సనత్కుమారుడు బ్రహ్మ నుండి యోగ విద్య పొందడం, మురాసుర వధ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:07 am

సనత్కుమారుడు బ్రహ్మ నుండి యోగ విద్య పొందడం, మురాసుర వధ

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 1:14 pm

ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము

బ్రహ్మోవాచ ।
పరదారాభిగమనం పాపీయాంసోపసేవనమ్ ।
పారుష్యం సర్వభూతానాం ప్రథమం నరకం స్మృతమ్ ।। 35.1 ।।
ఫలస్తేయం మహాపాపం ఫలహీనం తథాటనమ్ ।
ఛేదనం వృక్షజాతీనాం ద్వితీయం నరకం స్మృతమ్ ।। 35.2 ।।
వర్జ్యాదానం తథా దుష్టమవధ్యవధబన్ధనమ్ ।
వివాదమర్థహేతూత్థం తృతీయం నరకం స్మృతమ్ ।। 35.3 ।।
భయదం సర్వసత్త్వానాం భవభూతి వినాశనమ్ ।
భ్రంశనం నిజధర్మాణాం చతుర్థం నరకం స్మృతమ్ ।। 35.4 ।।
మారణం మిత్రకౌటిల్యం లిథ్యాభిశపనం చ యత్ ।
మిష్టౌకాశనమిత్యుక్తం పఞ్చమం తు నృపాచనమ్ ।। 35.5 ।।
యన్త్రః ఫలాదిహరణం యమనం యోగనాశనమ్ ।
యానయుగ్యస్య హరణం షష్ఠముక్తం నృపాచనమ్ ।। 35.6 ।।
రాజభాగహరం మూఢం రాజజాయానిషేవణమ్ ।
రాజ్యే త్వహితకారిత్వం సప్తమం నిరయం స్మృతమ్ ।। 35.7 ।।
లుబ్ధత్వం లోలుపత్వం చ లబ్ధధర్మార్థనాశనమ్ ।
లాలాసంకీర్ణమేవోక్తమష్టమం నరకం స్మృతమ్ ।। 35.8 ।।
విప్రోష్యం బ్రహ్మహరణం బ్రాహ్మణానాం వినిన్దనమ్ ।
విరోధం బన్ధుభిశ్చోక్తం నవమం నరపాచనమ్ ।। 35.9 ।।
శిష్టాచారవినాశం చ శిష్టద్వేషం శిశోర్వధమ్ ।
శాస్త్రస్తేయం ధర్మనాశం దశమం పరికీర్తితమ్ ।। 35.10 ।।
షడఙ్గనిధనం ఘోరం షాఙ్గుణ్యప్రతిషేధనమ్ ।
ఏకాదశమమేవోక్తం నరకం సద్భిరుత్తమమ్ ।। 35.11 ।।
సత్సు నిత్యం సదా వైరమనాచారమసత్క్రియా ।
సంస్కారపరిహీనత్వమిదం ద్వాదశమం స్మృతమ్ ।। 35.12 ।।
హానిర్ధర్మార్థకామనామపవర్గస్య హారణమ్ ।
సంభేదః సంవిదామేతత్ త్రయోదశమముచ్యతే ।। 35.13 ।।
కృపణం ధర్మహీనం చ యద్ వర్జ్యం యచ్చ వహ్నిదమ్ ।
చతుద్ర్దశమమోవోక్తం నరకం తద్ విగర్హితమ్ ।। 35.14 ।।
అజ్ఞానం చాప్యముయత్వమశౌచమశుభావహమ్ ।
స్మృతం తత్ పఞ్చదశమమస్త్యవచనాని చ ।। 35.15 ।।
ఆలస్యం వై షోడశమమాక్రోశం చ విశేషతః ।
సర్వస్య చాతతాయిత్వలమావాసేష్వగ్నిదీపనమ్ ।। 35.16 ।।
ఇచ్ఛా చ పరదారేషు నరకాయ నిగద్యతే ।
ఈర్షర్యాభావశ్చ సత్యేషు ఉద్ధృత్తం తు విగర్హితమ్ ।। 35.17 ।।
ఏతైస్తు పాపైః పురుషః పున్నమాద్యైర్న సంశయః ।
సంయుక్తః ప్రీణయేద్ దేవం సంతత్యా జగతః పతిమ్ ।। 35.18 ।।
ప్రీతః సృష్ట్యా తు శుభయా స పాపాద్యేన ముచ్యతే ।
పుంనామనరకం ఘోరం వినాశయతి సర్వతః ।। 35.19 ।।
ఏతస్మాత్ కారణాత్ సాధ్య సుతః పుత్రేతి గద్యతే ।
అతః పరం ప్రవక్ష్యామి శేషపాపస్య లక్షణమ్ ।। 35.20 ।।
ఋమం దేవర్షిభూతానాం మనుష్యాణాం విశేషతః ।
పితృణాం చ ద్విజశ్రేష్ఠ సర్వర్వణేషు చైకతా ।। 35.21 ।।
ఓఙ్కారాదపి నిర్వృత్తిః పాపకార్యకృతశ్చ యః ।
మత్స్యాదశ్చ మహాపాపమగమ్యాగమనం తథా ।। 35.22 ।।
ఘృతాదివిక్రయం ఘోరం చణ్డాలాదిపరిగ్రహః ।
స్వదోషాచ్ఛాదనం పాపం పరదోషప్రకాశనమ్ ।। 35.23 ।।
మత్సరిత్వం వాగ్దుష్టత్వం నిష్టురత్వం తథా పరమ్ ।
టాకిత్వం తాలవాదిత్వం నామ్నా వాచాప్యధర్మజమ్ ।। 35.24 ।।
దారుణత్వమధార్మిక్యం నరకావహముచ్యతే ।
ఏతైశ్చ పాపైః సంయుక్తః ప్రీణయేద్ యది శఙ్కరమ్ ।। 35.25 ।।
జ్ఞానాధిరమశేషేణ శేషపాపం జయేత్ తతః ।
శారీరం వాచికం యత్ తు మానసం కాయికం తథా ।। 35.26 ।।
పితృమాతృకృతం యచ్చ కృతం యచ్చాశ్రితైర్నరైః ।
భ్రాతృభిర్బాన్ధవైశ్చాపి తస్మిన్ జన్మని ధర్మజ ।। 35.27 ।।
తత్సర్వం విలయం యాతి స ధర్మః సుతశిష్యయోః ।
విపరీతే భవేత్ సాధ్య విపరీతః పదక్రమః ।। 35.28 ।।
తస్మాత్ పుత్రశ్చ శిష్యశ్చ విధాతవ్యౌ విపశ్చితా ।
ఏతదర్థమభిధ్యాయ శిష్యాచ్ఛ్రేష్ఠతరః సుతః ।
సేషాత్ తారయతే శిష్యః సర్వతోऽపి హి పుత్రకః ।। 35.29 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
పితామహవచః శ్రుత్వా సాధ్యః ప్రాహ తపోధనః ।
త్రిః సత్యం తవ పుత్రోऽహం దేవ యోగం వదస్వ మే ।। 35.30 ।।
తమువాచ మహాయోగీ త్వన్మాతాపిరరౌ యది ।
దాస్యేతే చ తతః సూనుర్దాయాదో మేऽసి పుత్రక ।। 35.31 ।।
సనత్కుమారః ప్రోవాచ దాయాదపరికల్పనా ।
యేయం హి భవతా ప్రోక్తా తాం మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 35.32 ।।
తదుక్తం సాధ్యముఖ్యేన వాక్యం శ్రుత్వా పితామహః ।
ప్రాహ ప్రహస్య భగవాన్ క్శ్రుణు వత్సేతి నారద ।। 35.33 ।।
బ్రహ్మోవాచ ।
అఉరసః క్షేత్రజశ్చైవ దత్తః కృత్రిమ ఏవ చ ।
గుఢోత్పన్నోऽపవిద్ధశ్చ దాయాదా బాన్ధవాస్తు షట్ ।। 35.34 ।।
అమీషు షట్పు పుత్రేషు ఋమపిణ్డధనక్రియాః ।
గోత్రస్మ్యం కులే వృత్తిః ప్రతిష్ఠ శాశ్వతీ తథా ।। 35.35 ।।
కానీనశ్చ సహోఢశ్చ క్రీతః పౌనర్భవస్తథా ।
స్వయేదత్తః పారశవః షడదాయాదబన్ధవాః ।। 35.36 ।।
అమీభిరృణపిణ్డాదికథా నైవేహ విద్యతే ।
నామధారకా ఏవేహ న గోత్రకులసంమతాః ।। 35.37 ।।
తత్ తస్య వచనం శ్రుత్వా బ్రహ్మణః సనకాగ్రజః ।
ఉవాచైషాం విశేషం మే బ్రహ్మన్ వ్యాఖ్యాతుమహసి ।। 35.38 ।।
తతోऽబ్రవీత్ సురపతిర్విశేషం శృణు పుత్రక ।
అఉరసో యః స్వయం జాతః ప్రతిబిమ్బమివాత్మనః ।। 35.39 ।।
క్లీబోన్మత్తే వ్యసనిని పత్యౌ తస్యాజ్ఞయా తు యా ।
భార్యా హ్యనాతురా పుత్రం జనయేత్ క్షేత్రజస్తు సః ।। 35.40 ।।
మాతాపితృభ్యాం యో దత్తః స దత్తః పరిగీయతే ।
మిత్రపుత్రం మిత్రదత్తం కృత్రిమం ప్రాహురుత్తమాః ।। 35.41 ।।
న జ్ఞాయతే గృహే కేన జాతస్త్వితి స గూఞకః ।
బాహ్మతః స్వయమానీతః సోऽపవిద్ధః ప్రకీర్తితః ।। 35.42 ।।
కన్యాజాతస్తు కానీనః సగర్భోఢః సహోకః ।
మూల్యైర్గృహీతః క్రీతః స్యాద్ ద్వివిధః స్యాత్ పునర్భవః ।। 35.43 ।।
దత్త్వైకస్య చ యా కన్యా హృత్వాన్యస్య ప్రదీయతే ।
తజ్జాలస్తనయో జ్ఞేయో లోకే పౌనర్భవో మునే ।। 35.44 ।।
దుర్భిక్షే వ్యసనే చాపి యేనాత్మా వినివేదితః ।
స స్వయన్దత్త ఇత్యుస్తథాన్యః కారణాన్తరైః ।। 35.45 ।।
బ్రాహ్మణస్య సుతః శూద్రయాం జాయతే యస్తు సువ్రత ।
ఊఢాయాం వాప్యనూఢాయాం స పారశవ ఉచ్యతే ।। 35.46 ।।
ఏతస్మాత్ కారణాత్ పుత్ర న స్వయం దాతుమర్హసి ।
స్వమాత్మానం గచ్ఛ శీఘ్రం పితరౌ సముపాహ్వయ ।। 35.47 ।।
తతఃస మాతాపితరౌ సస్మార వచనాద్ విభోః ।
తావాజగ్మతురీశానం ద్రష్టుం వై దమ్పతీ మునే ।। 35.48 ।।
ధర్మోऽహింసా చ దేవేశం ప్రణిపత్య న్యషీదతామ్ ।
ఉపవిష్టౌ సుఖాసీనౌ సాధ్యో వచనమబ్రవీత్ ।। 35.49 ।।
సనత్కుమార ఉవాచ ।
యోగం జిగమిషుస్తాత వ్రహ్మాణం సమచూచుదమ్ ।
స చోక్తవాన్ మాం పుత్రార్థే తస్మాత్ త్వం దాతుమర్హసి ।। 35.50 ।।
తావేవముక్తౌ పుత్రేణ యోగాచార్యం పితామహమ్ ।
ఉక్తవన్తౌ ప్రభోऽయం హి ఆవయోస్తనయస్తవ ।। 35.51 ।।
అద్యప్రభృత్యయం పుత్రస్తవ బ్రహ్మన్ భవిష్యతి ।
ఇత్యుక్త్వా జగ్మతుర్సూర్ణ యేనైవాబ్యాగతౌ యథా ।। 35.52 ।।
పితామహోऽపి తం పుత్రం సాధ్యం సద్ధినయాన్వితమ్ ।
సనత్కుమారం ప్రోవాచ యోగం ద్వాదశపత్రకమ్ ।। 35.53 ।।
శిఖాసంశ్థం తు ఓఙ్కారం మేషోऽస్య శిరసి స్థితః ।
మాసో వైశాఖనామా చ ప్రథమం పత్రకం స్మృతమ్ ।। 35.54 ।।
నకారో ముఖసంస్థో హి వృషస్తత్ర ప్రకీర్తితః ।
జ్యేష్ఠమాసాశ్చ తత్పత్రం ద్వితీయం పరికీర్తితమ్ ।। 35.55 ।।
మోకారో భుజయోర్యుగ్మం మిథునస్తత్ర సంస్థితః ।
మాసో ఆషాఢనామా చ తృతీయం పత్రకం స్మృతమ్ ।। 35.56 ।।
భకారం నేత్రయుగలం తత్ర కర్కటకః స్థితః ।
మాసః శ్రావణ ఇత్యుక్తశ్చతుర్థం పత్రకం స్మృతమ్ ।। 35.57 ।।
గకారం హృదయం ప్రోక్తం సింహో వసతి తత్ర చ ।
మాసో భాద్రస్తథా ప్రోక్తః పఞ్చమం పత్రకం స్మృతమ్ ।। 35.58 ।।
వకారం కవచం విద్యాత్ కన్యా తత్ర ప్రతిషిఠతా ।
మాసశ్చాశ్వయుజో నామ ష్ష్ఠం తత్ పత్రకం స్మృతమ్ ।। 35.59 ।।
తేకారమస్త్రగ్రామం చ తులారాశిః కృతాశ్రయః ।
మాసశ్చ కార్తికో నామ సప్తమం పత్రకం స్మృతమ్ ।। 35.60 ।।
వాకారం నాభిసంయుక్తం స్థితస్తత్ర తు వృశ్చికః ।
మాసో మార్గశిరో నామ త్వష్టమం పత్రకం స్మృతమ్ ।। 35.61 ।।
సుకారం జఘనం ప్రోక్తం తత్రస్థశ్చ ధనుర్ధరః ।
పౌషతి గదితో మాసో నవమం పరికీర్తితమ్ ।। 35.62 ।।
దేకారశ్చోరుయుగలం మకరోऽప్యత్ర సంస్థితః ।
మాఘో నిగదితో మాసః పత్రకం దశమం స్మృతమ్ ।। 35.63 ।।
వాకారో జనుయుగ్మం చ కుమ్భస్తత్రాదిసంస్థితః ।
పత్రకం ఫాల్గునం ప్రోక్తం తదేకాదశముత్తమమ్ ।। 35.64 ।।
పాదౌ యకారో మీనోऽపి స చైత్రే వసతే మునే ।
ఇదం ద్వాదశమం ప్రోక్తం పత్రం వై కేశవస్య హి ।। 35.65 ।।
ద్వాదశారం తథా చక్రం షష్ణాభి ద్వియుతం తథా ।
త్రివ్యూహమేకమూర్తిశ్చ తథోక్తః పరమేశ్వరః ।। 35.66 ।।
ఏతత్ తవోక్తం దేవస్య రూపం ద్వాదశపత్రకమ్ ।
యస్మిన్ జ్ఞాతే మునిశ్రేష్ఠ న భూయో మరణం భవేత్ ।। 35.67 ।।
ద్వితీయముక్తం సత్త్వాఢ్యం చతుర్వర్ణం చతుర్ముఖమ్ ।
చతుర్బాహుముదారాఙ్గం శ్రీవత్సధరమవ్యయమ్ ।। 35.68 ।।
తృతీయస్తమసో మామ శేషమూర్తిః సహస్రపాత్ ।
సహస్రవదనః శ్రీమాన్ ప్రజాప్రలయకారకః ।। 35.69 ।।
చతుర్థో రాజసో నామ రక్తవర్ణశ్చతుర్ముఖః ।
ద్విభుజో ధారయన్ మాలం సృష్టికృచ్చాదిపూరుషః ।। 35.70 ।।
అవ్యాక్తాత్ మభవన్త్యేతే త్రయో వ్యక్తా మహామునే ।
అతో మరీచిప్రముఖాస్తథాన్యేऽపి సహస్రశః ।। 35.71 ।।
ఏతత్ తవోక్తం మునివర్య రూపం విభోః పురాణం మతిపుష్టివర్ధనమ్ ।
చుతుర్భుజం తం స మురుర్దురాత్మా కృతాన్తవాక్యాత్ పునరాససాద ।। 35.72 ।।
తమాగతం ప్రాహ మునే మధుఘ్నః ప్రాప్తోऽసి కేనాసుర కారణేన ।
స ప్రాహ యోద్ధుం సహ వై త్వయాద్య తం ప్రాహ భూయః సురశత్రుహన్తా ।। 35.73 ।।
యదీహ మాం యోద్ధుముపాగతోऽసి తత్ కమ్పేత తే హృదయం కిమర్థమ్ ।
జ్వరాతురస్యేవ ముహుర్ముహుర్వై తన్నాస్మి యోత్స్యే సహ కాతరేణ । ।
35.74 ఇత్యేవముక్తో మధుసూదనేన మురుస్తదా స్వే హృదయే స్వహస్తమ్ ।
కథం క్వ కస్యేతి ముహుస్తథోక్త్వా నిపాతయామాస విపన్నబుద్ధిః ।। 35.75 ।।
హరిశ్చ చక్రం మృదులాఘవేన ముమోచ తద్ధతకమలస్య శత్రోః ।
చిచ్ఛేద దేవాస్తు గతవ్యథాభవన్ దేవం ప్రసంసన్తి చ పద్మనాభమ్ ।। 35.76 ।।
ఏతత్ తవోక్తం మురదైత్యనాశనం కృతం హి యుక్త్యా శితచక్రపాణినా ।
అతః ప్రసిద్ధిం సముపాజగామ మురారిరిత్యేవ విభుర్నృసింహః ।। 35.77 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే పఞ్చత్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Yoga

  • NAVIGATION