణాన్ ।
భూమ్యాం తూర్ణం మహావీర్యాః కురుధ్వమవతారణమ్ ।। 32.29 ।।
గణా గుహవచః శ్రుత్వా అవతీర్య మహీతలమ్ ।
ఆరాత్ పతన్తస్తద్దేశం నాదం చక్రుర్భయఙ్కరమ్ ।। 32.30 ।।
తన్నినాదో మహీం సర్వామాపూర్య చ నభస్తలమ్ ।
వివేశార్ణవరన్ధ్రేణ పాతాలం దానవాలయమ్ ।। 32.31 ।।
శ్రుతః స మహిషేణాథ తారకేమ చ ధీమతా ।
విరోజనేన జమ్భేన కుజమ్భేనాసురేణ చ ।। 32.32 ।।
తే శ్రుత్వా సహసా నాదం వజ్రపాతోపమం దృఢమ్ ।
కిమేతదితి సంచిన్త్య తూర్ణం జగ్ముస్తదాన్ధకమ్ ।। 32.33 ।।
తే సమేత్యాన్ధకేనైవ సమం దానవపుఙ్గవాః ।
మన్త్రయామాసురుద్విగ్నాస్తం శబ్దం ప్రతి నారద ।। 32.34 ।।
మన్త్రయత్సు చ దైత్యేషు భూతలాత్ సూకరాననః ।
పాతాలకేతుర్దైత్యేన్ద్రః సంప్రాప్తోऽథ రసాతలమ్ ।। 32.35 ।।
స బాణవిద్ధో వ్యథితః కమ్పమానో ముహుర్ముహుః ।
అబ్రవీద్ వచనం దీనం సమభ్యేత్యాన్ధకాసురమ్ ।। 32.36 ।।
పాతాలకేతురువాచ ।
గతోऽహమాసం దైత్యేన్ద్ర గాలవస్యాశ్రమం ప్రతి ।
తం విధ్వంసయితుం యత్నం సమారబ్ధం బలాన్మయా ।। 32.37 ।।
యావత్సూకరూపేణ ప్రవిశామి తమాశ్రమమ్ ।
న జానే తం నరం రాజన్ యేన మే ప్రహితః శరః ।। 32.38 ।।
శరసంభిన్నజత్రుశ్చ భయాత్ తస్య మహాజవః ।
ప్రణష్ట ఆశ్రమాత్ తస్మాత్ స చ మాం పృష్ఠతోऽన్వగాత్ ।। 32.39 ।।
తురఙ్గఖురనిర్ఘోషః శ్రూయతే పరమోऽసుర ।
తిష్ఠ తిష్ఠేతి వదతస్తస్య శూరస్య పృష్ఠతః ।
తద్భయాదస్మి జలధిం సంప్రాప్తో దక్షిణార్ణవమ్ ।। 32.40 ।।
యావత్పస్యామి తత్రస్థాన్ నానావేషాకృతీన్ నరాన్ ।
కేచిద్ గర్జన్తి ఘనవత్ ప్రతిగర్జన్తి చాపరే ।। 32.41 ।।
అన్యే చోచుర్వయం నూనం నిఘ్నామో మహిషాసురమ్ ।
తారకం ఘాతయామోऽద్య వదన్త్యన్యే సుతైజసః ।। 32.42 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా సుతరాం త్రాసో మమ జాతోऽసురేశ్వర ।
మహార్ణవం పరిత్యజ్య పతితోऽస్మి భయాతురః ।। 32.43 ।।
ధరణ్యాం వివృతం గర్తం స మామన్వపతద్ బలీ ।
తద్భయాత్ సంపరిత్యజ్య హిరణ్యపురమాత్మనః ।। 32.44 ।।
తవాన్తికమనుప్రాప్తః ప్రసాదం కర్తుమర్హసి ।
తచ్ఛ్రత్వా చాన్ధకో వాక్యం ప్రాహ మేఘస్వనం వచః ।। 32.45 ।।
న భేతవ్యం త్వయా తస్మాత్ సత్యం గోప్తాస్మి దానవ ।
మహిషస్తారకశ్చోభౌ బాణశ్చ బలినాం వరః ।। 32.46 ।।
అనాఖ్యాయైవ తే వీరాస్త్వన్ధకం మహిషాదయః ।
స్వపరిగ్రహసంయుక్తా భూమిం యుద్ధాయ నిర్యయుః ।। 32.47 ।।
యత్ర తే దారుమాకారా గణాశ్చక్రుర్మహాస్వనమ్ ।
తత్ర దైత్యాః సమాజగ్ముః సాయుధాః సబలా మునే ।। 32.48 ।।
దైత్యానాపతతో దృష్ట్వా కార్తికేయగణాస్తతః ।
అభ్యద్రవన్త సహసా స చోగ్రో మాతృమణ్డలః ।। 32.49 ।।
తేషాం పురస్సరః స్థాణుః ప్రగృహ్య పరిఘం బలీ ।
నిషూదయత్ పరబలం క్రుద్ధో రుద్రః పశూనివ ।। 32.50 ।।
తం నిఘ్నన్తం మహాదేవం నిరీక్ష్య కలశోదరః ।
కుఠారం పాణినాదాయ హన్తి సర్వాన్ మహాసురాన్ ।। 32.51 ।।
జ్వాలాముఖో భయకరః కరేణాదాయ చాసురమ్ ।
సరథం సగజం సాశ్వం విస్తృతే వదనేऽక్షిపత ।। 32.52 ।।
దణ్డకశ్చాపి సంక్రుద్ధః ప్రాసపాణిర్మహాసురమ్ ।
సవాహనం ప్రక్షిపతి సముత్పాట్య మహార్మవే ।। 32.53 ।।
శఙ్కుకర్ణశ్చ ముసలీ హలేనాకృష్య దానవాన్ ।
సంచూర్ణయతి మన్త్రీవ రాజానం ప్రాసభృద్ వశీ ।। 32.54 ।।
ఖడ్గచర్మధరో వీరః పుష్పదన్తో గణేశ్వరః ।
ద్విధా త్రిధా చ బహుధా చక్రే దైతేయదానవాన్ ।। 32.55 ।।
పిఙ్గలో దణ్డముద్యామ్య యత్ర యత్ర ప్రధావతి ।
తత్ర తత్ర ప్రదృశ్యన్తే రాశయః శావదానవైః ।। 32.56 ।।
సహస్రనయనః శూలం భ్రామయన్ వై గణాగ్రణీః ।
నిజఘానాసురాన్ వీరః సవాజిరథకుఞ్జరాన్ ।। 32.57 ।।
భీమో భీమశిలావర్షై స పురస్సరతోऽసురాన్ ।
నిజఘాన యథైవేన్ద్రో వజ్రవృష్ట్యా నగోత్తమాన్ ।। 32.58 ।।
రౌద్రః శకటచక్రాక్షో గణః పఞ్చశిఖో బలీ ।
భ్రామయన్ ముద్గరం వేగాన్నిజఘాన బలాద్ రిపూన్ ।। 32.59 ।।
గిరిభేదీ తలేనైవ సారోహం కుఞ్జరం రణే ।
భస్మ చక్రే మహావేగో రథం చ రథినా సహ ।। 32.60 ।।
నాడీజఙ్ఘోऽఙ్ఘ్రిపాతైశ్చ ముష్టిభిర్జానునాసురాన్ ।
కీలభిర్వజ్రతుల్యాభిర్జఘాన బలవాన్ మునే ।। 32.61 ।।
కూర్మగ్రీవో గ్రీవయైవ శిరమా చరణేన చ ।
లుణ్ఠనేన తతా దైత్యాన్ నిజఘాన సవాహనాన్ ।। 32.62 ।।
పిణ్డారకస్తు తుణ్డేన శృఙ్గాభ్యాం చ కలిప్రియ ।
విదారయతి సంగ్రామే దానవాన్ సమరోద్ధతాన్ ।। 32.63 ।।
తతస్తత్సైన్యమతులం వధ్యమానం గణేశ్వరైః ।
ప్రదుద్రావాథ మహిషస్తారకశ్చ గణాగ్రణీః ।। 32.64 ।।
తే హన్యమానాః ప్రమథా దానవాభయాం వరాయుధైః ।
పరివార్య సమన్తాత్ తే యుయుధుః కుపితాస్తదా ।। 32.65 ।।
హంసాస్యః పట్టిశేనాథ జఘాన మహిషాసురమ్ ।
షోటశాక్షస్త్రిశూలేన శతశీర్షో వరాసినా ।। 32.66 ।।
శ్రుతాయుధస్తు గదయా విశోకో ముసలేన తు ।
బన్ధుదత్తస్తు శూలేన మూర్ధ్ని దైత్యమతాడయత్ ।। 32.67 ।।
తథాన్యైః పార్షదైర్యుద్ధే శూలశక్త్యృష్టిపట్టిశైః ।
నాకమ్పత్ తాడ్యమానోऽపి మైనాక ఇవ పర్వతః ।। 32.68 ।।
తారకో భద్రకాల్యా చ తథోలూఖలయా రణే ।
వధ్యతే చైకచూడాయా దార్యతే పరమాయుధైః ।। 32.69 ।।
తౌ తాడ్యమానౌ ప్రమథైర్మాతృభిశ్చ మహాసురౌ ।
న క్షోభం జగ్మతుర్విరౌ క్షోభయన్తౌ గణానపి ।। 32.70 ।।
మహిషో గదయా తూర్ణం ప్రహారైః ప్రమథానథ ।
పరాజిత్య పరాధావత్ కుమారం ప్రతి సాయుధః ।। 32.71 ।।
తమాపతన్తం మహిషం సుచక్రాక్షో నిరీక్ష్య హి ।
చక్రముద్యమ్య సంక్రుద్ధో రురోధ దనునన్దనమ్ ।। 32.72 ।।
గదాచక్రాఙ్కితకరౌ గణాసురమహారథై ।
అయుధ్యేతాం తద బ్రహ్మన్ లఘు చిత్రం చ సుష్ఠు చ ।। 32.73 ।।
గదాం ముమోచ మహిషః సమావిధ్య గణాయ తు ।
సుచక్రాక్షో నిజం చక్రముత్ససర్జాసురం ప్రతి ।। 32.74 ।।
గదాం ఛిత్త్వా సుతీక్ష్ణారం చక్రం మహిషమాద్రవత్ ।
తత ఉచ్చుక్రుశుర్దైత్యా హా హతో మహిషస్తివతి ।। 32.75 ।।
తచ్ఛ్రుత్వాభ్యద్రవద్ బాణః ప్రాసమావిధ్య వేగవాన్ ।
జఘాన చక్రం రక్తాక్షః పఞ్జముష్టిశతేన హి ।। 32.76 ।।
పఞ్చబాహుశతేనాపి సుచక్రాక్షం బబన్ధ సః ।
బలవానపి బాణేన నిష్ప్రయత్నగతిః కృతః ।। 32.77 ।।
సుచక్రాక్షం సచక్రం హి బద్ధం బాణాసురేణ హి ।
దృష్ట్వాద్రవద్గదాపాణిర్మకరాక్షో మహాబలః ।। 32.78 ।।
గదయా మూర్ధ్ని బాణం హి నిజఘాన మహాబలః ।
వేదనార్త్తో ముమోచాథ సుచక్రాక్షం మహాసురః ।
స చాపి తేన సంయుక్తో వ్రీడాయుక్తో మహామనాః ।। 32.79 ।।
స సంగ్రామం పరిత్యజ్య సాలిగ్రామముపాయయౌ ।
బాణోऽపి మకారాక్షేణ తాడితోऽభూత్పరాఙ్ముఖః ।। 32.80 ।।
ప్రభజ్యత బలం సర్వం దైత్యానాం సురతాపస ।
తతః స్వబలమీక్ష్యైవ ప్రభగ్నం తారకో బలీ ।
ఖడ్గోద్యతకరో దైత్యః ప్రదుద్రావ గణేశ్వరాన్ ।। 32.81 ।।
తతస్తు తేనాప్రతిమేన సాసినా తే హంసవక్త్రప్రముఖా గణేశ్వరాః ।
సమాతరశ్చాపి పరాజితా రణే స్కన్దం భయార్త్తాః శరణం ప్రపేదిరే ।। 32.82 ।।
భగనాన్ గణాన్ వీక్ష్య మహేశ్వరాత్మజస్తం తారకం సాసినమాపతన్తమ్ ।
దృష్ట్వైవ శక్త్యా హృదయే బిభేద స భిన్నమర్మా న్యపతత్ పృథివ్యామ్ ।। 32.83 ।।
తస్మిన్హతే భ్రాతరి భగ్నదర్పో భయాతురోऽభూన్మహిషో మహర్షే ।
సంత్యజ్య సంగ్రామశిరో దురాత్మా జగామ శైలం స దిమాచలాఖ్యమ్ ।। 32.84 ।।
బాణోऽపి వీరే నిహతేऽథ తారకే గతే హిమాద్రిం మహిషే భయాత్తే ।
భయాద్ వివేశోగ్రమపాం నిధానం గర్ణైర్బలే వధ్యతి సాపరాధే ।। 32.85 ।।
హత్వా కుమారో రణముర్ధ్ని తారకం ప్రగృహ్య శక్తిం మహతా జవేన ।
మయూరమారుహ్య శిఖణ్డమణ్డితం యయౌ నిహన్తుం మహిషాసురస్య ।। 32.86 ।।
స పృష్ఠతః ప్రేక్ష్య శికణ్డికేతనం సమాపతన్తం వరశక్తిపాణినమ్ ।
కైలాసముత్సృజ్య హిమాచలం తథా క్రౌఞ్చం సమభ్యేత్వ గుహం వివేశ ।। 32.87 ।।
దైత్యం ప్రవిష్టం స పినాకిసూనుర్జుగోప యత్నాద్ భగవాన్ సుహోऽపి ।
స్వబన్ధుహన్తా భవితా కథం త్వహం సంచిన్తయన్నేవ తతః స్థితోऽభూత్ ।। 32.88 ।।
తతోऽభ్యగాత్ పుష్కరసంభవస్తు హరో మురారిస్త్రిదసేశ్వరశ్చ ।
అభ్యేత్య చోచుర్మహిషం సశైలం భిన్దస్వ శక్త్యా కురు దేవకార్యమ్ ।। 32.89 ।।
తత్ కార్తికేయః ప్రియమేవ తథ్యం శ్రుత్వా వచః ప్రాహ సురాన్ విహస్య ।
కథం హి మాతామహనప్తృకం వధే స్వభ్రాతరం భ్రాతృసుతం చ మాతుః ।। 32.90 ।।
ఏషా శ్రుతిశ్చాపి పురాతనీ కిల గాయన్తి యాం వేదవిదో మహర్షయః ।
కృత్వా చ యస్యా మతముత్తమాయాః స్వర్గం వ్రజన్తి త్వతిపాపినోऽపి ।। 32.91 ।।
గాం బ్రాహ్మణం వృద్ధమథాప్తవాక్యం బాలం స్వబన్ధుం లలనామదుష్టామ్ ।
కృతాపరాధా అపి నైవ వధ్యా ఆచార్యముఖ్యా గురవస్తథైవ ।। 32.92 ।।
ఏవం జానన్ ధర్మమగ్ర్యం సురేన్ద్రా నాహం హన్యాం భాతరం మాతులేయమ్ ।
యదా దైత్యో నిర్గామిష్యద్ గుహాన్తః తదా శక్త్యా ఘాతాయిష్యామి శత్రుమ్ ।। 32.93 ।।
శ్రుత్వా కుమారవచనం భగవాన్మహర్షే కృత్వా మతిం స్వహృదయే గుహమాహ శక్రః ।
మత్తో భవాన్ న మతిమాన్ వదసే కిమర్థం వాక్యం శృణుష్వ హరిణా గదితం హి పూర్వమ్ ।। 32.94 ।।
నైకస్యార్థే బహూన్ హన్యాదితి శాస్త్రేషు నిశ్చయః ।
ఏకం హన్యాద్ బహుభ్యోర్'థే న పాపీ తేన జాయతే ।
।।
32.95 ఏతచ్ఛ్రుత్వా మయా పూర్వం సమయస్థేన చాగ్నిజ ।
నిహతో నముచిః పూర్వం సోదరోऽపి మమానుజః ।। 32.96 ।।
తస్మాత్ బహూనామర్థాయ సక్రోఞ్చం మహిషాసురమ్ ।
ఘాతయస్వ పరాక్రమ్య శక్త్యా పావకదత్తయా ।। 32.97 ।।
పురన్దరవచః శ్రుత్వా క్రోధాదారక్తలోచనః ।
కుమారః ప్రాహ వచనం కమ్పమానః శతక్రతుమ్ ।। 32.98 ।।
మూఢ కిం తే బలం బాహ్వోః శారీరం చాపి వృత్రహన్ ।
యేనాధిక్షిపసే మాం త్వం ధ్రువం న మతిమానసి ।। 32.99 ।।
తమువాచ సహస్రాక్షస్త్వత్తోऽహం బలవాన్ గుహ ।
తం గృహః ప్రాహ ఏహ్యేహి యుద్ధ్యస్వ బలవాన్ యది ।। 32.100 ।।
శక్రః ప్రాహాథ బలవాన్ జ్ఞాయతే కృత్తికాసుత ।
ప్రదక్షిణం శీఘ్రతరం యః కుర్యాత్ క్రౌఞ్చమేవ హి ।। 32.101 ।।
శ్రుత్వా తద్వచనం స్కన్దో మయూరం ప్రోహ్య వేగవాన్ ।
ప్రదక్షిణం పాదచారీ కర్త్తు తూర్ణతరోऽబ్యగాత్ ।। 32.102 ।।
శక్రోऽవతీర్య నాగేన్ద్రాత్ పాదేనాథ ప్రదక్షిణమ్ ।
కృత్వా తస్థౌగుహోऽభ్యేత్య మూఢఙ్కిం సంస్థితో భవాన్ ।। 32.103 ।।
తమిన్ద్రః ప్రాహ కౌటిల్యం మయా పూర్వం ప్రదక్షిణః ।
కృతోऽస్య న త్వయా పూర్వం కుమారః శక్రమబ్రవీత్ ।। 32.104 ।।
మయా పూర్వం మయా పూర్వం వివదనతౌ పరస్పరమ్ ।
ప్రాప్యోచతుర్మహేశాయ బ్రహ్మణే మాధవాయ చ ।। 32.105 ।।
అథోవాచ హరిః స్కన్దం ప్రష్టుమర్హసి పర్వతమ్ ।
యోऽయం వచక్ష్యతి పూర్వం క్రౌఞ్చమభ్యేత్య పావకిః ।
పప్రచ్ఛాద్రిమిదం కేన కృతం పూర్వం ప్రదక్షిణమ్ ।। 32.106 ।।
తన్మాధవవచః శ్రుత్వా క్రౌఞ్చమభ్యేత్య పావకిః ।
పప్రచ్ఛాద్రిమిదం కేన కృతం పూర్వం ప్రదక్షిణమ్ ।। 32.107 ।।
ఇత్యేవముక్తః క్రౌఞ్చస్తు ప్రాహ పూర్వం మహామతిః ।
చకార గోత్రభిత్ పశ్చాత్త్వాయా కృతమథో గుహ ।। 32.108 ।।
ఏవం బ్రువన్తం క్రౌఞ్చం స క్రోధాత్ప్రస్ఫురితాధరః ।
బిభేద శక్త్యా కౌటిల్యో మహిషేణ సమం తదా ।। 32.109 ।।
తస్మిన్హతేऽథ తనయే బలవాన్ సునాభో వేగేన భూమిధరపార్థివస్తథాగాత్ ।
బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రశ్వివసుప్రధానా జగ్ముర్దివం మహిషమీక్ష్య హతం గుహేన ।। 32.110 ।।
స్వమాతులం బీక్ష్య బలీ కుమారః శక్తిం సముత్పాట్య నిహన్తుకామః ।
నివారితశ్చక్రధరేణ వేగాదాలిఙ్గ్య దోర్భ్యా గురురిత్యుదీర్య ।। 32.111 ।।
సునాభమభ్యేత్య హిమాచలస్తు ప్రగృహ్య హస్తేऽన్యత ఏవ నీతవాన్ ।
హరిః కుమారం సశిఖణ్డినం నయద్వేగాద్దివం పన్నగశత్రుపత్రః ।। 32.112 ।।
తతో గుహః ప్రాహ హరిం సురేశం మోహేన నష్టో భగవన్ వివేకః ।
భ్రాతా మయా మాతులజో నిరస్తస్తస్మాత్ కరిష్యే స్వశరీరశోషమ్ ।। 32.113 ।।
తం ప్రాహ విష్ణుర్వ్రజ తీర్థవర్థం పృథూదకం పాపతరోః కుఠారమ్ ।
స్నాత్వౌఘవత్యాం హరమీక్ష్య భక్త్యా భవిష్యసే సూర్యసమప్రభావః ।। 32.114 ।।
ఇత్యేవముక్తో హరిణా కుమారస్త్వభ్యేత్య తీర్థం ప్రసమీక్ష్య శంభుమ్ ।
స్నాత్వార్చ్య దేవాన్ స రవిప్రకాశో జగామ శైలం సదనం హరస్య ।। 32.115 ।।
సుచక్రనేత్రోऽపి మహాశ్రమే తపశ్చచార శైలే పవనాశనస్తు ।
ఆరాధయానో వృషభధ్వజం తదా హరోऽస్య తుష్టో వరదో బభూవ ।। 32.116 ।।
దేవాత్ స వవ్రే వరమాయుధార్థే చక్రం తథా వై రిపుబాహుషణ్డమ్ ।
ఛిన్ద్యాద్యథా త్వప్రతిమం కరేణ బాణస్య తన్మే భగవాన్ దదాతు ।। 32.117 ।।
తమాహ శంభుర్వ్రజ దత్తమేతద్ వరం హి చక్రస్య తవాయుధాస్య ।
బాణస్య తద్బాహుబలం ప్రవృద్ధం సంఛేత్స్యతే నాత్ర విచారణాస్తి ।। 32.118 ।।
వరే ప్రదత్తే త్రిపురాన్తకేన గణేశ్వరః స్కన్దముపాజగామ ।
నిపత్య పాదౌ ప్రతివన్ద్య హృష్టో నివేదయామాస హరప్రసాదమ్ ।। 32.119 ।।
ఏవం తవోక్తం మహిషాసురస్య వధం త్రినేత్రాత్మజశక్తిభేదాత్ ।
క్రౌఞ్చస్య మృత్యుః శరణాగతార్థం పాపాపహం పుణ్యవివర్ధనం చ ।। 32.120 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ద్వాత్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Lord Skanda, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION