ఋతధ్వజుడు - మదాలస, శతరూప ఆవిర్భావం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

ఋతధ్వజుడు - మదాలస, శతరూప ఆవిర్భావం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 12:50 pm

ముప్పై మూడవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
యోऽసౌ మన్త్రయతాం ప్రాప్తో దైత్యానాం శరతాడితః ।
స కేన వద నిర్భిన్నః శరేణ దితిజేశ్వరః ।। 33.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఆసీన్నృపో రఘుకులే రిపుజిన్మహర్షే తస్యాత్మజో గుమగణైకనిర్ధిర్మహాత్మా ।
సూరోऽసైన్యదమనో బలవాన్ సుహృత్సు విప్రాన్ధదీనకృపణేషు సమానభావః ।। 33.2 ।।
ఋతధ్వజో నామ మహాన్ మహీయాన్ స గాలవార్థే తురగాధిపూఢః ।
పాతాలకేతుం నిజఘాన పృష్ఠే బాణేన చన్ద్రార్ధనిభేన వేగాత్ ।। 33.3 ।।
నారద ఉవాచ। ।
కిమర్థం గాలవస్యాసౌ సాధయామాస సత్తమః ।
యేనాసౌ పత్రిణా దైత్యం నిజఘాన నృపాత్మజః ।। 33.4 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
పురా తపస్తప్యతి గాలవర్షిర్మహాశ్రమే స్వే సతతం నివిష్టః ।
పపాతాలకేతుస్తపసోऽస్య విఘ్నం కరోతి మౌఢ్యాత్ స సమాధిభఙ్గమ్ ।। 33.5 ।।
న చేష్యత'సౌ తపసో వ్యయం హి శక్తోऽపి కర్త్తు త్వథ భస్మసాత్ తమ్ ।
ఆకాశమీక్ష్యాథ స దీర్ఘముష్ణం ముమోచ నిఃశ్వాసమనుత్తమం హి ।। 33.6 ।।
తతోऽమ్బరాద్ వాజివరః పపాత బభూవ వాణీ త్వశరీరిణీ చ ।
అసౌ తురఙ్గో బలవాన్ క్రమేత అహ్నా సహస్రాణి తు యోజనానామ్ ।। 33.7 ।।
స తం ప్రగృహ్యశ్వవరం నరేన్ద్రం ఋతధ్వజం యోజ్య తదాత్తశస్త్రమ్ ।
స్థితస్తపస్యేవ తతో మహర్షిర్దైత్యం సమేత్య విశిఖైర్నృపజో బిభేద ।। 33.8 ।।
కేనామ్బరతలాద్ వాజీ నిసృష్టో వద సువ్రత ।
వాక్ కస్యాదేహినీ జాతా పరం కౌతూహలం మమ ।। 33.9 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
విశ్వవసుర్నామ మహేన్ద్రగాయనో గన్ధర్వరాజో బలవాన్ యశస్వీ ।
నిసృష్టవాన్ భూవలయే తురఙ్గం ఋతధ్వజస్యైవ సుతార్థమాశు ।। 33.10 ।।
నారద ఉవాచ ।
కోర్'థో గన్ధర్వరాజస్య యేనాప్రైషీన్మహాజవమ్ ।
రాజ్ఞః కువలయాశ్వస్య కోర్'థో నృపసుతస్య చ ।। 33.11 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
విశ్వవసోః శీలగుణోపపన్నా ఆసీత్పురన్ధ్రీషు వరా త్రిలోకే ।
లావణ్యరాశిః శశికాన్తితుల్యా మదాలసా నామ మదాలసైవ ।। 33.12 ।।
తాం నన్దనే దేవరిపుస్తరస్వీ సంక్రీడతీం రూపవతీం దదర్శ ।
పాతాలకేతుస్తు జహార తన్వీం తస్యార్థతః సోऽశ్వవరః ప్రదత్తః ।। 33.13 ।।
హత్వా చ దైత్యం నృపతేస్తనూజో లబ్ధ్వా వరోరూమపి సంస్థితోऽభూత్ ।
దృష్టో యథా దేవపతిర్మహేన్ద్రః శచ్యా తథా రాజసుతో మృగాక్ష్యా ।। 33.14 ।।
నారద ఉవాచ ।
ఏవం నిరస్తే మహిషే తారకే చ మహాసురే ।
హిరణ్యాక్షసుతో ధీమాన్ కిమచేష్టత వై పునః ।। 33.15 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తారకం నిహతం దృష్ట్వా మహిషం చ రణేऽన్ధకః ।
క్రోధం చక్రే సుదుర్బుద్ధిర్దేవానాం దేవసైన్యహా ।। 33.16 ।।
తతః స్వల్పపరీవారః ప్రగృహ్య పరిఘం కరే ।
నిర్జగామాథ పాతాలాద్ విచచార చ మేదినీమ ।। 33.17 ।।
తతో విచరతా తేన మన్దరే చారుకన్దరే ।
దృష్టా గౌరీ చ గిరిజా సఖీమధ్యే స్థితాశుభా ।। 33.18 ।।
తతోऽభూత్ కామబాణార్త్తః సహసైవాన్ధకోऽసురః ।
తాం దృష్ట్వా చారుసర్వాఙ్గీం గిరిరాజసుతాం వనే ।। 33.19 ।।
అథోవాచాసురో మూఢో వచనం మన్మథాన్ధకః ।
కస్యేయం చారుసర్వాఙ్గీ వనే చరతి సున్దరీ ।। 33.20 ।।
ఇయం యది భవేన్నైవ మమాన్తఃపురవాసిని ।
తన్మదీయేన జీవేన క్రియతే నిష్ఫలేన కిమ్ ।। 33.21 ।।
యదస్యాస్తనుమధ్యాయా న పిరష్వఙ్గవానహమ్ ।
అతో ధిఙ్ మమ రూపేణ కిం స్థిరేణ ప్రయోజనమ్ ।। 33.22 ।।
స మే బన్ధుః స సచివః స భ్రాతా సామ్పరాయికః ।
యో మామసితకేశాం తాం యోజయేన్ మృగలోచనామ్ ।। 33.23 ।।
ఇత్థం వదతి దైత్యేన్ద్రే ప్రహ్లాదో బుద్ధిసాగరః ।
పిధాయ కర్ణో హస్తాభ్యాం శిరఃకమ్పం వచోऽబ్రవీత్ ।। 33.24 ।।
మా మైవం వద దైత్యేన్ద్ర జగతో జననీ త్వియమ్ ।
లోకనాథస్య భార్యోయం శఙ్కరస్య త్రిశూలినః ।। 33.25 ।।
మా కురుష్వ సుదుర్బుద్ధిం సద్యః కులవినాశినీమ్ ।
భవతః పరదారోయం మా నిమజ్జ రసాతలే ।। 33.26 ।।
సత్సు కుత్సితమేవం హి అసత్స్వపి హి కుత్సితమ్ ।
శత్రవస్తే ప్రకుర్వన్తు పరదారావగాహనమ్ ।। 33.27 ।।
కిఞ్చిత్ త్వయా న శ్రుతం దైత్యనాథ గీతం శ్లోకం గాధినా పార్థివేన ।
దృష్ట్వా సైన్యం విప్రధేనుప్రసక్తం తథ్యం పథ్యం సర్వలోకే హితం చ ।। 33.28 ।।
వరం ప్రాణాస్త్యాజ్యా న చ పిశునవాదేష్వభిరతిః వరం మౌనం కార్యం న చ వచనముక్తం యదనృతమ్ ।
వరం క్లీబైర్భావ్యం న చ పరకగలత్రాభిగమనం వరం భిక్షార్థిత్వం న చ పరధనాస్వాదమసకృత్ ।। 33.29 ।।
స ప్రహ్లాదవచః శ్రుత్వా క్రోదాన్ధో మదనార్దితః ।
ఇయం సా శత్రుజననీత్యేవముక్త్వా ప్రదుద్రువే ।। 33.30 ।।
తతోऽన్వధావన్ దైతేయా యన్త్రముక్తా ఇవోపలాః ।
తాన్ రురోధ బలాన్నన్దీ వజ్రోద్యతకరోऽవ్యయః ।। 33.31 ।।
మయతారపురోగాస్తే వారితా ద్రావితాస్తథా ।
కులిశోనాహతాస్తూర్ణం జగ్ముర్భీతా దిశో దశ ।। 33.32 ।।
తానర్దితాన్ రణే దృష్ట్వా నన్దినాన్ధకదానవః ।
పరిఘేణ సమాహత్య పాతయామాస నన్దినమ్ ।। 33.33 ।।
శైలాదిం పతితం దృష్ట్వా ధావమానం తథాన్ధకమ్ ।
శతరూపాభవద్ గౌరీ భయాత్ తస్య దురాత్మనః ।। 33.34 ।।
తతః స దేవీగణమధ్యసంస్థితః పరిభ్రమన్న భాతి మహాసురేన్ద్రః ।
యథా వనే మత్తకరీ పరిభ్రమన్ కరేణుమధ్యే మదలోలదృష్టిః ।। 33.35 ।।
న పిరజ్ఞాతవాంస్తత్ర కా తు సా గిరికన్యకా ।
నాత్రాశ్చర్యం న పశ్యన్తి చత్వారోऽమీ సదైవ హి ।। 33.36 ।।
న పశ్యతీహ జాత్యన్ధో రాగాన్ధోऽపి న పశ్యతి ।
న పశ్యతి మదోన్మత్తో లోభాక్తాన్తో న పశ్యతి ।
సోऽపశ్యమానో గిరిజాం పశ్యన్నపి తదాన్ధకః ।। 33.37 ।।
ప్రహారం నాదదత్ తాసాం యువత్య ఇతి చిన్తయన్ ।
తతో దేవ్యా స దుష్టాత్మా శతవర్యా నిరాకృతః ।। 33.38 ।।
కుట్టితః ప్రవరైః శస్త్రైర్నిపపాత మహీతలే ।
వీక్ష్యాన్ధకం నిపతితం శతరూపా విభావరీ ।। 33.39 ।।
తస్మాత్ స్థానాదపాక్రమ్య గతాన్తర్ధానమమ్బికా ।
పతితం చాన్ధకం దృష్ట్వా దైత్యదానవయూథపాః ।। 33.40 ।।
కుర్వాన్తః సుమహాశబ్దం ప్రాద్రవన్త రణార్థినః ।
తేషామాపతతాం శబ్దం శ్రుత్వా తస్థౌ గణేశ్వరః ।। 33.41 ।।
ఆదాయ వజ్రం బలవాన్ మఘవానివ గణేశ్వరః ।। 33.42 ।।
సమ్భ్యేత్యామ్బికాం దృష్ట్వా వవన్దే చరణౌ శుభౌ ।
దేవీ చ తా నిజా మూర్తిః ప్రాహ గచ్ఛధ్వమిచ్ఛయా ।। 33.43 ।।
విహరధ్వం మహీపృష్ఠే పూజ్యమానా నరైరిహ ।
వసతిర్భవతీనాం చ ఉద్యానేషు వనేషు చ ।। 33.44 ।।
వనస్పతిషు వృక్షేషు గచ్ఛధ్వం ప్రణిపత్యామ్బికాం క్రమాత్ ।। 33.45 ।।
దక్షు సవాసు జగ్ముస్తాః స్తూయమానాశ్చ కిన్నరైః ।
అన్ధకోऽపి స్మృతిం లబ్ధ్వా అపశ్యన్నద్రినన్దినీమ్ ।
స్వబలం నిర్జితం దృష్ట్వా తతః పాతాలమాద్రవాత్ ।। 33.46 ।।
తతో దురాత్మా స తదాన్ధకో మునే పాతాలమభ్యేత్య దివా న భుఙ్క్తే ।
రాత్రౌ న శేతే మదనేషుతాడితో గౌరీం స్మరన్కామబలాభిపన్నః ।। 33.47 ।।

ఇతి శ్రీవామ్నపురాణే త్రయస్త్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Galava maharshi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION