కేదార క్షేత్రంలో హరుని తపస్సు, మురాసుర వృత్తాంతం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:06 am

కేదార క్షేత్రంలో హరుని తపస్సు, మురాసుర వృత్తాంతం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 1:02 pm

ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
క్వ గతః శఙ్కరో హ్యాసీద్యేనామ్బా నన్దినా సహ ।
అనధకం యోధయామాస ఏతన్మే వక్తుమర్హసి ।। 34.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
యదా వర్షసహస్రం తు మహామోహే స్థితోऽభత్ ।
తదాప్రభృతి నిస్తేజాః క్షీణవీర్యః ప్రదృశ్యతే ।। 34.2 ।।
స్వమాత్మానం నిరీక్ష్యాథ నిస్తేజోఙ్గం మహేశ్వరః ।
తపోర్థాయ తథా చక్రే మతిం మతిమతాం వరః ।। 34.3 ।।
స మహావ్రతముత్పాద్య సమాశ్వాస్యామ్బికాం విభుః ।
శైలాదిం స్థాప్య గోప్తారం విచచార మహీతలమ్ ।। 34.4 ।।
మహాముద్రార్పితగ్రీవో మహాహికుతకుణ్డలః ।
ధారయాణః కటీదేశే మహాశఙ్ఖస్య మేఖలామ్ ।। 34.5 ।।
కపాలం దక్షిణే హస్తే సవ్యే గృహ్య కమణ్డలుమ్ ।
ఏకాహవాసీ వృక్షే హి శైలసానునదీష్వటన్ ।। 34.6 ।।
స్థానం త్రైలోక్యమాస్థాయ మూలాహారోऽమ్బుభోజనః ।
వాయ్వాహారస్తదా తస్థౌ నవవరిషశతం క్రమాత్ ।। 34.7 ।।
తతో వీటాం సుఖే క్షిప్య నిరుచ్ఛ్వాసోऽభవద్ యతిః ।
విస్తృతే హిమవత్పుష్ఠే రమ్యే సమశిలాతలే ।। 34.8 ।।
తతో వీటా విదార్యైవ కపాలం పరమేష్ఠనః ।
సార్చిష్మతీ జటామధ్యాన్నిషణ్ణా ధరణీతలే ।। 34.9 ।।
వీటయా తు పతన్త్యాద్రిర్దారితః క్ష్మాసమోऽభవత్ ।
జాతస్తీర్థవరః పుమ్యః కేదార ఇతి విశ్రుతః ।। 34.10 ।।
తతో హరో వరం ప్రాదాత్ కేదారాయ వృషధ్వజః ।
పుణ్యవృద్ధికరం బ్రహ్మన్ పాపఘ్నం మోక్షసాధనమ్ ।। 34.11 ।।
యే జలం తావకే తీర్థే పీత్వా సంయమినో నరాః ।। 34.12 ।।
షణ్మాసాద్ ధారయిష్న్తి నివృత్తాః పరపాకతః ।
తేషాం హృత్పఙ్కజేష్వేవ మల్లిఙ్గం భవితా ధ్రువమ్ ।। 34.13 ।।
న చాస్య పాపాభిరతిర్భవిష్యతి కదాచన ।
పితౄణామక్షయం శ్రాద్ధం భవిష్యతి న సంశయః ।। 34.14 ।।
స్నానదానతపాంసీహ హోమజప్యాదికాః క్రియాః ।
భవిష్యన్త్యక్షయా నౄణాం మృతానామపునర్భవః ।। 34.15 ।।
ఏతద్ వరం హరాత్ తీర్థం ప్రాప్య పుష్ణాతి దేవతాః ।
పునాతి పుంసాం కేదారస్త్రినేత్రవచనం యథా ।। 34.16 ।।
కేదారాయ వరం దత్త్వా జగమ త్వరితో హరః ।
స్నాతుం భానుసుతాం దేవీం కాలిన్దీం పాపనాశినీమ్ ।। 34.17 ।।
తత్ర స్నాత్వా శుచిర్భూత్వా జగామాథ సరస్వతీమ్ ।
వృతాం తీర్థశతైః పుణ్యైః ప్లక్షజాం పాపనాశినీమ్ ।। 34.18 ।।
అవతీర్మస్తతః స్నాతుం నిమగ్నశ్చ మహామ్భసి ।
ద్రుపదాం నామ గాయత్రీం జజాపాన్తర్జలే హరః ।। 34.19 ।।
నిమగ్నే శఙ్కరే దేవ్యాం సరస్వత్యాం కలిప్రియ ।
సాగ్రాః సంవత్సరో జాతో న చోన్మజ్జత ఈశ్వరః ।। 34.20 ।।
ఏతస్మిన్నన్తరే బ్రహ్మన్ భువనాః సప్త సార్ణవాః ।
చేలుః పేతుర్ధరణ్యాం చ నక్షత్రాస్తారకైః సహ ।। 34.21 ।।
ఆసనేభ్యః ప్రచలితా దేవాః శక్రపురోగమాః ।
స్వస్త్యస్తు లోకేభ్య ఇతి జపన్తః పరమర్షయః ।। 34.22 ।।
తతః క్షుబ్ధేషు లోకేషు దేవా బ్రహ్మాణమాగమన్ ।
దృష్ట్వోచుః కిమిదం లోకాః క్షుబ్ధాః సంశయమాగతాః ।। 34.23 ।।
తానాహ పద్మసంభూతో నైతద్ వేద్మి చ కారణమ్ ।
తదాగచ్ఛత వో యుక్తం ద్రష్టుం చక్రగదాధరమ్ ।। 34.24 ।।
పితామహేనైవముక్తా దేవాః శక్రషురోగమాః ।
పితామహం పురస్కృత్య మురారిసదనం గతాః ।। 34.25 ।।
నారద ఉవాచ ।
కోऽసౌ సురారిర్దేవర్షే దేవో యక్షో ను కిన్నరః ।
దైత్యో రాక్షసో వాపి పార్థివో వా తదుచ్యతామ్ ।। 34.26 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
యోऽసౌ మురారిర్దేవర్షే దేవో యక్షో ను కిన్నరః ।
దైత్యో రాక్షసో వాపి పార్థివో వా తదుచ్యతామ్ ।। 34.27 ।।
నారద ఉవాచ ।
యౌ'సౌ ముర ఇతి ఖ్యాతః కస్య పుత్రః స గీయతే ।
కథం చ నహతః సంఖ్యే విష్ణునా తద్ వదస్వ మే ।। 34.28 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రుయతాం కథయిష్యామి మురాసురనిబర్హణమ్ ।
విచిత్రమిదమాఖ్యానం పుణ్యం పాపప్రణాశనమ్ ।। 34.29 ।।
కశ్యపస్యౌరసః పుత్రో మురో నామ దనుద్భవః ।
స దదర్శ రణే శస్తాన్ దితిపుత్రాన్ సురోత్తమైః ।। 34.30 ।।
తతః స మరణాద్ భీతస్తప్త్వా వర్షగణాన్బహూన్ ।
ఆరాధయామాస విభుం బ్రహ్మాణమపరాజితమ్ ।। 34.31 ।।
తతోऽస్య తుష్టో వరదః ప్రాహ వత్స వరం వృణు ।
స చ వవ్రే వరం దైత్యో వరమేనం పితామహాత్ ।। 34.32 ।।
యం యం కరతలేనాహం స్పృశేయం సమరే విభో ।
స స మద్ధస్తసంస్పృష్టస్త్వమరోऽపి మరత్వతః ।। 34.33 ।।
బాఢమిత్యాహ భగవాన్ బ్రహ్మ లోకపితామహః ।
తతోऽభ్యాగాన్మహాతేజా మురః సురగిరిం బలీ ।। 34.34 ।।
సమేత్యాహ్వయతే దేవం యక్షం కిన్నరమేవ వా ।
న కశ్చిద్ యుయుధే తేన సమం దైత్యేన నారద ।। 34.35 ।।
తతోऽమరావతీం ఋద్ధః స గత్వా శక్రమాహ్వయత్ ।
న చాస్య సహ యోద్ధుం వై మతిం చక్రే పురన్దరః ।। 34.36 ।।
తతః స కరముద్యమ్య ప్రవివేశామరావతీమ్ ।
ప్రవిశన్తం న తం కశ్చిన్నివారయితుముత్సహేత్ ।। 34.37 ।।
స గత్వా శక్రసదనం ప్రోవాచేన్ద్రం మురస్తదా ।
దేహి యుద్ధం సహస్రాక్ష నో చేత్ స్వర్గం పరిత్యజ ।। 34.38 ।।
ఇత్యేవముక్తో మురుణా బ్రహ్మన్ హరిహయస్తదా ।
స్వర్గరాజ్యం పరిత్యజ్య భూచరః సమజాయత ।। 34.39 ।।
తతో గజేన్ద్రకులిశౌ హృతౌ శక్రస్య శత్రుణా ।
సకలత్రో మహాతేజాః సహ దేవైః సుతేన చ ।। 34.40 ।।
కాలిన్దాయా దక్షిమే కూలే నివేశ్య స్వపురం స్థితః ।
మురుశ్చాపి మహాభోగాన్ బుభుజే స్వర్గసంస్థితః ।। 34.41 ।।
దానవాశ్చాపరే రౌద్రా మయతారపురోగమాః ।
మురమాసాద్య మోదన్తే స్వర్గే సుకుతినో యథా ।। 34.42 ।।
స కదాచిన్మహీపృష్ఠం సమాయాతో మహాసురః ।
ఏకాకీ కుఞ్జరారూఢం సరయూం నిమ్నగాం ప్రతి ।। 34.43 ।।
స సరయ్వాస్తటే వీరం రాజానం సూర్యవంశజమ్ ।
దదృశో రఘునామానం దీక్షితం యజ్ఞకర్మణి ।। 34.44 ।।
తముపోత్యావ్రవీద్ దైత్యో యుద్ధం మే దీయతామితి ।
నో చేన్నివర్తతాం యజ్ఞో నేష్టవ్యా దేవతాస్త్వయా ।। 34.45 ।।
తముపేత్య మహాతేజా మిత్రావరుమసంభవః ।
ప్రోవాచ బుద్ధిమాన్ బ్రహ్మన్ వసిష్ఠస్తపతాం వరః ।। 34.46 ।।
కిం తే జితైర్నరైర్దైత్య అజితాననుశాసయ ।
ప్రహర్తుమిచ్ఛసి యది తం నివారయ చాన్తకమ్ ।। 34.47 ।।
స బలీ శాసనం తుభ్యం న కరోతి మహాసుర ।
తస్మిఞ్జితే హి విజితం సర్వం మన్యస్వ భూతలమ్ ।। 34.48 ।।
స తద్ వసిష్ఠవచనం నిశమ్య దనుపుఙ్గవః ।
జగామ ధర్మరాజానం విజేతుం దణ్డపాణినమ్ ।। 34.49 ।।
తమాయాన్తం యమః శ్రుత్వా మత్వావధ్యం చ సంయుగే ।
స సమారుహ్య మహిషం కేశవాన్తికమాగమత్ ।। 34.50 ।।
సమేత్య చాభివాద్యైనం ప్రోవాచ మురచేష్టితమ్ ।
స చాహ గచ్ఛ మామద్య ప్రేపయస్వ మహాసురమ్ ।। 34.51 ।।
స వాసుదేవవచనం శ్రుత్వాభ్యాగాత్ త్వరాన్వితః ।
ఏతస్మిన్నన్తరే దైత్యః సంప్రాప్తో నగరీం మురః ।। 34.52 ।।
తమాగతం యమః ప్రాహ కిం మురో కర్త్తుమిచ్ఛసి ।
వదస్వ వచనం కర్త్తా త్వదీయం దానవేశ్వర ।। 34.53 ।।
మురురువాచ ।
యమ ప్రజాసంయమానన్నివృత్తిం కర్త్తుమర్హసి ।
నో చేత్ తవాద్య ఛిత్త్వాహం మూర్ధానం పాతయే భువి ।। 34.54 ।।
తమాహ ధర్మరాడ్ బ్రహ్మన్ యది మాం సంయమాద్ భవాన్ ।
గోపాయతి మురో సత్యం కరిష్యే వచనం తవ।ఛ ।
34.55 మురస్తమాహ భవతః కః సంయన్తా వదస్వ మామ ।
అహమేన పరాజిత్య వారయామి న సంశయః ।। 34.56 ।।
యమస్తం ప్రాహం మాం విష్ణుర్దేవశ్చక్రగదాధరః ।
శ్వేతద్వీపనివాసీ యః స మాం సంయమతేऽవ్యయః ।। 34.57 ।।
తమాహ దైత్యశార్దూలః క్వాసౌ వసతి దుర్జయః ।
స్వయం తత్ర గమిష్యామి తస్య సంయమనోద్యతః ।। 34.58 ।।
తమువాచ యమో గచ్ఛ క్షీరోదం నామ సాగరమ్ ।
తత్రాస్తే భగవాన్ విష్ణుర్లోకనాథో జగన్మయః ।। 34.59 ।।
మురస్తద్వాక్యమాకర్ణ్య ప్రాహ గచ్ఛామి కేశవమ్ ।
కిం తు త్వయా న తావద్ధి సంయమ్యా ధర్మ మానవాః ।। 34.60 ।।
స ప్రాహ గచ్ఛ త్వం తావత్ ప్రవర్తిష్యే జయం ప్రతి ।
సంయన్తుర్వా యథా స్యాద్ధి తతో యుద్ధం సమాచర ।। 34.61 ।।
ఇత్యేవాముక్త్వా వచనం దుగ్ధాబ్ధిమగమన్మురః ।
యత్రాస్తే శేషపర్యఙ్కే చతుర్మూర్తిర్జనార్దనః ।। 34.62 ।।
నారద ఉవాచ ।
చతుర్మూర్త్తిః కథం విష్ణురేక ఏవ నిగద్యతే ।
సర్వగత్వాత్ కథమపి అవ్యక్తత్వాచ్చ తద్వద ।। 34.63 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
అవ్యక్తః సర్వగోऽపీహ ఏక ఏవ మహామునే ।
చతుర్మూర్తిర్జగన్నాథో యతా బ్రహ్మంస్తథా శృణు ।। 34.64 ।।
అప్రతర్క్యమనిర్దేశ్యం శుక్లం శాన్తం పరం పదమ్ ।
వాసుదేవాఖ్యమావ్యక్తం స్మృతం ద్వాదశపత్రకమ్ ।। 34.65 ।।
నారద ఉవాచ ।
కథం శుక్లం కథం శాన్తమప్రతర్క్యమనిన్దితమ్ ।
కాన్యస్య ద్వాదశైవోక్తా పత్రకా తాని మే వద ।। 34.66 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శృణుష్వ గుహ్యం పరమం పరమేష్ఠిప్రభాషితమ్ ।
శ్రతం సనత్కుమారేమ తేనాఖ్యాతం చ తన్మమ ।। 34.67 ।।
నారద ఉవాచ ।
కోऽయం సనత్కుమారేతి యస్యోక్తం బ్రహ్మణా స్వయమ్ ।
తవాపి తేన గదితం వద మామనుపూర్వశః ।। 34.68 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
ధర్మస్య భార్యాహింసాఖ్యా తస్యాం పుత్రచతుష్టయమ్ ।
సంజాతం మునిసార్దుల యోగశాస్త్రవిచారకమ్ ।। 34.69 ।।
జ్యేష్ఠః సనత్కుమారోऽభూద్ ద్వితీయశ్చ సనాతనః ।
తృతీయః సనకో నామ చతుర్థశ్చ సనన్దనః ।। 34.70 ।।
సాంఖ్యేవేత్తారమపరం కపిలం వోఢుమాసురిమ్ ।
దృష్ట్వా పఞ్చశిఖం శ్రేష్ఠం యోగయుక్తం తపోనిధిమ్ ।। 34.71 ।।
జ్ఞానయోగం న తే దద్యుర్జ్యాయాంసోऽపి కనీయసామ్ ।
మానముక్తం మహాయోగం కపిలాదీనపాసతః ।। 34.72 ।।
సనత్కుమారశ్ చాభ్యేత్య బ్రహ్మాణం కమలోద్భవమ్ ।
అపృచ్ఛద్ యోగవిజ్ఞానం తమువాచ ప్రజాపతిః ।। 34.73 ।।
బ్రహ్మోవాచ ।
కథయిష్యామి తే సాధ్య యది పుత్రత్వమిచ్ఛసి ।
యస్య కస్య న వక్తవ్యం తత్సత్యం నాన్యథేతి హి ।। 34.74 ।।
సనత్కుమార ఉవాచ। ।
పుత్ర ఏవాస్మి దేవేశ యతః శిష్యోऽస్మ్యహం విభో ।
న విసేషోऽస్తి పుత్రస్య శిష్యస్య చ పితామహ ।। 34.75 ।।
బ్రహ్మోవాచ ।
విశేషః శిష్యపుత్రాభ్యాం విద్యతే ధర్మనన్దన ।
ధర్మకర్మసమాయోగే తథాపి గదతః శ్రుణు ।। 34.76 ।।
పున్నామ్నో నరకాత్ త్రాతి పుత్రస్తేనేహ గీయతే ।
సేషపాపహరః శిష్య ఇతీయం వైదికీ శ్రుతిః ।। 34.77 ।।
సనత్కుమార ఉవాచ ।
కోऽయం పున్నామకో దేవ నరకాత్ త్రాతి పుత్రకః ।
కస్మాచ్ఛేషం తతః పాపం హరేచ్ఛిష్యశ్చ తద్వద ।। 34.78 ।।
బ్రహ్మోవాచ ।
ఏతత్ పురాణం పరమం మహర్షే యోగాఙ్గయుక్తం చ సదైవ యచ్చ ।
తథైవ చోగ్రం భయహారి మానవం వదామి తే సాధ్య నిశామయైనమ్ ।। 34.79 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే చతుస్త్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Jyotirlingas tour, Kapalika, Lord Shiva, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION